> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Emzirme
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Emzirme  (Okunma Sayısı 1775 defa)
13 Ekim 2010, 22:33:55
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 22:33:55 »EMZİRME


Ne Bir Ne De İki Kez Emzirme Nikahı Haram Kılmaz
 

Bir bedevî, Resulullah'a (as) şöyle sordu: "Benim bir hanımım vardı, daha sonra ikinci bir hantmla evlendim. Ben sanıyorum ki ilk hanımım i-kinci hanımımı bir veya iki kez emzirmiş, şimdi ne yapacağım?". Resuhıllah (as), "birya da iki kez emzirme nikâhı haram kurnaz" buyurdu.

Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir.


Sehle bint-i Süheyl Resulullah'a (as) şöyle sordu: "Salim, (oğlundan bahsediyor) diğer erkekler gibi hem buluğa erdi, hem de olaylan kavrayacak kadar akıllandı. Ama hâlâ odamıza giriyor. Ben kocam Ebu Huzeyfe'nin bu durumdan hoşlanmadığını ve iyi şeyler düşünmediğini zannediyorum". Re-sulullah (as), "öyleyse Salim'i emzir de artık Ebu Huzeyfe onun varlığından boş olmayan şeyler düşünmesin. Zira emzirmen senin nikahını O'na haram kılacaktır" buyurdu. Kadın evine gitti bir süre sonra döndü ve "Salim'i em-zirdim. Böylece Ebu Huzeyfe'nin aklına gelen kuşkular da gitti" dedi.

Bu hadisi imam Müslim rivayet etmiştir.                .                  .

Aralarında Hz. Aişe'nin de bulunduğu seleftçn bazı alimler Resulullah'ın (as) bu fetvasına uymuşlardır. îlim adamlarının pek çoğu ise bu fikri benirh-sememişlerdir. Onlar bu fetvanın karşısına, çocuğun sütten kesilmesinden önce daha bebeklikte ve iki yıllık emzirme döneminde iken yapılan emzir­menin nikâhı haram kılan emzirme olduğunu savunan hadisleri çıkarıyorlar. Bu hadiste bazı özellikler vardır: Birincisi; bu husustaki hadislerin çokluğu­dur. Ama Salim'İn konu edildiği hadis tek basmadır. İkincisi; Resulullah'ın (as) Aişe dışındaki hanımlarının çoğu daha bebeklikte iken emzirmenin ni­kahı haram kıldığı fikrini benimsemişlerdir. Üçüncüsü; en geniş kapsamlı ve en tedbirli olan şıktır. Dördüncüsü; yaşı büyük bir kimsenin bir kadını em-mesiyle beslenme bakımından hiçbir yarar elde edemez. Büyük yaşta em­mek ne et oluşturur ne de kemiklere bir yarar sağlar. Bu tür emmeler "ba'dıyyet (bir parça olmak)" denen ve nikâhı haramlaştıran faktörü oluştur­mamaktadır. Beşincisi; belki de bu yalnızca Salim'e mahsus bir durumdur. Çünkü bu hadis, O'nun hikâyesi anlatılırken rastlamaktan başka herhangi bir yerde geçmemektedir. Altıncısı; Resulullah (as) Hz. Aişe'nin odasına girince O'nun yanında ayakta duran bir adam görünce bundan son derecede etki­lendi ve kızdı. Hz. Aişe ona, "o benim süt kardeşimdir" dedi. Bunun üzerine Resulullah (as), "süt kardeşlerinin kimler olduğuna bak, emzirmek (emmek) dediğin bir yekûn tutmalıdır" buyurdu.

Hadis muttefekun aleyhtir.

Müslim'in, bu hadisi naklederken kullandığı lafızlar ise Salim'in durumu anlatılırken bir başka seyir takibetmektedir. Bu da Salim'in o anki durumu i-çin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Salim, Ebu Huzeyfe'nin evlat edinip büyüttüğü bir çocuk idi. Bu nedenle de Ebu Huzeyfe'nin hanı­mının odasına girmeye hiçbir hakkı yoktu. Burada ortaya çıkan ihtiyaçlar böyle nadir olan bir uygulamayı gündeme getirmiştir. Bu hususta herhangi bir açıklama yapmak ve içtihadda bulunmak caiz değildir. Belki de burada takibedilen yol ve yöntem en etkilisidir. Birçok alim de bu hadise meyletmiş­lerdir. En iyisini bilen ALLAH'tır. [372]

 
0 Senin Amcandır, Ona İzin Ver
 

Hz. Aişe, Resulullah'a (as), "Ebu'l Kays'ın kardeşi Emlec yantma gelmek için izin istedi. Onun karısı beni emzirmişti" dedi. Resulullah (as), "izin ver gelsin; zira o senin amcandır" buyurdu.

Bu hadis muttefekun aleyhtir. [373]

 
Emzirmede Tanık Olarak Ne Geçerlidir?
 

Resulullah'a (as), "emzirmede, 'bu filanı emmiştir dolayısıyla onun ni­kahı buna haramdır' diyebilmek için tanık olarak geçerli olan nedir?" diye sorulduğunda, Resulullah (as), "bir erkeğin veya bir kadının tanıklığı yeterli­dir" buyurdu.

Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. [374]

 
Kızkardeşimln Süt Kardeşi Bana Haram Olur
 

Resulullah (as), Hamza'nın kızının kendisine nikâhlanması istendiğinde şöyle buyurdu: "O kızın nikâhı bana haramdır. Zira o benim süt kardeşi­min kızıdır. Neseb bakımından (doğumla) haram olanlar sütle de haram o-hırlar".

Bu hadisi imam Müslim rivayet etmiştir.

Ukbe bin el-Haris, Resulullah'a (as), "bir kadınla evlendim. Sonra anne­si Sevda geldi ve 'ben ikinizi de emzirdim' dedi. Ama bu kadın yalancıdır. Ben de onun söylediklerinden ve kendisinden yüz çevirdim. J'na itibar et­medim" dedi. Resulullah (as), "sen nasıl o kadınla evlenirsin. Baksana bu kadın sizi emzirdiğini sanıyor. Onu kendinden uzak tut, hanımını boşa" de­di.                                                                                                 \   -

Resulullah (as), Ukbe'nin evlendiği kadınla nikahını geçersiz saydı. Lk-be karısını boşadı, kadın da bir başkasıyla evlendi.

Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir.

Darekutnî'de de lafız olarak "o kadından uzaklaş, onu boşa; ondan sa­na hayır yoktur" ibaresi geçmektedir. [375]

 
Beni Emziren Kadının Hakkını Nasıl Öderim?
 

Bir adam Resulullah'a (as), "beni emzirenin üzerimde olan hakkını na­sıl öderim?" diye sorduğunda, Resulullah (as), "iyi bir köleyi veya kölenin ci­nasını ona vermendir''buyurdu.                                       .

Hadisi imam Tirmizî rivayet etmiştir. [376]

 
Peruk Yapan Ve Kullanan
 

Resulullah'a (as), "bir kadın evlendi, hastalandı ve saçları döküldü. O-na peruk yapıp takmak istediler" diye anlatıldı. Resulullah (as), "ALLAH peruk takmak isteyene de takana da la'net etmiştir" buyurdu.

Hadis muttefekun aleyhtir. [377]

 
BOŞANMA, ZIHAR ve LANETLEŞME


Yerleşim (Konut) Ve Nafaka Hususunda Kocasını Dava Eden Kadın
 

Kocası, Fatıma bint-i Kays'ı geri dönüşü olmayacak şekilde boşamıştı. Kadın, kocasıyla konut ve nafaka hususunda anlaşmazlığa düşünce Resulul-lah'a (as) geldiler. Fatıma bint-i Kays, "kocam bana ne konut temin etti ne de nafaka verdi" dedi. Sünnet kitaplarında şöyle geçer: Resulullah (as), "ey Kays ailesinin kızı! Kocanın konut temin edip nafaka vermesi yalnızca ric'î talak (dönüşü olabilecek boşama) İçin geçerlidir. Senin durumunda olanlar için değil" buyurdu.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Bir başka hadise göre ise, kocanın vermesi gereken konut ve nafaka yalnızca ric'î talakla, yani eşine dönebilmesi mümkün olan bir boşamayla boşanan kadının hakkıdır. Eğer boşama kesin ise kadının konut ve nafaka hakkı yoktur..

Sabi, Fatıma bint-i Kays'tan rivayet ederek şöyle dedi: Resulullah (as), "üç talakla boşanmış olan kadının -erkeği üzerinde- ne konut ne de nafaka hakkt yoktur" buyurdu. [378]  .

Bu.Müslimin rivayetidir.

Bu hususta aksi görüşü savunanlar da vardır. Hadis alimleri her ne ka­dar bu hadisi delil olarak ileri sürmekteler-se de Ömer b. el-Hattab, Ömer b. Abdulaziz, Ebu Hanife, Süfyan es-Sevrî ve daha başka şahıslar üç talakla ke­sin olarak boşanmış olan kadınların da nafaka ve konutta haklarının bulun­duğu fikrini benimsemişlerdir. Birincilerin delilleri, ALLAH Azze'nin "çocukla rint doğuruncaya kadar onların nafakalarım verin" ayetidir. Bu hük­mün ric"î talakla boşanmış olan kadınlar için geçerli olduğu, icma yoluyla belirlenmiştir. İkincilerin delilleri de yine ALLAH Azze'nin "nerede yerleşmiş-seniz onları da oraya yerleştiriniz" emridir. Bunun yanında bir üçüncü görüş de şudur: Hadi ve başka kimseler, ALLAH Azze'nin "boşanmış kadın­lar için bir yararlandırma -nafaka- vardır" ayetini delil göstererek bo­şanmış kadına konut verilmeksizin nafaka temin edileceğini savunuyorlar. Bu hususta pek çok görüş vardır. Bence ahkâm ayetlerinin tefsirlerine bakı­labilir.

Sahih-i Müslim'de geçen hadiste İse Fatıma bint-i Kays'ın şöyle dediği aktarılmaktadır: "Kocam beni üç talakla boşadı. Resutullah da (as) bana nafaka da konut da temin edilmemesini kararlaştırdı".

Müslim'in bir başka rivayetinde de şöyle geçmektedir: Ebu Amr, Ali b. Ebu Talib ile birlikte Yemen'e gitti ve karısına kendisini iki talakla boşadığına dair bir haber gönderdi. Kadının son bir talak hakkı kalmıştı. Bu nedenle Ay­yaş b. Ebi Rebia ve Haris b. el-Hişam karısına nafaka vermesi için Amr'a e-mir verdiler. Ebu Amr onlara, "ALLAH'a yemin ederim ki hamile değilse onun nafaka hakkı yoktur" dedi. Kadın bundan dolayı Resuluîlah'a (as) gelerek ortadaki durumu anlattı. Resulullah (as),  "hayır nafaka yoktur" dedi. Taşın­mak için izin istedi. Resulullah (as) O'na izin verince, kadın, "nereyegideyim ey ALLAH'ın elçisi?" dedi. Resulullah (as),  "îbn-i Ümmî Mektum'un yanına" dedi. Bu adamın iki gözü de kör idi. Onun yanında elbiselerini çıkarsa da görmezdi. Bu kadının bekleme müddeti (4 ay 10 gün) s...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2010, 22:49:44 Gönderen: Hafıza Aişe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Emzirme
« Posted on: 28 Ocak 2023, 04:00:10 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Emzirme rüya tabiri,Emzirme mekke canlı, Emzirme kabe canlı yayın, Emzirme Üç boyutlu kuran oku Emzirme kuran ı kerim, Emzirme peygamber kıssaları,Emzirme ilitam ders soruları, Emzirmeönlisans arapça,
Logged
02 Aralık 2019, 15:43:09
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 15:43:09 »

Esselamu  aleyküm.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &