- Zenginlik ve Mal

Adsense kodları


Zenginlik ve Mal

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
neslinur
Sun 18 July 2010, 12:03 pm GMT +0200

بســـم الله الرحمن الرحيم
 
 
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Zenginlik ve Malı Birçok Yönden Zikretmiştir

 
 
Fakirler demişlerdir ki, Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de zenginlik ve malı birçok yönden zikretmiştir.
 
 
1- Birincisi: zenginlik ve malı yermiştir.

Nitekim, Cenab-ı Hak:

"Sakın! Çünkü insan muhakkak azar. Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyaçdan uzak gördüğü için." (Alak/5-7)

diğer bir ayette:

"Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi mutlaka yeryüzünde azarlardı." (Şura/27);

diğer bir ayette:

"Eğer insanlar (hep küfre sapan) bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı biz o Rahman'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine çıkacakları merdivenler, odalarını da kapılar, üzerlerine yaslanacakları koltuklar ve altın zinetler yapardık. (Manası şudur, bunları kafire vermekle müminin küfre dönmesinden korkulmasaydı kafirlere bunları verirdik. Çünkü dünyanın bizce kıymeti hiçtir.) Bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından başka bir şey değildir. Rabbin katında ahiret takva sahibleri içindir." (Zuhruf/33-34-35);

diğer bir ayette:

"Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. (Ebedi) kalacak olan yararlı ameller ise, Rabbi'nin katında hem sevapça daha hayırlıdır, hem ümitçe daha hayırlıdır." (Kehf/46),

diğer bir ayette:

"İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar ve ekinler kabilinden şehvet sevgileri çekici gösterildi." (Al-i İmran/14) buyurmuştur.

Bu ayetlere benzer pek çok ayetler vardır.
 
 
2 - İkincisi: Cenab-ı Hak, zenginlikle malı ibtila ve imtihan olarak zikretmiştir.

Nitekim Allah Teala:

"Mallarınız ve evladlarınız bir imtihandır" (Tegabün/15);

diğer bir ayette:

"Kendilerine verdiğimiz mal ve çoluk çocukla, biz onların hayırlarına mı acele ediyoruz sanıyorlar! hayır! anlamıyorlar." (Müminun/55-56) buyurmuştur.

Yine Cenab-ı Hak fakirlikle imtihan ettiği gibi zenginlikle de imtihan ettiğini haber vererek:

"Ama insan ne zaman Rabbi kendisini imtihan edip, ikramda bulunur ve nimet verirse: "Rabbim bana ikram etti" der. Fakat ne zaman onu imtihan edip de rızkını kısarsa o vakit de: "Rabbim bana ihanet etti" der" (Fecr/15-16);

diğer bir ayette de:

"Sizi bir imtihan olarak kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz sonunda bize döndürüleceksiniz." (Enbiya 35) buyurmuştur.
 
 
3 - Üçüncüsü: Allah Teala, mallardan ve çocuklardan hiç birinin kendisine yaklaştıramayacağını ancak iman ile salih amelin kendisine yaklaştıracağını haber vererek:

"(Ey insanlar) sizi bana yaklaştıracak olan mallarınız ve çocuklarınız değildir. Ancak iman edip de iyi amel (ve hareket) de bulunanlar bize yaklaşır. İşte bunlar yok mu, yaptıklarına karşılık onlara iki kat mükafat vardır ve onlar cennetin yüksek makamlarında emniyet içinde olacaklardır." (Sebe/37)
 
 
4 - Dördüncüsü: Cenab-ı Hak dünyayı, zenginliği ve malı, ancak ahirette nasibi olmayanlara bir geçimlik olarak verdiğini ve ahireti ise ancak muttakilere vereceğini haber vererek:

"Sırf kendilerini imtihan için, bir kısım kafirlere dünya hayatının ziyneti olarak (verdiğimiz ve) faydalandırdığımız şeylere sakın göz dikme, Rabbinin rızkı daha hayırlı, daha devamlıdır." (Ta-Ha/131)

diğer bir ayette de:

"Ve küfredenler, o gün ateşe arz olunurlar. Kendilerine siz, dünya hayatında bütün hayırlarınızı yitirdiniz, onlardan faydalandınız" (Ahkaf /20) buyurmuştur.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Ömer (r.a.)'a:

"Dünyanın onlar (kafirler) için olmasına ahiretin ise bizim için olmasına razı değil misin?" kavliyle işte bu manaya işaret buyurmuştur.
 
 
5 - Beşincisi: Cenab-ı Hak, refah içinde olanları ve servet sahiplerini yererek:

"Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdurlar o) "Ashab-ı Şimal." 

Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su, 

Ve kapkara dumandan olan bir gölge içindedirler, 

Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim),

Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı." (Vakıa/41-42-43-44-45);

diğer bir ayette:

"Bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman, o beldenin şımarık başlarına, (itaat) emrederiz. Onlarsa orada yoldan çıkarlar. Artık o belde cezayı hak etmiştir. Biz de onu nasıl lazımsa öyle helak ederiz." (İsra/16);

diğer bir ayette de:

"(Onlara) Kaçmayın içinde bulunduğunuz refaha, yurtlarınıza dönün, çünkü sorguya çekileceksiniz (denildi)" (Enbiya/13) buyurmuştur.
 
 
6 - Altıncısı: Cenab-ı Hak malı sevenleri yererek:

"Mirası, habire yiyorsunuz malı da pek çok seviyorsunuz." (Fecr/19-20) buyurmuş ve bu ayet-i kerimede malı sevenleri hem yermiş, hem de malı sevdiklerinden dolayı onları ayıplamıştır.
 
 
7-  Yedincisi:  Cenab-ı Hak, dünyada zenginlik ve refah isteyenleri yererek bunları yadırgamış ve onlara karşı çıkanları methetmiş ve o zamandaki insanların en zengininden haber vererek:

"Derken Karun (bir gün) ziyneti içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya Hayatını arzu edenler:"Keşke şu Karun'a verilen gibi, bizim de olsa. O gerçekten (büyük bir pay sahibi) büyük bir bahtiyar!" dediler.

"Kendilerine ilim verilenler ise, "Yazıklar olsun size! İman edip yararlı iş gören için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşturulur." dediler." (Kasas/79-80) buyurmuştur.

Kendilerine ilim verilenler:

"İman eden, salih amel işleyen için Allah katında olan sevabın, doğru yolun, cennetin dünyadan daha hayırlı olduğunu ve bunlara ancak fakirliğe, dünyadan, dünya arzularından ve zenginlere verilmiş olan servetten uzak kalmaya sabredenlerin kavuşturulacağını" haber vermişlerdir.

Allah Teala, dünyayı ve ziynetini isteyenlerin değil ahireti ve Allah katında olanları isteyenlerin, ilim ehlinden olduklarına şahadet etmiştir.
 
 
8 - Sekizincisi: hükümdarlığın ayakta durabilmesi için mala ihtiyaç bulunduğu veçhiyle mal sahihlerinin hükümdarlığa layık olduğunu zanneden kimselerin bu zanlarını reddedip üstünlüğün onların zannettiği gibi mal ile olmayıp ancak ilimle olacağını haber vererek:

"Nebileri onlara: "Muhakkak ki Allah size Talut'u melik tayin etti" dedi. Onlar: "O bize nasıl melik  olabilir? Halbuki biz melikliğe ondan daha layığız. Üstelik ona fazla mal da verilmemiştir" dediler. O: "Doğrusu onu, sizin için Allah seçti ve (hem) ilimce, (hem de) vücutça gücünü arttırdı" dedi. Allah mülkünü (idareciliğini) dilediğine verir. Allah Vasi'dir, Alim'dir." (Bakara/247);

diğer bir ayette de:

"Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir deva ve müminler için bir hidayet ve rahmet (olan Kur'an) geldi. De ki, "Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, ancak bununla ferahlansınlar, bu, onların topladıkları dünyalıktan daha hayırlıdır." (Yunus/57-58)

Buyurmuş: "Lütuf" ve "rahmetiyle" "ilmi", "imanı" ve "Kur'anı" murad etmiştir.

Nitekim Allah Teala:

"Rabbi'nin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Onların bu dünya hayatındaki geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmını da derecelerle diğerlerinin üstüne çıkardık ki, bazısı eli altına alıp çalıştırsın. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır." (Zuhruf/32) buyurmuştur.
 
 
9 - Dokuzuncusu: Cenab-ı Hak malla ve diğer varlıklarla övünmenin insanları ahiretten ve ahiret için hazırlanmaktan alıkoyduğunu haber vererek ve bunlarla meşgul olanları korkutarak:

"Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır (öyle değil) Hayır! Yakında bileceksiniz. Yine hayır! Yakında bileceksiniz. Hayır, hayır! Eğer siz kesin bir ilim / bilgi ile bilseniz (böyle çokluğunuzla övünmezdiniz) And olsun! Kızgın ateşi muhakkak göreceksiniz. Sonra yine and olsun! Onu, gözünüzle muhakkak göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki, mutlaka o gün, nimetlerden sorulacaksınız" (Tekasür/1-8) buyurmuştur.
 

Fatma6969
Thu 25 October 2018, 05:33 pm GMT +0200
 Hep dua ederken dedim ki Rabbim bana senin yolunda harcayamayacağım mal mülk servet verme elimde olan en ufak varlığımı bile senin yolun  kullanabilecek  şuur ver bana. Amin  En büyük zenginlik Rabbini bilmek Rabbini zikredebilmek onun verdiklerine hamdedebilmek  gerisi gerçekten yalan... Allah razı olsun

Sevgi.
Fri 26 October 2018, 12:41 am GMT +0200
Esselâmü Aleyküm
Asıl zenginlik göz ve gönül tokluğudur. Mal çokluğuna aldanmamak ona gerçek zenginlikmiş gibi bakmamak lâzımdır.
Kanaat, Allah’ın kendisi için takdir ettiğine râzı olmak ve ele geçenle geçinmektir.
 Mal kazanma hırsı insanı sınır tanımazlığa götürür.
 Gönlü tok olmayan ne kadar zengin olursa olsun fakirdir.
İlim ve olgunluk peşinde olmak, gerçek zenginlik için çalışmak demektir

Bilal2009
Fri 26 October 2018, 07:37 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere her şeyin hayırlısını nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun