- Ünite 4

Adsense kodları


Ünite 4

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 16 July 2012, 06:28 pm GMT +0200
4.ÜNİTE

*Rivayetül hadis : İsnat zincirleri tetkik edilerek hadislerin Hz.Peygambere ulaşması ele alınır.

*Dirayetül hadis: Hadis metinlerinin incelenerek fehm istinbat hali söz konusu edilir.

*Ali ibnül Medini:Hadislerin mana ve maksatlarını gereği gibi anlamak (tefakkuh) ilmin yarısıdır der.

*Tefakkuh: dirayetül hadis,

*Rical bilgisi ; rivayetül hadis ilmini ifade eder.

*Rivayetül hadis ilminin konusu; kabul ve red yönünden ravi ve mervi olması

*Dirayetül hadis ilminin konusu ; anlaşılması ve kendisinden hüküm çıkarılması yönünden hadis metinlerinin konu olmasıdır.

*Dirayetül hadis: fıkhül hadis, ilmü tevili akvali'n nebi veya ilmü esraril hadis gibi terimlerle aynı anlamı çağrıştırır.

*Fıkhül hadis : hadislerin mana ve maksadını anlamak ve hadislerden hareketle Hz.Peygamberin gayesini kavramak manasına gelir.

*Hakim Nisaburi : fıkhül hadis bu ilimlerin ilk semeresidir.

*Fıkhul hadis eserleri :

-Ebu Cafer Tahavi : şerhul maanil asar
-İbn Hazm : el muhalla
-İbn Abdilberr:et-temhid
-Şah Veliyuhllah ed Dihlevi : huccetullahi-l baliğa
-Ramhürmizi : el muhadissül fasıl
-Gazali : kanunu t-tevil
 
*Hadisleri anlama ve yorumlama eserleri
-dirayet-rivayet bütünlüğü
-tarikleri tesbit
-ihtilaful hadis
-esbabaül vürüdil hadis
-garibul hadis
-arap dili
-ihtisasın önemi
-dil ve uslup

*Hadis ilminde dirayet/akıl muhafaza ve rivayet/nakil/hafıza bir bütündür.

*Uçma tesebbüsünden bulunan bir kuş mesabesi örneğini hadislerde zehebi vermiştir.

*Hadis ile fıkıh birlikte oldukları zaman kemal bulur birbirilerinden ayrıldıkları zaman ise noksan kalırlar bunu diyen kişi ramhürmüzi'dir.

*Hadis usul ilminin ilk sistematik mhsülü el muhadisül fasıl ramhürmüziye aittir.

*Hattabi: islami ilimlerin görkemli bir binaya benzeten hadis ve sünneti bu binanın temeli fıkıhıda bu temel üstüne yükselen gövde olarak niteler.

*El Ameş ; Ebu Hanifeye sizler doktorsunuz bizler ise eczacıyız demiştir.

*Ebu Arube el Harrani : fakih, hadis, sahabi olmadığı zaman topal olur.

*İhtilaful hadisin diğer adları muhteliful hadis ve müşkilüt hadis

*İhtilafların giderilmesi sırayla;cem ve telif / nesh / tercih / tevakkuf yöntemi olarak uygulanır.

* En son vefat eden sahabi Ebut Tufeyl Amir b. Vasile'dir. Hicri 110 yılında vefat etmiştir.

*Arap diliyle ilgili yorum yapan alim İbn Teymiyyedir.

*Hattabi el Camiu's sahih'e alami'l hadis adlı bir şerh yazmıştır.

*Hadis tarihi şerh edebiyatı;
-Hattabi : alamul hadis fi şerhi sahihil buhari
-İbn hacer : fethul bari
-Ayni : umdetul kari
-Ali el Kari : mirkatul mefatih
-Maalimüs sünen şerhi sünneni ebu davud

*Türkçe hadis şerhi :Ahmed Naim ile Kamil Miras : sahih i buhari muhtasarı tecridi sahih tercümesi ve şerhi

*Hadis anlaşılma ve yorumlama önerileri :
-Halis niyet
-Muhatabın idrak seviyesi
-Münazara
-Tevakkuf etmek (sükut etmek)

*Fıkhul hadis : dirayetül hadis tefakkuh
İlmü tevili akvalin nebi, ilmül esraril hadid

*Hz.Peygamberin dil uslup ve anlatım özellikleri
-yumuşaklık -uslubi hakim -tefeül -terğib-tertib

*Bir din alimi "sadece kendisinin bildiği bir hususta " ilmini gizleyebilir.

reyyan
Wed 16 July 2014, 03:08 pm GMT +0200
İnşaallah bu eser ve isimler akılda kalır Rabbim ihtiyaç halindr bu bilgileri kullanabilmeyi nasip eylesin.

hafiza aise
Wed 16 July 2014, 04:16 pm GMT +0200
Insallah ablam. Kisa , öz ve gerekli bilgiler. Selam ve dua ile

cerendemir
Wed 16 July 2014, 04:20 pm GMT +0200
Allah razı olsun sizin kadar bilmesem de az çok anladım.