- Yıldızname / Oğlak Kadını

Adsense kodları


Yıldızname / Oğlak Kadını

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
fakir
Wed 18 February 2009, 11:41 pm GMT +0200
Oğlak Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burcun ve yıldızın tesiri altında doğan kadınlarda da üç vecih vardır:


Birinci Vecih: Müşteriye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz benizli, güzel yüzlü, ince dudaklı, uzun boylu, kumral saç ve gözlü, ince ve zarif kaşlı, geniş göğüslü, büyükçe ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, mütenâsip endamlı bir kadın olup izzet-i nefsine mağlup, şehveti çok,cinsi mukarenete aşırı meyyâldir. Ekseri evlâdı kız olur. Gazabı şiddetli, mekr ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı kemâle ulaşmasında fevkalâde iyi hâl ve takva elde eder.

İkinci Vecih:
Merih'e mütenâzır olursa; yanakları kırmızı beyaz benizli, ince bedenli, çatık kaşlı, orta boylu, güzel yüzlü, güzel yüz ve gözlü, gazaplı ve sert mizaçlı, sarı ve gür saçlı bir kadın olup büyük bir aileye mensup bir adamla izdivaç eder.Yüzünde veya karnında veya sol kolunda yahut göbeği altında bir alamet vardır. Şehveti çok ve tab'ı ateşin olup zevci münâsebetleri sever. Onunla münasebette bulunan pek hoşnut olur. Erkek cihetinden bahtı vardır. Hakkını istemek ve almakta sebatkâr ve inatçıdır.

Üçüncü Vecih: Şemse mütenâzır olursa, Güneş renginde sarıya meyyal beyaz, bazen altın gibi buğday benizli, s,yah saçlı, ortadan uzun boylu, yüzü ve gözü güzel, lisânı ve sözü tatlı, öütenâsip endâmlı, ağzı-burnu yerinde, fevkalâde hüsn-ü cemâle sahip, olmamakla beraber, pek ziyâde sevimli bir kadındır. Tab'ı (yaratılışı) zarif, akıllı ve bilgilidir. Mizacı hararetli ve şehveti aşırı olduğundan erkeği sever. Büyüklerden bahtı açıktır. Yüzünde veya göğsünde bir alamet, yanağında siyah bir ben vardır. Evlâdı, erkek ve kız olur. Bazen de hiç evlâdı olmaz. Epeyce felâket görür. Beri olduğu (yapmadığı) birşeyle ithâm edilir. Mal sahibi ise de lüzumsuz yerlere ve kadrini bilmeyenlere sarfeder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı ve iyi geçinmesi yolunda olur. Kalbi temiz ve eli açıktır. Emindir. Lisânı tatlı, sözü düzgün olduğundan sevgiye mazhâr olarak yaşar. Eğlenceyi, zevk ve sefayı, bilhassa bağ ve bahçelerde tenezzühü sever.

Malı ve Ticâreti Hânesi:
Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Genç iken malı az ve büyük yaşında çok zengin olur. 30 yaşından sonra serveti artmaya başlar. Kadrini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere sarfeyler. Bir miras veya define yüzünden eline büyük bir servet geçer. Ömrünün sonuna kadar refâh ve sürur içinde hayat geçirir.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinin çoğu kız olur. Onlarla güzel bir şekilde geçinemez. Uzak bulunması hayırlıdır. Eğer Müşteri'ye mütenâzırlardan ise vâlidesi, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Bunlardan büyük mirâs yer ise de faydası olmaz, geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri evlâdı kız olur. Bunlar yüzünden çok meşakkat çeker. Ekserisini kendi eliyle defneder. Sonradan Cenâb-ı Hak ona bir evlâd ihsân eyler ki bundan hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri hastalığı yelden, soğuktan, göz ağrısından ve başındandır. Bal, zeytinyağı, tereyağı gibi hararetli şeyleri yemek, demirhindi şerbeti ve şurup içmek faydalıdır. Hamama sık sık gider. Ara sıra hafif müshil alıp tabiatı tanzim ederse, çok şekilde istifâde eder. Perhiz tutmak, sabahleyin aç karnına bal şerbeti içmek, sakız çiğnemek faydalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Beyaz benizli erkekler münâsiptir. İki nikâh vardır. Birinci zevcinden vefât ile ayrılır. İkinci kocasıyla ölünceye kadar yaşar. Genç iken çok talibi zuhur ederse de bunların ekserisi bozulur. 25 yaşından sonra evlenmeye muvaffak olur.

Korku ve mevti Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. 3 yaşında, 11 yaşında, 24 yaşında ve 36 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulur ise 70 sene yaşar. Evlâdının evlâdını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi:
Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. En hayırlı yolculuğu çarşamba günü sabahleyin başlayan ve kıble veya şark tarafınaolan seferdir. Çok yolculuk eder ve seferlerinden hayır görür. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. Çok rüyâ görür ise de ekserisini unutur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir.Her nereye teveccüh ederse büyükler ve bilhassa erkekler indinde muazzez ve muhterem olur. Dostlarının ekserisi ekâbir ve makam sahiplerindendir. Kadri yüce bir adamdan çok hürmet ve hayır görür. Kendisini her gören sever. Talii yaverdir.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'!tir. Birçok şeyler emel eder ve ekserisine nâil olur. Niyet eylediği işi icrâ etöeden rücü etmez (o işten dönmez). İhtiyarlığında iyi hâle nâil olur. Saadet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi:
Burcu Kavs ve talii Müşteridir. Düşmanları kadınlardan ve kalem erbabındandır. Ona çok hile ve fesad yaparlr. Bunlardan çok zahmet ve meşakkate uğrar. Esmer benizli, ort boylu, yüzünde bir yara yeri olan bir kadındn korku vardır. Bu, helâkine ve hanesini tahribe (yıkmaya) çalıştığından dolayı ondan sakınmalıdır.

Dost, ahbap ve şerik olmak üzere erkek - kadın talii türabi (toprak) olanlar muvafık (uygun) olup hevâi (hava) olanlardan sakınmak lazımdır.

Burçlardan ve kendi ailesinden hasedçileri ve düşmanları çoktur. Beyaz ve mavi renkli her elbise münâsiptir. Hayırlı günü cumartesi ve hayırsız günü ise pazardır. Pazar günü başlayan bir hastalıktan vefât eder. Salı gecesi, zevcesiyle mukarenet etmemelidir. Çünkü hayırsızdır.

En münâsip madeni kurşun ve gümüş, taşı yeşil ve mavi olanalrdır. Yeni ay gördüğünde bir kadın yüzüne bakarsa (o ay) mübarek olur. Büyük ve küçük bir talebi hâlinde cumartesi sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Başını garba doğru koyduğu takdirde rahat uyur. Kanı galeyan ederse sol kolundn kan aldırmalı(dır).

Gebe kalmaz ise, bir parça natrun, yemen çayı, misk, karanfil alıp bir güzel dövdükten sonra bal ve yumurta akıyla hamur edip temiz bir bezde çıkın yaparak hayızdan temizlendikten sonra rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet ederse biiznillahi telala gebe kalır.

İns ve cin şerrinden, sihir ve nazar tesirinden mahfuz kalmak, herkes indinde makbul ve muazzez olmak isterse Kamer'in Cedy burcuna girdiği zmaan,cumartesi günü sabah erkendenmisk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp sakız, ud ağacı ve mey'a ile tütsüledikten sonra üzerinde taşısın:

*** Dua metinleri Scanner ile tarandıktan sonra  Eklenecektir ***

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...