> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Ölüm
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ölüm  (Okunma Sayısı 10668 defa)
14 Ekim 2010, 12:04:45
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 14 Ekim 2010, 12:04:45 »ÖLÜM


Ani Ölüm
 

Resulullah'a (as) ani ölümün durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Allah'a inanan bir kimse için rahatlıktır. Günahkar birfacir için ise sıkıntılı bir du­rumdur".

Hadisi îmam Ahmed rivayet etmiştir.

İmanı Ahmed bu hadis nedeniyle ansızın (ani, füc'eten) olan ölümü ve­ya böyle ölen bir kimseyi kınamamış, bu hususta herhangi bir sakınca gör­memiştir. Kendisinden rivayet olunan iki haberden birinde İse böyle ölümleri sakıncalı gördüğü açıklaması yeralmaktadır. Resulullah'tan rivayet olunan bir haberde şöyle geçmektedir: Resulullah (as) eğik bir duvarın yanından geçer­ken hemen yürüyüşünü hızlandırmıştı. Bunun nedeni (kendisine) soruldu­ğunda: "Ani ölümden hiç hoşlanmam" buyurmuştur. Burada rivayet olunan iki haber arasında herhangi bir çelişik durum sözkonusu değildir. Durum a-raştınlabilir. [299]

 
İnkarcıların Cenazesi
 

Resulullah'a (as), "kafirlerden birinin cenazesi götürülürken rastgeldiği-mizde ona hürmeten ayağa kalkalım mı?" diye sorulduğunda, "evet; kâfirle­rin cenazesi götürülürken ayağa kalktığınızda ona hürmeten değil, yalnızca onun canını alan melekleri yüceltmek için ayağa kalkmış oluyorsunuz" bu­yurdu.

Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Resulullah bir Yahudi'nin cenazesi geçtiğinde ayağa kalkınca bunun ne­deni soruldu. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ölümden korktuğum için kalktım. Siz de bir cenaze gördüğünüzde ayağa kalkınız".[300]

 
Kabirlerde Hesaba Çekildiğimizde Akıllarımız Bize İade Edilecek Mi
 

Hz. Ömer, Resulullah'a (as) "kabirlerimizde hesaba çekildiğimizde aklı­mız bize iade edilecek mi?" diye. sorduğunda, Resulullah, "evet, şu anınızda nasıl iseniz aynı şekilde" buyurdu.

Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. [301]

 
Kabir Azabı Haktır, Gerçektir
 

Resulullah'a kabir azabı konusu sorulduğunda: "Evet; kabir azabı hak­tır, gerçektir" buyurdu.

Tabaranî, Ebu Umame'den Resulullah'ın şu sözünü rivayet etmiştir: "Si­dikten (işerken üzerinize ve etrafa sıçramasından) sakının, zira insanoğlu­nun kabirde hesaba çekileceği ilk şey sidiktir".

Bir başka rivayette İse lafzen, "kabir azabının geneli ondan dolayıdır" diye geçmektedir. [302]                               

 
Onu Azad Et, Serbest Bırak, Zira O Bir Mü'mindir
 

Kendisine mü'min bir kadın köle azad etmesi vasiyet olunmuş bir kadı­nın durumu Resulullah'a anlatıldığında Rukbe adlı cariyeyi çağırdı ve O'na, "rabhın kimdir?" diye sordu. Cariye, "rabbım Allahtır" dedi. Resulullah, "ben kimim?" dedi. Cariye, "sen Allah'ın peygamberisin" diye cevapladı. Re­sulullah, "O'na hürriyetini ver, azad et, çünkü o mümin bir kimsedir" dedi.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. [303]

 
Lezzetleri Keseni (Ölümü) Anmak
 

Ebu Hureyre'den, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Tatlılıkları, lezzetleri keseni -yani ölümü- çokça anınız".

Bu hadisi Tirmizî ve Nesaî rivayet etmiş, İbn-i Hibban da sahih olduğu­nu söylemiştir. [304]

 
Ölümü İstemenin Mekruh Görülmesi
 

Enes'ten şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah, "hiçbiriniz başına bir sıkıntı, bir bela, bir felaket geldiğinde ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka bir şey temenni etmesi gerekiyorsa 'ey Allah im! Yaşamam benim için hayırlı ise beni yaşat, eğer ölümüm hayırlı ise beni vefat ettir' desin" buyurdu.

Bu hadis muttefekun aleyhtir. [305]

 
Allah'a İnanan Kimsenin Nefsi Borcuna Asılıdır
 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah, "mümin kişinin nefsi (ruhu) borcuna asilidir" buyurdu.

Bu hadisi îmam Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiş, Tirmizî hadisin hasen olduğunu söylemiştir.

Resulullah (as) bir cenazenin namazını kıldıracağı zaman ölü borçlu ise borcu ödeninceye -veya alacaklı helal edinceye- kadar bekler, namazını kıl-dırmazdı. Eğer ölü yoksul bir kimse ve borcu da kolayca ödenecek bir mik­tarda ise o borcu kendisi öder ve namazım kıldırırdi. Ama eğer borcu büyük bir mikdarda ise namazını kıldırmak üzere cenazeyi ashabına bırakırdı. İşte bu hadis, cenazenin namazı kılınmazdan evvel borçlarının ödenmesinin ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.

Bir başka rivayette de, "ta ki, borcu ödenip yükü üzerinden kalkıncaya kadar" ibaresi yeralmaktadır.

Rivayet edildiğine göre Resulullah, şehidlerin kanlarının akması nede­niyle kullara olan borçları dışındaki tüm günahlarının bir defada affedildiğini söyledi.

Bu hadis insanın öldükten sonra bile borçlarıyla meşgul olduğunun de­lili olup aynı zamanda kişiyi henüz sağken borçlarını ödeyip onlardan kur­tulması konusunda teşvik etmektedir. Burada kişinin üzerindeki en önemli hakkın borç olduğu hususu vurgulanmaktadır. İnsanın gönül hoşluğuyla borçlandığı halde o borçla ölünce durumu bu derece zöc,olursa acaba insan­lardan zoraki alıp onları ödemeyenlerin durumları nasıl olur? Öyleyse türlü hilelerle insanların mallarını haram yollardan yiyenler Allah'tan korksunlar ve unutmasınlar ki onlar da Rabbları olan Allah'a kavuşacaklar ve O'na döne­ceklerdir. Ne mutlu o kimselere ki, her türlü İyi ve temiz amellerden dolayı tertemiz bir doğru yol üzerinde yaşayarak Allah Azze'nin huzuruna pak bir amel defteriyle çıkarlar! [306]

 
Ali B.Ebi Talibin Hükmü
 

Bir zulümden dolayı bir topluluğun hepsine eşit bir diyet mi uygulanır yoksa bunlardan her birinin mazluma verdikleri zarar derecesinde ve değişik olarak mı diyet uygulanır; böylece zulmeden topluluğun her bir ferdi için ö-zel oranda bir diyet uygulanmış olur mu?

Bezzaz'ın Müsned'inde şunlar geçmektedir: Yemen toprakları içerisinde bir topluluk bir kuyu kazmıştı. Bu kuyuya bir aslan düştü. Ona bakarlarken kuyunun içerisine adamlardan biri düşecek gibi oldu ve diğerine tutundu, o da düşmemek için diğerine, o da düşmemek için bir diğerine aıtundu. Ama ne yazık ki dördü de kuyuya aslanın yanma düşüverdiler. Aslan onlara saldı­rıp yaraladı. Adamlardan birisi mizrağıyla aslanı öldürdü. Bunun üzerine halk kuyuya düşecek gibi olup da diğerlerine tutunan ve hepsinin düşmesine se­bep olan ilk şahsı suçladı ve ona,  "sen bizim arkadaşlarımızın katilisin, bu nedenle onların yaralarının diyetlerini vermek zorundasın " dedi. Adam ka­bul etmedi. Böylece Hz. Ali'yi aralarında hakem tayin ederek O'nun hükmü­ne başvurdular. Hz. Ali onlara, bir tane 1/4, bir tane 1/3, bir tane 1/2, yani yarım ve bir tane de tam diyet toparladı ve kuyuya ilk düşen için l/4!lük di­yet verdi. Zira o, bir sonrakinin helakine sebep olmuştu. Üçüncünün helaki­ne neden olan ikinciye 1/3 diyet, dördüncünün helakine neden olduğu İçin üçüncüye 1/2 diyet ve en son düşen için de tam diyet takdir etti. Ve bu di­yetlerin kuyunun başında bulunanlardan toparlanmasını emretti. Onlar bir sonraki sene ResuluIIah'a gelerek Aİi b. Ebi Talib'in kendilerinin davalarında verdiği hükmü arılattılar. Bunun üzerine Resululîah, "o, sizin aranızda ver­diği karardır' buyurdu. [307]


İki Köy Arasında Öldürülen, Ama Katili Belli Olmayan Bir Cinayet

 

Neresi olduğu bilinmeyen bir yörede iki köyü birbirine bağlayan bir yoİ üzerinde bir ceset bulununca ortadaki suçun hangi köye ait olacağı hususun­daki hüküm nedir?

Ebu Şubeybe'nin Müsned'inde yeralan ve Ebu Saİd'den rivayet olunan bir haberde şunlar geçmektedir: "İki Köy arasında bir ceset bulunduğunda Resululîah cesedin bulunduğu yerle iki köy arasındaki mesafeyi ölçtürdü. Mesafe köylerden birine daha yakın bulundu. Ben sanki o anda Resulullah'ın karışına bakar gibiydim. Cesedi, ona yakın olan köye yükledi".

Tirmizî, İmam Ahmed'in oğlu ve daha başkaları merfu olarak şöyle riva­yet ettiler: Resululîah, "Allah Azze bîr kulunun herhangi bir yerde Ölmesini takdir etmiş ise ölünün ihtiyacım da oraya ait kılmıştır" buyurdu.

İmam Ahmed'in naklettiği haberin lafzında ise Resulullah'ın şöyle bu­yurduğu rivayet olunmaktadır: "Allah bir kulun canının bir yerde alınmasını istemişse o yörede ölecek olan bu kimsenin ihtiyaçlarını da takdir etmiş ya­hut onun bir ihtiyacını da oraya hasretmiştir" buyurdu.

Bu hadisi çeşitli yollardan ve bu şekilde Beyhakî, Hakîm ve daha başka şahıslar rivayet etmişlerdir.

Abdurrezzak'ın Musannefinde de şöyle geçmektedir: Ömer b. Abdula-ziz dedi ki: "İki köy arasında bulunan cesedin durumu hakkında Resulul-lah'tn verdiği karar şöyledir: Suçlananlar yapmadıklarına dair yemin eder­ler, eğer korkar da geri dururlarsa iddia edenler (suçlamada bulunanlar) yemin ederler, iki tarafın da geri durması durumunda her iki taraf da ceza­yı ve cezalandırılmayı hak ederler. Bura...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ölüm
« Posted on: 01 Şubat 2023, 03:38:52 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ölüm rüya tabiri,Ölüm mekke canlı, Ölüm kabe canlı yayın, Ölüm Üç boyutlu kuran oku Ölüm kuran ı kerim, Ölüm peygamber kıssaları,Ölüm ilitam ders soruları, Ölümönlisans arapça,
Logged
15 Ekim 2016, 21:48:52
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2016, 21:48:52 »

Esselamu aleykum.Rabbim omrunu islam yolunda giden ve zekarat aninda musluman olarak olen ve allahin rahmetine kavusan kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ekim 2016, 22:26:34
❣ Muhammed ❣

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2016, 22:26:34 »

Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh.Rabbim c.c kalplerimizi islam dini üzere sabit kılsın İnşaAllah.Rabbim hazırlığımızı yapmış bir şekilde gitmeyi nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim c.c razı olsun İnşaAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

16 Ekim 2016, 10:50:02
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.549Site
« Yanıtla #3 : 16 Ekim 2016, 10:50:02 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah . Rabbim bizlere hayırlı şekilde yaşayıp hayırlı şekilde ölmeyi nasip eylesin . Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &