- Türk Dili 2007 Yılı Final Soruları

Adsense kodları


Türk Dili 2007 Yılı Final Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
neslinur
Sun 25 April 2010, 12:01 am GMT +0200
TÜRK DİLİ 2007 YILI FİNAL SORULARI

1 I Çir-Tibet Dilleri
II Kafkas Dillen
III. Bantu Dilleri
IV Hami-Sami Dilleri

Afrika'nın güney ve orta kısımlarında konuşulan dilleryukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) III ve IV
E) I II ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi yalınlayan dillere örnektir?

A) Ermenice
B) Yunanca
C) Hintçe
D) Çince
E) Arapça

3. Güneş-Dil Kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dil insanların bir arada çalışırken vücut hareketlerinİr refleks seslemelerinder doğmuştur.
B) Bütün dillerin kaynağı Sümercedir
C) Dil insanlanr. duygularının etkisiyle çıkardıkları ünlemlerir çeşitli kavramların karşılamak üzere sözcüklere dönüşmesiyle oluşmuştur.
D) Dilin doğuşu sesin mimiklere ve estlere bağlıdır.
E) Bütün dİl öğeleri yansımalardan oluşmuştur.

4. Ortak Türk dilinden ilk koptuğu için diğerlerinden daha zor anlaşılan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaçay-Balkar Türkçeleri
B) Başkırt Türkçesi
C) Kumuk Türkçesi
D) Halaç Türkçesi
E) Çuvaş Türkçesi

5. Aşağıdaki Türk lehçelerinin hangisinde %50 civarında Moğolcadan alıntı sözcük bulunur?

A) Yakut Türkçesi
B) Başkırt Türkçesi
C) Gagauz Türkçesi
D) Kumuk Türkçesi
E) Nogay Türkçesi

6. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok Öfkelenmek" anlamı içermektedir?

A) Gözü süzülmek
B) Gözü dönmek
C) Gözü buğulanmak
D) Gözü parlamak
E) Gözü sulanmak

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden isim yapan ek kullanılmıştır?

A) Eşim seyahat etmeyi bender. çok sever.
B) İşçi kazmayı aldı toprağı kazmaya başladı.
C) Biraz kıyma, olsa, akşama dolma yapardım.
D) Bu okula girmesinin en önemli nedeni şiirdi.
E) Çocukları çok sevdiğini biliyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre basit, anlamına göre olumludur?

A) Ona buna el açmak çok ağrına gidiyordu.
B) İşe bir başlasa sonunu getirir.
C) Bu işe girmek istiyorsan şu formu doldurmalısın.
D) Bugüne kadar o çocuk düzensiz değilci
E) Arzu ödevlerini bitirmiş değil.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlIşI vardır?

A) Bizler Atatürkün eserlerinin yılmaz bekçileriyiz.
B) İnsan Karadenizin güzelliklerini nasıl unutur?
C) Avrupa'da bir ya da İkİ ay kalıp dönecekler
D) Ne olur ben de geleyim.
E) Yazarın o kitabımda okudum.

10. Eli yanmayan bir insan sıcaklığı ( ) ayağı taşa çarpmayan acıyı ( ) güneşin batışını görmeyen karanlığı nerden bilsin ( ) Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)
B) ( ( (.)
C) (.) ( (!)
D) ( (,) (!)
E) (.) (,) (...)


11. 'Bütün bunları niçin yaptım biliyor musun? Çünkü o arabayı almak İstediğim için.*
I II III IV V
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı
bozulmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. "öyküde kişilerin karşılaştığı kimi tehlikeli durumlar merakımızı kamçılayacak bir biçimde sergileniyor."

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?

A) "bir biçimde" sözcükleri çıkarılarak
B) "sergileniyor" sözcüğü yerine "anlatılıyor" getirilerek
C) "kim" sözcüğü çıkarılarak
D) "Öyküde" sözcüğü yerine "hikâyede" getirilerek
E) "kamçılayacak" sözcüğü çıkarılarak

13. 'Bu yüzden, okumayı ve yazmayı seven ne kadar öğrenciler varsa bu derslere İlgi gösterir ve çalışmalara katılırdı."Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ozne-yüklem uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Nesne ek***liği
D) Tamlama yanlışlığı
E) Noktalama yanlışlığı

14. 'Yorumcular ne yapıyorlarss sizin de onu yapmanızı istiyorum, ancsk kendi bilgilerinizir yetmediği yerce yorumcuların bilgilerinden ve görüşlerinden yararlanın. Onların açıklamaları hiçbir zaman sizin malınız olamaz kolayca aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık sizin gördükleriniz kendi zihninizden doğmuştur ve sizde kalır. Onlan; konuşurken, danışırken, çekişirken tartışırken aramadan bulursunuz.'
Bu parçada, yazarın asıl vurgulamak istediği düşünce aşağıdakîlerden hangisidir?

A) Başkalarının yorumları bilgisiz insanlan kolay etkiler.
B) Değerlencirme yapmak uzmanlık işidir.
C) İnsanlar, yorumcuların bilgilerine tamamen güvenmelidir.
D) Bilginin kalıcı olması İçin başkalarının yorumlarından yararlanılmalıdır.
E) İnsanlar,değerlencirme yaparken mecbur kalmadıkça başkalannın görüşüne başvurmamalıdır.

15. ' Yazarın yeni eserini okuyup bitirince Geothe'nir bir sözünü anımsadım: 'Yeşil hayat ağacı karşısında bir nazariye kül rengi kalır. Yazarın öykülerinde de bir kül renklilik var Öğrenciyken bazı güzel çiçekleri defterlerimizin, kitaplarımızın sayfalan arasında kuruturduk. Yazar da bu eserinde insar gerçeğini, toplum gerçeğini kurutuyor.
Bu parçada, sözü edilen yazarın eserindeki hangi özellik eleştirilmektedir?

A) Yaşamın canlılığını yansıtmaması
B) Dilinin kuru ve sıkıcı olması
C) Hayalci bir anlatıma yer vermesi
D) Çok kurumsal konulara değinmesi
E) Kahramanlarını gerçek yaşamdan seçmemesi

16. "Yarbaşına geldi. Oltu Çayı'nın şırıltısına kulak vere. Sanki ötelerden bir şeyler fısıldıyordu kulağına bu su. Kim bilir kaç kişi bu yarın başından seyretmiştir onu. Zaman gibi ardı arkası kesilmeyen bir akıştı suyun akışı. Tek farkı zamanın akışının gözlenememesiydİ. Sonra uzaktan geçen arabalara baktı. Yerleri ve yarları birbirine bağlayan yollar. 'Ne yapıyorsun?' diyen bir sesle irkildi. İnce, yumuşak, dost bir sesti. Hatice'ydi yanına gelen. Hiç. dalıp gitmişim şurada.' dedi."
Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama
B) Karşılaştırma
C) Tanımlama
D) Öykuleme
E) Tartışma

17. Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirin özelliklerinden biridir?

A) Bir düşünceyi açıklamak ya da belli bir konuda öğüt vermek amacıyla yazılması
B) Aşk, ölüm, ayrılık acısı, özlem gibi bireysel ya da toplumca yaşanan mutluluk, felaket vb. temaları işlemesi
C) Bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde yermesi
D) Kahramanlık ve yurt sevgisi gibi temaları işlemesi
E) Kırları, çobanların yaşamını, aşklarını,sevinçlerini anlatması

18. Bellekte yerleşmiş olan izlenimlere dayanılarak, geçmişte yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir?

A) Öykü
B) Mektup
C) Fıkra
D) Gezi
E) Anı

19. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Dilekçenin sunulacağı makamın acının açık ve doğru yazılması
B) Sağ üst köşeye ya da imzanın öncesinde tarih yazılması
C) Sağ alt köşeye adres yazılması
D) Gelişme bölümünce çileğin, isteğin açıkça ortaya konmas:
E) Sağ alt köşeye imza atılması ve altına da ad ve soyadın yazılması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin yapısına uvmavan söyleyiş,bozukluğu vardır?

A) Yalan söylemeyi huy edinmişti.
B) Onu, evde de bulamayınca çok merak ettik.
C) Sınıfla önce fısıldaşmalar, sonra gülüşmeler başladı.
D) Anahtarımı bulamayınca birden panik oldum.
E) Temizlik güzel sevgisi olan yerde barınır.


1. B 2. D 3. B 4. E 5. A 6. B 7. C 8. D 9. E 10. A 11. C 12. B 13. A 14. E 15. A 16. D 17. B 18. E 19. C 20. D