- Ünite 8

Adsense kodları


Ünite 8

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 19 December 2012, 05:44 pm GMT +0200
ÜNİTE 8

1. Organon külliyatından hangisi kıyas  incelemesine ayrılmıştır?
A) Önermeler      B) Birinci Analitikler    C) İkinci Analitikler   D) Sofistik Deliller   E) Topikler

2. Aristocu anlayışa göre mantık biliminin doğru tanımı nasıl yapılır?
I. Mantık bilimlere giriş, bilimin aleti, metodudur.
II. Mantık herhangi belirlenmemiş nesnenin fiziğidir; bir doğa bilimidir.
III. Mantık, düşünüşün ideal kanunlarının bilimidir; ideal bir varlık bilimidir.
IV. Mantık var olanın genel niteliklerinin bilimidir, bir başka ifadeyle varlık bilimidir
V. Mantık normatif bir bilimdir.
A) I                  B) II                         C) III                           D) IV                         E) V

3. Aristoteles’in mantık sistemini  bütünüyle tamamlayan konular  hangisidir?
A) Kavram-Önerme-Kıyas
B) Kavram-Önerme
C) Önerme-Kıyas
D) Kavram-Önerme-Kıyas- İspat  teorilerini
E) Önerme-Kıyas-İspat teorileri

4. Mantığın kurucusu Aristoteles mantık  konularını "Organon" adı altında yazdığı  altı kitapta incelemiştir. Altı kitap  şunlardan ibarettir: Kategoriler,  Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci
Analitikler, Topikler ve Sofistik Deliller. Aristoteles bu kitaplarda kavramlar, hükümler, akıl yürütmeler ve çeşitli ispat şekilleri üzerinde durmaktadır.
Bu bilgiye göre yanlış olan eşleştirmeyi  bulunuz?
A) Kategori-Kavram
B) Önerme-Hükümler
C) Birinci Analitikler-Akılyürütmeler
D) İkinci Analitikler-İspat teorileri
E) İkinci Analitikler-Cedel

5. Mantığı felsefenin, ilmin başlangıcı olarak gorüp "Miyar'ul-ilm" ve "Kitab'u Mihakk'in-Nazar fi'1-Mantık ve'1-Usul" adlı kitaplar yazarak mantığı İslamdüşüncesinin vaz geçilmez bir düsturu
olarak yerleştiren, İslam’da mantık karşıtı tavrlara karşı mantığı savunan İslam filozofu kimdir?
A) Kindi
B) Farabi
C) İbn Sina
D) Gazzali
E) Fahreddin Razi

6.
1. Bir şey ya kendisidir ya da (kendisi olmayan) başka bir şeydir.
2. Bir şey aynı zamanda hem kendisihem de başka bir şey olamaz.
3. Bir şey ne ise odur.
Yukarıda örnekler sırasıyla hangi mantıkilkelerine aittir?
A) Özdeşlik-Çelişmezlik- Üçüncü Halin İmkansızlığ
B) Üçüncü Halin İmkansızlığÇelişmezlik- Özdeşlik
C) Üçüncü Halin İmkansızlığ- Özdeşlik -Çelişmezlik 
D) Çelişmezlik- Özdeşlik -Üçüncü Halin İmkansızlığ
E) Özdeşlik -Üçüncü Halin İmkansızlığÇelişmezlik

7. Mantık ilkeleri, olgusal dünyaya ilişkin hiçbir şey söylemezler. Onlar, doğruluğu apaçık önermelerdir. Ne var ki, bu önermeler de boştur. Sadece bu dünyayı betimlememizde bize yardım eden kuralları oluştururlar. Yoksa betimlememizin içeriğine bir katkıları yoktur. Olsa olsa betimlemelerimizin biçimini belirlerler.
Yukarıdaki görüşe göre mantık ilkeleri  hakkında hangisini söylemek yanlıştır?
A) Analitik      B) Apriori             C) Formel           D) Zorunlu        E) A posteriori8. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürtmenin  görevleri arasında değildir?
I. Henüz bilinmeyen gerçeklerin  zihinde belirmesini sağlar.
II. Bizim bilgi alanımızı genişletir.
III. Henüz yakîni olarak bilmediğimiz   gerçekleri ispata yarar.
IV. Bir önermenin doğruluğunu başka   bir önermenin doğruluğuna bağlar
V. V-Kavramları tanımlayarak anlamını   açıklar.
A) I                 B) II                 C) III                            D) IV                   E) V

9. Doğruluk- yanlışlık ile geçerlilik geçersizklik  arasındaki farkı en iyi ifade  eden cümle hangisidr?
I- Doğruluk-yanlışlık önermelerin  sahip olduğu bir özellik; geçerlilik  geçersizlik kıyasların sahip olduğu bir özelliktir.
II- Akıl yürütmelerin geçerli olabilmesi  için önermelerin doğru olması  gerekir
III- Akıl yürütmelerde geçen önermeler  yanlış olursa çıkarım geçersiz olur
IV- Doğruluk yanlışlık kıyasların içeriği  ile geçerlilik-geçersizlik kıyasların formu ile ilgilidir
V- Akılyürütmelerin geçerli ya da  geçersiz oluşu önemelerin doğru ya  da yanlış olmasından bağımsızdır
A) I                      B) II                          C) III                            D) IV                                E) V


10. Bazı dilenciler zengindir.  Bazı K O dur    Hiçbir zengin yardıma muhtaç değildir.  Hiçbir O B değildir    Bazı dilenciler yardıma muhtaç değildir.     Bazı K B değildir  Yukarıdaki kıyas örneği kaçıncı şekilden   geçerli bir moddur?
A) I.Şekil  I  E  O                                    B) I.Şekil  A  E  E                     C) I. Şekil  O  E  O
D) II. Şekil  I  E  O                                  E) II. Şekil   O  E  O


11.
1- Sonuç daima öncüllerin zayıfına (tikel  ve olumsuz) bağlıdır.
2- İki olumsuzdan bir sonuç çıkmaz.
IV- İki tikelden sonuç çıkmaz.
V- Öncüller olumlu ise sonuç olumsuz olmaz.
Buradaki kıyas kurallarına göre hangi    kıyas örneği geçerli bir çıkarımdır?
A) A    A   E              B) A    E    A                  C) A    I    I                              D) A   I   E                            E) E  E   A


12.Güneş doğarsa gündüz olur.Gündüz olursa ortalık aydınlanır.Güneş doğarsa ortalık aydınlanır.
Yukarıdakı kıyas ne tür bir kıyastır?
A) İki öncülü de yüklemli olan Yüklemlibitişmeli kıyas
B) İki öncülü de ayrık şartlı olan şartlıbitişmeli kıyas
C) İki öncülü de bitişik şartlı olan şartlıbitişmeli kıyas
D) İki öncülü de ayrık şartlı olanyüklemli bitişmeli kıyas
E) Bir öncülü bitişik şartlı bir öncülüayrık şartlı olan şartlı bitişmeli kıyas

13. Su yüz derece sıcaklıkta kaynatılırsabuharlaşır.
Subuharlaşmamıştır.O halde su yüz derece sıcaklıktakaynatılmamıştır.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
A) Yüklemli bitişmeli kıyas
B) Seçmeli Kıyas
C) Şartlı bitişmeli kıyas
D) Hulfi Kıyas
E) Matvi Kıyas

14. I- Muhayyelât
II- Makbulât
III- Meşhurât
IV- Hadsiyat
V- Vehmiyât
Yukarıdaki önerme türlerinden hangisi Şiir türünden bir kıyasta kullanılır?
A) I            B) II                C) III                   D) IV                    E) V


15. Bazı varlıklar bileşiktir.(Küçük Öncül)Her bileşik sonradan olmadır.(Büyük
Öncül)O Halde………………………………………
 Yukarıdaki kıyas kaçıncı şekilden ve sonucu nedir?
A) İkinci Şekilden-Bazı bileşikler bazı varlıklardır.
B) Birinci şekil-Bazı varlıklar sonradan olmadır.
C) Üçüncü şekil-Her varlık sonradan olmadır.
D) Dördüncü şekil-Her varlık bileşik değildir.
E) Birinci şekil-Bazı varlıklar sonradan olma değildir.


16. Doğru ya da yanlış olmalarından daha ziyade insanı bir şeye yönlendiren veya bir şeyden nefret ettiren öncül olarak tanımlayabileceğimiz öncül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşhurât      B) Müsellemât    C) Makbulât     D) Maznunât     E) Muhayyilât


17. Güneş doğarsa gündüz olur.Gündüz olursa ortalık aydınlanır.O halde………………………….
Yukarıdaki şartlı bitişmeli kıyasın sonucu hangisidir?
A) Güneş doğarsa gündüz olur
B) Ortalık aydınlanırsa gündüz olur
C) Güneş doğarsa ortalık aydınlanır.
D) Ortalık aydınlanırsa Güneş doğar
E) Gündüz olursa ortalık aydınlanır

18. Aşağıdakilerden hangisi kıyas kurallarından biri değildir?
I- Her kıyasta büyük, küçük ve orta terim bulunur
II- Orta terim her iki öncülde tümel olmalıdır
III- Orta terim sonuçta bulunamaz
IV- Küçük ve büyük terimlerin kaplamı sonuçta, öncüllerden fazla olamaz
V- Orta terim her iki öncülde tikel alınamaz.
A) I        B) II            C) III            D) IV           E) V


19. Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur. Her ne zaman oda aydınlık olursa gündüz olur değildir.
O halde……………………………………………..
Yukarıda iki bitişik şartlıdan oluşan kıyasın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) O halde her ne zaman gündüz olursa güneş doğmuş değildir.
B) O halde her ne zaman oda aydınlık olursa güneş doğmuştur.
C) O halde her ne zaman gündüz olursa güneş doğmuştur.
D) O halde her ne zaman gündüz olursa oda aydınlık değildir.
E) O halde her ne zaman oda aydınlık olursa güneş doğmuş değildir.


20. Eğer bu, insan ise canlıdır; Fakat bu canlı değildir;
Öyleyse………………………………….
Yukarıdaki seçmeli kıyasın sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyleyse bu, insan değildir.
B) Öyleyse bu, canlıdır.
C) Öyleyse bu, ne insan ne de canlı  değildir.
D) Öyleyse bu, insandır.
E) Öyleyse bu, canlı değildir.


21. Aşağıdakilerden hangisi tasdik türlerinden biri değildir?
A) Yakin      B) Taklit     C) Zan     D) Cehl-i Mürekkep     E) Şüphe


22. Hangi önerme türü yakiniyatın  bölümlerinden biri değildir?
A) Evveliyat   B) Müşahedat   C) Fıtriyyat   D) Mütevatirat   E) Müsellemat23. Öncülleri vehmiyattan yapılan kıyaslara ne ad verilir?
A) Safsata  B) Cedel   C) Hitabet   D) Burhan    E) Şiir


24. Öncülleri “makbulat” denilen önermelerden yapılan beş sanattan biri hangisidir?
A) Safsata  B) Cedel   C) Hitabet   D) Burhan    E) Şiir


25. Canlılar ya bitkidir ya hayvandır ya insandır.  Bu canlı bitki değildirO halde ……………………….
Yukarıdaki seçmeli kıyasın sonucu nasıl olur?
A) O halde ya hayvandır ya insandır.
B) O halde ya hayvan ya insan değildir
C) O halde ya hayvandır ya da insan değildir
D) O halde ya hayvan değildir ya insandır
E) O halde Bu canlı ya hayvan değildir ya insan değildir

26. Bir kimse, kırıcı bir ifade kullanan bir arkadaşına, Kalp kırmak kötü şeydir diyerek şöyle bir kıyas yapmış olabilir. Senin yaptığın kalp kırmaktır.Kalp kırmak kötü şeydir. O halde senin yaptığın kötü şeydir.
Mantıkta bu kıyas türüne ne ad verilir?
A) Matvi kıyas
B) Mevsulu’n-netaic
C) Mefsulu’n-Netaic
D) Hulfi Kıyas
E) Seçmeli kıyas

27. Soru soran’ın men ve müstened’i de kapsayan en temel hamlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gasb      B) Mu‘araza   C) Mu‘araza bi’l-kalb        D) Nakz             E) Münâkaza

28.
I. Herhangi bir delil ileri sürmek sizin karşı tartışmacının delilinin veya iddiasının geçersiz olduğunu iddia etmek.
II. Hakkında kesin delil bulunan bir şeyi men etmek.
III. Ap-açık bilgileri men etmek.
IV. İnsanların çoğunluğu nezdinde ortak olan tecrübe, sezgi, sağlam haberden oluşan bilgiler hakkında delil istememek.
V. Men‘ eden nezdinde kabul görmüş (müsellem) öncülü men etmek.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi mükâbere olarak kabul edilemez?
A) I           B) II                C) III             D) IV               E) V


29. Soru soran, mu‘allil’in inkâr edemeyeceği bir şey iddia ettiği düşüncesinde olduğunda ve vehmine dayanarak iki şey arasındaki gerekliliği kesin kabul ettiğinde, mu‘allil soru soran’a aşağıdaki hangi hamle ile cevap vermelidir?
A) Gasb         B) Mücârâtu’l-hasm               C) Şahid            D) Mu‘araza           E) E) İcmali nakz


30. Soru sora’ın mu‘allil’in delilini iptal edici/ çürütücü özelliği olan, ancak iddia ettiği şeyi iptal edici/çürütücü özelliği olmayan hamlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenbîh               B) Nakz                   C) Şahid                 D) Men                    E) Müstened


CEVAPLAR
1 B        2 A      3 D      4 E       5 D       6 B       7 E      8 E     9 A     10 A    11 C    12 C       13 B    14 A   15 B    16 E    17 C     18 B     19 E    20 A    21 E   22 E    23 A    24 C   25 A    26 A    27 E    28 D   29 B    30 B


hafiza aise
Wed 11 September 2013, 12:19 pm GMT +0200
Linkler yenilenmiştir.