- Zû karad Hayber gazveleri ve umretu l kadâ

Adsense kodları


Zû karad Hayber gazveleri ve umretu l kadâ

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Thu 6 January 2011, 03:40 pm GMT +0200
ZÛ KARAD, HAYBER GAZVELERİ VE UMRETU'L-KADÂ

 

(Hudeybiye antlaşması hükmünce yapılan umre)

6620-   Seleme bin el-Ekva' radiyallahu anh'dan:

"Sabah ezanı okunmadan yola çıktım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ­mal develeri Zû Karade'de otluyordu.

AbduiTahman bin Avf'ın bir hizmetçisi bana rastladı. Dedi ki: 'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in devesini almışlar (çalmış­lar).'

'Kim aldı?'

'Gatafân (kabilesi)' dedi.

Medine'nin iki laşlık yakasının duyacağı bir sesle üç kere: 'İmdat yetişin, ne kötü bir sabah!' diye bağırdım. Sonra hızla ileriye doğru atıldım. Onlara su içmeye hazırlanırken yetiştim. İyi bir okçu ve nişancı olduğum için ha bire onlara ok atıyordum. Bir yandan da şöyle diyordum:

'Ben el-Ekva'nın oğluyum. Bugün alçak­ların günüdür.'

Böyle kısa vezinli şiirler terennüm edip durdum. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağmal develerini onların elin­den kurtardım, üstelik otuz tane de elbise ele geçirdim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in­sanlarla beraber gelince ben, ona şöyle de­dim:

'Ey Allah'ın Nebisi! Ben düşmanı susuz oldukları halde su içmelerine fırsat vermeden kaçırdım. Hemen onların peşine adam gön­der!'

Şöyle buyurdu: 'Ey el-Ekva nın oğlu! İs­tediğini elde etmişsin. Bu yüzden artık merha­metli davran!'

Sonra beni de devesinin terkisine alarak hep birlikte Medine'ye döndük."

[Buhârîve Müslim.]

6621-  Seleme bin el-Ekva' radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile (Hayber'e) çıktüc. Geceleyin Hayber'e vardık.

Bir adam (amcam), Amir bin el-Ekva'ya dedi ki:

'Şiirlerinden bize bir şeyler duyulmaz mısın'?' Amir şâir idi. Halka şunları teren­nüm elti:

'Allahım eğer sen olmasaydın biz ne hiya-dete erebİHrdik, ne de zekât verip, namaz kı­labilirdik. Sana feda olsun canımız, hayatta olduğumuz müddetçe günahlarımızı bağışla! Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı kaydırma ve üzerimize sekînel indir! Şüphe­siz bizler savaş için davet olunduğumuzda di­reniriz. Düşmanlar da haykırarak (orduları bi­ze hücuma) davet etmişlerdir.'

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:

'Kimdi bu güzel sözleri terennüm eden?'

'O, Amir'dir' dediler.

'Allah onu esirgesin!' diye dua etti. Bir adam dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Cenneti haketti. Bu hususta bizi de yararlandırsaydın olmaz mıydı?'

Nihayet Hayber'e geldik, kuşatmaya al­dık. (Muhasara uzun sürdüğü için) Bize açlık isabet elti. Sonra Allah onlara oranın fethini müyesser kıldı."

İlgili hadisi (yukardaki gibi) zikretti. On­da ayrıca şöyle geçmektedir.

"İki parmağını bir araya getirerek şöyle buyurdu:

'Âmir için iki ecir vardır, çünkü o hem câ-hid(ğa.yreûi), hem de mücahiddir (Allah yo­lunda gazi olmuştur). Yeryüzünde yürüyen arapiar içinde onun gibisi az bulunur."

[Buhârî ve Müslim.|

6622- Enes radiyaüahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'e gaza için çıkmıştı. Hayber'İn yanı-başında sabah namazını henüz karanlık iken kıldık. Devesine bindi. Ebû Talha da bindi ve beni de terkine aldı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'İn sokaklarında devesini sürerken, di­zim onun dizine dokundu. Uyluğu açıldı, uy­luğunun beyaz kısmını gördüm.

Kasabaya girince, şöyle dedi: 'Alîahü ek-ber! Hoyber harap oldu. Biz bir kavmin saha­sına indiğimiz zaman, korkutulanların (uyar­dıklarımızın) sabahı kötü olur.' Bunu üç kere söyledi.

Sabah olup da (Hayber'İn) ahalisi (düş­manlar) kendi işlerine çıkınca: 'İşte Muham-med ve ordusu' dediler. Böylece orasını zorla (yani harple) aldık; esirler bir araya getirildi. Dihye gelip: "Ey Allah'ın Resulü! Bana bir cariye ver!' dedi. 'Haydi git bir cariye al!' bu­yurdu. O da gitti içlerinden Safiyye bint Hü-yey'i aldı.

Ondan sonra bir adam gelip Allah Resu­lü'ne şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Nebîsi! Dihye'ye Kurayza ve Nâdiroğullarının hanım efendisi olan Safiy-ye'yi verdin. O, ancak sana lâyıktır.'

'İkisini de çağırın gelsin' dedi; geldiler. Cariyeye bir baktı, (beğenmiş olacak ki) Dih­ye'ye şöyle dedi: 'Haydi git başkasını al!' Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu (Safiyye'yi) azat edip evlendi."

[Buhârî, Müslim ve uzun bir metinle Nesâî.]

6623- Büreyde radiyallahu anh'dan: "Hayber'i kuşattık. Ebû Beki' sancağı alıp

gitti, orayı alamadan geri geldi. Ertesi gün sancağı Ömer alıp gitti. O da fethedemeden geri döndü. İnsanlar bayağı yorulmuş bitkin düşmüşlerdi. Bunun üzerine Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem: 'Ben yarın sancağı öyle bîr adama vereceğim ki Allah ve Resulü tarafından pek sevilir. O da Allah ve Resulü­nü çok sever.' İlgili hadisi zikretti. [Ahmed]

6624- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Hayber'i fefh etliği zaman, el-Haccac bin İlât şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Mekke'de benim malım ve ailem vardır, onlara gitmek istiyo-

mm; eğer senin aleyhinde bir şey konuşursam (zonanda kalırsam) izin verirsin değil rai?'

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, is­tediğini söylemesi için ona izin verdi.

(Mekke'ye) Geldiği zaman, hanımının ya­nma vardı ve şöyle dedi: 'Yanında ne varsa toparla! Ben, Muhammed ve ashabının gani­metlerini satm almak isliyorum. Çünkü O ve ashabı sağdırlar, ama ellerindeki malları hep alındı.' Bu söz Mekke'de yayıldı. Müslüman­lar üzüldüler, müşrikler sevindiler. Abbâs hal­sizdi, kalkamıyordu. Kölesine dedi ki: 'Haydi git Haccâc'a şöyle de: Yazık sana! Ne (biçim bir söz) gelirdin, ne diyorsun? Allah'ın vâdet-tiği senin getirdiğinden daha iyidir.' Hac-câc'ın cevabı şöyle oldu:

'Ona söyle, ona güzel haberlerim var, odalarından birini (kadınlardan) boşaltsın, ge­lip onunla konuşacağım.'

Köle, evin kapısına gelince, şöyle dedi: 'Ey Ebû'1-Fadl, müjde!' Hemen Abbâs yerin­den sıçradı ve onun iki gözünden öptü. Köle, kendisine el-Haccâc'ın anlattıklarım bildirdi, sevincinden onu azal elti. Sonra Haccac geldi ve ona, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in Hayber'i fethettiğini birçok ganimetler elde ettiğini, Allah'ın verdiği sehimleri tak­sim ettiğini, Safiyye'yi hür kadın olup isterse ailesine gitmek veya kendisiyle evlenmek arasında onu serbest bıraktığını, fakat Safiy-ye'nin kendisini azat edip kendisine eş olma­yı tercih ettiğini bir bir anlattı. Sonra (Hac-câc) dedi ki: 'Lâkin ben buraya paralarımı ve

mallarımı toplamaya geldim. Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'den izin istedim. Di­lediğimi söyleyebileceğime dair izin verdi ve: 'Üç gün süreyle benden uzak ol, sonra diledi­ğini söyle' dedi. Karısı İse yanında mal ve zi-net eşyalarından ne varsa toplayıp ona verdi. Sonra o (Haccâc) onları alıp gitti.

Sonra Abbâs, Haccâc'ın karısına gitti ve: 'Haccâc ne yaptı?' diye sordu.

Ona onun gittiğini söyledi. Sonra (kadm) dedi ki: 'Ey Ebû'1-Fadl! Sana çok zahmet ver­dik, üzdük. Allah seni bunun için mahzun et­mesin!' Bunun üzerine Abbâs: 'Evet beni an­cak o mahzun edebilir. Allah'a şükür istediği­miz oldu. Allah Hayber'in fethine Resulünü muvaffak kıldı. Ganimetler taksim edildi. Sa­fiyye'yi kendisine seçti. İstersen git kocana katıl. Kadın dedi ki: 'Sanırım doğru söylüyor­sun.' 'Doğru söylüyorum, durum aynı sana bildirdiğim gibidir' dedi.

Sonra gitti, Kureyş meclislerinden hangi­sine uğradıysa: 'Ey Abbâs! Haberler inşaallah

iyidir' dediler. O da: 'Allah'a şükür kötü bir haber yok. Allah, müslümanlarla Hayber'in fethini müyesser kıldı. Ganimetler taksim edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiyye'yi kendine ayırdı. Bunu bana Haccâc bin İlâl bildirdi hatla Resûlullah'ın, kendisi­ne: 'Üç gün benden uzak dur, .sonra hakkımda istediğini .söyle!' dediğini de bildirdi. Parasını alıp sonra gideceğini de söyledi.'

Böylece Allah müslümanların müşrikler­den dolayı olan üzüntülerini bertaraf etti. Müslümanlar hemen Abbâs'a geldiler. O da durumu anlattı, çok sevinerek dağıldılar."

[Ahmed, Ebû Yâlâ. Bezzâr veTaberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de]

6625- el-Berâ bin Âzib radiyallahu anh'-dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zü'1-ka'de ayında umre yapmak için yola çık­tı. Müşrikler onun Mekke'ye girmesine müsa­ade etmediler. Gelecek yıl gidip sadece üç

gün orada kalması hususunda onlarla anlaşıp şöyle bir barış antlaşması yaptılar:

'Bu, Allah Resulü Muhammed'in antlaş­masıdır.' İliraz etliler:

'Eğer biz senin Allah Resulü olduğunu ka­bul etseydik, Mekke'ye girmene mani olmaz­dık. Lâkin sen, ancak Abdullah'ın oğlu Mu-hammed'sin.'

'Ben, Allah'in Resulüyüm; aynı zamanda da Abdullah' in oğlu Muhammed'im'buyurdu.

Sonra dönüp Ali'ye şöyle dedi: 'Antlaş­madaki 'Resûlullah' kelimesini sil!' Ali: 'Ha­yır. Vallahi asla silmem.'

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem, yazıyı eline aldı; ancak iyi yaz­mayı bilmiyordu. Şöyle yazmaya başladı: 'Bu Abdullah oğlu Muhammed'in karşı tarafla yazdığı sözlegmesidir: Buna göre Mekke'ye ancak kınındaki kılıçla girilecek, başka bir si­lah taşınmayacak. Mekke 'İllerden bir erkek Muhammed'e tâbi olmaya kalkışırsa Mek­ke'den çıkamayacak. Muhammed'in ashabın­dan birisi ise Mekke'de kalmak islerse, bunun da kalmasına engel olunmayacak.'

Ertesi yıl Mekke'ye girip de söz verdiği süreyi aşınca Ali'ye geldiler ve şöyle dediler: 'Söyle arkadaşına (Mekke'den) çıksın, süre bitti.'

Ondan sonra oradan çıklı. Çıkarken Ham-za'nın kızı: 'Ey amca, ey amca!" diye (Allah Resulünün) peşine düşlü. Ali onu aldı ve elin­den tutup Fâtıma'ya: 'Amcanın kızını al!' de­di. Fâtıma da onu sırtladı, (beraberinde Medi­ne'ye) götürdü. Daha sonra onun hakkında (onu yanma alma hususunda) Ali, Zeyd (bin Hâlise) ve Ca'fer hak iddia ettiler.

Ali şöyle dedi: 'Onu getiren benim; üste­lik o benim amcamın kızıdır.'

Ca'fer şöyle dedi: 'O benim amcamın kı­zıdır. Teyzesi de benimle evlidir.'

Zeyd ise şöyle dedi: 'O benim (İslâm) kar­deşimin kızıdır.'

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem, kızı teyzesine verdi ve şöyle bu­yurdu:

'Teyze, anne yerindedir.' Ali'ye de şöyle dedi: 'Sen bendensin, ben de sendenim.' Ca'fer'e şöyle dedi: 'Huyca ve yaradılışça sen aynen bana benziyorsun.'

Zeyd'e ise şöyle hitap buyurdu: 'Sen bi­zim kardeşimiz ve mevlâmızsıri."

|Buhârî ve Müslim.)

6626- İbn Şihâb (ez-Zührî)'den:

"Kadın, erkek, çocuklar, lüm Mekke'liler; Peygamber ve ashabı, Beyl-i Şerifi tavaf ederlerken, eğilmiş seyrediyorlardı. Abdullah bin Revâha da kılıcına sarılmış şöyle teren­nüm ediyordu:

'Ey kâfirlerin oğulları! O'nu rahat bıra­kın! İstediği gibi tavaf etsin. O'nun Resulü ol­duğuna ben şahidim.

Rahman, Kur'ân'ı indirmiş; sahifeler ha­linde Resulüne okunuyor.

Tenzili hususunda boyunlarınızı vurduğu­muz gibi, bugün de yorumu hususunda bo­yunlarınızı vuruyoruz.

Öyle bir darbe ki bu, başı gövdeden, dos­tu dosttan ayırır.'

Müşriklerin ileri gelenleri ise, şiddetli bir kin, öfke ve abmaklılıkla Allah Resulü sallai-lahu aleyhi ve seHem'i görmek islemedikleri için Mekke'nin etrafına (dışına) çıktılar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac ibadetlerini ifa elti ve Mekke'de üç gün kaldi" (Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de.]


6620-Bu hadisi Buhârî (cihâd 166, IV, 27-8) ve Müslim (cihâd 131, s. 1432-3), Yezîd b. e. Ubeyd an Seleme asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Lafzı Müslim'e aittir.

6621-Bu hadisi Buhârî (mağâzî 38/2, V, 72-3) ve Müslim (cihâd 123, s. 1427-9), Yezîd b. e. Ubeyd an Seleme asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Lafız Buhârî'ye aittir.

6622-Bu hadisi Buhârî (salât 13/1, I, 97-8), Müslim (cihâd 120, s. 1426-7), Ebû Dâvud (no. 3009) ve Nesâî (nikâh 79, VI, 131-4), İbn Uleyye an Abdilazîz b. Suheyb an Enes asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

6623-Bu hadisi Ahmed (V, 353-4), Zeyd b. el-Hubâb ani'l-Hüseyn b. Vâkıd an Abdillah b. Büreyde an ebîhî senedi ile tahrîc etti.

Heysemî'ye göre râvileri Sahîh ricâlindendir.

6624-Bu hadisi Ahmed (III, 138-9), Ebû Ya'lâ (Müsned, Şehit Ali nüshası 164-b), Bezzâr (1816) ve İbn Hibbân (4513), Ma'mer an Sâbit an Enes asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Görüldüğü gibi râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ VI, 155).

6625-Lafız Buhârî'ye aittir. Bu hadisi Buhârî (mağâzî 43, V, 84-5) ve Müslim (cihâd 90, s. 1409-10), Ebû İshâk ani'l-Berâ asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

6626-Mürsel olan bu rivayetin râvileri Heysemî'ye göre Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ VI, 147).


ceren
Wed 24 July 2019, 01:45 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbım razı olsun bilgilerden kardeşim....

Bilal2009
Thu 25 July 2019, 12:57 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun