> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Dadılık
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dadılık  (Okunma Sayısı 1615 defa)
13 Ekim 2010, 22:19:43
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 22:19:43 »DADILIK


Dadılık Ve Dadılık Hakkında Rivayet Olunan Hadisler
 

ResuluIIah (as) bu hususta beş hüküm vermiştir; birincisi: Cafer b. Ebu Talib'in sorumluluğunda olan Hamza'nın kızının, teyzesine verilmesine karar vermiş olmasıdır. Bu hususta "teyze anne gibidir" buyurmuştur. Bu hüküm annenin sahip olduğu haklara teyzenin de sahip olmasının gerekliliğini vur­gulamaktadır; "eğer teyzeniz bir cariye olsa onu kölelikten kurtarıp azat etse­niz de üzerinizdeki dadılık hakkını ödemiş olmazsınız" buyuruîmuştur.

İkincisi: Bir adam buluğa ermemiş küçük çocuğunu Resuiullah'a (as) getirdi. Hanımıyla bu çocuk konusunda anlaşmazlığa düşmüş ve ResuIuİlah'ın (as) yanma gelmişİerdi. Annesi çocuğu babasına teslim etmiyor­du, ResuluIIah (as) anneyi bir tarafa, babayı da diğer tarafa oturttu. Sonra ço­cuğu serbest bıraktı ve "Allahım ona doğru yolu göster. Doğru olanı seçmesi için yardım et" diye dua etti. Çocuk annesine gitti.

Bu hadisi îmam Tirmizî rivayet etmiştir.

Üçüncüsü: Rafî b. Sinan Müslüman oldu. Karısı ise Müslüman olmamak­ta diretti. Böylece Resulullah'a (as) gelerek, "kızım sütten kesildi. Kesilecek çağdadır, (bende kalmalı)" dedi. Rafı, "bayır çocuk bende kalmalı" dedi. Re-sulullah (as) Rafi'ye, "sen söyle otur", karısına da, "sen de böyle otur" dedi. Sonra çocuğu ikisinin arasına oturttu. Sonra da "şimdi onu kendinize çağı­rın" dedi. Çocuk önce annesine doğru gitti. Bu esnada Resuluİlah (as), "Al­lahım! Ona doğru yolu göster, doğru olanı seçmesi için ona yardım et" diye dua etti. Çocuk bu kez de babası tarafına dönerek ona doğru gitti.

Bu hadisi tmam Ahmed rivayet etmiştir.

Dördüncüsü: Bir kadın Resulullah'a (as) gelerek, "kocam oğlumu herabetinde götürmek istiyor. Oysa oğlum Ebu Utbe'nin kuyusundan bana su ge­tiriyor ve bana yararı dokunuyor" dedi. Resulullah (as), "çocuk üzerinde or­tak olun" dedi. Kadının kocası, "çocuğumu almanı kim engelleyecek?" dedi Resulullah (as) (çocuğa hitaben), "bu senin baban, bu da annen: şimdi han­gisinin yanında kalmak istiyorsan onun elini tut" dedi. Çocuk annesinin eli­ni tuttu. Kadın da onu alıp gitti.

Hadisi îmam Atjmed rivayet etmiştir.

Beşincisi: Resulullah'a (as) bir kadın geldi ve "ey Allah'ın elçisi/ Oğlum için karnım bir kab idi (onu doğurdum), göğüslerim onun su kaynağı ve kucağım da korunağı oldu. Ama babası beni boşadı. Üstelik oğlumu benden alıp götürmek istiyor" diye dert yandı. Resulullah (as), "sen çocuğa bahasın­dan daha layıksın onun nikahı altında olmasan <afo" diyerek onu teselli etti. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.      ■

İşte bu beş hükmün kapsadığı alan içerisinde dadılık (çocuk terbiyesi) açıklamasını bulmaktadır. Başarı Allah'tandır. [402]

 
MİRAS


Vasiyetin Üçte Bir Olması Ve Mirasçı İçin Vasiyet Olmaması
 


Vasiyetin malın üçte birini kapsaması ve doğal mirasçılara yapılmaması vasiyetin koşulu mudur?

Zührî'nin Amir b. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan rivayet ettiği ve Muvatta, Bu-harî ve Müslim'de yeralan bir hadiste Ebu Vakkas şöyle dedi: Veda haçcı se­nesinde ağrılarım şiddetlendiği bir zamanda ResuluUah (as) yanıma geldi ve beni teselli etti. Ben, "ey Allah'ın elçisi/ Gördüğün gibi ağrılarım başladı. Malım çok olmasına rağmen mirasçım olarak bir kızımdan başka kimsem yok. Bu durumda malımın üçte birini sadaka olarak dağıtabilir miyim?" di­ye sordum. Bu hadisi Malik, Süryan b. Uyeyne ve ibrahim b. Sa'd, Zühiîden, O Amir b. Sa'd'dan, O da babasından "vasiyet ediyorum"'lafzıyla rivayet etti­ler. Aynı şekilde Urve ve Hz. Aişe Sa'd'dan alarak rivayet ettiler. Buharî ve Müslim'de iki lafız halinde rivayet olunmuştur. Bu iki lafızda da "malımın tümünü vasiyet edebilir miyim?" ResuluUah (as), "hayır" dedi. Adam, "öyley­se üçte ikisini vasiyet edebilir miyim?" dedi. ResuluUah (as), "hayır" dedi. A-dam, "ya yansını?" dedi. ResuluUah (as), "hayır" dedi. Adam, "öyleyse üçte birini vasiyet edeyim?" dedi. ResuluUah (as), "üçte bir mi? Üçte bir de çok" i-bareleri yer almaktadır.

Muvatta'da yeralan hadisin lafzında ise şöyledir: ResuluUah (as), "hayır" dedi. Ben, "ya, malımın yansını vasiyet edebilir miyim" diye sordum. Resu­luUah (as), "hayır" dedi ve devamla "üçte bir, üçte bir de çoktur. Sen malını zenginlere bırakacaksan, insanlara avuç açarak ihtiyaç içinde kıvrananları tercih et. Yoksa Allah'ın rızasını kazanacak hiçbir nafaka bırakmaksızın yalnızca ücretini alabileceğin şeyleri kiraya vermiş olacaksın" dedi.

Yahya b. Yahya'dan rivayet olunup Muvatta'da yeralan hadiste de Resulullah (as), "sen yalnızca ücretini alabileceğin şeyleri kiraya vermiş olacak-stn. Hatta hanımın için yaptığın şeylerde bile" deyince, ben, "ey Allatın el­çisi/ Ben arkadaşlarımdan geri kalıyorum" dedim. Resulullah (as), "sen ar­kadaşlarından geri kalmış değilsin, salih amel işlersin " dedi.

Müslim'de bu rivayete şunlar eklenmiştir: "Sen bunlarla Allah Azze'nin rızasını kazanmaya çalışıyorsun. Ama böyle davranmakla da dereceni artı-nyorsun. Diğer insanlardan hayır.yapmak açısından geri kalmış olabilirsin. Belki bu halinden dolayı insanlardan bazılarının sana yararı bazılarının da zararı olabilir".[403]

 
İnsanlar Müslüman Olmazdan Evvel Sahip Olduklarına Müslüman Olduktan Sonra Da Sahiptirler
 

Buharî'de şunlar geçiyor: Üsarne b. Zeyd hacc ederken Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Yarın nerede konaklayacaksın ey Allah'ın elçisi?" Resulullah (as), "Akil bize bir yer bıraktı mı acaba?" diye sordu. Sonra da, "inşaallah yarın Mina'daki çakılhk arazide bulunan Kinaneoğulları yamaçlarına ula­şır ulaşmaz ikamet ederiz" dedi. Nitekim Kinaneoğulları Kureyşle Haşimo-ğullanna karşı onlarla anlaşma yapmamak ve sığınıp destek olmamak üzere sözleşme yapmışlardı.

Zührî şöyle dedi: "(Hadiste geçen yer) vadinin yan tarafıdır".

Yunus, kendi haccı ve Mekke'nin fethi zamanından bahsetmemiştir.

Tanınmış hadis kitaplarının dışında bazı kaynaklarda şu hadise rastlıyo­ruz: Akil, Resulullah'ın (as) yanına hicret ettiğinde O'na bir dirhem verilmiş. Akil de paraya sahiplenmişti. Para henüz eiindeyken Müslüman oldu. Bunun üzerine Resuîulfah (as) şöyle hükmünü verdi: "Müslüman olmazdan evvel bir kimseye ait ne varsa Müslüman olduktan sonra da ona aittir".

Hattabî'nin kitabında şunları görmekteyiz: Ebu Talib'in mirasçısı olması nedeniyle Akil, Abdulmuttalib'in evini ve gelir getiren mallarını satıyordu. E-bu Talib'İn oğlu olan Ali ise Müslüman olduğu için Müslüman olmayan ba­basının mirasçısı olmadığından O'nun ölümüyİe malları alamamış, Resulullah da (as) bir şey diyememişti. Nitekim kendisinin babası Abdullah da Vefat et­mişti. Abdulmuttalip henüz sağken çocuklarının çoğu ölmüş, ona halef ola­cak kimse kalmamıştı. Böylece O'nun mal ve mülküne Ebu Talip sahip çık­mış, O'nun ölümünün ardından da mallarını Akil sahiplenmişti. Nitekim Mekke'den hicret eden Müslümanların mallarını da Kureyşli kafirler bu anla­yışla kendilerinin sayıyor, mallarını ve gelirlerini satışa sunuyorlardı.

Buharî'de de şöyle geçiyor: Resulullah'a (as) altın düğmeli ipek giyecek­ler hediye edilmişti. Onları sahabelerinden bazıları arasında paylaştırdı ve Muharrime b. Nevfel'e de bir pay ayırdı. Muharrime b. Nevfel döndüğünde yanında Müsevvir b. Muharrime de vardı. İbn-i Nevfel kapıda durarak, "O'nu (Resulullah'ı) bana çağırın" dedi. Resulullah (as) O'nun sesini duyun­ca yanına gelerek O'nu karşıladı. Bu esnada Resulullah'ın (as) üzerinde peştemal gibi bir izar vardı. Şöyle dedi:  "Ey Eba Müsevvir, işte şunu da senin i-çin sakladım ".

tmam Nesaî kitabında bu hadisin kapsadığı isim ve künyeleri sıralamış ve hadisi şöyle nakletmiştir: "Muharrime, Resulullah'a (as), "şu dağıttığın el­biseden benim payıma düşen nerede?" diye sordu. Resulullah (as), "ey Eba Safvan işte elbise, bunu senin için sakladtm" dedi. Ebu Safvan elbiseyi aldı ve "akrabalık bağlarını gözettin ve hakkım ifa ettin " dedi. [404]

 
Resulullah'ın (As) 70 Esiri Öldürmesi
 

îbn-i Vehb şöyle rivayet etti: Resulullah (as) Yahudilere galip geldikten sonra onlardan 70 kadar esiri öldürdü. Bedir gününde ise esirlerden Ukbe b. Ebu Muit'i bağlattıktan sonra öldürttü. O gün esirlerden Ukbe'den başkasını öldürtmedi. Ukbe'nin kafasını Asım b. Sabit b. Ebi'l Eklah kesti. Bir rivayette "onun boynunu Ali b. Ebu Talib vurdu" deniyor.

İbn-i Hişam ise Safra denilen yerde vuku bulan olaylardan bahsederken Nadr b. el-Haris b. Kelde'nin Resulullah'ın (as) yanında esir İken Ali b. Ebu Talib tarafından öldürülüğünü kaydetmektedir.[405]

 
Sen Ve Malın Babana Aitsiniz
 

Cahiliye döneminde bazı sözleşmeler yaptıktan sonra Müslüman olan bir kimse İçin bu sözleşmeler ne derecede geçerlidir? Bu tip sözleşmelerde babanın malıyla evladının malları arasında fark var mıdır?

Abdurrazık'ın eserinde Ömer b. Şuayb'dan şöyle rivayet olunmuştur: Ö-mer, Resulullah'ın (as) şöyle hüküm verdiğini söyledi: "Cahiliye döneminde kim bir anlaşma yapmış ise -on...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dadılık
« Posted on: 28 Ocak 2023, 03:49:06 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dadılık rüya tabiri,Dadılık mekke canlı, Dadılık kabe canlı yayın, Dadılık Üç boyutlu kuran oku Dadılık kuran ı kerim, Dadılık peygamber kıssaları,Dadılık ilitam ders soruları, Dadılıkönlisans arapça,
Logged
02 Aralık 2019, 15:44:04
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 15:44:04 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun paylaşım dan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &