๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: Ünyeli üzerinde 29 Mart 2013, 16:19:20Konu Başlığı: islam ahlak felsefesi sınav soruları
Gönderen: Ünyeli üzerinde 29 Mart 2013, 16:19:20
İSLAM FELSEFESİ 2012 GÜZ DÖNEMİ VİZE VE QUİZ SORULARI

1.  Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın eserleri arasında yer alır?
Resail ****
Medinetu’l-fazıla
İhsau’l-ulum
Şifa
Necat

2. Farabi’nin İhsâ'ü'l-'ulûm’da ilimleri nasıl tasnif etmektedir?
1- Kelami ilimler, 2- Mantık, 3- Matematik, 4- Fizik, 5- Metafizik, 6- Sosyal İlimler
1- Dil: Sarf, nahiv, 2- Mantık, 3- Matematik, 4- Fizik, 5- Metafizik, 6- Medenî İlimler: Ahlâk, siyaset, fıkıh, kelâm ****
1- Dil: Sarf, nahiv, 2- Mantık, 3- Matematik, 4- Fizik,
1- Tarih ilimler, 2- Dini İlimler 3- Felsefi İlimler, 4- Sosyal Bilimler, 5- Metafizik, 6- Medenî İlimler: Ahlâk, siyaset, fıkıh, kelâm
1.Dini ilimler: kelam, Tasavvuf 2. Akli İlimler: Metafizik, toplum bilimleri

3. Kindi’nin evren anlayışı nasıldır?
Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olmayıp ikincisi oluş ve bozuluşa tabidir ****
Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir.
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir.
Evren bütünüyle fiziksel yasalara tabidir.

4. İbn Ravendi’ye nispet edilen meşhur eser hangisidir?
Felsefetü’l Ula
Kitâbü'z-Zümürrüd ****
Makasıdu’l Felasife
Kitabuz-Zenadık
Kitabu’ş-Şifa

5. İslam Felsefesinin en az etkileşimde bulunduğu ilmi disiplin hangisidir?
Kelam
Tasavvuf
Dil Çalışmaları
Hadis ****
Usul Çalışmaları

6. İslam Kelamının (Mutezile, Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
Aristo fizik modeli
Empedoklesçi fizik modeli
Pythogarasçı fizik modeli
Atomcu fizik modeli ****
Platoncu fizik modeli

7. İhvan-ı Safa cemiyetinin dini metinleri anlamadaki yöntemi nedir?
Akli tevil
Dile dayalı tevil
Nassa dayalı tevil
Bâtıni tevil ****
Rivayetlere dayalı tevil
8. Aşağıdakilerden hangisi Kindî hakkında söylenemez?
İslâm dünyasında filozof olma unvanını elde eden ilk Müslüman’dır.
İslâm toplumunda Aristoculuğu kuran en önemli isimdir.
Kindi felsefenin tüm alt disiplinlerinde eser vererek ve felsefi yöntemleri dikkatlice kullanmıştır.
Kindi çağının en büyük kelamcısıdır ****
İlk Felsefe üzerine önemli bir risalesi vardır. *pdf de yok ama google de çıkıyor

9. İslam dünyasında Abbasiler döneminde tercüme çalışmalarını yetkinleştirmek için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Medresetü ulumu’l akliyye
Beytül-hikme ****
Tercüme evi
Akademya
Cündişapur

10. Kindi’nin tercüme hareketindeki rolü nedir?
Kindî yapılan tercümeleri kontrol ederek dil, üslûp ve terminoloji açısından gerekli düzeltmeleri yapmıştır *
Kindi tercüme edilecek eserleri tespit etmiştir.
Kindi dikkatli bir şekilde felsefi anlamlarına uygun bir şekilde eserleri tercüme etmiştir.
Tercüme edilen eserleri Yunanca, Süryanice ve Farsça asıllarıyla karşılaştırmıştır.
Yunancadan çeşitli felsefe eserleri tercüme etmiştir

11. Aşağıdakilerden hangisi erdemsiz şehirler arasında bulunmaz?
sapık
Fasık
Zındık ****
Değişebilen
cahil

12. Aşağıdakilerden hangisi tercüme döneminde tercüme edilmeyen eserlerden birisidir?
Batlamyus’un el-Mecistisi
Öklidin elementleri
Homerin tarihi ****
Aristonun topikası
Aristonun etiği

13. Mülhidlikle suçlanan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Kindi
Farabi
Sühreverdi
İbn Ravendi ****
İbn Sina

14. İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
Doğru bilgiye ulaştırma
Toplumu mutluluğa kavuşturma
Ruhu arındırma ****
Ailenin refahı ve esenliği
Akli birliği sağlama

15. İslam felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır.
İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin Müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur ****
İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.
İslam felsefesi Ortaçağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder.
İslam felsefesi eklektik bir felsefedir.

16. Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

I.) İslam dininin devletle beraber yayılması
II.) Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi
III.) İslam’ın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması

I
II
III
I, II ****
I, II, III

17. Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?
Gramer
Matematik
Mantık ****
Kelam
Astronomi

18. Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?
Halid b. Yezid ****
Memun
Muaviye
Amr b. As
Mutasım

19. Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
Matematik
siyer
fizik
metafizik ****
tarih

20. Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercim ya da felsefecilerinden değildir?
Huneyn b. İshak
İshak b. Huneyn
Abdullah ibn Mukaffa
Farabi ****
Kindi

21. Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?
Hz. Muhammed
Sokrates ****
Aristo
Hermes
Pisagor


Konu Başlığı: Ynt: islam ahlak felsefesi sınav soruları
Gönderen: hürrem üzerinde 16 Nisan 2013, 17:52:48

c.6
d.7
e.8


Konu Başlığı: Ynt: islam ahlak felsefesi sınav soruları
Gönderen: hürrem üzerinde 16 Nisan 2013, 17:58:03

a.sıffın
b.akraba
c.yermük
d.köprü
e.cemel