> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Faydalandığımız kaynaklar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Faydalandığımız kaynaklar  (Okunma Sayısı 4211 defa)
04 Mayıs 2011, 14:23:29
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 04 Mayıs 2011, 14:23:29 »FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR


1- Abdulbaki, M. Fuad. Mu'cemu'l Müfehres li-Elfaz'ıl Kur'an, İs­tanbul 1990,

2- Aliyyül Kâri, el-Harevî. el-Masnua fi-Marifeti'l Hadisi'l Mevdua, Tah. A. Ebu Gudde, Halep 1414-1994,

3- Alusî, Ebu'l Fazl, Şihabüddin Seyyid Mahmud. Ruhu'l Meânî fi-Tefsiri'l Kur'ani'l Azim ve Seb'u'l Mesânî, Beyrut, trh.

3- Ateş, Doç. A. Osman. Cinler-Büyü, İstanbul 1995,

4- Ateş, Prof. Süleyman. K. Kerim ve Yüce Meali, Ankara Tarih yok.

5- Ateş, Prof. Süleyman. Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Baskı yeri ve tarihi yok

6- Aydemir, Doç. Abdullah, İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara 1990,

7- Aydemir, Doç. Abdullah, Tefsirde İsrailiyyat, İstanbul 1992,

8- Behçet, Ahmed. Peygamberler Tarihi, çev. Doç. Taceddin Uzun, Konya 1994,

9- Buharı, Muhammed b. İsmail, el- Camiu's Sahih, Kahira 1378-1958

10- Bulaç, Ali. K. Kerim ve Türkçe Anlamı, İstanbul tarih yok,

11- Bursevî, İsmail Hakkı. Ruhu'l-Beyan, İstanbul 1389

12- Cadü'I Mevlâ, M. Ahmed. Kasasu'l-Kur'an, Dimeşk 1973,

13- Cerrahoğlu, Prof. İsmail. Tefsir Tarihi, Ankara 1988,

14- Cevheri, Tantevî. el-Cevahir fi-Tefsiri'‘-Kur'an, Mısır, 1349-1350

15- Cilacı, Osman. Şâmil İslâm Ansiklopedisi, Hz. Süleyman Mad­desi, İstanbul 1992,

16- Çelebi, Dr. Iyas. İslâm inancında Gayb Problemi, İstanbul ‘996,

17- ed-Dardirî, Y. Ahmed. Müntehâb li-Tefsiri'l-Kur'an, Kahira ‘370-’950,

18- Darimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman. Sünen-i Darimî, Medine ‘386-’966

19- Derveze, M. İzzet. et-Tefsirul Hadis, Mısır 1383-1963

20- Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistanî. Sünen, Beyrut, ta­rih yok,

21- Ebu's Suud. Irşadu Akl-ı Selim ilâ Mezâyâ Kitabi'l-Kerim, Daru'l Fikr, baskı yeri ve tarih yok,

22- Esed, Muhammed. Kur'an Mesajı, çev. C. Koytak, A. Ertürk, İs­tanbul 1996,

23- Fahreddin Râzî. Mefâtihu'i-Gayb (et-Tefsiru'l Kebir), Mısır 1357-1938,

24- Goldziher, Ignaz. İslâm Tefsir Ekolleri, Çev. M. İslamoğlu, İstan­bul 1997,

25- Hava, Said. el-Esas fi't Tefsir, çev. B. Eryarsoy, İstanbul 1989-1992

26- Hızlı, Mefail. Şâmil İst. Ans. Mescid-i Aksa mad. İstanbul 1991

27- Hicazı, Prof. M. Mahmud. Furkan Tefsiri, Çev. M. Keskin, istan­bul Tarih yok,

28- İbni Deybe, Teysiru'l-Vusûl, tercüme ve şerh: Prof. ibrahim Ca­nan (Kütüb-ü Sitte), Ankara ‘988-’994,

29- İbni Esir, Ebu'l Hasen, Abdulkerim b. Abdulvahid eş-Şeybanî. el-Kâmil fi't-Tarih, Beyrut ‘385-’965,

30- İbni lyas, Bedâi-z Zuhur fi Vekai'id Dühur, Baskı yeri ve tarihi yok,

31- İbni Kayyım  el-Cevziyye, el-Menârifu'‘-Münîf.  Beyrut   1414-1994

32- İbni Kesir, İmadüddin Ebu'l Fida. el-Bidâye ve'n Nihâye, Riyad 1966,

33- Muhtasar Tefsir, (kısaltan): M. Ali es-Sâbunî, Beyrut, tarih yok,

34 -Kasasu'l-Enbiyâ, Beyrut, 1419/1998, Daru'l Hayr.

35- Ibni Kuteybe, Ebi Muhammed Abdullah b. Müslim. el-Meârif, Kahira, tarih yok,

36- Ibni Mace, Ebi Abdullah M. b. Yezid el-Kazvinî, Sünen, tah.

37- M. Fuad Abdülbaki, Baskı yeri ve tarihi yok,

38- İbni Saad, Tabakâtü'l Kübrâ, Beyrut 1377-1958,

39- İçyer, Yalçın. Müslüman Şahsiyetin Terbiyesi, (Ders Notları), Es­sen, tarih yok,

40- İmadüddin Ebu'l Cebbar, Tenzihu'l-Kur'an an Mutâin, Beyrut, tarih yok,

41- Islamoğlu, Mustafa. Yahudileşme Temayülü, İstanbul 1995,

42- el-Kadı, Abdulfettah. Esbabü'n Nüzul, Çev. S. Akdemir, Ankara1996,

43- Kadı Beydavî, Ömerb. Muhammed eş-Şirazî, Envarü't Tenzil ve Esrarü-t-TeVil, Beyrut ‘408-’988,

44- El-Kattan, M. Halil. Ulûmu'l-Kur'an, Çev. A. Erkan, İstanbul 1997

45- Kazancı, A. Lütfi. Kur'an'ın Tanıttığı Peygamberler, İzmir 1990

46- Kitab-ı Mukaddes, İstanbul, tarih yok,

47- Koksal, M. Asım. Peygamberler Tarihi, Ankara 1995,

48- Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed. el-Camiu li-Ahkâmı'l-Kuran, Beyrut 1408-1988, Kutub, Prof. Seyyid, Fi Zilâli'l Kur'an, Beyrut 1402-1982,

49- Türkçesi, Heyet, İstanbul, tarih yok (Hikmet yay.) Merâği, Ahmed Mustafa. Tefsiru'l Merâği, Mısır ‘373-1953 Mevdudî, Ebu'‘-Ûla, Tefhimu'l -Kur'an, Çev. Heyet, İstanbul 2211991,

50- el-Mes'udi, Ebu'l Hasen b. Ali. Murûcu'z Zeheb, Beyrut 1411 1991

51- Müslim, Ebu'l Hüseyin Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyrî. el-Ca-miu's-Sahih, Tah. M. Fuad Abdülbaki, Beyrut, tarih yok,

52- el-Mu'cemu'l Vasît, Heyet, İstanbul 1992,

53- en-Naccar, Abdülvahid. Kasasu'l-Enbiya, Beyrut, tarih yok,

54- en-Nisabûrî, Muhammed b. Hüseyin el-Kummî. Tefsiru Garâ-ibu'l-Kur'an ve Reğâibu'l-Furkan, (Taberî'nin kenarın­dan) Bulak-Mısır-1323-1328

55- Rağıb el-lsfehânt, Hüseyin b. Muhammed. el-Müfredât fi-Ga-rib'il Kur'an, İstanbul 1986

56- Reşid Rıza (M. Abduh), et-Teshir bi-Tefsiri'‘-Menar, Mısır 1368,

57- Es-Sabunî, M. Ali. Revâihu'l-Beyan Tefsirul-Âyâül-Ahkâm, Bey-rut.1400-1980 -Safvetü'l Tefâsir, Kahira, tarih yok,

58- es-Salebi, Ebu İshak Muhammed b. İbrahim. Kasasu'l-Enbiya (el-Âraisu'‘-Mecâlis), Beyrut, tarih yok,

59- Es-Sevrî, Süfyan. Tefsiru'l Kur'an'il Azim, Rambûr (Hin.) 1385-1965

60- Solmaz, Mehmed-Cakan. Lütfi, Peygamberler ve Tevhid Mü­cadelesi İstanbul1984,

61- Es-Suyûtî, Celalüddin Abdurrahman. Tenviru'l-Havâlik alâ Muvatta-i Malik, Mısır, tarih yok,

62- Şahin, M. S. TDV İslâm Ansiklopedisi, Cin Mad. İstanbul 1993,

63- Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, istanbul 1316 baskısından of­set,

64- Şimşek, Dr. Said. Kur'an Kıssalarına Giriş, İstanbul, tarih yok,

65- Tabatabaî, Muhammed Hüseyin. el-Mizan fi-Tefsiri'‘-Kur'an, Tahran 1362,

66- Tabbara, A. Afif. Ma'al Enbiya fil Kur'an'il-Kerim, Baskı yeri ve tarihi yok,

67- Et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir. el-Camiu'‘-Beyan, Bulak 13231, -Tarihu'l-Ümem ve'‘-Müluk, Mısır 1357-1339,

68. Vecdi, Ferid. el-Mushafu'‘-Müfesser, Metâbiu'ş-Şuub 1377,

69. Walker, D. İslâm Ans. Süleyman Mad. istanbul 1967

70- Yazır, Elmahlı M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Sad. Heyet, İs­tanbul, tarih yok,

71-Yücel, A. Şâmil İslâm Ansiklopedisi, Israiliyyat Maddesi, İstan­bul 1991,

72- Zamahşerî, Muhammed b. Ömer Ebi'l Kasım. el-Keşşâf, Beyrut 1415-1995

73. Zeynüddin, A. Zebidî, Tecrid-i Sarih, ter. K. Miras, Ankara 1986

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Faydalandığımız kaynaklar
« Posted on: 20 Nisan 2024, 21:58:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Faydalandığımız kaynaklar rüya tabiri,Faydalandığımız kaynaklar mekke canlı, Faydalandığımız kaynaklar kabe canlı yayın, Faydalandığımız kaynaklar Üç boyutlu kuran oku Faydalandığımız kaynaklar kuran ı kerim, Faydalandığımız kaynaklar peygamber kıssaları,Faydalandığımız kaynaklar ilitam ders soruları, Faydalandığımız kaynaklarönlisans arapça,
Logged
27 Nisan 2015, 19:55:15
Kaan Han
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 778


« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2015, 19:55:15 »

Et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir. el-Camiu'‘-Beyan, Bulak 13231, -Tarihu'l-Ümem ve'‘-Müluk, Mısır 1357-1339,

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes