> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Dualar Zikirler - Nevevi > Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler  (Okunma Sayısı 6105 defa)
10 Aralık 2009, 23:45:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839


Site
« : 10 Aralık 2009, 23:45:02 »KÜTÜBÜ SİTTEDEN SEÇME DUALAR

Yayıncının Notu.
Âyet Ve Hadislere Göre Duâ Etmenin Usul Ve Âdabı
Önsöz.
Hadisleri Değerlendirmede Takip Edeceğim Usûl
Mukaddime
İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676)
Nesebi
İlmî Hayatı
Önemli Kitabları
Hocaları
Fikıhda Hocaları
Hadis İlminde Hocaları
Dinlediği Eserler
Talebeleri
Ahlakı Ve Özellikleri
Zühd Yönü
Vera´ Yönü
Ölümü


Yayıncının Notu

Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür. X)uâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.

Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kal­kandır. Belâların etkisini azaltır, Allah´ın kaderini hafifletir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü´-minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyur­maktadır.[2]


Âyet Ve Hadislere Göre Duâ Etmenin Usul Ve Âdabı


Duâ, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberi­mizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:

1- Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.[3]

2- Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır .[4]

3- Duaya eûzü-besmele, Allah´a hamd ve Peygamberimize salât ve se­lâm İle başlanmalıdır.´[5]

4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.

5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamah ve acele edilmemeli­dir. Zîra, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle müjdelemektedir: "Yeryüzünde Allah´a duâ eden her bir mü´minin Allah (c.c) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur..."[6] Duâ eden, duasının ya­rarını ya hayatında, ya da âhirette muhakkak görür.

6- Duâ ihlasla ve İsrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlüllah (s.a.v.) üçer de­fa duasını tekrar ederdi. [7]

7- Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmama-lıdır. Ailesine, çoluk-cocuğuna ve malına beddua etmemelidir.[8]

8- İslama aykırı isteklerde bulunulmamahdır.

9- Duâ esnasında bağınp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterile­rinde bulunulmamahdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah´a yalvarman, O´-ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah´tan istenmelidir.´[9]

10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstecap olacak duaların başındadır.[10]

11- Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar, makbul dualardır.[11]

12- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.[12]

13- Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır.´[13]

14- Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.

15- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna du­ası makbul dualardır."[14]

16- Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramhmn duası ve bir müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul dualardır.

17- Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini se­verse, genişlik zamanında çok duâ etmelidir.´[15]

18- Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.

19- Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul oluna­cağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istedi­ğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir."[16]

20- Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah´a hamd ve resu­lüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.

21- Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.

Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde duâ edildiğinde Cenabı Hak, isteye­nin, duâ edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur´am Kerim´in Bakara Suresinin 186. ayetinde açıkça beyan etmektedir.

Kul, kendisine en yakın olarak Allah´ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır...

Duanın kabulü ve Allah´ın rızasını almak için, hayatımızı İslam´a göre düzenlemeli ve yaşamalıyız ki, Allah´tan istemeye yüzümüz olsun...

UYSAL KİTABEVİ


Önsöz

"Beni (ibadetle) anın; ben de sizi, (seveb ve mağfiretim ile) anayım. (Nimetlerimi anarak) beni övün, (Onları örterek) beni inkâr etmeyin."[17]

Hamd, O Allah´a mahsustur ki, O´nun eşi yoktur, Kahhar´dır, Azîz´-dir, Gaffar´dır, her şeyi takdir edip onları idare edendir; akıl ve görüş sa­hibi olanlara ibret olsun diye, geceyi gündüze bürüyendir.

O Allah ki, mahrukatı içinden uyarıpta seçtiği kimseleri hayırlılar sı­nıfına sokmuş ve kullarından dilediklerini de muvaffak kılıp onları rah­metine yakın olan iyiler cümlesinden yapmıştır. Sevdiği kimseleri de an­layışlı kılıp onları bu dünya hayatında Zahidler yapmış, onlar da hem O´-nun rızası için, hem de ahiret yurdu için hazırlanarak çalışmışlar. O´nun gazabını gerektiren şeylerden sakınmak ve ateşten korunmak hususunda son derece gayret sarf etmişlerdir. Allah´a itaat yoluna koyularak sabah-akşam ve değişen bütün ahvalde, gece-gündüz bütün anlarda Allah´ı zik­retmeye (anmaya) devam ederek canları pahasına çalışmışlardır. Böylece onların kalbleri nur parıltıları ile aydınlanmıştır.

Allah´ın bunca nimetlerine karşılık, hamdlerin en ziyadesi ile O´na hamd ederim, kerem ve ihsanının ziyadesini de O´ndan isterim. Yüce Al-lah´dan başka hiç bir ilâh olmadığına şahidlik ederim; O birdir, her şey ona muhtaçtır, Azîz´dir, Hakîm´dir...

Yine şahidlik ederim ki, Muhammed (SaUallahu Aleyhi ve Sellem), O´-nun kuludur, peygamberidir, seçkinidir, sevgilisidir, dostudur, mahlûkatın en faziletlisidir, geçmiş ve geleceklerin en iyisidir.

Allah´ın Salât ve Selâmı bu Peygambere, diğer peyamberlere ve Âl´inin ve ashabının her biri ile sair salih kimselere olsun...

Yüce, AZÎZ ve Hakîm olan Allah, buyurmuştur:

"Beni (ibadetle) anın, ben de sizi (sevab ve mağfiretimle) anayım."

(îmam Kurtubî Hazretleri bu ayeti kerimeyi tefsir ederken bize şu bil­giyi vermektedir: Beni anın ve zikredin demek, bana kulluk ve itaat edin ki, ben de sizi sevab ve mağfiret ile mükâfatlandırayım demektir. Zikir Allah´a itaattir; Allah´a itaat etmeyen O´nu zikretmemiştir, her ne kadar teşbihi, tehlili ve Kur´an okumayı çok yapmış olsa da...

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle buyurduğu rivayet edil­miştir: "Allah´a itaat eden (O´nun emirlerini yerine getirip yasakların­dan kaçınan), muhakkak ki Allah´ı zikretmiştir; o kimse nafile namazı­nı, orucunu ve hayır işlerini azaltsa bile... Kim de Allah´a isyan ederse, Allah´ı unutmuştur: namazını, orucunu ve hayır işlerini çoğaltsa bile..."´[18]

Yine Cenabı Hak buyurmuştur:

"Ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım"[19]

Bu ayeti kerimelerden anlaşılıyor ki, kulun en faziletli hali, âlemlerin Rabbi olan Allah´ı zikretmesidir ve Allah´ın Peygamberi, peygamberle­rin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselâm´dan.nakledilen zikirlerle meşgul olmasıdır.

Âlimler, gece ve gündüz işleri ile dualar ve zikirler hakkında pek çok kitablar yazdıkları irfan sahiblerince bilinmektedir. Fakat bunların hep­si, isnadları ve hadîslerin tekerrürünü ihtiva ettiklerinden faydalanma is­teğinde bulunanların istifadelerini azalttığından, ben bunu okuyuculara kolaylaştırmayı kasdettim.

Böylece isteklilere kolaylık olsun diye, anlattığım maksada binaen bu kitabı muhtasar olarak yazmaya başladım. Kitabın büyük bir bölümün­de, daha önce söylediğim kısaltmayı tercih sebebinden dolayı, isnadları (hadîs-i şeriflerde teselsül eden senedleri= ravileri) kaldırdım, çünkü ki-tab, ibâdet edecekler için hazırlanmıştır, onlar isnadları inceleyecek de­ğillerdir. Az kimseler müstesna, isnad ve tekrarları çoğunluk hoş görmez.

çünkü kitabdan maksad, zikirleri Öğrenmek ve onlarla amel etmektir; ve onların anlamlarım aydınlanmak isteyenlere açıklamaktır.

înşaâllah, isnadlar yerine, bunlardan daha önemli olan ve çok kerre noksan bırakılan şeyleri anlatacağım. Bu önemli işde, hadîslerin sahîhi-ni, hasenini, zayıfını ve münkerini beyan etmektir. Çünkü hadîs alimle­rinden azı müstesna, insanların hepsi bunu bilmeye muhtaçtır. İşte göze­tilmesi gereken en önemli iş budur ve okuyucunun sağlam hadîs alimleri ile güvenilir ehliyetli imamlar kanalından araştırıp öğreneceği şeydir. înşaallah buna, hadîs ilminden nefis sözler, fıkhî incelikler, önemli kural­lar, nefis terbiyesi ile ilgili bilgiler ve ahlâk yoluna girenler için bilinmesi şart olan âdab ilâve edilecektir. Bilgili ve bilgisiz herkes için anlaşılması kolay bir şekilde bütün anlatacaklarımı açık olarak ifade edeceğim. Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Kim bir hidayete (hayırlı bir işe) çağırırsa, o hayra uyan kimselerin sevabını aynen alır ve bu durum onların sevablanndan hiç bir şey eksiltmez"[20]

Ben de, hayır yolunu kolaylaştırmak, onu göstermek, o yola koyul­ma hâlini açıklamak ve ona delâlet etmek suretiyle hayır sahiplerine yar­dımcı olmak istedim.

Kitabın başında bazı önemli bölümler anlatacağım ki, bunlara, hem bu kitabın sahibi, hem de ondan başkası ihtimamla muhtaçtır.

Ashab içinde, ilmî araştırması olmayanlarca, meşhur olmayan (bilin­meyen) bir kimse olduğu zaman, buna dikkati çekip: "Bize fal...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler
« Posted on: 01 Mart 2024, 21:46:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler rüya tabiri,Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler mekke canlı, Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler kabe canlı yayın, Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler Üç boyutlu kuran oku Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler kuran ı kerim, Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler peygamber kıssaları,Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler ilitam ders soruları, Kütüb-ü Sitte'den Secme Peygamberimizden(s.a.) En Güzel Dualar Ve Zikirler önlisans arapça,
Logged
01 Nisan 2014, 01:12:39
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 01 Nisan 2014, 01:12:39 »

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü´-minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyur­maktadır.[2]Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü´-minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyur­maktadır.[2]

Nasıl dua edersek edelim. Rabbim bizi hep görür ve duyar.Yeter ki Rabbim den istemeyi bilip dua edelim inşallah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

06 Eylül 2014, 15:04:22
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #2 : 06 Eylül 2014, 15:04:22 »

“İnsanların en acizi, duâdan aciz olandır. En faziletli ibadet, duadır. ALLAH katında duadan daha değerli bir şey yoktur. ALLAH ısrarla dua edenleri sever.”

Öyle ya, dua bizi sonsuz Rahman ve Rahim olan Rabbimize yaklaştıran en önemli ibadettir,ibadetin özüdür..
öyle ise dua ile sonsuz güç sahibi Rabbimize sığınmalıyız ki,hüsrana uğrayanlardan olmayalım..Rabbim duası  ve zikri bol kullarından eylesin inşALLAH..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014, 15:04:46 Gönderen: mevlüdekalınsaz »
Kayıtlı

02 Nisan 2015, 19:04:51
Damla
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.120


« Yanıtla #3 : 02 Nisan 2015, 19:04:51 »

Bir dua da ben edeyim.
Allah hepimizi iblisin şerrinden korusun.
Allah her Müslüman'ı  namaz kılan bir Müslüman yapsın.
Allah bizi doğru ,düzgün ve ahlaklı bir insan kılsın.
AMİNN...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
08 Mart 2016, 21:27:52
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.659


Site
« Yanıtla #4 : 08 Mart 2016, 21:27:52 »

  Selamün Aleyküm Ve Rahmetüllah. Allah ( c.c ) hepimizin dualarını kabul etsin inşaAllah. Paylaşım için Allah ( Celle Celalühu ) Razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes