- Yıldızname / Aslan Erkeği

Adsense kodları


Yıldızname / Aslan Erkeği

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Wed 18 February 2009, 10:08 pm GMT +0200
Aslan Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu taliide doğan, iri ve kocaman vücutlu, yuvarlak çehreli, kısa boyunlu, uzun boylu, buğday benizli bir erkektir. Yüzünde aşikâr bir seser, ya gözünün birinde leke, yahud gözlerinde ağrı vardır. Halkın malını yemekten kaçınmaz. Saçları, sakal ve bıyığı, kumral ve seyrektir. Karnında, yahut kolunda veyaz yüzünde siyah bir ben  vardır. Ömrünün ortalarında fakirliğe düçâr olur. On parasız kalır, sonra sıkıntıdan kurtulur, nimet ve refâh içinde vefât eder. Kadınlardan büyük bir mekr ve hileye düşer. Malını, bir kadın yer. Hükümetten çok şiddet görür. Mal kazanır ise de ateşe atar ve bundan kendisi menfaat sağlayamaz. Ölüm derecesinde hastalığa veya büyük bir tehlikeye düşer ve bundan halâs olur. 70 veyahud 88 sene yaşar.

Bunda da 3 vecih vardır:

1. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa esmer veya sarı benizli, uzun boylu, çatık kaşlı, kalın dudaklı, büyük burunlu, geniş ağızlı, dişleri seyrek, çehresi ve çenesi yuvarlak, pazusu kuvevtli, şiddetli gazaplı, mekkâr ve hileker, başında veya yüzünde alametli yahud gözünde bir ayıp, şehvetperest, iş ve kazançta bahtı yâver, kâh fakir kâh zengin olur. Kadınlardan meyl ve muhabbet görür. Erkek evlâdı çok olur. Büyükler indinde makbul ve muhteremdir. Re'y ve tedbiri ziyade, kuvvet ve kudret sahibi olur.

2. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa, sarıya mütemayil beyaz benizli, göğsü geniş, pazuları kuvvetli, boyu uzunca, süratli gazap eder ve gazabı pek şedid (şiddetli) olur; fakat bu öfkesi çabuk geçer. Yüzünde veya başında veya gözünde bir eser vardır. Saçları, kırmızıya meyyal kumral, dostları arasında hürmetsiz, ömrünün ilk yıllarında mal sahibi olur. Hakimler tarafından zulüm görür. Erkek ve kız evlatları olup bunlar yüzünden canı sıkılır. Ziraat işlerinde bahtı yoktur. Lakin sanattan müstefid olur.  Kırmızı benizli bir kadından zarar görür.

3. Vecih:Merih'e mütenazır olursa pembe beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, kalın boyunlu, temiz vücutlu, gözü kuvvetli, izzet-i nefis sahibi, ateşin tabiatlı, çabuk râzı olur bir adamdır. Hiddetlendiği zaman gözüne birşey görünmez; (o an) kan dökmekten bile çekinmez. Ölüm tehlikesine mâruz kalır ve tehlikeden kurtulur. Hâkimler ve makam sahiplerinden zulüm çeker.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Hayatı güzel, maişeti iyi olur. Tevbeye, durumunu düzeltmeye ve iyi amel işlemeye muvaffak olur. Cenab-ı Hakk ve insanlar ile niyeti temizdir. Hüsn-ü niyeti sebebiyle sırrını gizleyemeyenlere (sır saklayamayanlara) açar. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı yüce olur. Hâli iyi ve akıbeti hayırlı olup güzel bir hâtime (son) ile vefât eyler.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. Küçük iken zengin olur. Çok kazanır; fakat kendisine faydası olmayanlara yedirir. Bunun neticesi olarak beş parasız kalır, mal cihetinden mükedder olur (kederlenir). Bir müddet meşakkatten sonra Cenab-ı hak, sıkıntıdan kurtarır. Ahir ömründe zengin olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefât) eder.

(Erkek) Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

Burcu Mizan v yıldızı Zühre'dir. Yalnız babadan kardeleri olur. Bunlardan biriyle şiddetli şekilde hasımlık yapar. Kardeşlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât eyler. Birâderlerinden en mesudu ve en zengini olur. Onlara malını infâk eder ve kusurlarına bakmaz.

Babası ve Anası Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Ana-babasına itaatli ve hayırlı olur. Evlatların en güzeli, en sevgilisidir. Merih gâlip olursa, velidesi evvel vefât eder. Müşteri gâlip olursa pederi evvel vefât eder. Onlardan az bir mal, bir bostan (arazi) ve bir hâneye (eve) mirasçı olur. Bu miras dolayısıyla bir kardeşiyle davaya düşer. Geldiği gibi elinden gideceği cihetle, bundan hiç istifâde edemez.

Evladı ve Ahfadı Hanesi


Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek ve kız evlatları vardır. Ekserisi vefât eder. Bir veya üçü yaşar.

Bunlardan çok hayır görür ve mesrur olur. Birinin vefatı, pek ziyâde hüzün çekmesine sebep olur. Biri de itaatsizlik yaparak babasından ayrılır. Bu da ona keder verir.

Hastalığı ve İlleti Hanesi


Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. 2 yaşında ve 5 yaşında iken ölüm tehlikesi vardır. Ekser hastalığı yubuset, safra ve sevdadan neş'et eder.

Sık sık baş ağrısı ve sancı çeker. Ara sıra müshil alıp ayaklarını iç yağıyla yağlamalı. Safrası gâlip olursa 10 dirhem sinameki, 5 dirhem hıyarşenbe, 15 dirhem demirhindi alıp bunlarıgüzelce döğdükten sonra üzerine 15 dirhem şeker ilâve ederek ateşte ısıtıp içmeli. Bu müshil, ne kadar sofra varsa izâle eder. Def-i tab'dan sonra et suyu içmelidir. En iyi ilacı budur.

Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi

Burcu Delv ve yıldızı Zühaldir. Tek kadunlarla izdivaç eder. Pek küçük iken kadınlarla münasebeti olur. Kuvvet-i recüliyesi ziyâdedir. İlk karısını boşar veya vefat eder. Malını bir kadın yer. Bunun sebebiyle kahredip mahkemeye düşer. Kadınlarla münasebetten dolayı ceza görür.

Korkusu ve Mevti Hânesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Senenin talii bunlar olur ise korku vardır. O sene pazartesi günü hastalanırsa vefât eder. Bu da 7, 14, 28 ve 40 yaşlarında olur. Eğer bunlardan kurtulursa 74 sene yaşar.

Sefer ve Hareketi Hânesi

Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Yolculuğu sevmez. Şayet gider ise çok yorgunluk ve meşakkat görür. Seferde kendisi için hayır yoktur. Bir yere gitmeyip oturmak daha iyidir. Mutlaka yola gitmek lazım gelse salı günü başlamak üzere şark veya kıble cihetine gitsin. Seferinde denize gark olmak korkusu vardır. Ölümü gözü önünde görür ve bundan necat bulur. Hacca ve ziyaret-i Nebi'ye gitmesi muhakkaktır.

İzzet ve İkbâli Hânesi

Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Gerek küçük iken ve gerekse büyük iken halk, bilhassa ekabir ve makam sahipleri katında sevimli, mükerrem ve muhterem olur. Kadri yüce bir zattan hayır ve rif'at bulur. Dostları çok fakat akrabası düşmanı olur.

Amâl ve Arzusu Hânesi

Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Bir şeye azm ve himmet ederse onu icra etmeden bırakmaz. Re'yinde acul, akıbeti emin, sireti güzel olur. Çok rüya görür. Amal ve arzusunun ekserisine erişir. Nimet ve saadet içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Haedçileri Hânesi


Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Erkek ve kadın her renkten düşmanı çoktur. Sarı benizli ve yüzünde bir alamet olan bir erkekten korkusu vardır. O, bunun helâkine gayret eder. Ondan sakınmalıdır. Ziraat ve şirkette bahtı yoktur. Hamel, Esed ve Kavs gibi burcu nâri olan zevce ve ahbab muvafıktır. Seretân, Akrep ve Hut gibi mâi burçlulardan sakınmalıdır. Çünkü bu gibilerle ne kadar musahabet eder ise etsin ona düşmandırlar.

Dem galebe eder ise pazar günü kan aldırsın. Alışveriş, birşeyi alma ve verme için hayırlı gün pazardır. Madenlerden gümüş, taşlardan yakut hayırlıdır. Birinden haceti var ise perşembe günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur.

En münasip hayvan erkek, doru ve kara attır. Elbise için keten ve yün iyidir. Yeni ay gördüğü zaman bir erkek yüzüne baksın.

İns ve cinnin şerrinden emin ve herkes indinde makbul olmak arzue derse Kamer'İn Esed burcuna girdiği zaman pazar günü Şems saatinde üç dirhemlik bir gümüş yüzük yaptırıp sağ elinin parmağına taksın.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi. Bu niyetten sabır et. Nefsini müşkilata atma. Bunu işleme; dedikoduya düşersin. Muhali işlemiş olursun. Birşey için canın sıkılıyor, gece gündüz onu düşünüyorsun. Bu sıkıntı ve gam gider. İşin sonunu hesap etmeyen, dehrin silsilesine uğrar. Sabret ve hacetini herkese açma; çünkü onun vakti gelmemiştir. Bilahare işlerin yoluna girer. Cenab-ı Hakk'a tevekkül et ve sabreyle; her istediğine nâil olursun."

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

Nazmiserbest
Sun 29 December 2019, 12:50 am GMT +0200
En hayrlısı tebessümdür.