- Ünite 8 Soru-Cevap Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 8 Soru-Cevap Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Thu 24 April 2014, 10:44 am GMT +0200
ÜNİTE 8

KADIYANİLİK

1)Kadıyaniliğin kurucusu kimdir?
Cvp: Mirza Gulam Ahmet Kadıyani

2)kadıyanilik nerede ne zaman kurulmuştur?
Cvp: xıx yy. Sonlarına doğru Hindistanda, pencap kadıyanda kurulmuştur.islam kültürndeki kıyametle ilgili haberlere dayanır .

3)Kadıyanilik hangi isimlerle anılmıştır? Kurucusundan dolayı mirzaiyye; Ortaya çıktığı yerden dolayı kadıyaniyye; Resmi kayıtlarda Ahmediyye

4)kadıyaniliğin ortaya çıkışına zemin hazırlayan sosyal olay nedir?
Cvp: sipahi ayaklanması 1857

5) 1880 yılında ilk cildi yayımlanan Berahini Ahmediyye adlı kitabında nelerden bahsetmiştir?
Cvp: ilk iki cildinde diğer dinlere karşı islamı savunur birtakım kehanetlerde bulunur ve müceddit intibını uyandırır. 3. Ve 4. Cildinde ciltlerinde vahyin kesilmemesi gerektiğini ve kesilmediğini Hz. Peygambere tam anlamıyla uyan birinin ona verilen zahiri ve batıni bilgilere sahip olacağını,böyle birinin sezgiye dayanan bilgisinin peygamber bilgisi gibi olduğunu ifade eder.hatta kendisinin de birçok vahiy aldığını ileri sürer.  

6)Gulam Ahmet kaç yılında ALLAHın kendisini yüzyılın müceddidi sıfatıyla dinini yenilemek üzere gönderdiğini ilan etti?
Cvp: 1303 /1885 yılı

7)1 Aralık 1888 ‘de taraftarlarından bey’at alarak ayrı bir cemaat oluşturdu Ahmet Gulamın ilan ettiği bu bey’at şartları nelerdir?
Cvp: şirkten her türlü günahtan sakınacak, namazını hatta teeccüd namazını aksatmayacak, bütün insanlara iyilikle davranacak,her durumda Allaha bağlı kalıp kendini ona adayacak, kuranın yolundan yürüyecek,dine ,islama bağlılığa, kendi hayatı ve malından, şerefi, çocukları ve kıymetli bildiği herşeyden çok değer verecek, dini dünyanın üstünde tutacak, her iyi şeyde kendini GULAM AHMEDE kopmayacak biçimde bağlayacak ve ölünceye kadar ona itaat edecek .

8)Gulam Ahmet kaç yılında mesihliğini ilan etti?
Cvp:1891 yılında

9) 10 zilhicce 1317/11 nisan 1900 tarihine rastlayan kurban bayramı namazında MİRZA GULAM AHMET irticalen bir hutbe okur,hutbenin adı nedir?
Cvp : EL HUTBETUL İLHAMİYYE  

10) Kadıyaniliğin başına Gulam Ahmetten sonra kim getirildi?
cvp:27 mayıs 1908’de HAKİM NUREDDİN

11) Hakim nureddinin ölümünden sonra mezhep kaça ayrıldı?
Cvp:LAHOR ve KADIYAN olmak üzere 2’ye ayrılır.

12)kadıyan kolu kendisine kimi halife seçti?
cvp:MESİHİN İKİNCİ HALİFESİ ünvanıyla Gulam Ahmetin oğlu MİRZA BEŞİRUDDİN MAHMUD AHMED’İ halife seçildi.

13)LAHOR kolunun başına kim geçmiştir?
Cvp: MEVLANA MUHAMMED ALİ

14) LAHOR kolu hakkında kısa bilgi veriniz. cvp:liderleri için halife sıfatını kullanmaz,başkan derler.Gulam Ahmet in nebilik iddialarını reddederler, onu müceddit olarak nitelendirirler.

15) pakistan parlementosu 7 eylül 1974 te yaptığı oturumda Kadıyaniliğin her iki kolunu ne olarak ilan eder?
cvp:İSLAM DIŞI AZINLIK

16)İslam mezhepleri tarihi bilim dalının yerleşmiş kurallarına göre Kadıyaniliğin tam anlamıyla mezhep hüviyeti taşımamasının sebebi nedir? cvp:ahir zamanla ilgili rivayetlere dayanması  

17) THE HOLY QUR’AN –ARABİC TEXT, TRANSLATİON AND COMMETARY başlıklı Kuran mealinin özelliği nedir?
Cvp:çeşitli alanlarda yayınları bulunan MEVLANA ALİnin 1917 yılında tamamladığı kuran mealidir,bir müslüman tarafından yapılan ve Lahorda yayınlanan ilk ve tam tercümedir.1998 de 16. Baskıya ulaşmıştı.


hafiza aise
Thu 24 April 2014, 10:46 am GMT +0200
1-19.YY başlarında Pencap bölgesinde Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan mezheb hangisidir?
a-Babilik       b-Kadiyanilik      c-Vehhabilik      d-Nusayrilik

2-aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed Kadiyaninin beyat şartlarından değildir?
a-şirkten her türlü büyük günahtan sakınacak
b-namazını hatta teheccüd namazını da aksatmaksızın kılacak
c-Kur'an'ın yolundan yürüyecek
d-Zekatını gulam Ahmed'e  verecek

3-Aşağıdakilerden hangisi Kadiyaniliğin ortaya çıkışına zemin hazırlayıcı bir sosyal olay olarak görülebilir?
a-sipahi ayaklanması(1857)
b-Pakistan'ın kuruluşu(1947)
c-Gulam Ahmed'in kurban bayramı hutbesi
d-Hakim Nureddin'in ölümü

4-Gulam Ahmed'in temel görüşlerini ortaya koyduğu ve mücedditliğini ilan etmesine zemin hazırlayan eseri hangisidir?
a-Encümen-i Ensarullah   b-Tuhfetün-Nedve   c-Berahin-i Ahmediyye   d-el-Hutbetül-ilhamiyye

5-''Mesih'in ikinci halifesi'' unvanı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
a-Hakim Nureddin
b-Mevlana Muhammed Ali
c-Mirvza Tahir Ahmed
d-Mirza Mahmud Ahmed

6-51 yıllık halifelik yapan ,dört raşit halife gibi tam bir halife olduğu söylenen ve kendisine ''Muslih-i Mev'ud '' denilen kadiyani lideri aşağıdakilerden hangisidir?
a-Hakim Nureddin      b-Mahmud Ahmed      c-Tahir ahmed      d-Gulam Ferid

7-İslam mezhepleri tarihi bilim dalının yerleşmiş kurallarına göre kadiyaniliğin tam anlamıyla bir mezhep hüviyetini taşımamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-ahir zamanla ilgili rivayetlere dayanmaları,
b-benimsemiş olduğu iman anlayışı,
c-ahiret ahvaline dair görüşleri
d-silah ve kılıçla cihada karşı çıkmaları

8-Kadiyanilerin iman esasları hakkındaki görüşleri aşağıdakilerden hangisiyle aynı yöndedir?
a- Yezidi       b- Dürzi      c-Nusayri      d-Eş'ari

9-aşağıdakilerden hangileri kadiyaniliğin kollarıdır?
a-Nasır-kadiyan
b-Lahor-Nasır
c-kadiyan -Lahor
d-Nasır-ilhami

10-aşağıdakilerden hangisi kadiyan kolunun Hatmi Nübüvvet ile görüşlerindendir?
a-Hz.Muhammed son peygamberdir
b-O Hatemü'n-nebiyyindir
c-hangi isim ve sıfatla olursa olsun O'ndan başka peygamber gelmeyecektir
d-O nübüvvetin yüzüğü/mührü dür.


yagmur_7-c
Sun 27 April 2014, 09:55 am GMT +0200
selamunaleykum ;
ALLAH razı olsun hocam sizlerden...
Babili,Kadiyanlık gibi şeyler ne demek?

hafiza aise
Sun 27 April 2014, 11:44 am GMT +0200
Aleykum selam ve rahmetullah ; mezhep isimleri kardeşim.