- Temel Bilgi Teknolojileri 1. ünite

Adsense kodları


Temel Bilgi Teknolojileri 1. ünite

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
selsebil
Sun 20 September 2009, 09:32 pm GMT +0200

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
1. ÜNİTE
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TEMEL KAVRAMLAR

Günlük hayatta insanlar her gün çeşitli kararlar almak zorundadırlar. Bu kararları alırken de çeşitli seçenekler incelenmektedir. Önemli olsun ya da olmasın verilen her karar bir bilgi içerir. İnsanlar ne kadar doğru ve güvenilir bilgiye sahip olursa o kadar yerinde ve doğru karar verecektir. Doğru karar vermenin vazgeçilmez unsuru olan bilgi, bir olayın veya bir şeyin belirli bir özelliğini ifade eder.
Bilgi insanların hayatında her zaman önemli bir yere sahipti. Ancak bilginin önemi günümüzde daha da artmıştır.
Günümüzde bilginin öneminin artmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Günümüzdeki seçeneklerin geçmiştekinden çok fazla olması.
• Geçmişte insanlar küçük birer çevrenin içinde yaşıyorlardı ve diğer insanların nasıl yaşadıklarını bilmiyorlardı.
• Geçmişte büyük miktarda bilgiyi değerlendirmeyi gerektiren durumlarda, insanlara yardımcı olacak bugünkü araçlar olmadığı için, seçeneklerin çoğunu baştan elenmekteydi. Bugün çok büyük miktardaki bilgilere kolaylıkla ulaşabilmekte ve kullanabilmektedir.
• Günümüzde geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyük miktardaki bilgileri işleyebilecek araçlar vardır.
Bilgi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır: Maddi Cihazlar (telefon, radyo, televizyon, bilgisayar gibi cihazlardır) ve Kavramsal Araçlar (dil, alfabe gibi maddi olmayan şeylere kavramsal araçlar denir).
Bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tanımına bilgi teknolojileri denir.
Günümüzde insanlar gelişmiş bilgi teknolojileri sayesinde bilgileri işlemekte ve onları kullanılır duruma getirmektedir. Bilgi işlemede kullanılan en önemli cihazlardan biri kuşkusuz bilgisayardır. Kullanmak için gerekli kavramsal araçlara sahip olunduğunda bilgisayar, bütün bilgi işlem ihtiyacını karşılayacak imkanları sağlayabilir.

BİLGİ İŞLEM SÜRECİ
Bilgi işlem sürecinin ürünü (çıktı) bilgidir. Bilgi işlem sürecinde işlenen girdiye ise veri denir.
Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları şu şekilde sınırlanabilir:
1. Kaydetme: Verilerin (bilgilerin) bilgisayara girilmesidir. Veriler bilgisayara kaydedildikten sonra bu bilgiler üzerinde işlem yapmak kolaydır.
2. Sınama: Bilgisayarlara girilen bilgilerin doğruluğunun araştırılmasıdır. Sınamanın yapılması için verilerin nasıl sınanacağının bilgisayara daha önceden bildirilmesi gerekmektedir.
3. Sınıflandırma: Verilerin bilgisayara girildikten sonra bu bilgilerin belirli özelliklere göre ayrılmasıdır.
4. Özetleme: Belirli özellikteki bilgilerin ihtiyaca göre tek başlık altında toplanmasıdır.
5. Sıralama: Bilgilerin belirli özelliklerine (büyüklük, başarı, soyadı) dizilmesidir.
6. Hesaplama: Bilgilerin çeşitli özelliklerine göre sayılması ya da diğer matematiksel işlemlerin yapılmasıdır.
7. Çoğaltma: Bilgisayardaki bilgilerin çeşitli yöntemlerle çoğaltılmasıdır.
8. Saklama: Bilgilerin hem bilgisayar ortamında hem de dışarıda çeşitli şekillerde korunmasıdır.
9. Erişme: Gerektiğinde bilgisayardaki bilgilere kullanıcıların ulaşabilmesidir.
10. İletme: Verilerin bu verilere ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara ulaştırılmasıdır.Bazı durumlarda verilerin kaydedilmesi, sıralanması, sınıflandırılması ve iletilmesi yeterli olabilir. Önemli olan, bilgi işlem sürecinin sonunda, istenen bilginin elde edilebilmesidir. Bilgi bir karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda ve gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan, işlenmiş veridir.
İkincisi, bilgi işlem sürecinde her işlem adımında farklı teknolojiler kullanılabilir. Bilgi işlem sürecinde bilgisayarlar, üç durumda büyük avantaj sağlarlar. Birinci olarak, çok miktarda veri işlenecekse, bilgisayarın yardımı olmadan sonuç almak olanaksız denecek kadar güçtür. İkinci olarak eğer çok kısa süre içinde sonuca ulaşmak gerekiyorsa, yine bilgisayarın zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da, çok yoğun ve karmaşık işlem gereken durumlarda da, ancak bilgisayardan yararlanarak sonuç alınabilir.

BİLGİ TOPLUMUNDA YAŞAMAK

Bilgisayarlara sahip olmadığımız devirlerde de karar vermek zorunda kalıyorduk. Vermek zorunda olduğumuz kararlar için bilgiye ihtiyacımız vardı ve bu bilgileri yine verilerden üretiyorduk. Bilgisayardan önce de bir tür bilgi teknolojimiz vardı. Bilgisayar, bilgi işleme kapasitemizi olağanüstü boyutlarda değiştirmiş ve geliştirmiştir. Bugün yokluğuna katlanamayacağımız, bilgisayarlarla ilişkisi olduğunu da düşünmediğimiz bir çok şey, 20. yüzyılın ikinci yarısında bilgi teknolojilerinde meydana gelen devrim sayesinde mümkün oldu. Bugün artık dünyanın büyük bölümü bilgi toplumunda yaşıyor. İnsanlar uzun süre avcı-toplayıcı olarak yaşadılar. Bundan yaklaşık on bin yıl önce, Mezopotamya’da, ve ardından kısa aralıklarla dünyanın çeşitli yerlerinde tarım keşfedildi. Ekonominin temeli tarımdı. Dolayısıyla en kıymetli faktör topraktı.
Bu süre içinde el sanatları ağır ağır gelişti. İnsanlar hayvanların gücünü kullanmayı öğrendiler. Zamanla rüzgar ve akarsuların enerjisinden yararlanmaya başladılar. Buhar makinesini gelişmesiyle insanlar ilk defa, kendilerinin kontrol edebileceği büyük ölçekli bir güce sahip oldular. Yaklaşık iki yüzyıl önce İngiltere’de büyük ölçekli fabrikalar ortaya çıkmaya başladı. Tarım devriminden sonra ikinci büyük devrim, sanayi devrimi gerçekleşmiş oluyordu. Nüfusun önemli bir bölümü sanayi işçisi haline geldi. Sınai üretim ekonominin temel oldu, tarımın payı ve önemi azaldı. Dolayısıyla toprağın önemi azaldı ve yerini enerji aldı.
Tarım toplumda toprağa, sanayi toplumda enerjiye sahip olan kuralı koyuyordu. Bilgi toplumunda ise kuralları bilgiye sahip olan tahin etmeye başladı. Bilgi toplumunda ise işlenen şey, harfler, rakamlar, sesler, görüntüler gibi sembollerdir.
Bilgi toplumu çok çeşitli açılardan sanayi topluluğundan farklıdır. Ancak belki de en belirgin farklılık, bilgi toplumunda yaşayan bireylerin aktif birer sembol üreticisi olabilmeleridir. Bilgi toplumunda yaşayanların önemli bir bölümü, geçimlerini sembol işleyerek kazanırlar.