- Ünite 9

Adsense kodları


Ünite 9

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 28 November 2012, 04:24 pm GMT +0200
ÜNİTE 9

ŞARTLI,BİLEŞİK VE DÜZENSİZ KIYASLAR   
                                                                                 
 S:1) Şartlı (hipotetik) kesin kıyas nedir?Örneklendiriniz.                                                 
  C:1) Öncüllerinden en az birisi bitişik veya ayrık şartlı önermelerden olan
kıyaslardır                                                                                                                                 
Örnek: Eğer şu cisim hareket ediyorsa o cisim canlıdır;  (B.Ö=Bitişik şartlı)               
Şu cisim hareket ediyor;                                                           (K.Ö=Yüklemli)                   
  cisim canlıdır                                                                                (Sonuç)               
                 
  S:2) Bir öncülü bitişik şartlı diğer öncülü ise  yüklemli önermelerden oluşan kıyaslar hangisidir?      C:2) Bitişik şartlı kıyaslardır.(Şartlı muttasıl) 
                                                                       
   S:3) Bitişik şartlı kıyaslarda önbileşen ile ardbileşen  arasındaki ilişkiye göre biçim yönünden kaç kıyas şekli ortaya çıkar
C:3) 4 kıyas şekli ortaya çıkar                                                                                       
           a-Önbileşeni onaylama (Vazu’l mukaddem)                                                                           
  b-Önbileşeni onaylamama (Refu’l mukaddem)                                                                 
    c-Ardbileşeni onaylama (Vazu’l tali)                                                                                         
   d-Ardbileşeni onaylamama (Refu’l tali)   
                                                                             
 S:4) Önbileşeni onaylama formu nasıldır?Örnek  veriniz.                                                 
C:4) A ise B’dir   
  Eğer güneş doğarsa gün başlamıştır                  A dır                 
Güneş doğmuştur                                                  B dir           
Gün başlamıştır                                        A ise B dir     B değildir A değildir             
               
 
S:5)  Yukarıdaki ardbileşeni onaylamama formunun örneğini bulunuz?                                   
 C:5) Eğer bahar gelirse çiçekler açar     
      Çiçekler açmış değildir           
       Bahar gelmiş değildir.

S:6) Aşağıdaki örnek hangi kıyasa aittir?     
Eğer hava yağmurluysa bulutludur   
Hava bulutludur
Hava yağmurludur.(Bu çıkarım geçersizdir)                                                                       
C:6) Ardbileşeni onaylama   

 S:7) Ayrık şartlı kıyaslar neye denir? 
 C:7) Büyük öncülü ayrık şartlı önermeden oluşan kıyaslara ayrık şartlı (munfasıl) kıyaslar denir. 

 S:8) Öncül sayısı ikiden fazla olan kıyaslara ne denir? 
 C:8) Bileşik kıyaslar denir. 

 S:9) Zincirleme kıyas nedir? 
  C:9) Kıyastaki birinci öncülün yüklemini ikinci öncüle konu, ikinci öncülün yüklemini üçüncüye konu…. şeklinde ayırarak birbirine bağlayıp sonuçta, ilk öncülle irtibata sokarak hükme varmaya “zincirleme kıyas (mefsülün-netaic, sorites)’’ denir.


S:10) Zincirleme kıyasın en yaygın bilinen örneği nedir?
C:10) Bu ırmak gürültü yapıyor;
          Gürültü yapan hareket eder;
          Hareket eden donmamıştır;
          Donmamış olan beni taşıyamaz,
          O halde bu ırmak beni taşıyamaz.

S:11) Hulfi kıyası açıklayınız?
C:11) İspatı istenen önermenin karşıt halinin imkansızlığını göstererek ispat edilmesi istenenin doğruluğuna hükmetmektir.Bu tür kıyaslarda genelde yüklemli, bitişik ve ayrık şartlı öncüller kullanılır.

S:12) Kıyas-ı zül-ciheteyn kelimesinin anlamı nedir?
C:12) İddiayı iki şıkka bölerek kanıtlayan, iki yönlü/iki kanatlı ve iki boynuzlu delil anlamındadır.

S:13) İkilem (Dilemma) nasıl bir kıyas çeşididir?       
  C:13) Öncülleri bitişik ve ayrık şartlı önermelerden kurulan bir kıyas olup, öncüllerdeki şıkların yani seçeneklerin ayrı ayrı  değerlendirilmesiyle sonuca varılan kıyastır.S:14) İkileme örnek olan aşağıdaki önermelerin sonucu nedir?
        Ya siz padişahsınız, ya ben padişahım.       (Ayrık şartlı önerme)
        Siz padişahsanız sorumluluğunuz gereği;   (Bitişik şartlı önerme)
        Ben padişahsam, bu emrin gereği;             (Bitişik şartlı önerme)                           
    C:14) Her iki halde de, ordunun başına geçmelisiniz!  (Sonuç)     

S:15) Basit ikilem ve karmaşık ikilem nasıl olur?
C:15) Sonuç, birinci öncülün tek bir teriminden yani ya ön bileşen ya da ardbileşenden oluşmuş yüklemli tek bir önerme halindeyse basit ikilem; Birinci öncülün birden çok terimden oluşmuşsa karmaşık ikilem olur.

S:16) Yapıcı ve yıkıcı ikilem nedir?
C:16) İkilemdeki bitişik şartlı öncüllerin önbileşenleri (küçük öncülde) onaylanırsa yapıcı ikilem; şartlı öncüllerin ardbileşenleri onaylanmaz/reddedilirse yıkıcı ikilem olur.

S:17) Basit bir ikilemin yapıcı ve yıkıcı hali ne şekildedir?
C:17) Basit Yapıcı İkilem                                                                             Basit Yıkıcı İkilem
         A ise B dir              (Bitişik şartlı B.Ö)                                              A ise B dir                       
         C ise B dir              (Bitişik şartlı B.Ö)                                              A ise C dir     
         Ya A ya C dir         (Ayrık şartlı K.Ö)                                               Ne B ne C dir;         
         B dir                       (Sonuç)                                                                A  değildir     
           
   S:18) Aşağıdaki önerme şekilleri hangi ikileme aittir?
        A ise B dir
        C ise D dir   
        Hem A hem C dir 
        Hem B hem D dir   
C:18) Karmaşık yapıcı ikilem’e aittir.
S:19) Bir ikileme kaç yol ile itiraz edilip karşı konabilir?
C:19) Üç yol ile itiraz edilir:
       1-Seçenekleri kabul etmemekle
       2-Seçeneklerin dışında başka bir seçeneğin olduğunu göstermekle   
       3-Aynı formda karşı bir ikilemle çürütme yoluyla   
 
S:20) Düzensiz kıyaslar kaç tanedir?
C:20) İki tanedir: Kısaltılmış kıyas ve kanıtlı kıyas.   
 
S:21) Kıyaslar hangi maksatlarla kurulur?
C:21) -Dinleyiciyi konuşmamıza veya düşüncemize ortak yapmak için.
          -Her şeyi açıkça söylememe isteğinden dolayı.
          -Edebi üslup ve ustalık için.

S:22) Aşağıdaki iddianın sahibi kimdir?
       “ Mantık, kıyaslar ve başka bir sürü kuralları ile yeni bir şey öğretmekten ziyade belli bir şeyleri  başkalarına açıklamak yahut bilinmeyen şeyler hakkında muhakemesiz söz söylemekten başka bir şeye yaramamaktadır.’’   
C:22) Descartes’tir.
 
S:23) “ İzmirli ’’  kıyasın nerelerde etkin ve önemli bir vasıta olarak kullanılabileceğini savunur?   
C:23) -Bir akıl yürütmeyi tahlilde, tekrar terkip etmede
          -Zihni alıştırmalar yapmada 
          -Yeni bir şeyler keşfetmede, onu açıklamada ve temellendirmede
          -Belirsizliği kaldırmada   
          -Delilleri kısa ve sağlam bir şekilde ortaya koyma (izah)da.       

     

hafiza aise
Wed 11 September 2013, 12:20 pm GMT +0200
Linkler yenilenmiştir.