- Yıldızname / Aslan Kadını

Adsense kodları


Yıldızname / Aslan Kadını

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Wed 18 February 2009, 10:10 pm GMT +0200
Aslan Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burçta doğan kadınlar sarıya meyyâl beyaz benizli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, azizü'n-nefs, cevciyeti hoş, evlâdı az, gözünde zayıflık veya bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakr-u zarurete düçâr olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk zevci bunun kahrından telef olur. Ekser evlâdı erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. Esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Çünkü malını yer ve kendisine fenalık eder. Erkeklerden çok zarar ve felakete uğrar. Denizde gark olmak (boğulmak) tehlikesine mâruz olup ölümü gözü önünde görür ve sonra kurtulur. 70 veya 80 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa; esmer veyâ buğday benizli, parlak saçlı, tatlı gözlü, çatık kaşlı, büyük butunlu, seyrek dişli, mekr ve hud'a sahibesi, gazabı ve hiddeti pek şiddetli, düşmanı öok, hasedçisi fazla bir kadındır. Başında bir ben vardır. Avret mahallinde de bir ben veya eser bulunur.Soğuk sudan korku vardır. Mülk veya mal sahibi olur. Evlatları (çoğu) erkek doğar.Vatanından sefer eder. Başından bir veya üç nikâh geçer. Halkla pek ziyâde münâsebette bulunaktan kaçınmalıdır.

İkinci Vecih:
Müşteri'ye mütenâzır olursa; saf beyaz benizli, geniş göğüslü, kalın boyunlu, güzel yüzlü, ateşin bakışlı, sarı veya kırmızıya meyyâl saçlı, nikâh ve zevcde vahtı yâver, evlâdı erkek ve kız, tab'an (yaratılış olarak) kıskanç, çabuk kızan, bilgili, akıllı, sanat sahibesi olur. Eğer doğum gününde Müşteri şerefte ise ehl-i beytinin âmiri ve reisi; çok mal sahibi, kadri yüce olur. Bir kavme emir ve nehiy eder. Hayırlı günü perşembe ve pazardır. Gençlere meyyâl olup onlara karşı zayıftır. Yüksek bir yerden düşmekten korku vardır. Kadınlardan çok hile ve mekideye mâruz kalır. Kumral ve sarı saçlı bir kadından hazer etmeli, uzak durmalıdır; çünkü düşmanı olup helâkine, kendisini yok etmeye çalışır.

Üçüncü Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, sarı veyâ kumral saçlı, ince kaşlı, zayıf vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, şehveti kuvvetli olduğundan mukarenete fevkalâde meyyâl, erkeklerce rağbet olunan bir kadın olup yüzünde veya kolalrında bir alamet, göğsünde siyah bir ben, göbeğinin altında bir eser vardır. Pek az evlâdı olur. Bunlar da erkektir. Belki mizâcının tesiriyle kısırdır. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Gözleri, göz ağrısına kabiliyetlidir (yatkındır). Limonata ve demirhindi şerbeti faydalıdır. Başından çift nikâh geçer. Tab'an (yaratılış olarak) kıskançtır. İlk zevcinden talak ile veya vefât dolayısıyla ayrılır. Zevk ve safâyı ve (düğün-) derneği
sever. İhtiyarladıkça iyi bir hale kavuşup hacca gider.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi:

Burcu Esed ce talii Güneş'tir. Hayatı güzel geçer. İyi yaşar. Niyeti sâfidir. Yüzü güleç olup kin ve hileden, hasedden  âridir. Fevkalâde emindir. Eğlenceyi sever. Cömert olup iyilik ettiklerinden bahtı yoktur. Halk ile fazla iç içe bulunmaktan kaçınması hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar.

Malı ve Ticâreti Hânesi:

Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Küçük iken zengin olup sonradan malı artar. Faydası olmayan ve şüretmeyen (kadir kıymet bilmeyen) kimselere ihsân eder. Ömrünün sonlarında biraz zarurete uğrar ise de Cenab-ı Hak'kın lütfuyla ihtiyarlığında halktan müstağni yaşar. Mal ve mülkü artar.

Kardeşleri Hânesi:

Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Eğer Müşteri'ye münâzırlardan ise kardeşlerinin ekseri erkek, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise çoğu kız olur. Onlarla iyi geçinemediğinden görüşmez. Bir mülk veyâ mirâs dolayısıyla aralarında husumet olur. Bilhassa kız kardeşlerinden çok sakınmalıdır.

Babası ve Anası Hânesi:

Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çocuk iken babası ve anaı kendini sevmezler. Validesinin sütünden başka bir süt emer. Merih'e veyâ Zühâl'e mütenâzır ise validesi babasından evvel vefât eder. Miras yer ise de faydası olmaz. Geldiği gibi gider.

Evlâd ve Ahfâdı Hânesi:

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Evlâdı erkek ve kızlardan terekküp eder. Yahut hararet mizacı dolayısıyla hiç doğurmaz., düşürür. Bu yüzden hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Son oğlu yüzünden hayır görür.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi:


Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Ekser hastalığı dancı, sevda galebesi, soğuk almak ve yeldir. Müshil almak, kimyon, demirhindi, bal yemek faydalıdır. Safra ve sevdanın galebesinden neş'et eden hastalıkları için5 dirhem halile ve bir o kadar da demirhindi alıp güzelce dövdükten sonra 1-2 okka suda mükemmel kaynatmalı ve sonra 15 dirhem hıyarperşembe, 30 dirhem şeker, 1 danik mahmude ve o miktarda ravend, 2 dirhem bademyağı ilave edip bundan 5 dirhem kadarını menekşe şerbeti ile sık sık içmelidir.Bu sayede tabiatıintizama girereksafran döker ve sebep olduğu hastalıklar zâil olur. En büyük ilâcı budur.

Zevci ve Firaşı Hânesi:


Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Beyaz benizli erkekler pek muvafıktır. Esmer benizliler münasip olmaz. İki veya dört nikâh geçirir. İlk zevciyle iyi geçinemez. Kocasını kahreder, sonra kocalarından kendi kahır görür. Malını mülkünü yerler. Nikâhsız erkeklerden etrafında dolaşan çok olur. Bunlar malından bir haylini israf ettirirler. Kendisi de zevclerinden miras yer. Bir kadın, kendisine büyü yapar.

Korku ve Mevti Hânesi:

Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Gerek zevci ve gerek malı dolayısıyla felakete uğramaktan, senenin talii bu burçta olursa 7, 14 veya 28 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Eğerbunlardan kurtulursa ve 40 yaşını da geçirirse 75 sene yaşar ve ahfâdını büyütür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi:


Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Seferde bahtı yokturç Ne kadar az yolculuk ederse o kadar iyidir. En iyi seferi, salı günü sabahleyin şark cihetine doğru olan yolculuğudur. Yolculuğu sırasında boğulmak tehlikesine maruz kalır. Biiznillahi teâlâ bundan halâs olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi:


Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Büyükler ve ileri gelenler indinde makbul ve muteber olur. Kadınlardan talii yoktur. Ona şiddetle buğz ve düşmanlık ederler. Sarı benizli veya esmer, orta boylu bir kadından korku vardır. Bu, onun hânesinin harap olmasına çalışır. Ondan sakınmalıdır.

Emel ve Arzusu Hânesi:

Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Hergün ve hatta her saat başka bir şey emel eder. Ümid ve emel ettiği şeye âhir ömründe (ömrünün sonlarında) nâil olur. Akıbeti iyidir. Azmettiği bir şeydenmümkün değil sarfınazar etmez ve buna da muvaffak olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi:

Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Düşmanalrı ve hasedçileri çok olur. Düşmanlarından ekserisi kadınlardır.Ekmeğini her yiyen, ona fenalık etmeye çalışır. Sırrını kadınlara haber evrdiğinden biri tarafından sihir yapılması tehlikesi ve bir kadının onu zevcinden ayırması ihtimâli vardır. Kadınlar meyânında talii yoktur. Gerek kadın ve gerek erkek dost, arkadaş ve şerik olmak üzere talii Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlar münasiptir. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mâi olanlardan sakınmalıdır. Eğer kanı galeyan ederse bahar, yaz veya sonbahar mevsimlerinde kan aldırmak lazımdır.

Hayırlı günü perşembe olup hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olur. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendisine mübarek olur. Hayırlı madeni altun ve yaldızlı gümüş, taşı da yakut ve kırmızı akiktir. Hayvandan kır ve doru erkek at, elbiseden keten ve ipek, renklerden limon ve safran sarısı en muvafık ve münasiptir.

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

armağan
Wed 4 March 2009, 10:40 pm GMT +0200
Emeği geçen kişiye teşekkür ederim.. Gerçekden de çok güzel yazılmış çok beğendim çok hoşuma gitti. TeşekkürLeRRR:):)

GÜLGÜZELİ
Sat 7 March 2009, 11:54 am GMT +0200
Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ederiM.. yıldıznameyi okudum çok hoşuma gitti çok beğendim.. Siteniz çok hoşuma gitti. Çok iyi bir işe vesile oldunuz.. TeeŞekkÜr EdeRim :):):)

haber
Tue 1 September 2009, 11:14 am GMT +0200
Sevgili hocam Allah razı olsun konulara insanlar fazla kendilierni kaptırmamalı ve yıldıznameleri okumadan önce uyarı bölümünü okumalı zaten konunun kaynağıda yazanıda belli hoş bir ilim adamıdır yazanda bu yüzden sitemizde bu tür paylaşımlarada yer verdiğiniz için şahsen teşekkür ederim selam ve dua ile....