๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: Ünyeli üzerinde 04 Nisan 2013, 23:17:03Konu Başlığı: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: Ünyeli üzerinde 04 Nisan 2013, 23:17:03
5 )
Aşağıdakilerden hangisi,  bölgeyi ifade eden bir tabir olmasına  rağmen, Yahudi dinini ve Yahudileri ifadeetmek için kullanılan bir kavram  halinegelmiştir?


 
İbrani
 
İsrail
 
Habiru
 
Eber
 
Yahudi
)
Aşağıdakilerden hangisi, Yahudi dinin oluştuğu tarihsel safhayı ifade eder?


 
Atalar Dönemi
 
Musa Dönemi
 
Sürgün Sonrası Dönem
 
Süleyman Dönemi
 
İbrahim Dönemi
3 )
Aşağıdakilerden hangisi, Yahudi dininin yeni birşekil almasında önemli bir dönüm  noktasıolmuştur?


 
Davud’un Kudüs’ü fethi
 
Musa’nın Tevrat’ı alması
 
Mabedin I. Yıkılışı
 
Asur Sürgünü
 
Mabedin II. yıkılışı
2 )
MÖ.’ki Yahudi mezheplerinin büyük bir kısmı, MS.I. Yüzyıldan itibaren ortadan kalkmış olmasına rağmen, bunlardan birinin dinanlayışı sonraki dönem Rabbaniliğin temelini oluşturmuştur. Söz konusu Yahudimezhep aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ferisiler
 
Sadukiler
 
Samiriler
 
Esseniler
 
Zelotlar
1 )
Yahudilerin sürgün sonrası döneminin mihenktaşı, Süleyman Mabedinin ikinci kez inşa edilmesidir. Mabedin inşa edilmetarihi nedir ve inşasıyla ilgilenin İranlıların Yahuda yöneticisi olarakatadıkları kişi kimdir?


 
Ezra-MÖ.516
 
Nehemya- MÖ.538
 
Şebazar- MÖ.516
 
Kirus- MÖ.538
 
Herod- MÖ.47
)
“Yahudiliğin tanrısal olarak vahyedilmiş bir dinolmaktan ziyade, dini bir medeniyet olduğuna inanılır. Yahudilik anlayışınıntemelini Yahudi halkı oluşturur. Bu yüzden de, Yahudiliğin temel karakteri, buhalkın korunması ve onun kendini gerçekleştirmesidir. Yahudi dini, Yahudihalkının yararına vardır; Yahudi halkı Yahudi dininin yararı için var değildir.Ancak Yahudilik, bu halk tarafından büyütülmüştür”. Burada özellikleri sayılanYahudi grubu aşağıdakilerden hangisidir?


 
Reformistler
 
Sadukiler
 
Siyonistler
 
Yeniden İnşacı Yahudilik
 
Mizrahiler
2 )
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler tarafından Tanrıyı ifade etmek için yazılı ve sözlüliteratürde kullanılan isimlerden biri değildir?


 
Adonay
 
Elohim
 
Ha-Şem
 
Yehova
 
El-Olam
3 )
Yahudiler tarafından peygamberler içinkullanılan birtakım isimler vardır. Bu isimlerden hangisi, peygamberleringeleceğe yönelik kehanetlerde bulunma özelliğinin bir ifadesidir?


 
Nevi
 
Roeh
 
Hozeh
 
İş-Elohim
 
Haberci
4 )
Yahudiler, en azından MS. III. Yüzyıldanitibaren yazılı ve sözlü vahiy anlayışına sahiptirler. Aşağıdaki Yahudimezheplerinden hangisi sözlü vahiy anlayışını kabul etmeyenlerden birideğildir?


 
Sadukiler
 
Samiriler
 
Falaşlar
 
Karailer
 
Ferisiler
5 )
Aşağıdakilerden hangisi, bugün askıya alınmışolup, Mabedin yeniden inşasıyla tekrar yürürlüğe gireceği kabul edilenibadetlerden biridir?


 
Günlük İbadetler
 
Oruçlar
 
Kurban
 
Mesihin gelişi için dua
 
Evlilik
2 )
Aşağıdakilerden hangisi,İncillerde kullanılan ve tarihsel İsa’yı ifade eden kavramlardan biri değildir?


 
Meşiah
 
Nasıralı İsa
 
İnsan Oğlu
 
Rab
 
Peygamber
1 )
1.      Aşağıdakilerden ,Hıristiyanların İsa’nın Mesih oluşunun kabulü dışında, tamamen Yahudi diniinanç ve gelenekleri içinde yer aldıkları dönemdir?


 
Helenistik Dönem
 
Yahudi Hıristiyan Dönemi
 
Barbarlar Dönemi
 
Batı Safhası
 
Sürgün Öncesi Dönem
3 )
Yahudilerde cemaatle ibadet için, belli sayıda insanın bir arada olması (minyan)gerekmektedir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?


 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
4 )
Yahudilerin kendilerinden başka kurtuluşaulaştıkları grubu oluşturan Nuhiler, Hz. Nuh’a atfedilen birtakım kurallarıyerine getiren insanlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan birideğildir?


 
Putperestlikten kaçınmak
 
Zinadan kaçınmak
 
Faiz almaktan kaçınmak
 
Kan dökmemek
 
Canlı hayvandan koparılan eti yememek.
5 )
Yahudilerde, Tanrıyla yapılmış ahdin işaretiolarak yerine getirilen ritüel aşağıdakilerden hangisidir?


 
Sünnet (Brit-milla)
 
Bar-Mitzva
 
Bat-Mitzva
 
Ketuba
 
İbadet için Kudüs’e dönme
5 )
YEHOVA ismi, aşağıdaki peygamberlerdenhangisine, hitap eden tanrının ismidir?


 
İbrahim
 
Davud
 
Yakup
 
Musa
 
Yusuf
2 )
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerdeki evlilikleilgili yasaklardan biri değildir?


 
Ensest ilişkiler
 
Yahudi-gentile evlililiği
 
Birden fazla kadınla evlilik
 
Zinadan doğanın, normal yolla doğanla evliliği
 
Sonradan Yahudi olanın, Kohenle evliliği
2 )
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerdeki evlilikleilgili yasaklardan biri değildir?


 
Ensest ilişkiler
 
Yahudi-gentile evlililiği
 
Birden fazla kadınla evlilik
 
Zinadan doğanın, normal yolla doğanla evliliği
 
Sonradan Yahudi olanın, Kohenle evliliği
5 )
1.      Aşağıdakilerden ,Hıristiyanların İsa’nın Mesih oluşunun kabulü dışında, tamamen Yahudi diniinanç ve gelenekleri içinde yer aldıkları dönemdir?


 
Helenistik Dönem
 
Yahudi Hıristiyan Dönemi
 
Barbarlar Dönemi
 
Batı Safhası
 
Sürgün Öncesi Dönem
5 )
Maimonides’in iman esasları, bütün Yahudilertarafından olmasa da genel olarak kabul görmüştür. Aşağıdakiler hangisi onuniman esasları sıralamasında yer alan konulardan biri değildir?


 
Tanrı
 
Tevrat’ın değiştirilmediği
 
Musa’ya Sinada sözlü vahyin verildiği.
 
Musa’dan başka bir peygamberin gönderilmediği.
 
Mesih’in geleceği.

Aşağıdakilerden hangisi,  bölgeyi ifade eden bir tabir olmasına  rağmen, Yahudi dinini ve Yahudileri ifadeetmek için kullanılan bir kavram  halinegelmiştir?
 
İbrani
 
İsrail
 
Habiru
 
Eber
 
Yahudi
Aşağıdakilerden hangisi, Yahudi dinin oluştuğu tarihsel safhayı ifade eder?
 
Atalar Dönemi
 
Musa Dönemi
 
Sürgün Sonrası Dönem
 
Süleyman Dönemi
 
İbrahim Dönemi
Aşağıdakilerden hangisi, Yahudi dininin yeni birşekil almasında önemli bir dönüm  noktasıolmuştur?
 
Davud’un Kudüs’ü fethi
 
Musa’nın Tevrat’ı alması
 
Mabedin I. Yıkılışı s7 2h
 
Asur Sürgünü
 
Mabedin II. yıkılışı
MÖ.’ki Yahudi mezheplerinin büyük bir kısmı, MS.I. Yüzyıldan itibaren ortadan kalkmış olmasına rağmen, bunlardan birinin dinanlayışı sonraki dönem Rabbaniliğin temelini oluşturmuştur. Söz konusu Yahudimezhep aşağıdakilerden hangisidir?
 
Ferisiler
 
Sadukiler
 
Samiriler
 
Esseniler
 
Zelotlar
Yahudilerin sürgün sonrası döneminin mihenktaşı, Süleyman Mabedinin ikinci kez inşa edilmesidir. Mabedin inşa edilmetarihi nedir ve inşasıyla ilgilenin İranlıların Yahuda yöneticisi olarakatadıkları kişi kimdir?
 
Ezra-MÖ.516
 
Nehemya- MÖ.538
 
Şebazar- MÖ.516
 
Kirus- MÖ.538
 
Herod- MÖ.47
 “Yahudiliğin tanrısal olarak vahyedilmiş bir dinolmaktan ziyade, dini bir medeniyet olduğuna inanılır. Yahudilik anlayışınıntemelini Yahudi halkı oluşturur. Bu yüzden de, Yahudiliğin temel karakteri, buhalkın korunması ve onun kendini gerçekleştirmesidir. Yahudi dini, Yahudihalkının yararına vardır; Yahudi halkı Yahudi dininin yararı için var değildir.Ancak Yahudilik, bu halk tarafından büyütülmüştür”. Burada özellikleri sayılanYahudi grubu aşağıdakilerden hangisidir?
 
Reformistler
 
Sadukiler
 
Siyonistler
 
Yeniden İnşacı Yahudilik
 
Mizrahiler
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler tarafından Tanrıyı ifade etmek için yazılı ve sözlüliteratürde kullanılan isimlerden biri değildir?

 
Adonay
 
Elohim
 
Ha-Şem
 
Yehova
 
El-Olam
Yahudiler tarafından peygamberler içinkullanılan birtakım isimler vardır. Bu isimlerden hangisi, peygamberleringeleceğe yönelik kehanetlerde bulunma özelliğinin bir ifadesidir?
 
Nevi
 
Roeh
 
Hozeh
 
İş-Elohim
 
Haberci
Yahudiler, en azından MS. III. Yüzyıldanitibaren yazılı ve sözlü vahiy anlayışına sahiptirler. Aşağıdaki Yahudimezheplerinden hangisi sözlü vahiy anlayışını kabul etmeyenlerden birideğildir?
 
Sadukiler
 
Samiriler
 
Falaşlar
 
Karailer
 
Ferisiler
Aşağıdakilerden hangisi, bugün askıya alınmışolup, Mabedin yeniden inşasıyla tekrar yürürlüğe gireceği kabul edilenibadetlerden biridir?
 
Günlük İbadetler
 
Oruçlar
 
Kurban
 
Mesihin gelişi için dua
 
Evlilik
Aşağıdakilerden hangisi,İncillerde kullanılan ve tarihsel İsa’yı ifade eden kavramlardan biri değildir?
 
Meşiah
 
Nasıralı İsa
 
İnsan Oğlu
 
Rab
 
Peygamber
     Aşağıdakilerden ,Hıristiyanların İsa’nın Mesih oluşunun kabulü dışında, tamamen Yahudi dini inanç ve gelenekleri içinde yer aldıkları dönemdir?
 
Helenistik Dönem
 
Yahudi Hıristiyan Dönemi
 
Barbarlar Dönemi
 
Batı Safhası
 
Sürgün Öncesi Dönem
Yahudilerde cemaatle ibadet için, belli sayıda insanın bir arada olması (minyan)gerekmektedir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
Yahudilerin kendilerinden başka kurtuluşaulaştıkları grubu oluşturan Nuhiler, Hz. Nuh’a atfedilen birtakım kurallarıyerine getiren insanlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan birideğildir?
 
Putperestlikten kaçınmak
 
Zinadan kaçınmak
 
Faiz almaktan kaçınmak
 
Kan dökmemek
 
Canlı hayvandan koparılan eti yememek.
Yahudilerde, Tanrıyla yapılmış ahdin işaretiolarak yerine getirilen ritüel aşağıdakilerden hangisidir?
 
Sünnet (Brit-milla)
 
Bar-Mitzva
 
Bat-Mitzva
 
Ketuba
 
İbadet için Kudüs’e dönme
YEHOVA ismi, aşağıdaki peygamberlerden hangisine, hitap eden tanrının ismidir?
 
İbrahim
 
Davud
 
Yakup
 
Musa
 
Yusuf
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerdeki evlilikleilgili yasaklardan biri değildir?
 
Ensest ilişkiler
 
Yahudi-gentile evlililiği
 
Birden fazla kadınla evlilik
 
Zinadan doğanın, normal yolla doğanla evliliği
 
Sonradan Yahudi olanın, Kohenle evliliği

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerdeki evlilikleilgili yasaklardan biri değildir?
 
Ensest ilişkiler
 
Yahudi-gentile evlililiği
 
Birden fazla kadınla evlilik
 
Zinadan doğanın, normal yolla doğanla evliliği
 
Sonradan Yahudi olanın, Kohenle evliliği
       Aşağıdakilerden ,Hıristiyanların İsa’nın Mesih oluşunun kabulü dışında, tamamen Yahudi diniinanç ve gelenekleri içinde yer aldıkları dönemdir?
 
Helenistik Dönem
 
Yahudi Hıristiyan Dönemi
 
Barbarlar Dönemi
 
Batı Safhası
 
Sürgün Öncesi Dönem
Maimonides’in iman esasları, bütün Yahudilertarafından olmasa da genel olarak kabul görmüştür. Aşağıdakiler hangisi onuniman esasları sıralamasında yer alan konulardan biri değildir?
 
Tanrı
 
Tevrat’ın değiştirilmediği
 
Musa’ya Sinada sözlü vahyin verildiği.
 
Musa’dan başka bir peygamberin gönderilmediği.
 
Mesih’in geleceği.

NOT: SON SORUNUN CEVABINI BULAMADIM DİĞERLERİNİN DE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR


Konu Başlığı: Ynt: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: abdulvahd üzerinde 05 Nisan 2013, 11:25:31
cevapları yok mu hocam .


Konu Başlığı: Ynt: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: abdulvahd üzerinde 05 Nisan 2013, 11:40:55
çoğunun cevabını bulamadım nasıl karışık bunlar ya. :-\


Konu Başlığı: Ynt: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: Ünyeli üzerinde 05 Nisan 2013, 12:04:11
hocalarım derssorularına tekrar bakarsanız yenisini yayınladım onlarda cevaplar var


Konu Başlığı: Ynt: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: Ünyeli üzerinde 05 Nisan 2013, 12:05:14
şimdi farkettim bunlarında cevapları var amma renkliimiş buraya ondan cevaplar çıkmamış


Konu Başlığı: Ynt: DİNLER TARİHİ YENİ
Gönderen: abdulvahd üzerinde 05 Nisan 2013, 14:28:52
Allah razı olsun hocam. gerçekten iki sattir araştırıyorum cevapları bulamamıştım..