๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Kuran İlimleri Çalışmaları => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 15 Mayıs 2011, 15:50:41Konu Başlığı: Kıssaların tekrarı
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 15 Mayıs 2011, 15:50:41
C- Kıssaların Tekrarı:Kıssa'nın amaç ve hedeflerini böylece sıraladıktan sonra kıssala­rın tekrar'ına kısaca değinmek uygun olur. Zira Kur'ânda geçen tek­rarların büyük bir kısmı kıssalardadır. Tekrar konusu ise öteden be­ri düşmanlar tarafından çeşitli eleştirilere, Müslümanlar tarafmdanda farklı yorumlara konu olmuş bir husustur.

"Tekrarlama" olayı evrende yer alan birçok hususta görülmekte­dir. İnsanın hayat boyunca tekrarla yemek yemesinden, su içmesin­den ve hava teneffüs etmesinden tutun, bitkinin tekrar sulanmasına, güneşin tekrar doğmasına kadar birçok hususta tekrar vardır. Keza konuşmanın nesir ve şiirinde de tekrar, bir prensip olarak kendisini göstermektedir.[238]


Tekrarın psikolojik açıdan büyük etkisi vardır. Çünkü tekrar va­sıtasıyla tekrarlanan şey kişinin benliğine iyice işlenmiş olur[239]. Özellikle bireylere daha fazla maledilmek istenen husularda sıkça tekrara başvurma ihtiyacını çok kimse hissetmektedir.[240][238] el-Alûsî’nin eski şairlerden Muhelhil'den nakl ettiği bir kasidenin az bir kısmında bir mısra tam ye­di defa tekrar edilmiştir. Bkz. el-Alüsî, Mahmud, Ruhu'l-Meanî, Beyrut, 1985, XXVII. 97; el-Kasimî, Cemaleddin, Mehasinu't-Te'vil, Beyrut, 1978, XV, 305; İbnu Aşur, Muhammed et- Tahir, et-Tahrir ve't-Tanvir.Tunus 1984, XXVII, 246. Tabresî (ö.548/ll53)'nin Tevbe'ye ağıt yakan Leyla el-Ahyeliyye'den onbir beytini aktardığı kasidede tekrarın durumu şöyledir: Bir cümle beş defa; bir cümle iki defa; diğer iki cümle de ikişer defa tekrarlanmıştır. Bkz. et-Tabresî, el-Fadl b.el-Hasan, Mecma'ul-Beyan fi tefsiri'l-Kur'ân, Beyrut 1988, IX,301-302.

[239] Bkz. Nakra, a.g.e., s. 110; Şimşek, s. 112.

[240] Nakra, a.g.e., s. 130. Doç. Dr. Halil Çiçek, 20. Asırda Kur’an İlimleri Çalışmaları, Timaş Yayınları: 95-96.