> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Evlilik
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evlilik  (Okunma Sayısı 3387 defa)
14 Ekim 2010, 11:40:59
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 14 Ekim 2010, 11:40:59 »EVLİLİK


Resulullah'ın (As) Kızının Ve Hanımlarının Mehirleri
 

Resulullah'ın (as) kızının ve hanımlarının mehirleri ne kadardı?

Nesaî'de, Abdurrezzak'ın Musannefİnde ve Ebu Davud'un kitabında şöyle geçmektedir: AH b. Ebi Talib, Resuluilah'ın (as) kızı Fatıma ile evlerıir-ken "kılıç kıran" denilen hutamiyye zırhını -O'na- vermişti. îkrime Vadıha'da, "ben onu beşyüz dirheme sattım" ifadesini naklediyor. Vadıha'dan başka yer­lerde ise, "Resulullah onun bir kısmıyla güzel şeyler satın aldı" ifadesi geç­mektedir.

Abdurrezzak'ın Musannefİnde şöyle geçmektedir: Ali b. Ebu Talib, Re­suluilah'ın (as) kızı Fatıma'ya mehir olarak oniki ukiyye vermişti.

îmanı Nesaî ise Ali b. Ebu Talib'ten bahsederken, "Resulullah (as) Fatı-ma'yı sade, basit şeylerle hazırladı; bir post ve ihtiyaç duyacağı deri kılıflı bir yastık verdi" demektedir. İbn-i Ebi Zeyd ise bu nikahın hicrî birinci yılda ol­duğunu söylüyor. Bazıları da bu nikahın hicretten yirmiiki ay sonra, yani hic­rî ikinci yılda gerçekleştiğini söylüyorlar. Ama Resuluilah'ın (as) Hz. Aişe'yle evlenmesinin hicretten sekiz ay sonra, yani birinci hicrî yılın Şevval ayında gerçekleşmiş olduğu hususunda herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil­dir.

Muvatta, Buharı, Müslim ve Nesaî'de şunlar geçiyor: Bir kadın, Resulul-lah'a (as), "ey Allah'ın elçisi! Ben kendimi sana verdim" dedi ve ayağa kal­kıp uzun bir süre durdu. Bir adam kalkıp, "ey Allah'ın elçisi! Eğer ona ihti­yacın yoksa onu bana nikahla" dedi. Resulullah (as),  "ona sadaka olarak verecek herhangi birşeyin var mı?" diye sordu. Adanı, "şu entarimden başka herhangi hirşeyim yok" dedi. Resulullah (as), "eğer entarini ona verecek o-lursan hiçbir şeyin kalmaz ortada kalakalırsın, başka bir şey ara" dedi. Re­sulullah (as) ortadaki zorluğu gidersin, işi kolaylaştırsın diye "başka bir şey ara, isterse demir bir yüzük olsun" dedi. Adam hiçbir şey bulamadı. Bunun üzerine Resulullah (as), "Kur'an~ı Kerim'den bir şeyler biliyor musun?" diye sordu. Adam, "evet" dedi ve şu şu sureler diyerek adlarını sıraladı. Resulullah (as) ona şöyle söyledi: "Bu kadını sana Kur'an'dan bildiklerin karşılığında nikahladım". Bu kadın Havle bint-i Hakim idi. kendisine Ümmü Şerik der­lerdi.

Burada fıkhı hususlar vardır: Mesela velisi olmayan kimsenin velisinin devİet başkanı olması gibi. Vatanlarından ayrılıp uzaklara düşmüş, ama ev­lenmek isteyen yahut arzulayan gençlerin durumları da böyledir. Bu durum­da onların velileri devlettir, devlet başkanıdır.

Sünen-i Darimî'de, Ebu Musa'dan rivayet olunan şu hadis yeralmaktadır: Resulullah (as) buyurdu ki, "bekâr yetim kızları evlendirmek istediğinizde onlarla istişare ediniz (onlara danışınız), eğer susarlarsa bu onların sizin ortaya koyduğunuz evlenme teklifini kabul etmeleri demektir. Eğer istemez­lerse onları zorlamayımz".

Yukarıdaki hadiste bir de evlilikle ilgili bir helal husus yeralmaktadır; Hz. Ali'nin Fatıma'yla nikahlanması bu kabildendir. [341]

 
Kocasından Önce Müslüman Olan Kadın
 

Karısı kendinden önce Müslüman olan, kendisi de daha sonra Müslü­manlığı kabul eden Mecusî adamın durumu nedir?

Medûne ve daha başka eserlerde şu haber yeralmaktadır: Resulullah (as) Gaylan b. Seleme es-Sekafî'ye -nikâhı altında on tane hanımı olduğu halde- Müslüman olduğunda şöyle dedi: "Hanımlarından dört tanesini seç, diğerlerini boşa (serbest bırak)". Feyrûz ed-Deylemî ise Resulullah'a (as) şöy­le dedi: "Ben Müslüman oldum. Nikahım altında iki kızkardeş var (şimdi ne yapayım?)". Resulullah (as), "onlardan diledğini boşa" dedi.

Ebu Davud'un kitabında ise şöyle geçmektedir: Peygamber (as) döne­minde bir kadın Müslüman oldu evlendi ve kocasıyla birlikte Resulullah'm (as) yanına geldiler. Kadın, "ey Allah'ın elçisi ben Müslüman oldum, ve sen de benim durumumu biliyorsun" dedi. Resulullah (as) bu kadını ikinci koca­sından ayırdı ve ilk kocasına iade etti. Bu demektir ki kadın hâlâ birinci ko­canın nikâhındadır. Bu, Resulullah (as) zamanında kanıtlanmış bir husustur. [342]

 

Dul Kadının Rızasını Almadan Babasının Onu Evlendirmesi
 

İstememesine rağmen dul bir kadının evlendirilmesi İslam'a göre helal midir? Dul kadın evliliği istemediği ve direttiği halde böyle zoraki bir nikâh sahih bîr nikâh olur mu?

Muvatta, Buharî, Müslim, Nesaî ve Abdurrezzak'm MusannePinde şu ha­ber yeralıyor: Hasnâ bint-i Cezzâm el~Ensâriyye'den rivayet olunmuştur. Has-nâ'nın babası, dul kaldığında kendisini hemen evlendjrmişti. Oysa Hasnâ bu evliliği hiç istemiyordu. Hemen Resulullah'a (as) gitti ve durumunu anlattı. Resulullah (as) bu nikâhı reddetti, geçersiz saydı.

Musannefte geçen haberde ise: Bu kadın babasının zoraki kıydırdığı bu nikâhı Resulullah'm (as) geçersiz saymasından sonra Ebu Lebâbe el-Ensariy-ye ile evlenmiştir. Bu kocasının künyesi ise Ce2zâm Ebu Veria idi.

Yine Musannef'te geçen bir başka haberde şunları görmekteyiz: Muhacir b. İkrime'den şöyle rivayet edilmiştir: O kadını babası Bekir'e nikahladı. Oy­sa kadın bu evliliği hiç istemiyordu. Bu yüzden Resulullah'a (as) gelerek du­rumunu anlattı, Resulullah da (as) bu nikâhı geçersiz sayarak kadını kendi seçimine bıraktı. İbn-i Cureyc, Eyyüb'den, O İkrime'den, O da Yahya bi. Ebi Kesirden rivayet ederek dedi ki: "Dul kadınla Bekir'in nikahım kadının ba­bası kıydı. Ne kadın ne de Bekir hu evliliği istemiyorlardı. Böylece Resulul-lab'ın (as) yanına gelerek O'na durumu anlattılar. Resulullah da (as) ni­kâhlarını geçersiz saydı ve onları ayırdı".[343]

 
"Kul Huvellahu Ehad" Suresini De Mi Bitmiyorsun?
 

Adamın biri Resulullah'a (as) gelerek, "(mehir olarak) verip evleneceğim hiçbir şeyim yok (evlenmek için ne yapayım?)" dedi. Resulullah (as), "yanın­da Kul huvellahu ehad da mı yok (Ihlas suresini de mi bilmiyorsun)?" dedi. Adam, "evet, biliyorum" dedi. Resulullah (as), "bu, Kur'an'ın üçte biridir" buyurdu. Sonra devam ederek "peki Kâfirun suresini biliyor musun?" dedi. Adam, "biliyorum" dedi. Resulullah (as), "o, Kur'an'ın dörtte biridir" dedi. Sonra, "izâ zulziletil ardu" (zilzal) suresini bilmiyor musun?" dedi. Adam, "evet biliyorum" dedi. Resulullah (as), "işte o, Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri­dir" buyurdu. Sonra "peki ya izâ câe nasrullahi (Nasr) suresini biliyor mu­sun?" dedi. Adam, "evet, biliyorum" dedi. Resulullah (as), "işte o, Kur'an'ın dörtte biridir" dedi. Sonra "ya Ayete'l Kürsî'yi biliyor musun?" dedi. Adam, "evet, biliyorum" dedi. Resulullah (as), "işte o, Kur'an'ın dörtte biridir, evlen, evlen, evlen"diye üç kez yineledi.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Resulullah'ın (as) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah (as) buyurdu ki, "ümmetimin kadınlarından en hayırlıları yüzleri (fizikî görünümleri) güzel olduğu halde evlendiklerinde en az mehir isteyenleridir".

Bu hususta imamlardan Ahmed, Hakim ve Beyhakî şöyle rivayet ettiler: Resulullah (as) buyurdu ki, "kadınların en bereketlisi geçimi en kolay olanı­dır (yani kaprisi en az olanıdır)".

Bir başka rivayette ise Resulullah (as) şöyle buyurdu: "Kadınların en bereketlisi mehri en az olanıdır" .

Bir başka rivayette de şöyle buyurdu: "Kadınların en hayırlı olanı, evlenirken istediği nikâh parası (mehir) en az olanıdır". Bu hadisin senedi yenidir. [344]

 
Yüzleri (Fiziksel Görünümleri) Güzel Olan Kadınlar
 

Taberanî, Resulullah'm (as) şöyle buyurduğunu rivayet etti: "(Evlendiğ:-nizde) kadınların hayırlı olmalarının yanında yüz güzelliğini de arayınız'

Bu hadisi İmam Buharî Hz. Aişe'den rivayet ederek Tarih'inde yer verd:

Bu hadisin uydurma olduğunu iddia edenler olmuşsa da iddalarını des­tekleyecek bir kaynaklan olmadığı gibi, herhangi bir değerlendirmeleri de yoktur. Zira hadisin birkaç şekli Cabir'den, Enes'ten, H2. Aişe'den ve İbnik Abbas'tan gelen senetlerle rivayet olunmuştur. Bu rivayetlerin çoğunda söz şöyledir: "Yüz güzelliğinin (fiziksel güzelliğin) yanında hayırlı olmalarım da arayınız".

îbn-i Hacer bu hadisin uydurma olduğunu ileri sürmüşse de biz, çeşiL senetleri ve farklı rivayet yollarını dikkate alarak İbn-i Hacer'in iddiasına ka­tılmıyoruz. [345]

 
Karısı İçin Mehir Kararlaştırmadan Ölen Kimse
 

Resulullah'a (as), evlenen, ama daha karısının evlilik mehrini belirleme­den vefat eden adam anlatılarak karısının mehri soruldu. ResuluUah (as) di­ğer kadınların evlenirken aldıkları normal mehri ona da kararlaştırdı. Dul ka­lınca bekleyeceği (yas) müddeti (4 ay 10 günü) onun da beklemesine ve om da miras verilmesine hükmetti.

Bu hadisi İmam Ahmed ve Ehl-i Sünnet alimleri rivayet etmiş, îmam Tir-mizî de hadisin sahih oduğunu söylemiştir. Bu fetvaya kimse itiraz etmemiş­tir. Bu hadisin verdiği hükümden de ayrılmak için herhangi bir bahane yok­tur. [346]

 
Onlardan Dört Tanesini Seç
 

Kays b. el-Haris Müslüman olduğunda nikâhı .altında sekiz tane hanım vardı. Durumunu Resul...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Evlilik
« Posted on: 28 Mart 2023, 00:18:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evlilik rüya tabiri,Evlilik mekke canlı, Evlilik kabe canlı yayın, Evlilik Üç boyutlu kuran oku Evlilik kuran ı kerim, Evlilik peygamber kıssaları,Evlilik ilitam ders soruları, Evlilikönlisans arapça,
Logged
14 Ekim 2010, 11:44:20
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2010, 11:44:20 »

diye sordu. Bu sözünü üç kez yineledi. Sonra da, "kıyamet gününe kadar yaşayacak olan hiçbir canlı yoktur ki varlığım sürdürmesin (yaşaya­cak olan mutlaka yaşayacaktır)" dedi.

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Müslim'de rivayet olunan bir hadiste ise, "bunu (azli) yapmayınız. Al­lah Azze'nin var olmasını istediği canlı kıyamete kadar var olacaktır" buyur­duğu nakledilmektedir.

Resulullah'a (as) azlin durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Erkeklik suyu­nun her parçasından çocuk olmaz. Ama Allah Azze bir şeyi yaratmak isterse onun önüne hiçbir şey geçemez". Bir başkası şöyle sordu: "Benim bir cari­yem var hamile kalmasını istemediğim için cinsel birleşmede azil yapıyorum. Bende herhangi bir erkeğin istediklerini istiyorum. Ama Yahudilerin 'meniyi cinsel birleşme anında dışarı boşaltmak kız çocuklarını diri diri toprağa gömmenin bir türüdür' dediklerini işittim". Resulullah (as), "Yahudiler ya­lan söylemişler; eğer Allah dışarı akıtılan meniden yaratmak isteseydi sen hiçbir şey yapamazdın" buyurdu.

Bu hadisi Ebu Davud ve Ahmed rivayet etmişlerdir.

Bir başkası da Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Benim bir cariyem var cin­sel ilişkimizde azl yapıyorum, bu hususta durum nedir?". Resulullah (as), "senin yaptığın bu işlem herhangi bir şeyi önleyecek değildir. Eğer Allah bir şeyi dilerse o olur" buyurdu. Bir adam, "size anlattığım bir cariyem vardı ya, hani hamile kalmasını istemediğim, işte o hamile kaldı" deyince Resulullah (as), "ben Allah 'in kulu ve elçisiyim" buyurdu.

Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

Yine bu husustan olarak bir adam,, "benim bir cariyem var, o bizim hizmetçimiz ve sucumuzdur. Onunla cinsel ilişkiye giriyorum, ama hamile kalmasını istemiyorum" dedi. Resulullah (as), "eğer istiyorsan cinsel birleşme anında azil yap (meniyi dışarı boşalt). Ama yazılan başa gelir" buyurdu. A-dam bir müddet sonra tekrar geldi ve "cariyem var ya, o hamile kaldı" dedi. Resulullah (as), "ben ona yazılanın mutlaka olacağını sana söylemiştim " de­di.

Gerçekten pratik yaşantımızda uzun uzadıya yaptığımız deneyimlerimiz­le tanık oluyor hayret ediyoruz. Kendi akıllarınca aile planlaması yapanlar hanımlarına doğum kontrol hapları ve önleyici spiraller kullandırmalarına rağmen ikiz doğumların artışı gündeme gelmiş ve bu konuda kafalarda soru işareti oluşmuştur. Mesela bu sıralar kadınlara spiraller takmalarına rağmen gebeliklerin artması ve doğum kontrol haplarının kullanımları yanında ikiz doğum oranlarındaki artışlar gündeme gelmektedir.

Bir başka adam yine azlin durumunu sordu. Resulullah (as), "eğer er­keklik suyundan Çocuk olacaksa sen onu kayaların üzerine dökerek helak etmek istesen de Allah o sudan çocuğu çıkaracaktır. Nefisleri yaratan Allah-tır" buyurdu.

Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Bir başka adam da, "ben hanımımla cinsel ilişkide bulunurken azl ya­pıyorum" dedi. Resulullah (as), "yapma" dedi. Adam, "ama ben hanımım hamile olduğu için çocuğa acıyorum" dedi. Resulullah (as), "eğer hamile ha­nımla cinsel ilişki çocuğa zarar verseydi İranlılar ve Rumlar zarar görürler­di" buyurdu. Bir başka rivayette, "eğer bu zararlı olsaydı -ki zararlı değildir-bundan İranlılar ve Rumlar zarar görmüş olurlardı" ifadesi yer almaktadır.

Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. [371]


[341] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:185-186.

[342] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:186.

[343] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:186-187.

[344] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:187.

[345] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:188.

[346] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:188.

[347] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:188.

[348] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:188-189.

[349] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:189.

[350] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:189-190.

[351] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:190-191.

[352] Dr Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:191-192.

[353] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:192-193.

[354] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:193.

[355] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:193-194.

[356] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:194-195.

[357] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:195.

[358] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:195-196.

[359] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:196-198.

[360] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:198-199.

[361] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:199-200.

[362] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:200-201.

[363] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:201-202.

[364] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:202-203.

[365] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:203-204.

[366] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:204.

[367] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:204.

[368] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:204-205.

[369] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:205.

[370] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:205-206.

[371] Dr. Seyyid el-Cemili, Fetava-yı Resulullah, Şura yayınları:206-207.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ekim 2016, 17:19:01
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2016, 17:19:01 »

Selamun aleykum ..Evli olanlarinda  bekar olanlarinda okuması gereken hassas bir paylaşım olmuş..Rabbim herkesin insaallah gönlüne göre her seyin en iyisini nasip eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ekim 2016, 21:29:46
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #3 : 15 Ekim 2016, 21:29:46 »

Aleykumselam.Rabbim bizleri onun yolunda giden ve onun emrine uyup helal dairede evlenip onun rhametine kavusan kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &