๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: Ünyeli üzerinde 05 Nisan 2013, 11:48:08Konu Başlığı: Kuran soru yeni
Gönderen: Ünyeli üzerinde 05 Nisan 2013, 11:48:08

KUR’AN-I KERİM 4 QUIZ I

1 )    وَسَوَاۤءٌعَلَيْهِمْ    ayetindeki medd-i muttasıl hadr tarzına göre kaç elif çekilir?  1.ünite
 1 elif        2 elif        3 elif        4 elif        1.5 elif

2 )  Kur’an-ı Kerim’de “istiaze” lafızlarına hangi sûrede yer verilmiştir?  2.ünite
Neml      Nahl       Naziat      Müzzemmil      Müddessir

3 ) Sûre başına besmele ile başlamanın hükmü nedir?         2.ünite
sünnet       vacip       farz-ı ayn       farz-ı kifaye      caiz

4 ) Aşağıdakilerden hangisi “tertil”in sözlük anlamlarından biridir?      1.ünite
sözü yerli yerinde söylemek
 ritimli olmak
 yavaş kalmak
 okumak
 beğenmek

5 )     عَلٰىۤاَكْثَرِهِمْ   ayetindeki medd-i munfasıl tedvir tarzına göre kaç elif çekilir? 1.ünite
1 elif        2 elif        3 elif        4 elif        1.5 elif

KUR’ANI-I KERİM 4 QUIZ 2

1)   Hanefi mezhebine göre tilâvet secdesinin hükmü nedir? 4.ünite
Sünnet       vacip       farz-ı ayn       farz-ı kifaye       mekruh


2)   Secde ayeti namazda okunduğunda kıraat bu ayetle sona erecekse yâda secde ayetinden kaç ayet sonra sona erecekse namazın genel akışı sürdürülür, okunan secde ayeti için ayrıca bir secdeye gerek kalmaz?                      4.ünite
beş ayet    altı ayet    üç ayet       dört ayet    dokuz ayet

3)  Tîn Sûresinden tekbire nasıl vasıl yapılır?                3.ünite
üstün ile    esre ile       ötre ile       iki esrenin açılımı ile   sureden tekbire vasıl yapılmaz

5 )   Alak Sûresinden tekbirenasıl vasıl yapılır?            3.ünite
üstün ile   esre ile      ötre ile      iki esrenin açılımı ile   sureden tekbire vasıl yapılmaz

4) Vakıf işareti olan ص : sad harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?       5.ünite
vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
 vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
 vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz
 vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz
 vakf-ı tesrih, vakıf evla vasıl caiz

5)Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?          5.ünite
İbn Cezerî’ye        Secâvendî’ye       Hafs’a       İbnü’l Enbârî’ye   Asım’a

KUR’AN-I  KERİM 4 VİZE

1)İbtida ne ile yapılır? 6.ünite
hareke       üstün       hemze-i vasıl       sükûn       tecvid

2) Aşağıdakifiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida esre ile yapılmaz?  6.ünite
ارْكَبْ       ارحَمْ       رجِعْ       اقْرَأْ          اشْكُرْ
3.)وَ مِنْ النَّاس ayetinde ن harfi vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile harekelenmelidir? 7.ünite
sükun       üstün       esre       ötre       tenvin             

4 - وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ  ayetindeى harfi vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile harekelenmelidir? 7ünite
harekesiz kalmalıdır       üstün       esre       ötre       tenvin

5 )  Aşağıdakilerdenhangisi “ibtida”nın sözlük anlamıdır? 6.ünite
açmak
 bir şeye ilk defa başlama
 huzura ermek
 bir şeye ara vermek
 durmak
1.)  “Lafz” kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Kelime

2 )  Hâ-i kinâye ne demektir?      Müfret müzekker gâib zamiridir.


3. Harf, حَرْفٌ ” kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?
    أَحْرُفٌ        AHRUF

4 . Aşağıdaki şekillerden hangisiyle Kur’ân okumak câiz değildir?
Tedvîr     Hadr   Tahkîk   Tertîl                      Hezrame

5. ( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيـهَا) lafzındaki “r┠harfi, Hafs’a göre nasıl okunmalıdır?
İnce okunmalıdır

6.  İbn Cezerî’ye göre sıfatların sayısı kaçtır?             On sekiz    

7.  Kıraat imamımız Hafs b. Süleymân Kur’ân-ı Kerim’de kaç yerde sekte uygulamıştır?                                  Dört   

8.  Aşağıdakilerden hangisi izlâk sıfatı hakkında denemez?
İzlak sıfatı ayni anda ist’ilâ sıfatı olmayı da gerektirir
İzlâk sıfatı orta bir sıfattır
Tecvit ıstılahı olarak, harfin okunuşunun kolay ve çabuk olmasıdır.
Harfleri dilin ucundan ve dudaklardan çıkar.
İzlak lügatte, sürat, kolaylık, keskinlik ve bir şeyin tarafı anlamlarına gelmektedir

9. Kıraat imamımız Hafs b. Süleymân Kur’ân-ı Kerim’de kaç yerde sekte uygulamıştır?                                 Dört  4

10 )  Hâ-i kinâye hangi harflere bitişir?         İsim, fiil ve harflere


11. Sıla-i kübrâ ne demektir ?                        : Zamirin öncesi ve sonrası müteharrik sonrasında hemze-i kat’ı bulunmasıdır.


12.  Râ harfinin belirleyici sıfatları aşağıdakilerden hangileridir
Tekrîr, cehr ve beyniyyedir

13.  Tahkik ile hadr arası okuyuşa ne ad verilir ?       Tedvîr

14. “Celâl” lafzının sözlük anlamı nedir?                            Azâmet


15. Râ harfinin kalın okunmasına kıraat ıstılahı olarak ne denmektedir?                            Tefhîm

KUR’AN-I KERİM 4 QUIZ I1 )
وَسَوَاۤءٌعَلَيْهِمْ ayetindekimedd-i muttasıl hadr tarzına göre kaç elif çekilir?


 
1 elif
 
2 elif
 
3 elif
 
4 elif
 
1.5 elif

2 )
Kur’an-ı Kerim’de “istiaze”lafızlarına hangi sûrede yer verilmiştir?


 
Neml Sûresi
 
Nahl Sûresi
 
Naziat Sûresi
 
Müzzemmil Sûresi
 
Müddessir Sûresi

3 )
Sûrebaşına besmele ile başlamanın hükmü nedir?


 
sünnet
 
vacip
 
farz-ı ayn
 
farz-ı kifaye
 
caiz

4 )
Aşağıdakilerden hangisi “tertil”in sözlükanlamlarından biridir?


 
sözü yerli yerinde söylemek
 
ritimli olmak
 
yavaş kalmak
 
okumak
 
beğenmek

5 )
على اكثرهم ayetindeki medd-i munfasıl tedvir tarzına göre kaç elif çekilir?


 
1 elif
 
2 elif
 
3 elif
 
4 elif
 
1.5 elif

KUR’ANI-I KERİM 4 QUIZ 2

1)Hanefi mezhebine göre tilâvet secdesinin hükmü nedir?


 
sünnet
 
vacip
 
farz-ı ayn
 
farz-ı kifaye
 
mekruh


2)Secde ayeti namazdaokunduğunda kıraat bu ayetle sona erecekse yâda secde ayetinden kaç ayet sonrasona erecekse namazın genel akışı sürdürülür, okunan secde ayeti için ayrıcabir secdeye gerek kalmaz?


 
beş ayet
 
altı ayet
 
üç ayet
 
dört ayet
 
dokuz ayet

3) Tîn Sûresinden tekbire nasıl vasıl yapılır?

 
üstün ile
 
esre ile
 
ötre ile
 
iki esrenin açılımı ile
 
sureden tekbire vasıl yapılmaz


4) Vakıf işareti olan ص : sad harfi hangi isimle isimlendirilir vehükmü nedir?

 
vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
 
vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
 
vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz
 
vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz
 
vakf-ı tesrih, vakıf evla vasıl caiz


5)Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?


 
İbn Cezerî’ye
 
Secâvendî’ye
 
Hafs’a
 
İbnü’l Enbârî’ye
 
Asım’a

KUR’AN-I  KERİM 4 VİZE


1)İbtida ne ile yapılır?


 
hareke
 
üstün
 
hemze-i vasıl
 
sükûn
 
tecvid


2)Aşağıdakifiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida esre ile yapılmaz?


 
ارْكَبْ
 
ارحَمْ
 
ارجِعْ
 
اقْرَأْ
 
اشْكُرْ

3)
وَ مِنْ النَّاسِ ayetinde ن harfi vasıl kuralları gereğince hangi hareke ileharekelenmelidir?


 
sükun
 
üstün
 
esre
 
ötre
 
tenvin

4 )
وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ ayetindeى harfi vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile harekelenmelidir?


 
harekesiz kalmalıdır
 
üstün
 
esre
 
ötre
 
tenvin

5 )
Aşağıdakilerdenhangisi “ibtida”nın sözlük anlamıdır?


 
açmak
 
bir şeye ilk defa başlama
 
huzura ermek
 
bir şeye ara vermek
 
durmak

KUR’AN-I KERİM II QUIZ 1

1)Harf, حَرْفٌ ” kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?


 
حَرَّافٌ
 
حِرَفٌ
 
أَحْرُفٌ
 
حَرْفِيٌّ
 
حِرْفَةٌ


2 )
Hâ-i kinâye ne demektir?


 
Müfred müennes gâibe zamiridir.
 
“Lehû” kelimesine bitişen zamirdir.
 
Sıla-i kübrâ’dır.
 
Müfret müzekker gâib zamiridir.
 
Sıla-i kübrâ zamiridir.


3)İbn Cezerî’ye göre sıfatların sayısı kaçtır?


 
Yirmi dokuz.
 
On altı.
 
On sekiz.
 
Kırk dört.
 
On yedi.


4)( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا) lafzındaki “r┠harfi, Hafs’a göre nasıl okunmalıdır?


 
Kalın okunmalıdır.
 
Kendisi fethalı öncesi sakin olduğundan kalın okunur
 
İki şekilde okunabilir
 
İnce okunmalıdır
 
Tefhîm ile okunur


5)Aşağıdaki şekillerden hangisiyle Kur’ân okumak câiz değildir?


 
Tertîl
 
Tahkîk
 
Tedvîr
 
Hadr
 
Hezrame
KUR’AN-I KERİM II QUIZ 2
 
1)“Lafz” kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


 
Kelime
 
Yücelik
 
Ululuk
 
Fiil
 
Azâmet


2)Yâsîn sûresi 52. âyetindeki (مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا) lafzında, Hafs’a göre sekte yapmanın hükmü nedir?


 
Vaciptir
 
Farzdır
 
Câizdir
 
Sünnettir
 
İmâm’ın kıraatına uymak lazımdır


3)Hâ-i kinâye hangi harflere bitişir?


 
İsimlere ve fillere
 
İsim, fiil ve harflere
 
Harflere ve fiillere
 
Fillere ve harflere
 
Harf ve isimlere

4)Aşağıdakilerden hangisi izlâk sıfatı hakkında denemez?


 
İzlâk sıfatı orta bir sıfattır
 
İzlak lügatte, sürat, kolaylık, keskinlik ve bir şeyin tarafı anlamlarına gelmektedir
 
İzlak sıfatı ayni anda ist’ilâ sıfatı olmayı da gerektirir
 
Harfleri dilin ucundan ve dudaklardan çıkar
 
Tecvit ıstılahı olarak, harfin okunuşunun kolay ve çabuk olmasıdır.


5)Arapça’da aslî harfler kaç tanedir


 
Aslî harflerin sayısı 24’dür
 
Aslî harflerin sayısı 29’dur
 
Aslî harflerin sayısı 28’dir
 
Aslî harflerin sayısı 27’dir
 
Aslî harflerin sayısı 17’dir
KUR’AN-I KERİM II VİZE

1)Tahkik ile hadr arası okuyuşa ne ad verilir


 
Tertîl
 
Hezrame
 
Tedvîr
 
Cehr
 
Tahlît


2)“Celâl” lafzının sözlük anlamı nedir?


 
Celîl
 
Sığınılan
 
Tapınılan
 
Azîz
 
Azâmet


3)Râ harfinin kalın okunmasına kıraat ıstılahı olarak ne denmektedir


 
Tenvîn
 
Taklîl
 
Tahkîk
 
Terkîk
 
Tefhîm


 
4)Kur’ân tilâvetinde “hızlı olmak” anlamına gelen okuyuş tarzı hangisidir


 
Hadr
 
Tahkîk
 
Tedvîr
 
Tertîl
 
Tahlît

 
5)Râ harfinin belirleyici sıfatları aşağıdakilerden hangileridir


 
Cehr, hems ve şiddetdir
 
İsti’lâ, cehr ve itbaktır
 
Tekrîr, cehr ve beyniyyedir
 
Rihvet, cehr ve şiddetdir
 
Tekrîr, ğunne ve beyniyyedir

Konu Başlığı: Ynt: Kuran soru yeni
Gönderen: azemli üzerinde 06 Nisan 2013, 07:32:40
arkadaşlar bu soruların cevapları yokmu