๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ => İslam Kurumları ve Medeniyeti => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 09 Mayıs 2013, 12:15:44Konu Başlığı: İslam Kurumları Medeniyeti 4.ünite Deneme Sınavı
Gönderen: Zehibe üzerinde 09 Mayıs 2013, 12:15:44
İslam Kurumları Medeniyeti 4.ünite Deneme Sınavı

1-bilgiyi elde etmeye sevk eden etkenlerden birirdir?

a.beceri ve şeçme
b.merak ve öğrenme
c.çalışma ve hırs

2-islam medeniyetindeilmi faaliyetler ne zaman başladı?

a.3 halife dönemi
b.emeviler dönemi
c.abbasiler dönemi

3-ilmi faaliyetlerin yapıldığı ilk yer neresidir?

a.evler
b.medreseler
c.mescidler

4-peygamberimiz zamanında şifahi olarak nakledilen bilgiler nezaman tedvin ve tasnif edildimeyebaşlandı?

a.abbasiler dönemi
b.emeviler dönemi
c.timurlar dönremi
d.4 halife dönemi

5-emeviler dönemindeki tarih ve tabakat eserleri kime aittir?

a.imam azam
b.vakidi
c.ahmet b. hanbel
d.cahz

6-miladi 750 ile 1258(kapsayan dönem) moğol istilasına kadar süren dönem hangisidir?

a.selçuklu dönemi
b.karahanlılar dönemi
c.abbasiler dönemi
d.timurlar dönemi

7-ebul abbas'tan sonra abbasilerin gerçek kurucusu kimdir?

a.harun reşid
b.mehdi
c.memun
d. mansur

8-abbasilerin ve islamtarihinin altın devri sayılan dönem hangisidir.?

a.750-1258
b.750-847
c.833-847
d.786-809

9- hangi savaştan sonra semerkanta imal edilen kağıt islam dünyasına yayıldı?

a.malazgirt savaşı
b.sıffın savaşı
c.yermük savaşı
d.talas savaşı

10-dünya medeniyetlerinin başlıcailim merkezlerinden değildir?

a.iskenderun
b.ruhru edessa
c.nusaybin
d.cundişapur

11-feth edilen eski kültür ve merkezleri arasında sayılmaz?
a.asur
b.grek
c.roma
d.fenike
e. babür

12-hangi halife döneminde tercüme faaliyeyleri beytül hikmede yapıldı?

a.harun reşid
b.memun
c.mehdi
d.mansur

13-maaşlı mütercimler kurulu hangi halife dönemindedir?

a.mansur
b.harun reşid
c.memun
d.ebul abbas

14-beytül hikme dekikütüphane başkanı kimdir?

a.hunene b. ishak
b.harezmi
c.ebubekir razi
d.musullu ibrahim

15-9 yy ilk yarısıda matematikte en önemli alim kimdir?

a.harezmi
b.ebubekir razi
c.huneyn
d.kindi

16-mihne olayları hangi halife döneminde olmuştur

a.memun
b.mehdi
c.ebul abbas
d.metevekkil

17-islamın ilk filozofu sayılan bilgin kimdir?

a.el vakıdı
b.farabi
c.ebu nuvas
d.kindi

18-aslen türk sayılan alimlerden değildir?

a.buhari
b.maturidi
c.tirmizi
d.ebubekr razi

19-türk medeniyeti tarihindemuallim sani adını alan bilgin kimdir?

a.farabi
b.tirmizi
c.kindi
d.harezmi

20-akliilimlerde türk sayılan bilginlerdendir?

ahubeyş
b.imam azam
c.cahz
d.cabir

21-farabinin en önemli ve orjinal eseri?

a.kitabül fasıla
b.kitabül musiki
c.kitabul ensab
d.ilelül fasıla

22-karahanlılar zamanında ilim ve kültürmerkezi hangisi?

a.balasagun kaşgar
b.cundişapur
c.bağdat
d.babil grek

23-kitabul ansab kimin eseridir

a.farabi
b.kindi
c.semani
d.karşi

24-mülkatüs sürah adlı eser kime aittir?

a.cemal karşi
b.yusuf has hacib
c.abdullahb.mübarek
d.vakıdı

25-kutadgu bilig adlı eserin hangi mahiyetttedir?

a.tıp
b.astronomi
c.seyahatname
d.siyasetname

26kutadgu bilig hangi dilde yazılmıştır?

a.arapça
b.farsça
c.türkçe
d.moğolca

27kutadgu bilig kim adına yazılmıştır?

a.mutasım
b.kaşgarlı mahmut
c.muktedi
d.tamgaç buğra han

28-kutadgu bilig ne zamn yazıldı?

a.1170
b.1070
c.1370
d.1094

29-kaşgarlı mahmut tarafındanyazılan eser nedir?

a.divan-ı lügattürk
b.kutadgu bilig
c.atabetül hakayık
d.tarihi kaşgar

30-türk kültürünü coğrafyasını,folklörü,siyasive sosyal hayatı anlatan eserin adı nedir?

a.kutadgu bilig
b.divanı hikmet
c.atabetül hahayık
d.divanı lügattürk

31-hece vezni ile yazılmış olan türk çe hikmetler anlatılan eser hangisidir?

a.tarihi kaşgar
b.divanı hikmet
c.kitabul ensab
d.atabetül hakayık

32.edip ahmet yükneki tarafından yazılan kitap?

a.divanı türki
b.atabetül hakayık
c.divanı hikmet
d.kitabul hikmet

33-tarihi kaşgari nin yazarı kimdir_

a.abdulgafirb.hüseyin
b.muktedi billah
c.edip ahmet
d.kaşgarlı mahmud

34-gazneliler dönemi resmi dil nedir?

a.arapça
b.farsça
c.türk çe
d. süryanice

35-gaznelilerin eğitim dili ?

a.farsça
b.ibranice
c.türkçe
d.arapça

36-sinbadname,arazus-siyase,araizirriayeeeserleri kime aittir?

a.necibi
b.ali es semerkandi
c.fergani
d. buhari

37.sultan mahmud kurduğu akademide yetişen bilim adamlarındandır?

a.biruni
b.ibn sina
c.farabi
d.semani

38-tahkiku ma lil hind eser kie aittir?

a.firdevsi
b.biruni
c.utbi
d gazali

39 -gazneliler dönemi tarih çisidir?

a.biruni
b.ibn haldun
c.utbi
d.firdevsi

40-gazneliler döneminde sarayda yaşayan ediplerden değildir?

a-menuçehri
b.ferruhi
c.firdevsi
d.semani

41-selçuklularda veondan sonra ilmi faaliyetler kimin zamanında olmuştur?

a.mahmut bey
b.alp arslan
c.tuğrul bey
d.mesud bey

42-ilk seçuklu medresesi kimin zamanında kuruldu?

a.tğrulbey
b.alparslan
c.melikşah
d.sultansancar

43-ilk medrese nerede kuruldu?

a.merv
b.semerkant
c.taşkent
d.nişabur


44-asıl teşkilatlı öğretim medreseleri kimin izni ile kuruldu?

a.nizamülmülk
b. alp arslan
c.sutan sancar
d.tuğrul bey

45-ilk selçuklu hastanesi kim tarafından kuruldu?

a.alp arslan merv
b.alp arslan -nişabur
c. tuğrul bey -bağdat
d.melikşah -isfahan

46-isfahan ve bağdatta rasathane yaptıran kimdir?

a.melikşah
b.nizamülmülk
c.ömer hayyyam
d.sultan sancar

47-celalai takvimi kimin zamanında hazırlandı?

a.tuğrul bey
b.sultan sancar
c.melik şah
d.alp arslan

48-zinc-i sancari kimin döneminde kuruldu?

a.sultan sancar
b.tuğrulş bey
c.nizamülmülk
d.melikşah

49- müntehabı şifai tıp kime aittir?

a.ishak b. murad
b.ibn sina
c. harezmi
d. katip çelebi

50-selçuklular dönemindeki alimlerden değildir?

a. cüveyni
b.gazali
c.pezdevi
d.farabi

51-türk uygarlık tarihinin rönesansı hangi dönemdedir?

a.gazneliler
b.selcuklular
c.uygurlar
d.timurlar

52-hem resmi dili hem bilim dili türkçe olan dönem?

a.uygurlar
b.gazneliler
c.selcuklular
d.timurlar

53-timur sultanlarından astronomide ün kazanmışhangisi?

a.hüseyin baykara
b.uluğ bey
c.ali şir nevai
d.babur şah

54.1394-1449 yılları arasında yaşamış hafız-şair sultan kimdir?

a.uluğ bey
b.melik şah
c.Mehdi
d.Hüseyin Baykara

55.Türk Dilini savunan aruz risalesi mübeyyen divan eserleri hangi sultana aittir?

a.Melik Şah
b.Babür Şah
c.Uluğ Bey
d.Hüseyin BAYKARA

56.Anadoluda Kurulan ilk Medreseler kimin dönemindedir?

a.1.Kılıç Aslan
b.2.Kııç Aslan
c.KeyKavus
d.2.ALaaddin

57.Fahrettin Behramşah itaf edilen eser hangisidir?

a.Makasıdı aliye
b.Mahremul Envar
c.Mahzenul Esrar
d.RAvzatül Küttab

58.Muhammed b.Gazi eserlerinden değildir?

a.Keşvüzzaman
b.Mürşidül Küttab
c.Ravzatül Küttab
d.Bedirrüs sa ade

59.Kelile ve Dimme Selçuklu Şehnamesi Kime aittir?

a.Firdevsi
b.Gazali
c.Nabi
d.Kani

60 eş- şakıkü’n-Numaniyye kimin eseridir?

a.Nasreddin Tusi
b.Ziya Paşa
c.Taş Köprülü Zade
d.Katip Çelebi

61.Katip Çelebinin Eseri Hangisidir?

a.Keşfüz zünun
b.Hülasatül Tıp
c.Keşfül zaman
d.Mahzenul esrar

62.İslam Bilim ve Kültürünün Batıya geçiş yollarınddan bşrş değildir?

a.Sİcilya Müslümanları
b.Yahudi TErcümanlar
c.Haçlı Seferleri
d.Batıya duyulan özlem

63.İslam Medeniyetinin Batıya II.Tesii Kapısı hangisidir?

a.Endülüs
b.Sicilya
c.Singapur
d.İspanya

64.İlmi sahada müslüman türk alimlerinin batıya tesiri ne zaman olmuştur?

a.9 yüzyıl
b.11.Yüzyıl
c.13.Yüzyıl
d.12.Yüzyıl
65.Rönesans ve aydınlanma felseesine temel olan bilgin kimdir?

a.İbne Haldun
b.İbnu Rüşt
c.Kindi
d.Farabi

66.Müslüman arap tıbbının batıdaki ilk otorotesi kimdir?

a.El habi
b.Zehravi
c.RAzi
d.Cezzar

67.El kanun fi 'T-Tıp yazan doktorların şahı ünvanı nı alan bilgin kimdir?

a.İbni RAzi
b.İbne Haldun
c.İbni Sina
d.El havi

68.Batıda geber adıyla bilinen çok yönlü alim kimdir?

a. Cabir Bin Hayyan
b.Battani
c.Heysen
d.Harezmi

69.Optik Göz hastalıkları ve karanlık odayı bulan alim kimdir?

a.İbn Heysen
b.Battani
c.Cabir
d.Harezmi

70.0 rakamı avrupaya kimin sayesinde geçmiştir?

a.Cabir
b.Harezmi
c.Pizalı Leonard
d.Fernando Lopez

Cevap Anahtarı1.B
2.A
3.C
4.B
5.B
6.C
7.D
8.B
9.D
10.A
11.E
12.B
13.C
14.A
15.A
16.A
17.D
18.D
19.A
20.B
21.B
22.A
23.C
24.A
25.D
26.C
27.D
28.B
29.A
30.D
31.B
32.B
33.A
34.B
35.D
36.B
37.A
38.B
39.C
40.D
41.B
42.A
43.D
44.B
45.B
46.A
47.C
48.A
49.B
50.D
51.C
52.D
53.B
54.A
55.B
56.B
57.C
58.A
59.D
60.C
61.A
62.D
63.B
64.D
65.B
66.C
67.C
68.A
69.A
70.C


Konu Başlığı: Ynt: İslam Kurumları Medeniyeti 4.ünite Deneme Sınavı
Gönderen: Kader 7/C üzerinde 26 Mart 2014, 21:26:58
ALLAH sizlerden razı olsun İNŞALLAH...
Ödevim bu değildi ama ALLAH bütün
İlim Dünyası ailesinden razı olsun İNŞALLAH...