- Yıldızname / Yay Erkeği

Adsense kodları


Yıldızname / Yay Erkeği

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
fakir
Thu 19 February 2009, 12:24 am GMT +0200
Yay Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu burç ve taliide doğan kimse hakkında da üç vecih vardır;

Birinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re'y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde yahut göğsünde yahut karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o saate nahsde se, elinin emeğiyle geçinen bir esnaf veyâ amele olur. Başına birçok musibet ve felâketler gelir. Defalarca katledilmekten ve ölümden kurtulur. Mütenasip endamlı, güzel yüzlü olduğundan, ahbabı indinde muteber ve muhteremdir. Elinden çıkan şeyi, birçok müşkilâtla yine elde eder.

İkinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, güzel yüzlü, geniş göğüslü, büyükçe başlı, mütenâsip kaşlı, ortadan biraz uzun boylu bir zattır. Yüzünde bir alamet veyahut siyah bir ben vardır. Bir mekândan diğer mekâna nakli sever. İnatçı, çalışma ve gayrette tembel, çok uyur ve çok unutur.Bir halde sebat etmez. Ahbabı çoktur. Eğer doğum saatinde Kamer mesud ise, hükümette veyahut vir topluluk içinde emir ve nehiy sahibi, ağar kamer mensus ise emir altında olur.

Üçüncü Vecih:
Zühâl'e mütenâzır olursa; sarı veya esmer benizli, kalın kaşlı, kalın dudaklı, kuvvetli, pazulu, orta boylu, sebatkâr, sekinet ve vakar sahibi; mekr, hile ve hud'aya mütemâyil bir adamdır. Yüzünde bir eser veya başında bir alamet vardır. Dostlarından çok felaket görür. Bir sihre uğrar ve bundan kurtulur. Çok kazanır ve miras yer ise de elinde vir şey durmaz. Alışverişte ve her işte tali'i yaver gider.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Hayatı ve maişeti güzel olur. Her istediği şeydenhayır görür.  Niyeti saf olup bildiği ve bilmediği kimselere iyilik eder. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kadri ve şânı ulu olur. Hâli gittikçe salâh kesbeder.

Malı ve Kesbi Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Kifâyet miktarı (sadece doymaya yetecek miktarda) rızkı olur. Bunu kazanmakta zahmet ve meşakket çeker. 30 yaşından sonra büyük bir servet sahibi olup ehl-ü ıyâlinden (ailesinden), akraba ve dostlarından mustağni olur.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi:
Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Yalnız erkek kardeşleri olur. Bunlarla geçinemez. Onların yüzünden zahmet ve zarar görür. Kardeşleri ona düşmandırlar; (fakat) onların hilelerinden kurtulur. Biraderlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât ederler.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Peder ve validesi indinde biraderlerinin en sevgili ve muhteremi, onlara itaatkâr ve hürmetkâr olur. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise, vâlidesi pederinden evvel; eğer kamere mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder.Onlardan pek az miras yer ve bundan da menfaat görmez.

Evlâd ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. İlk evlâdı erkek olur. Bir hayli evlâdını defneder. Oğullarından birinni vefatıyla fevkâlade mahzun ve müteessir olsa da, diğer bir oğlu doğar ve bu yüzden hüznü ortadan kalkar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Ekser hastalıkları, soğuk almaktan ve yubusetten olur. Bundan bütün vücudunda sızılar ve sancılar hasıl olur. Sık sık müshil alır, hind tozu ve afyon istimal ederse rahat eyler.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Münasip ve hayırlı zevce, sarı saçlı veyâ kumral kadınlardır.Başından üç nikâh geçer, ikisi vefât eder. Şehvetperest olmadığı cihetle kadınlarla münasebetipek azdır. Bir kadın, kendisine büyü yapar; fakat bundan necât bulur (kurtulur).

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Seretan ve talii Utarid'dir.30 yaşında olduğu zaman, senenin talii bu burç ve yıldızda olur ise, ölüm korkusu vardır.Bundan kurtulur ise, 53 sene yaşar. Denize düşüp boğulmak tehlikesine mâruz kalır ve bundan da kurtulur.

Yolculuğu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Sefer, hayırlı değildir. Bilhassa deniz seferi tehlikelidir. Mecburen yolculuğa giderse, perşembe günü yola çıksın. Mümkün olduğu kadar yakın gidip çabuk avdet etsin (geri dönsün).

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Herkes indinde muhterem olur. İzzet ve rif'ati gittikçe artar, muhitine göre büyük bir mevki işgâl eder.Ehil ise, mülükün hizmetine girer.

Ümid ve Amâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Emel ve arzusunda sebat eder. Ümid eylediği şeye nâil olur. Hayatının sonlarında zengin olup nimet ve refâh içinde irtihal eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkekten ekser düşmanı sarı benizlilerdir. Sarı adamalrdan sakınmalıdır. Ona büyü yaparlar ise de Cenâb-ı Hak, muhafaza eder.Zevce ve ahbab olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi talii nâri (ateş) olanlar münâsip ve muvafıktır. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mai (hava) olanalrdan sakınmalıdır. Kimse ile şirket akdi yaparsa pişman olur. Birine kefaret eyler ise (kefil olursa) tazmin eder, aldığı şeyde zarara uğrar. Münasip madenleri kalay ve gümüş, taşı ise zümrüt ve elmastır.

Hayırlı günü perşembe, zararlı günü ise salıdır.Koyun ve kuzu etleri, tereyağı, limonlu yiyecekler ve sebze çeşitleri faydalıdır. Sığır eti, mercimek ve bakladan sakınmalıdır. Çünkü şu beş hastalığı getirirler: Sevdâ, safranın galebesi, baş dönmesi, sırt ve diz ağrıları. Bunların devâsı müshil almak, dizlerine ve arkasına iç yağı sürmek olup bundan fayda görür.

En iyi elbise, keten olup renklerden mavi ve sarı hayırlıdır. Yeni hilâl gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakar ise, o ay kendisi için mübarek olur. Bir kimseden bir hacet dilemek üzere müracat lüzumunda perşembe günü erkekten üracat eyler ise haceti yerine gelir.

Kan galeyân eylediği zaman, sağ elinin kand amarından aldırsın. Uyuduğu vakit başını kıbleye çevirsin. Böcek ve haşerattanemin olur.Herşeyden emib ve mahfuz (korunmuş), insanlar arasında hatırı sayılır olmak ister isterse, Kamer'in Kavs burcunda olduğu zamanda sa'd vaktinde bir kağıt üzerine misk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşısın:

*** Dua metinleri Scanner ile tarandıktan sonra  Eklenecektir ***

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi, mahbubuna vâsıl (sevdiğine kavuşursun), matlubun hâsıl (isteğin gerçekleşir) olur. Keder ve gamın zâil olacak, arzuna ereceksin. Bir iş hususunda merak ve endişe ediyorsun, onu düşünüp kendini yoruyorsun. Kısa zamanda buna vâsıl olursun. Nâfile düşünüp kalbini üzme. Allah'a tevekkül edersen, seni hidâyet yoluna sevkeder. Ümit ve arzuların, meydana gelir."

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...