> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri  (Okunma Sayısı 674 defa)
29 Ocak 2010, 12:21:54
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 29 Ocak 2010, 12:21:54 »Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekke´ye Dönüşleri


Nübüvvetin beşinci yılında Recep ayında Habeş ülkesine sığınmış olan Müslümanlar.[78] Şaban ve Ramazan ayında orada oturdular.[79]

Mekkelilerin[80] Peygamberimiz (a.s.)la birlikte[81] secde ettiklerini,[82] Müslüman olduk larını,[83] Mekke´deki Müslümanların güvenliğe kavuştuklarını,[84] Velid b. Mugîre ve Ebu Uhayha´nın, Peygamberimiz (a.s.)ın arkasında secde ettiklerini işitince:

"Bunlar Müslüman olduktan sonra, Mekke´de Müslüman olmayan kim kalır?

Bize, kendi kavim ve kabilemiz daha sevgilidir![85]

Onlar iman etmiş olunca, dönelim yanlarına!" dediler.[86]

Bunun üzerine:

1- Hz. Osman,

2- Hz. Osman´ın zevcesi Hz. Rukayye,

3- Ebu Huzeyfe,

4- Ebu Huzeyfe´nin zevcesi Senle Hatun,

5- Abdullah b. Cahş,

6- Utbe b. Gazvan,

7- Zübeyr b. Avvam,

8- Mus´ab b. Umeyr,

9- Suveybıtb. Sa´d,

10- Tuleyb b. Umeyr,

11- Abdurrahman b. Avf,

12- Mikdad b. Amr,

13- Abdullah b. Mes´ud,

14- Ebu Seleme b. Abdulesed,

15- Ebu Seleme´nin zevcesi Hz. Ümmü Seleme,

16- Şemmas b. Osman,

17- Ayyaş b. Ebi Rebia,

18- Seleme b. Hişam,

19- Ammarb. Yâsir,

20- Muattib b. Avf,

21- Osman b. Maz´un,

22- Sâib b. Osman,

23- Kudame b. Maz´un,

24- Abdullah b. Maz´un,

25- Huneys b. Huzafe,

26- Hişam b.Âs,

27- Âmir b. Rebia,

28- Âmir b. Rebia´nın zevcesi Leylâ Hatun,

29- Abdullah b. Mahreme,

30- Abdullah b. Süheyl,

31- Ebu Sebre b. Ebi Rühm,

32- Ebu Sebre´nin zevcesi Ümmü Külsûm Hatun,

33- Sekran b. Amr,

34- ekran b. Amfin zevcesi Hz. Şevde,

35- Sa´d b. Havle,

36- Ebu Ubeyde b. Cerrah,

37- Amr b. Haris,

38- Süheyl b. Beyzâ,

39- Amr b. Ebi Serh´ten oluşan, otuzüçü erkek, altısı kadın otuzdokuz kişilik bir kafile[87] nübüvvetin beşinci yılında Şevval ayında[88] Mekke´ye yaklaşıp da müşriklerin Müslümanlığı kabul ettiklerine dair işittikleri haberin asılsız olduğunu öğrendikleri zaman.[89] H abes ülkesine geri dönüp gitmek kendilerine çok ağır geldi. [90]

Himayesiz olarak Mekke´ye girmekten de korktular.[91]

Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra;

"Mekke´ye girelim, Kureyşlilerin ne durum ve tutumda olduklarına bakalım, sonra da Habeş ülke sine tekrar dönüp gidelim!" dediler.[92]

Bunun üzerine, içlerinden her biri, Mekkelilerden birisinin himayesine girinceye kadar beklediler.[93]

Ancak müşrik olan akraba veya dostlarından birisinin himayesinde, ya da müşriklere hiç görün meden, gizlice, Mekke´ye girebildiler.[94]

Nitekim, Hz. Osman, akrabasından Ebu Uhayha Saîd b. Âs´ın himayesine girdi.

O da:

"Ey Kureyş cemaatı! Ebu Uhayha, Osman b. Affan´ı himayesine aldı! Ona dokunmayınız!" diyerek Mekke´de nida ettirdi.

Hz. Osman, bu suretle, güvenliğe ve sabah akşam Resûlullah (a.s.)ın yanına gitme imkânı na kavuşmuş oldu.

Ebu Huzeyfe b. Utbe, Ümeyye b. Halefin himayesine girdi.

Mus´ab b. Umeyr, Nadr b. Hâris´in veya Ebu Aziz b. Umeyr´in himayesine girdi.

Zübeyr b. Avvam, Zem´a b. Esved´in himayesine girdi.

Abdurrahman b. Avf, Esved b. Abdi Yağus´un himayesine girdi.

Kendisinin hiç kimsenin himayesine girmediği de rivayet edilir.[95]

Osman b. Maz´un, Velid b. MugiYe´nin himayesine girdi.[96]

Ebu Seleme b. Abdulesed, dayısı olan Ebu Talib´in himayesine girdi.[97]

Âmir b. Rebia, Âs b. Vâil´in himayesine girdi.

Ebu Sebre b. Ebi Rühm, Ahnes b. Şerik´in veya Süheyl b. Amfin himayesine girdi.

Hâtıb b. Amr, Huvaytıb b. Abduluzzâ´nın himayesine girdi.

Süheyl b. Beyzâ, mensup bulunduğu Benî Fihrierden bir adamın himayesine girdi.

Abdullah b. Mes´ud ise, hiç kimseye sığınmadan, Mekke´ye gizlice girdi.[98]

Ebu Talib Ebu Seleme b. Abdulesed´i himayesine aldığı zaman, Mahzum oğullarından bazı adamlar ona gittiler ve:

"Ey Ebu Talib! Haydi, kardeşinin oğlu Muhammedi bize karşı koruyup durdun!

Bizim adamımızı [Ebu Seleme´yi] bizden koruman, seni ne ilgilendirir?!" dediler. Ebu Talib:

"Onu himayeme aldımsa, kendisi kızkardeşimin oğludur. Ben kızkardeşimin oğlunu korumayacak mıyım?!" dedi.

Ebu Leheb kalkıp:

"Ey Kureyş cemaatı! Vallahi, siz şu şeyhe karşı çok oldunuz (ileri gittiniz)!

Kavmi arasında himayesine aldığı kimseler hakkında ayaklanmaktan geri durmuyorsunuz!?

Vallahi ya onunla uğraşmaya son verirsiniz, ya da onun üzerinde durduğu herşeyde istediği yerini buluncaya kadar kendisiyle birlikte ayaklanırız!" dedi.

Bunun üzerine, Manzum oğulları:

"Hayır! Ey Ebu Utbe! Biz senin hoş görmediğin şeyden vazgeçeriz!" dediler.[99]

[78] Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1 , s. 228, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 77, İbn Se y-yid, Uyün u´l-ese r, c. 1, s. 121, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 289.

[79] İbn Sa´d, Tabak âtü´l-kübrâ, c. 1, s. 206, Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 228, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 121, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 289, Zürkânî, Mevâhibu´l-ledünniye Şerhi, c. 1 , s. 271.

[80] İbn İshak. Kitâbu´l-mübtedâ ve´l-meb´as, c. 3, s. 158, İbn Sa´d, Tabakât, c. 1, s. 206.

[81] İbn İshak, Kitâbu 1-mübtedâ ve 1-meb´as, c. 3, s. 158, Taberî, Târîh, c. 2, s. 227, İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 3, s. 598.

[82] İbn İshak, Kitâbu´l-m übtedâ ve´l-meb´as, c. 3, s. 158, İbn Sa´d, Tabakât, c. 1, s. 206, Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 227, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 115.

[83] İ bn Sa´d Taba kât, c. 1, s. 206, Bel âzu rf, E nsâb, c. 1, s. 227, İ bn H aim, C e vâm i u´s-Sîre, s. 65, Süheyli, R a vdu´ l-ünüf, c. 3,s. 344, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 77. Zehebî, Târîhu´l-islâm, s. 187, Zürkânî, Mevâhib Şerhi, c. 1, s. 280.

[84] Zehebî, Târîhu´l-islâm, s. 187, Zürkânî, Mevâhib Şerhi, c. 1, s. 280.

[85] İbn Sa´d, Tabakât, c. 1, s. 206, Halebî, İnsânu´l-uyün, c. 2, s. 9.

[86] Ebu´l-Ferec İbn Cevzî, el-Vefâ, c. 1, s. 1 94, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 285.

[87] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 3-8, İbn Hazm, Cevâmiu´s-Sîre, s. 65-66, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 91.

[88] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1, s. 206, Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 228, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 77, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 91, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 289.

[89] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 3, İbn Sa´d, c. 1, s. 206, Taberî, Târîh, c. 2, s. 227, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 77.

[90] İbn İshak, K itâbu 1-m übtedâ ve´l-meb´as, c. 3, s. 158.

[91] İbn İshak, K itâbu 1-m übtedâ ve´l-meb´as, c. 3, s. 158, Heysemî, Meanau´i-ievâid, c. 6, s. 33.

[92] . İbn Sa´d, c. 1, s. 206, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 120, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 9, Zürkânî, Mevâhibu´l-ledünniye Şerhi, c.1, s. 280.

[93] İbn İshak, K itâbu 1-m übtedâ ve´l-meb´as, c. 3, s. 158, Belâzurî, c. 1, s. 227, İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 4, s. 598.

[94] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 3, İbn Sa´d, c. 1, s. 206, Belâzurî, c. 1, s. 227, Taberî, Târîh, c. 2, s. 227, Ebu´l-Ferecİbn Cevzî, el-Vetâ, c. 1, s. 194, İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 3, s. 598, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 120, Heysemî, Mecmau´z-zevâid,c. 6, s. 33-34, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 10, Zürkânî, Mevâhibu´l-ledünniye Şerhi, c. 1, s. 280.

[95] Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 227-228.

[96] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 8, Belâzurî, c. 1, s. 227, İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 598, Ebu´l-Fidâ, c. 3, s. 92.

[97] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 8, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 92.

[98] Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 228.

[99] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 10, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 93, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 1 2.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 2/22-26.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri
« Posted on: 03 Ağustos 2021, 01:41:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri rüya tabiri,Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri mekke canlı, Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri kabe canlı yayın, Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri Üç boyutlu kuran oku Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri kuran ı kerim, Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri peygamber kıssaları,Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri ilitam ders soruları, Muhacirlerin Habeş Ülkesinden Mekkeye Dönüşleri önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &