> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Hacc
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hacc  (Okunma Sayısı 3394 defa)
14 Ekim 2010, 12:10:59
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 14 Ekim 2010, 12:10:59 »



HACC


Evet, Onun Yerine Hacc Edebilirsin
 

Bir kadın, ResuluUah'a (as), "annem haocetmeden öldü, ben onunyeri. ne haccedebilir miyim?" diye sordu. Resulul|ah (as)j «evet> annenin yetine haccet" buyurdu.

Hadis sahihtir. [279]

 
Evet, Çocuk Haccedebilir
 

Bir kadın, Resulullah'a (as) bir çocuğu göstererek, "bunun için de hacc var mı?" diye sorunca ResuluUah (as), "evet, e,ğer onu haccettirirsen sana da sevap vardır" buyurdu.

Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [280]

 
Şibreme'nin Yerine Telbiye Etmek
 

ResuluUah (as), (yakın akrabası olan) "Şjbreme'nin yerine lebbeyk" di­yen bir adama şöyle dedi: "Kendi yerine (kendin için) haccettin mi?". Adam, "hayır" dedi. Resulullah (as), "önce kendi haaztm yaP; sonra Şibreme'nin ye­rine (telbiyegetir) haccedersin" dedi.

Hadisi Şafiî ve Ahmed rivayet etmişlerdir, [281]   

 
Umre Yapman Daha Güzeldir
 

Umrenin vacip mi olduğu sorulduğunda ResuluUah (as), "hayır, umre yapman (vacip değil) efdaldir" buyurdu.

Tirmizî bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.

İmam Ahmed'den şöyle rivayet olunmuştur: Bir bedevî dedi ki: "Ey Al­lah'ın elçisi/ Bana umreyi anlat vacip midir, yoksa değil mi?". Resulullah (as), "umreyapman vacip değildir, ama senin için hayırlıdır" dedi. [282]

 
En Büyük Hacc (El-Haccu'l Ekber/Kurban Bayramı)
 

Ali b. Ebî Talib, ResuluIIah'a (as) "el-Hacc'ul Ekber" gününün ne oldu­ğunu sorunca Resulullah (as), "Yevmu'n Nahr'dır (Kurban Bayramı'nın ilk günüdür)" buyurdu.

Hadisi Tirmizî rivayet etmiştir.

Sahih bir isnad İle Ebu Dâvûd'dan şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as) haccettiği Zilhicce ayının Nahr gününde cemreler arasında durdu ve "bu gün ne günüdür?" diye sordu. Ashab, "Nahr günüdür" dedi. Resulullah (as), "bugün el-Hacc'ul Ekber günüdür. Allah Azze şöyle buyurmuştur: el-Hacc'ul Ekber (Kurban Bayramı) gününde Allah ve Peygamberinden insanlara bir bildiridir ki, hiç kuşkusuz Allah ve Peygamberi müş­riklerden uzaktır' (Tevbe 3)" dedi. Kurban bayramı günü müezzinler bu ültimatomu İnsanlara duyurdular.

Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadis Buharî'nin Sahih'inde yeralmıştır. Ebu Hureyre, "el-Hacc'ul Ekbergünü Nahargünüdür" demiştir. [283]

 
Kabe'ye Kurbanlık Götürülen Hayvan Kusurlu İse
 

Naciye el-Hazâî, Resulullah'a (as) "Kabe'yegötürülen kurbanlık hayvan eğer kusurlu ise ne yapılır?" diye sordu. Resulullah (as), "onu kesin ve ayak­larını kanına hatırın, onunla hayvanın yanlarına vurun ve insanlarla o kurbanı başbaşa bırakın. İnsanlar dilediklerince yesinler. Ama bu etten ne kurbanın sahibi ne de onun yakın ilişkide olduğu topluluk bireylerinin (ge­çimlerini sağlamakla yükümlü olduğu aile bireylerinin) hiçbiri yemesinler" buyurdu.

Resulullah (as), bedeni ıslah olsun, temizlensin diye kurban adayan kimseye böyle fetva verdi. Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Ömer, Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Güzel bir kurbanlık gelirdim ona 300 dinar verdim. Şimdi onu -canlı olarak- bedenen alıp satmam mümkün mü?". Resulullah (as), "hayır, onu yalnızca kesebilirsin" dedi. [284]

 
Haccda Kurban Kesmeden Tıraş Oldum
 

Adamın biri, Resulullah'a (as), "farkında olmadan kurban kesmeksizin traş oldum" dedi. Resulullah (as), "kurbanını kes, herhangi bir sakıncası yoktur" dedi. Bir başkası ise "şeytan taşlamadan önce bilmeyerek kurban kestim" dedi. Resulullah (as), "şeytanı taşla (taşını al) herhangi bir sakıncası yoktur" dedi. Bu arada Resululah'a (as) haccın esaslarından öne alınıp da er-

telenmeyen bir şeyler soruldu. Resulullah (as), "yap, herhangi bir sakınca yoktur" buyurdu.

bu hadis muttefekun aleyhtir.

İmam Ahmed'e göre ise, o gün, insanın haccın gereklerini yerine getirir­ken birbirlerine benzeyen şeylerde unutarak veya bilmeyerek yaptığı öne al­ma ve geciktirme hususu sorulmuştur. Yoksa Resulullah (as) "o işi yap, sa­kıncası yok" demezdi.

Bir rivayette de "kurban kesmezden önce" ibaresi yeralmaktadır. Resu­lullah (as), "kurbanı kes, bir sakıncası yoktur" buyurmuştur. Bir başkası, tıraş olmazdan önce kurban kesme yahut kurban kesmezden önce tıraş olma hu­suslarını sordu. Resulullah (as) "zararı yok" dedi. Rivayet eden şöyle dedi: insanlar Resulullah'm (as) yanına geliyorlardı. Onlardan biri, "ey Allah 'in el­çisi! Kabe'yi tavaf etmezden önce sa'y ettim. Bu arada bazı şeyleri erteleyip bazılarını önce yaptım" dedi. Resulullah (as), "bu sakıncalıdır, yaptıkların geçersizdir" buyurdu.

Hadisi Ebu Dâvûd rivayet etmiştir.

Müslim'de yeralan ve Muhammed b. Hatim'in Behz'den, O'nun Vehib'ten, O'nun Abdullah b. Tâvûs'tan, O'nun babasından, O'nun da İbn-i Abbas'tan rivayet ettiği hadiste şöyle geçiyor: Resulullah'a (as); kurban kes­mek, tıraş olmak, şeytan taşlamak, takdim ve te'hir gibi hususlar sorulduğun­da şöyle dedi: "Mahzuru yoktur".[285]

 
Eğer Bineğinin Üzerindeysen İnsanların Gerisinde Tavaf Et
 

Diba'a bint-i Zübeyr, Resulullah'a (as) şöyle sordu: "Haccetmek istiyo­rum, ama rahatsızım, ne yapayım?". Resulullah (as), "konumum (duru­mum) beni kısıtladığından dolayı diyerek şartını koy ve baççını yap" buyur­du.

Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir.

Ümmü Seleme hacc hususunda Resulü İlah'tan (as) fetva istedi ve şöyle dedi: "Ben rahatsızım durumum ne olacak?". Resulullah (as), "bîr bineğe bi­nerek insanların gerisinde tavaf et" buyurdu.

Aişe, Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi! Kabe'ye girebilir miyim?". Resulullah (as), "Hacer'e (Haceru'l Esved'e) gir, zira o da Kabe'den sayılır" dedi. [286]

 
Benim İçin Hacc Var Mı?
 

Urve b. Madras, Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi!Ben Ce-bel-i Ali'den geliyorum. Bineğim perişan ben de yorgunum. Allah'a yemin e-derim ki üzerinde vakfe yapmaksızın (durmaksızın) -hiçbir- dağı terketme-dim. Şimdi ben haccedecek miyim?". Resulullah (as), "şu -sabah namazının-anlamını kavrayan ve bundan önce gece ya da gündüz Arafat'a gelen kimse baççını tamamlasın ve kirliliğini (tırnaklarını keserek, bıyıklarını kısaltarak,başını tıraş ederek, şeytan taşlayarak, kurban keserek ve benzeri şeyler yapa­rak) giderip temizlensin" buyurdu.

Hadis sahihtir.

Necd halkından bazı kimseler Resuluüah'tan fetva isteyerek şöyle dedi­ler: "Ey Allah'ın elçisi! Hacc nasıl olur?". Resulullah (as), "hacc Arefedir. Sa­bah namazından önce gelen hacet tamamlamış demektir. Ama sabah na­mazından sonra gelen, geciken için ise bir günah yoktur''buyurdu. Sonra da atının terkisine birini bindirdi ve onu bağırtarak bu işlemi insanlara duyurdu.

Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. [287]

 
Dişi Hayvan Kurban Edebilir Miyim?
 

Bir adam, Resulullah'a (as) "eğer dişi bir hayvandan başkasmt bula-mazsam onu kurban edebilir miyim, ne diyorsun?" diye sorunca Resulullah (as), "hayır, ama saçlarını ve saç örgülerini kısalt, bıyıklarını kes, kasığını tı­raş et. Böylece Allah katında kurbanın tamam olur" dedi.

Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. [288]

 
İhtiyarın Yerine Haccetmek
 

Bir adam, Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Babam ihtiyarlığında Müslü­man oldu. Bir binekle yolculuk edemeyecek durumda. Üstelik haccetmesi de farz. Şimdi ben onun yerine haccedebilir miyim?". Resulullah (as), "sen ba­banın en büyük oğlu musun?" buyurdu. Adam, "evet" dedi. Resulullah (as), "bak, eğer babanın bir borcu olsa da onu sen ödeşen o borç ödenmiş olur mu olmaz mı?" diye sorunca, adam "evet" dedi. Resulullah (as), "öyleyse ba­banın yerine haccet" buyurdu.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Ebu Zerr, Resulullah'a (as) "babam ihtiyardır, ne haccedebilir, ne umre yapabilir ne de bir bineğe binip yolculuk edebilir" deyince, Resulullah (as), "babanın yerine hacet ve umre yap" dedi.       •

Darekutnî bu hadisin senedindeki kişilerin tümünün sika, yani güvenilir olduklarını söylemiştir.

Bir adam, Resulullah'a (as), "babam haccetmeden öldü. Ben onun yeri­ne haccedebilir miyim?" diye sorunca, Resulullah (as), "bak, babanın bir borcu olsa da onu sen ödeşen borcun hakkını yerine getirmiş olmaz mısın?" diye sordu. Adam, "evet" dedi. Resulullah (as), "Allah'ın borcu -olan hacc-daha fazla öneme sahiptir" dedi.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Darekutnî'nin kitabında ise şöyle geçmektedir: Bir a...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hacc
« Posted on: 28 Ocak 2023, 04:23:10 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hacc rüya tabiri,Hacc mekke canlı, Hacc kabe canlı yayın, Hacc Üç boyutlu kuran oku Hacc kuran ı kerim, Hacc peygamber kıssaları,Hacc ilitam ders soruları, Haccönlisans arapça,
Logged
18 Temmuz 2016, 21:30:58
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 18 Temmuz 2016, 21:30:58 »

Esselamu aleykum.Allahin evi olan beytullaha giden hac ve farzlarini yapan faziletine eren kullardan olalim inşallah.Rabbim razi olsun paylasimdan kardesim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Temmuz 2016, 23:46:44
Damla
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.120


« Yanıtla #2 : 18 Temmuz 2016, 23:46:44 »

#Esselamu aleykum..Rabbim her müslümana hacca gitmeyi oraları görmeyi nasib etsin inşAllah..Rabbim razı olsun..#
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Temmuz 2016, 12:33:48
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #3 : 19 Temmuz 2016, 12:33:48 »

Ve aleykum selam
Hac ile umre farklı yapılır...Peygamber efendimiz sav hac ile umre ile ilgili soruları yanıtlamış....Benim de merak ettiğin sorular vardı .. allah a şükür öğrenmiş oldum...Rabbim ilmimizi artırsın inşallah....Rabbim Hacca gitmeyi nasip eylesin inşallah bizlere....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &