> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Matem tutma ve çocuk bakımı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Matem tutma ve çocuk bakımı  (Okunma Sayısı 1263 defa)
09 Ocak 2011, 16:32:03
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:32:03 »Matem Tutma Ve Çocuk Bakımı İddet, İstibra
(Boşandığı kocası ölen kadının hamile olup olmadığının anlaşılması için bekletilmesi),


4472- Esma bint Yezîd bin es-Seken el-Ensâriyye radiyallahu anhâ'dan:

"O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kocasından boşandı. Boşa­nan kadın için o günlerde henüz iddet bekle­me hükmü yoktu. ALLAH Teâla, boşanma üze­rine iddet hükmünü inzal buyurdu. Böylece talâk (boşanma) sebebiyle hakkında iddet (hükmü) nazil olan ilk kadın o oldu." [Ebû Dâvud][108]

4473- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki: ALLAH şöyle buyurdu:

"Boşanan kadınlar kocaya gitmeden, ken­di kendilerine üç ay başı hali bitene kadar beklerler." (Bakara, 228 ) Yine ALLAH Teâla şöyle buyurdu:

"Kadınlarınızı içinden ay hali görmekten kesilenler hususunda şüpheye düşerseniz, bi­lin ki onların iddet beklemesi üç aydır." (Ta­lâk, 4) Sonra bunu neshedip şöyle buyurdu:

"Eğer onları, henüz temastan (cinsî ilişki­de bulunmadan) önce boşarsanız onların üze­rinizde sizin sayacak idde tiniz yoktur."
|Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][109]

 

4474- Urve radiyallahu anh'dan:

Âişe, Abdurrahman bin Ebî Bekr'in kızı Hafsa'yı, üçüncü hayıza girdiğinde (ailesinin evine) gönderdi. İbn Şihâb dedi ki: Bu hâdise bana ulaşınca, Amre bint Abdirrahman'a an­lattım. "Urve doğru söylemiştir" dedi. Bunun üzerine bu hususta insanlar onunla tartıştılar ve dediler ki: "ALLAH, Kitâb'ında üç kur' bu­yurdu." Âişe bu tartışmadan haberdar olunca, şöyle dedi: "Doğru söylediniz. Siz kur'un ne olduğunu biliyor musunuz? Kur' (kadının) te­mizlik halleridir (yoksa hayız değil)". [Mâlik.]

Ayrıca şunu ilave etti: İbn Şihâb şöyle de­di: "Ebû Bekr bin Abdirrahman'ın şöyle dedi­ğini duydum: "Fakihlerimizden kimi idrak et­tim ise hepsi bu hususta, Âişe gibi söylediler."[110]

 

4475- Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Hangi kadın, boşanıp bir veya iki hayız görürse, sonra hayız görmemeye başlarsa, tam dokuz ay bekler. Hamileliği ortaya çıkar­sa, ne âlâ, çıkmazsa o dokuz aydan sonra üç ay daha bekler. Ancak ondan sonra evlenebi­lir." |Mâlik][111]

 

4476- er-Rubeyyi «bint Muavviz radiyal­lahu anhâ'dan:

"O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında (mal karşılığı) kendi talebi ile kocasından ayrıldı.

Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hayız süresi iddet beklemesini emret­ti, ya da o, bununla emrolundu.” [Nesâî ve aynı lafızla Tirmizî.][112]

 

4477- Mâlik, Nâfi'den:

"Rubeyyi', amcasıyla birlikte İbn Ömer'e gelip, Osman'ın zamanında mal vermek sure­tiyle kocasından ayrıldığım ve Osman'ın bu­nu duyduğu halde bir itirazda bulunmadığını söyledi. İbn Ömer, ona şöyle dedi:

«Senin iddetin, normal boşanmış kadının iddeti gibidir»."[113]

 

4478- Ebû Dâvud, İbn Ömer'den:

"Mal karşılığı kendi isteğiyle kocasından boşanan kadının iddeti, normal boşanan kadı­nın iddeti gibidir."[114]

 

4479- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Sabit bin Kays bin Şemmâs'ın karısı,

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem za­manında hul' usûlü (mal karşılığı kendi is­teğiyle) kocasından ayrıldı. Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem ona bir hayzla iddet beklemesini emretti."

[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tırmizî.][115]

 

4480- Ümmü  Seleme radiyallahu  an-hâ'dan:

"Eşlem kabilesinden Subey'a adında bir kadın, kocasının nikâhı altındaydı. Kocası, o hamile iken öldü. Ebu's-Senâbil bin Ba'kik onu istedi. Onunla evlenmeyi kabul etmedi. Dedi ki: «Vallahi benimle iki sürenin (vefat ve doğum iddetinin) en uzununu bekleyinceye dek evlenmen doğru olmaz.» On güne ya­kın bir süre bekledikten sonra Paygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e geldi. (Durumu bil­dirdi) O da ona: «Haydi evlen!» buyurdu."

[Altı hadis imamı.][116]

 

4481- Onun rivayeti erindendir:

Ebû Seleme bin Abdirrahman ile İbn Ab­bâs, kocasının vefatından birkaç gün sonra ni-fas gören (doğuran) kadın hakkında tartıştılar. İbn Abbâs dedi ki: "Onun iddeti iki sürenin (vefat ve doğum iddetinin) en son olanıdır. Ebû Seleme ise: "Tamam, süre (doğurmakla) bitmiştir, artık evlenebilir" dedi.

Ebû Hureyre ise ben (Ebu Seleme'yi kas­tederek) "Kardeşimin oğlunun görüşünü pay­laşıyorum" dedi. Bunun üzerine hemen Kureyb'i Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Ona meseleyi sordu, cevabı şu oldu: "Sübey'atü'l-Eslemiyye, kocasının vefatından birkaç gün sonra doğurdu. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatınca, onun evlenmesi­ni emretti."[117]

 

4482- Başka bir rivayette: "Kocasının ve­fatından onbeş gün sonra doğurdu. Onu biri genç, diğeri yaşlı iki adam istedi. Kadın gen­ce meyledince, ihtiyar şöyle dedi: «Henüz ev­lenmen helâl değildir.» O arada ehli (ana ba­bası) da yoktu. Ana babası geldiğinde kendi­sini tercih edeceklerini umuyordu. Kadın du­rumunu öğrenmek için hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi; şöyle bu­yurdu: «Artık serbest oldun, istediğinle evle­nebilirsin»."[118]

 

4483- Başka rivayetinde:

Ebû Seleme, İbn Abbâs'a dedi ki: "ALLAH Teâlâ: «Hamilelerin, bekleme sü­releri (iddetleri), karnındaki çocuklarını do­ğurmaları ile biter» buyuruyor." İbn Abbâs:

"Bu husus, talâk sonucu olan ayrılmalar için sözkonusudur." Ebû Hureyre ise:

"Ben kardeşimin oğlunun (Ebû Seleme'nin) görüşündeyim" dedi. Benzerini nak­letti. Ayrıca onda şöyle geçmektedir:

"(Sübey'a) kocasının ölümünden yirmi gün sonra doğurdu."[119]

 

4484- Başka rivayette:

"Sübey'a'nın kocası öldürüldü. Ölümün­den kırk gün sonra doğurdu. Birisi onu istedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu onunla evlendirdi."[120]

 

4485- Başka bir rivayette: "Ebû Seleme dedi ki: Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir adam bildirdi:

"Sübey'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, kocası öldükten sonra henüz dört ay dolmadan doğurduğunu söyledi. Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, evle­nebileceğini söyledi." Ebû Hureyre:

"Ben de buna şahidim" dedi.[121]

 

4486- Başka bir rivayette: Sübey'a'dan: "Kocası, Sa'd bin Havle, Veda haccında vefat etti. Ondan sonra çocuğunu doğurdu. Lohusalık bittikten sonra evlenmek için süs­lendi, püslendi. Ona Ebu's-Senâbil dedi ki: «Üstünden dört ay on gün geçmedikçe valla­hi sen evlenemezsin.» Hemen Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e gelip durumunu bil­dirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da ona, artık serbest olup evlenebileceğine fetva verdi."

İbn Şihâb der ki: "Çocuk doğurduğu za­man, henüz lohusa halinde evlenmesinde her­hangi bir beis görmüyorum; ancak temizlene­ne kadar evlendiği kocası ona yaklaşamaz."[122]

 

4487- İbn Mes'ud'dan, Sübey'a hakkında: "Siz onun hakkında ruhsatı bırakıp eziyet ediyorsunuz. Halbuki kadınlarla ilgili kısa sûre (Talak sûresi), onlar hakkındaki uzun sûreden (Bakara sûresi) sonra nazil olmuştur (yani vefat iddeti âyeti, doğum iddeti âyeti ile nesholunmuştur)" dediği bildirilmiştir.[123]

 

4488- Diğer rivayet: (İbn Mes'ûd dedi ki:) "Kim dilerse onunla iddialaşabilirim. «Ha­mile olanların bekleme süreleri çocuklarını do­ğurmaları ile sona erer» mealindeki âyet (Talâk 4), kocası ölen hakkındaki âyetten sonra nazil olmuştur. Bu nedenle kocası ölen hamile kadın doğurduğu zaman serbesttir, evlenebilir."[124]

 

4489- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Ona kocası öldüğünde hamile olan kadın hakkında sordular; şu cevabı verdi: "Çocuk doğurduğu zaman, serbesttir." Yanındaki bir adam dedi ki: "Ömer: «Daha kocası tabuttay­ken henüz gömülmeden önce bile doğursa, kadın serbest olur» dedi." (Mâlik][125]

 

4490- Amr bin el-Âs radiyallahu anh'dan: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sel­lem'in sünnetinde bize karışıklık çıkarmayı­nız. Kocası ölen kadının bekleme süresi dört ay on gündür." Ümmü'l-Veled'i (efendisin­den çocuk dünyaya getiren cariyeyi) kastedi­yor. [Ebû Dâvud][126]

 

4491- Mâlik, İbn Ömer'den: "Ümmü veledin iddeti, efendisi öldüğün­de, yalnız bir hayz müddetidir."[127]

 

4492- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Evtâs günü (ordu) evli kadınları (ganimet olarak) ele geçirdiler, onlarla evlenmek hususun­da endişeye kapıldılar. Bunun üzerine: «Ve'l-Muhsanâtu mine'n-nisâi illâ mâ meleket eymâ-nüküm (=Savaşta esir olarak elinize geçen cari­yeler müstesna bütün evli kadınlarla nikahlen-manız da haram kılınmıştır)» âyeti (Nisa 24) na­zil oldu (yani evli olan esir kadınlar iddetleri bit­tiği zaman onlara helâldir)."[128]

 

4493- Evtâs esirleri hakkında merfû ola­rak rivayet edilen bir diğer hadiste şöyle bu­yurmuştur: "(Esir olan) hamile kadınla, do-ğurmadıkça cinsî ilişki kurulmaz. Hamile ol­mayanlarla da bir kere hayız oluncaya dek, Cİnsîİlişki kurulmaz." [Müslim ve Sünen ashabı.][129]

 

4494- Ebu'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seferlerinin birinde, bir çadırın kapısında do­ğumu yaklaşmış bir kadının durduğunu gördü ve kim olduğunu sordu. Dediler ki: «O falan kimsenin cariyesidir.»

«Galiba adam onunla (cinsel) temas kur­mak istiyor» deyince: «Evet» dediler.

Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Onunla be­raber kabre girecek bir lanetle ona lanet etmek içimden geldi. Acaba bu adam, helal olmayan şeyi (karnındaki çocuğu) nasıl kendisin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2011, 16:33:00 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Matem tutma ve çocuk bakımı
« Posted on: 07 Haziran 2023, 21:37:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Matem tutma ve çocuk bakımı rüya tabiri,Matem tutma ve çocuk bakımı mekke canlı, Matem tutma ve çocuk bakımı kabe canlı yayın, Matem tutma ve çocuk bakımı Üç boyutlu kuran oku Matem tutma ve çocuk bakımı kuran ı kerim, Matem tutma ve çocuk bakımı peygamber kıssaları,Matem tutma ve çocuk bakımı ilitam ders soruları, Matem tutma ve çocuk bakımıönlisans arapça,
Logged
07 Temmuz 2019, 13:56:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.567Site
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2019, 13:56:45 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Temmuz 2019, 15:39:34
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 15:39:34 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri her durumda islami hakkiyla yasayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &