> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Çeşitli konular
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Çeşitli konular  (Okunma Sayısı 1185 defa)
13 Ekim 2010, 11:35:38
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 11:35:38 »ÇEŞİTLİ KONULAR

Bunlar Bir Kimsede Bulununca O Kişi Cennete Girer
 

Bir gün ResuhıUah (as) sahabelere, "bugün aranızdan kim oruçlu?" di­ye sordu. Ebu Bekir, "ben" dedi. Resulullah (as), "kim bugün bir cenazeyi u-ğurladı, ona yardımcı oldu?" dîye sordu. Ebu Bekir, "6#tt"dedi. Resulullah (as), "kim bugün bir miskini doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir, "beW dedi. Resulullah (as), "kim bugün hastalandı?" dedi. Ebu Bekir, "ben" dedi. Bu­nun üzerine Resulullah (as), "işte bunlar bir kimsede bulunursa bunun kar­şılığı yalnızca cennete girmesidir" diye buyurdu.

Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. [515]

 
Kendini Nasıl Tanımlarsın?
 

Bir adam, ResuluUah'a (as), "iyilik yaptığım zaman iyilik yaptığımı, kö­tülük yaptığım zaman da kötülük yaptığımı nasıl bilebilirim?" diye sordu. Resulullah (as), "eğer komşuların-tanıdıklann sana, iyilik yaptığını söylerler­se iyilik, kötülük yaptığını söylerlerse kötülük yapmış olduğunu bil" diye ce­vapladı.

Bu hadisi İbn-i Mh.ce rivayet etmiştir.

İmam Ahmed'e göre ise, "komşularının senin iyilik yaptığını konuştuk­larında iyilik, kötülük yaptığını konuştuklarında da kötülük yaptığını bil" şeklindedir. [516]

 
Kalp Kararmasının İlacı
 
Bir adam, ResuluUah'a (as) kalbin kasvetinden şikayet ederek durumlar hakkında bilgi İstedi. Resulullah (as), "eğer kalbinin katılıktan, kararmaktan ve kasvetten kurtulup yumuşamasını, rahatlamasını istiyorsan miskinleri ye­dir ve yetimlerini başını okşa (onları gözet)." dedi.

Resulullah'a (as) şöyle soruldu: "Hangi amel en faziletli ameldir?". Re-sulullah (as), "namazlarda kıyamı (ayakta duruşu) uzatmaktır" dedi. "Hangi sadaka en faziletlisidir?" denildiğinde, Resulullah (as), "malının az­lığına rağmen gücü yettiğince çaba harcamaktır." dedi. "Hangi hicret daha faziletlidir?" denildiğinde, Resulullah (as), "kişinin Allah'ın haram kıldıkla­rından gücü yettiğince saktnmasıdır" buyurdu. "Hangi cihad en faziletli­dir?" denildiğinde, Resulullah (as), "kişinin malı ve canıyla Allah uğrunda savaşım vermesidir" dedi. "Hangi vuruşma (mukatele) en şereflisidir?" denil­diğinde, Resulullah (as), "kendi kanını feda edinceye ve bineğini heder edin­ceye kadar Allah uğrunda vuruşanın yaptığı mukateledir" buyurdu.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

Bir başka rivayette de şöyle geçiyor: "Hangi amel en faziletlisidir?"^ de­nildiğinde, Resulullah (as), "içerisinde hiç kuşku unsuru taşımayan iman, i-çinde ihanet, hile ve aldatmaca bulunmayan cihad ve yalnızca Allah'ın rı­zası için yapılan kabul görmüş haccdır" diye cevapladı. [517]

 
Yokluktan Verilen Sadaka
 

Ebu Zerr, Resulullah'a (as), "malım olmadığı halde nasıl sadaka verebi­lirim?" diye sorunca, Resulullah (as), "tekbir getirmek suhhanallah, elham­dülillah, lailaheillallah ve estağfirullah demek, iyiliği (iyi olan herşeyi) em­retmek, tüm kötülüklerden sakınmak, diken, kemik ve taş gibi insanlara ezi­yet verecek şeyleri yollardan gidermek, körlere yol göstermek ve onlara göz-kulak olmak, sağırlara ve dilsizlere gereken herşeyi anlayıncaya kadar ge­rektiği gibi anlatmak ve ihtiyaç sahiplerine gereken şeyleri ulaştırmak için yardımcı olmak sadaka vermenin kapılanndandır. îşte mal olmadığı halde sadakanın verileceğini öğrendin. Şimdi zorda kalmış yardım dileyen kimse­lerin ihtiyaçlarını karşılamak için çabala ve zayıf kimselerin saflarına geçer onlarla birlikte amansız mücadelelere giriş. İşte tüm bunlar senin -mal har-camaksızm- kendine yaptığın sadakalardır. Üstelik hanımınla cinsel ilişkide bulunduğunda bile senin için sevap vardır" deyince, Ebu Zerr, "şehvetimin için de nasıl sevap olabilir ki?" diye sordu. Resulullah (as), "kendisinden se­vap umduğun bir çocuğun olsa ve ölse ondan hesaba çekilir misin?" diye so­runca, Ebu Zerr, "evet" dedi. Resulullah (as), "o çocuğu sen mi yarattın?" de­di. Ebu Zerr, "hayır, onu yaratan Allahtır" dedi. Resulullah (as), "ona doğru yolu sen mi gösterdin, hidayete sen mi ulaştırdın?" dedi. Ebu Zerr, "hayır, o-na doğru yolu gösterip hidayete ulaştıran Allah'tır" dedi. Resulullah (as), "öyleyse onun rızkını sen verdin?" dedi. Ebu Zerr, "hayır, onun rızkını veren Allah idi" dedi. Resulullah (as), "işte bu cümleden olarak çocuğunu Allah Azze'nin helalları içerisinde tutarsın haramlarından sakındırırsın, bu durumda Allah ister o çocuğu yaşatsın ister Öldürsün, senin için ondan dolayı sevap vardır." buyurdu.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. [518]

 
Onun İçin İki Sevap Vardır
 

Resulullah'a (as), "ey Allah 'm elçisi! Bir kimse gizliden gizliye hayırlı bir iş yapıyor. Sonra bu hayır açığa çıkıyor hayrı yapan kişi bundan memnun oluyor, bu kimse hakkında ne diyorsun?" diye soruldu. Resulullah (as), "böy­le bir kimse için iki sevap vardır: Birisi; gizliden gizliye hayır işlediği için. î-kincisi de; bu hayır açığa çıktığı ve insanlara örnek olduğu için" diye buyur­du.

Bunu İmam Tirmizî rivayet etmiştir.

Ebu Zerr, Resulullah'a (as), "ey Allah'ın elçisi! Bir kimse hayırlı bir iş iş­liyor, insanlarda onu övüyor; bu hususta ne diyorsun?" diye sordu. Resulul­lah (as), "bir mü'min kişiye dünyada iken verilen müjdesidir"buyurdu.

Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

Bir adam Resulullah'a (as), "hangi amel en faziletlisidir?" diye sordu. Resuluîlah (as), "Allah'a inanmak, O'nun bir ve tek olduğunu tasdik etmek ve O'nun yoluda cihad etmektir" buyurdu. Adam, "bundan daha ehveni (düşük derecelisi) hangisidir? Onu öğrenmek istiyorum." dedi. Resulullah (as), "müsamaha (tolerans) ve sabırdır" buyurdu. Adam, "daha düşük dere­celisi hangisidir?" diye sordu. Resulullah (as), "Allah Azze'nin senin için takdir ettiği herhangi bir şey konusunda şüpheye düşme " dedi.

Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir.

Ukbe, Resulullah (as), "amellerin en faziletlileri hangileridir?" diye sor­duğunda, Resulullah (as), "ey Ukbe! Seni ziyaret etmeyeni ziyaret et, sana herhangi birşey vermeyene ihtiyacı olduğunda gerekeni ver ve sana haksızlık edenden yüz çevir" dedi.   '

Hadisi İmam ahmed rivayet etmiştir. [519]

 
Yasaklanması Helal Olmayan Şey
 

Bir adam, Resulullah'a (as), "yasaklanması helal olmayan şey nedir?" diye sorduğunda, Resulullah (as), "sudur" buyurdu. Adam, "yasaklanması helal olmayan şey nedir?" diye yineledi. Resulullah (as), "tuzdur" dedi. A-dam, "sonra hangisidir?" dedi. Resulullah (as), "ateştir" buyurdu. Adam tek-rrr, "yasaklanması helal olmayan şey hangisidir?" diye sordu. Resulullah (as), "kendin için hayır adına her ne yaparsan o senin için hayırlıdır" dedi

Ebu Davud rivayet etmiştir. [520]             

 
Meyve Satışlarının Cevazı
 

Resulullah'a (as),   "meyvelerin satışı ne zaman helaldir" denildiğinde,

Resulullah (as),   "meyve/er kızarıp, sararıp, yenebilecek olgunluğa eriştikle­rinde (satışları helal otur)" buyurdu. Hadis muttefekun aleyhtir. [521]

 
Meleklerden Her Biri Bir Delile İstinaden Bir İşe Vekil Kılınmış, Görevlendirilmiştir
 

Meleklerin her biri bir delile istinaden vekil kılınmış mıdır? Bunun anla­mı ne olabilir?

Bu sorunun bir açıklaması ve cevabı olarak Süfyan b. Uyeyne'den şöyle rivayet edilmiştir: Kul bir iyilik yapmaya yönelince melek güzel bir koku du­yar. Ama kötü bir iş yapmaya yönelirse melek kötü bir koku duyar. Gerçek­ten allah Azze kulun nefsinde bulunan şeyleri dilediği gibi meleklere öğrete­bilir. Zaten Allah Azze bazı şahsiyetlere insanın içinde bulunan şeyleri bildir­meye muktedirdir. Öyleyse Allah bazen bazı kimselere insanın kalbinde bu­lunan şeyleri kendisi aracılığıyla bilebileceği şeyler ilham edebilir. Bunlar dikkate alındığında ise kulların işlerini çekip çevirmekle görevli olan meleğe Allah'ın birtakım şeyler öğretmesinin daha layık olduğu ortaya çıkar.

Allah Azze'nin, "biz insana şah damarından daha yakınız" ayeti konusunda şöyle denilmiştir: Burada kastolunan şey meleklerin insanoğluna çokça yakın oluşudur. Allah Teala melekleri kulun nefsine yerleştirerek ta vesveselerine kadar ulaştırır.

Bu hususta Abdullah b. Mes'ud şöyle diyor: Melek insanın yol arkadaşı gibidir. Onun yol arkadaşlığı İnsanoğlunun yaptığı İyi şeyleri onaylamak ve ona hayrı vaad etmektir. Şeytanın yol arkadaşlığı ise insanoğlunun yaptığı iyi şeyleri yalanlamak ve ona kötülüğü vaad etmektir.

Buharî'de şöyle geçmektedir: Resulullah (as) buyurdu ki, "istisnasız herbiriniz için meleklerden ve cinlerden birer arkadaş tayin edilmiştir." Sa­habeler, "senin için de mi aynıdır ey Allah'ın elçisi" dediler. Resulullah (as), "evet benim için de aynıdır. Ne var ki Allah Azze ona (cine) karşı hana yar­dım etti. Bu yüzden o (cin) bana yalnızca iyiliği emreder oldu" dedi. İnsa­nın yaptığını sandığı bir kötülüğü ona şeytan fısıldamış, yaptığını sandığı bir iyiliği de ona melek ilham etmiştir. Hem şeytan hem de melek yaptıkları şe­yin ilmini -bu iş için elverişli olan- bir yolla elde ederler. [522]...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Çeşitli konular
« Posted on: 10 Ağustos 2022, 19:53:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çeşitli konular rüya tabiri,Çeşitli konular mekke canlı, Çeşitli konular kabe canlı yayın, Çeşitli konular Üç boyutlu kuran oku Çeşitli konular kuran ı kerim, Çeşitli konular peygamber kıssaları,Çeşitli konular ilitam ders soruları, Çeşitli konularönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &