- Tefsir Usulü Sınav Soruları

Adsense kodları


Tefsir Usulü Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Fri 26 November 2010, 07:26 pm GMT +0200
Tefsir Usulü Sınav Soruları1 Aşağıda Kur'ân’ın isimleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi şıkta verilenler doğrudur?
 


 
Kur'ân: Yazılmış, Kitap: Okunan, Nur: Aydınlatan, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran
 
Kur'ân: Okunan, Kitap: Yazılmış, Nur: Aydınlatan, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran
 
Kur'ân: Okunan, Kitap: Yazılmış, Nur: Doğruyu yanlıştan ayıran, Furkan: Aydınlatan
 
Kur'ân: Aydınlatan, Kitap: Okunmuş, Nur: Yazılmış, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran
 
Kur'ân: Doğruyu yanlıştan ayıran, Kitap: Yazılmış, Nur: Aydınlatan, Furkan:Okunan

2 Sureler isimlerini nereden almazlar?


 
İhtiva ettikleri kısalardan
 
Bahsedilen topluluklardan
 
Surenin ilk kelimesinden
 
Huruf-u mukattaalardan
 
Sebeb-i nüzûlden
3 İlk nazil olan ayetlerle ilgili en çok kabul edilen görüş hangisidir?


 
Fatiha
 
Müddessir suresi ilk beş âyet
 
Besmele
 
Nasr suresi
 
Alak Suresi ilk beş ayet
 
 4“Esas ve kurallar, her bilim dalı için plan anlamına gelir. Nasıl plansız ve programsız herhangi bir üretimi gerçekleştirmek mümkün değilse, belli kaide ve esasları önceden tespit edilmeden bir bilgiyi düzene koymak da mümkün değildir.” İfadeleri, neyin önemine vurgu yapmaktadır?


 
Tefsire
 
Tefsir Usulüne
 
Kur'ân Tarihine
 
Dirayet Tefsirine
 
Peygamberimizin tefsirinin önemine

5 Vahyin muhafazasında İlahi boyut neyi ifade etmektedir?


 
Korunmasının garanti altına alınmasını
 
Herkese yetecek olmasını
 
Evrenselliğini
 
Arapça olmasını
 
Peygamberin olmasını
 6 Medenî surelerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 
Şer’i had ve cezalarını, miras paylarını, ictimâî ve medenî kanunları, devlet hukukuna ait bazı hükümleri ihtiva eden sûreler Medenîdir.
 
Savaşa izin ve savaş hükümleriyle ilgili hükümlerin bulunduğu sûreler Medenîdir.
 
Ankebût sûresi hariç, içinde münafıkların bahsi geçen sûreler Medenîdir.
 
Ehl-i kitapla münakaşa ve onları sapıklıklarından dönmeye çağıran sûreler Medenidir.
 
Ağırlıklı olarak inanç esaslarıyla ilgili konuların işlendiği sureler Medenidir.
7 Aşağıdakilerden hangisi, vahyin yazılıp ezberlenmesini gerektiren faktörlerden biri değildir?


 
İlahi boyut
 
Kur'ân boyutu
 
Peygamber Boyutu
 
Arapça olması boyutu
 
İbadet boyutu
8 Aşağıdakilerden hangisi sûreyi en kapsamlı bir şekilde tanımlamaktadır?


 
Peygamberimize (s.a.s.) gelen vahiy bölümleri
 
Âyetlerden meydana gelen, başı ve sonu bulunan müstakil Kur'ân parçaları
 
Besmelenin başında bulunduğu her Kur'ân parçası
 
Bazı olaylar zerine nazil olan ayet grupları
 
İçinde secde ayeti bulunan Kur'ân bölümleri

9 Aşağıdaki şıklardan hangisi Hz. Ömer’i Kur'ân'ın hemen cemedilip bir kitap haline getirilmesini Hz. Ebu Bekir’e teklif etmeye sürükledi?


 
Yetmiş Kur'ân hâfızının şehit olması sonucu Kur'ân'ın zâyi olması korkusu.
 
Kur’an’ın korunmasını ilk teklif edenlerden olmasını istemesi.
 
Bizzat Kur’an’ın cemedilip bir kitap haline getirilmesinin Hz. Peygamber tavsiyesi oluşu.
 
Bizzat Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesinin ALLAH’ın emri oluşu.
 
Kur'ân'ın cemedilip kitap halinde korunmasının daha garantili olduğu düşüncesi.

10 Aşağıdaki paragrafta Mekki surelerin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?
“Mekkî âyet ve sûreler kısa, ifadeler veciz, tabirler hararetli ve vurguludur. Önemli bazı kelime ve cümleler tekrar edilmekte, yeminler ve darb-ı meseller kullanılmaktadır. Kıyâmetin halleri, cennet-cehennem tasvirleri fazlaca yer tutmaktadır. Müşriklerle mücadele ve şirki çürütecek delillere önemli bir yer verilmektedir.


 
Üslubuna
 
Konusuna
 
İ’cazına
 
Sebeb-i nüzûlüne
 
Konu bütünlüğüne

atakan2750
Wed 1 December 2010, 10:16 pm GMT +0200
selamlar arkadaşlar
ya sınavlara giren arkadaşlar yazsalar bişeyler istifade olabilir

1. sınıf tefsir usulu quiz ve vize de çıkması muhtemel(!!!) sorulara örnekler

--hz osman döneminden önce mushaf kimde korunmuştur?
---tefsir usulünün en açık şekilde tanımı
---tefsir usulünün gayesi ?
---Ayet sayıları farklılığı nedeni?
---vahyin korunmuşluğunu ihlal eden olay?
---tefsire olan ihtiyacı en kapsamlı olarak ifade eden tanım?
---aşagıdaki metinde kuranın hangi özelliği vurgulanmıştır?
---Kuranın cem edilmesinin sebebi?
---Surenin detaylı tanımı?
---Ayetin tanımı?
---Mekki ve medeni ayetlerin özellikleri?
---Medeni surelerin içeriği?
---
---

nurşen52
Thu 2 December 2010, 10:51 am GMT +0200
Quiz1 a sınıfı
1) Aşağıdakilerden hangisi Tefsir usulünün gayesini en kapsamlı bir şekilde ifade etmektedir?


 
Âyetlerin nüzul sebeplerini, Mekki-Medeni olanlarını tespit eder.
 
Tefsir tarihiyle ilgili bilgiler vererek, müfessirlerin hayatlarını ve yöntemlerini yakından tanımamıza yardımcı olur.
 
Kur'ân âyetlerinin değişik özelliklerini yansıtan çeşitli ilim dalları, edebi sanatlar, genel prensipler ve âyetlerin tefsirinde ihtiyaç duyulan birtakım kaide ve esaslar üzerinde durur.****
 
Rivayet Tefsirlerini tanıtarak, rivayetlerin tefsirdeki önemini vurgular.
 
Tefsirle ilgili kavramları detaylı bir şekilde ele alarak inceler.
2 )
Garanik olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 
Kur’ân’ın –hâşâ- indiği andan beri tamamen korunmadığını iddia etmektedir.***
 
Bazı din düşmanları bu olayı tamamen saptırarak yorumlamışlardır.
 
Bazı tefsirciler bu olayı dikkatsizce eserlerine almışlardır.
 
Bazı müfessirler bu olayı objektiflik düşüncesiyle eserlerinde nakletmişlerdir.
 
Doğruluk payı olabilecek bir rivayettir.
3 )
Kur'ân-ı Kerîm’de vahiy hangi anlamlarda kullanılmıştır?


 
İma ve işaret
 
İlham
 
Emretmek
 
Fısıldama
 
Hepsi****
4 )
“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun.” âyeti Hz. Peygamberin (s.a.s.) en fazla hangi yönüne vurgu yapmaktadır?


 
Peygamber olduğuna***
 
Masum olduğuna
 
Kendisine gelen âyetleri açıklayıp tefsir etmesine
 
Son peygamber olduğuna
 
Vahyin kendisine geldiğine

5) Aşağıda meali verilen âyette Hz. Peygamber’e (s.a.s.) hangi hususta açıkça teskin edici bir müjde vardır? “Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir. O halde Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle. Ayrıca onu açıklamak da Bize ait bir iştir.”
 
Vahyi ezberleme ve onu koruma konusunda***
 
Vahyin yazılması konusunda
 
İslam’ın tamamlanacağı konusunda
 
Ümmetinin çoğalacağı konusunda
 
Vahyin rahatlatacağı konusunda
Quiz2
1)Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân’ın kıraatleriyle ne kastedilmek istendiğini ifade etmektedir?


 
Kıraatlar, kelama ârız olması mümkün olan medd, kasr, imâle, tahfif, teskil, idğam, izhar, ibdal, noktalama gibi eda ve telaffuz çeşitleri olup, mütevatir bir senedle Hz. Peygamber’den nakledilmişlerdir.
 
Kıraatlar, yedi harflerde olduğu gibi kelama ârız olması mümkün olan medd, kasr, imâle, tahfif, teskil, idğam, izhar, ibdal, noktalama gibi eda ve telaffuz çeşitleri olup, mütevatir bir senedle Hz. Peygamber’den nakledilmişlerdir.***
 
Kıraatlar, kelama ârız olması mümkün olan lehçe farklılıkları gibi eda ve telaffuz çeşitleri olup, mütevatir bir senedle Hz. Peygamber’den nakledilmişlerdir.
 
Kıraatlar, Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan bir olgudur.
 
Kıraatlar, mütevatir olup olmadığına dikkat etmeden okuyucuların tercih ettiği okuyuş biçimleridir.

2)Kur'ân’ın mu’cizeliği, korunmasının da bir sebebi olmuştur. Bu mu’cizeliğin, Kur'ân’ın korunmasındaki tezahürü aşağıdakilerden hangi şekliyle olmuştur?


 
Herkesi derinden etkilemesiyle
 
Muarazada bulunmasıyla***
 
Gayb haberlerinden bildirmesiyle
 
Onların iç yüzlerinden haber vermesiyle
 
Hiçbiri

 kuran neden cem edilmiş? Son nazil olan ayet 1,görüş? Diğerini hatırlayamıyorum
vize
1) “Herhangi bir ilim dalıyla ilgili bilgilerin, sistemli bir şekilde yerleştirilmesinde kullanılan belli esas ve metodlar demektir.” şeklinde tarif edilen bilim dalı hangisidir?


 
Fıkıh
 
Felsefe
 
Usul***
 
Tefsir
 
Lügat

2 )
Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi kelime geldiğinde doğru bir anlam çıkmış olur?
“Bu sözler Kur’ân’dan ise, Kur’ân âyetlerinde görülen belâgat, fesâhat ve i’cazdan niçin yoksundurlar? Bütün Kur’ân’ı, benzerini meydana getirmekten âciz bırakacak şekildeki bir belâgat ile meydana getiren, yalnız bu iki cümlede mi aczini ortaya koymuştur? Esasen “……” ve “……..” kelimelerindeki kulak tırmalayıcılık da dikkatten uzak tutulmamalıdır. Kur’ân’da “……..” ve “…….” gibi, harfleri kulak tırmalayan hiçbir kelimeye rastlanmaz. Zaten güvenilir olmayan bu râvilerin, lafızlar üzerinde ittifak edememeleri de, bunun uydurma olduğuna ayrı bir delildir.”
 
 


 
“yabancı-eski”
 
“yabancı-yerli”
 
“uydurma-zayıf”
 
“Garib-müteşabih”
 
“Garanik ve Garanika”***

3 )
 Aşağıdaki metinde vahyin hangi yönüne açıkça vurgu yapılmak istenmiştir?
Peygamberlik vâkıası, kazanılarak elde edilen bir makam değil, o ilâhî bir mevhibedir. Allah, insanlardan ve meleklerden elçiler seçmekte ve rahmetini dilediği kimselere vermektedir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’i de bir elçi olarak seçmiş ve bu seçme işinde kimseye danışmamıştır. Aynı zamanda peygamber de bu vazifeyi, çalışarak veya dünyevi bir makamından dolayı almış değildir. Bu O’na, Allah’ın bir ikramıdır.
 
 


 
Vahyin korunması Allah’a aittir.
 
Allah melek ve insanlardan elçiler seçmektedir.
 
Her dönemde elçi gönderilmiştir.
 
Elçi sürekli Allah’tan vahiy almaktadır.
 
Vahye muhatap olma, insanın iradesine değil, Allah'ın seçmesine bağlıdır.***

4 )
 
Peygamber Efendimiz’in ………, bazen okuduğu bir âyeti kendisi açıklıyor; bazen bir âyet okuyor, okuduğu bu âyetin anlamını etrafındaki ashaba soruyor ve tekrar kendisi açıklıyor; bazen kendisine değişik âyetlerle ilgili sorular soruluyor, o da bunları cevap vermek sûretiyle açıklamış oluyordu; bazen kendisi herhangi bir konuyla ilgili bir söz yani hadis söylüyor, sonunda da bir âyet okumak sûretiyle söylediği sözün anlamını âyetle açıklamak sûretiyle tefsir yapıyordu; bazen de âyetteki bir hususu tek bir kelime eklemekle açıklamış oluyordu.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisini koyduğumuzda doğru bir sonuç çıkmış olur?


 
Kur’ân’ı tefsir etme yöntemine gelince***
 
Vahye muhatap olması
 
Nübüvvetinin başlamasıyla
 
Görevi
 
Mekke dönemine gelince

5 )
 
Aşağıdaki tanım hangi ilim dalını ifade etmektedir?
“İnsan gücü ve Arap dilinin imkanlarını da kullanarak Cenâb-ı Hakk’ın muradını göstermesi bakımından Kur'ân’ın anlamlarını ortaya koyan bir ilimdir.”


 
Tevil
 
Hadis
 
Tefsir***
 
Kur'ân
 
Kıraat
cevaplara dikkaet edin arkadaşlar yanlış yaptıklarım varsa sizden öğrenmiş olurum :))
başarılar....


61trabzon
Thu 2 December 2010, 12:53 pm GMT +0200
Quiz 2 sorunun cevabı yalış verilmişen son şık olmalı

61trabzon
Thu 2 December 2010, 01:12 pm GMT +0200
Quz1 2.sorsun cevabı yanlış vlmi

erganali
Thu 2 December 2010, 01:20 pm GMT +0200
quiz 2 hangi sorunun cevabı yanlış

61trabzon
Thu 2 December 2010, 01:47 pm GMT +0200
Quz 2nın degil

erganali
Thu 2 December 2010, 01:55 pm GMT +0200
quiz 1 in 2. sorusu e olmalı

reyyan
Thu 2 December 2010, 10:25 pm GMT +0200
Yeni sorular eklendi.Konu gücelleme...

sena15
Sat 4 December 2010, 11:41 pm GMT +0200
Yeni sorular eklendi.Konu gücelleme...
arkadaşlar yeni soruları göremiyorum.

sena15
Sat 4 December 2010, 11:43 pm GMT +0200
vize ler hakkında bilgi verebilecek var mı?
kaç soru?süresi galiba 5 dk

haticekübra
Sun 5 December 2010, 04:40 pm GMT +0200
Arkadaşlar Quiz 1 in  farklı sorularını veriyorum
Aşağıdaki  parçada  vurgulanan  ana  fikir  nedir?
 S:  Ne kadar  mükemmel olursa olsun, Alahın sözünün  dışındaki hiçbir  şey Kur'an olarak  isimlendirlemez.  Bu konuda  gerek Hz.  Peygamber'in gerekse diğer insanların  söylemiş oldukları  sözler olsun   farketmez. bunlardan  hiçbirinin Kur'an olarak isimlendirilmesi mümkün  değildir. Hz.  Muhammed (sas)'e indirildiğinin belirtilmesi ise, Tevrat,  İncil,  Zebur  gibi  diğer  Peygamberlere  indirilen  vahiylerin ,  kur'an olarak isimlendirilmeyeceğidir.
C : Kur'an-ı Kerimin  vahiy  olduğu ve  başkasının bu  isimle  ismlendirilmeyeceği

reyyan
Sun 5 December 2010, 05:04 pm GMT +0200
Yeni sorular eklendi.Konu gücelleme...
arkadaşlar yeni soruları göremiyorum.

İlk konuya yani mesaja bakın.Selam ve dua ile..

mfg07
Sun 5 December 2010, 07:50 pm GMT +0200
Tefsir sorularından...Kuranın cem edilmesine sebeb olan savaş tarihiyle birlikte
Yemame  H.12.yıl

Zekeriyya as ın halkına sabah akşam tesbiih etmelerini vahyettiği ayet hangi vahye giriyor?Gayri lahi vahiy

Emeği geçenlere teşekkürler.

vahitb
Mon 6 December 2010, 09:42 am GMT +0200
paylaşımda bulunanlardan Allah razı olsun

sevda bayram
Tue 7 December 2010, 05:25 pm GMT +0200
1.“Hicretten …… nâzil ….., ……, ……. sonra …… olanlara ise …… sureler denir.”
Yukarıda boş bırakılan kelimelerin yerine gelecek kelimeler hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?


 
“önce”, “olan” “surelere” “Mekki” “nazil” “Medenî”
 
“sonra” “olan” “surelere” “Mekki” “nazil” “Medeni”
 
“önce” “olan” “surelere” “Medeni” “nazil” “Mekki”
 
“sonra” “olan” “surelere” “Medeni” “nazil” Mekki”
 
Hiçbiri.

2.  ayet nedir?

farklı olan soru çok vardı hatırladığım bu kadar

Zehra Şahin
Thu 9 December 2010, 01:23 pm GMT +0200
Quiz1 ve quiz2 geçen senekilerle aynıydı vizede farklı olan sorulardan 1-hangisi Hz. Peygamberin vahiy katiplerinden değildir:Enes b. Malik 2- garanik olayının içeriği soruda anlatılmış bu olay hangisidir diye sorulmuş 3-Medeni surelerin özellikleri soruda verilmiş aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin ihtiva ettiği konulardan değildir:müşriklerin inanç ve ahlak yapısına karşı olan sureler cümleyi tam olarak hatırlamıyorum4-Hz. Peygamber Kur'an'ın korunması için hangisini yapmamıştır:a-ezberliyordu b-okunmasını tavsiye ediyordu c-yazdırıyordu diğer şıkları hatırlamıyorum.

vahitb
Thu 9 December 2010, 11:23 pm GMT +0200
Kur’an’ın cem edilmesine aşağıdaki şıklardan hangisi sebep olmuştur?
 
   Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesine hiçbir savaş sebep olmamıştır.       
   Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesine sebep olan Yemame savaşı hicretin 12. yılında olmuştur. ********      
   Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesine sebep olan Tebuk savaşı hicretin 8. yılında olmuştur.       
   Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesine sebep olan Yemame savaşı hicretin 8. yılında olmuştur.       
   Kur'ân'ın cemedilip bir kitap haline getirilmesine sebep olan Yermuk savaşı hicretin 13. yılında olmuştur.    
 

Mekki-Medeni tasnifiyle ilgili en çok kabul edilen görüş hangisidir?
 

   Vahiy nerede inmişse, inen yere nispetle adlandırılmıştır.       
   Vahyin hitap tarzı esas alınmıştır.       
   Hicret esas olarak alınmıştır. ************      
   Konular esas alınmıştır.       
   Huruf-u Mukattaalar esas alınmıştır.    


“Şer’i had ve cezalarını, miras paylarını, ictimâî ve medenî kanunları, devlet hukukuna ait bazı hükümleri ihtiva eden sûreler Medenîdir. Savaşa izin ve savaş hükümleriyle ilgili hükümlerin bulunduğu sûreler Medenîdir. Ankebût sûresi hariç, içinde münafıkların bahsi geçen sûreler Medenîdir. (Ankebût sûresinin ilk 11 âyeti hariç diğer âyetleri Mekkîdir. İlk 11 âyeti ise Medenîdir. Çünkü burada münafıklardan bahsedilmektedir.) Ehl-i kitapla münakaşa ve onları sapıklıklarından dönmeye çağıran sûreler (Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, Tevbe, Beyyine) Medenîdir.”
Yukarıdaki paragrafta Medeni surelere ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin ağırlıklı olarak işlediği konularından biri değildir?

 

   Hadlerle ilgili prensipler vardır.       
   Savaşla ilgili konular işlenmiştir.       
   Tevhidle ilgili müşriklerin iddialarına cevaplar vardır.********       
   Münafıklardan bahsedilir.       
   Ehl-i kitapla ilgili konulara değinilir.    


Mekkî surelerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
   Bakara ve Âl-i İmrân hariç, başında hurûf-u mukattaa bulunan her sûre Mekkî’dir. ********      
   İçinde secde âyeti bulunmayan sureler Mekki’dir.       
   İçinde “kellâ” lafzının geçmediği sûreler Mekkî’dir.       
   Bazı istisnâlar bulunmakla birlikte içinde “Yâ eyyühennâs” ibaresi bulunmayan ve “Yâ eyyühellezine âmenû” bulunan sûreler Mekkî’dir.       
   Hiçbiri.    


Vahyin muhafazasında İlahi boyut neyi ifade etmektedir?

 
   Korunmasının garanti altına alınmasını       
   Herkese yetecek olmasını       
   Evrenselliğini       
   Arapça olmasını       
   Peygamberin olmasını    


Aşağıdakilerden hangisi tefsire olan ihtiyacı en kapsamlı bir şekilde ifade etmektedir?

 
   Kur'ân-ı Kerîm insanlara gönderilen son İlahi kitaptır, bunun için de açıklanması gerekir.       
   Kur'ân evrensel bir mesaj olduğundan tefsir edilmesi lüzumludur.       
   Bazı garip kelimeler olduğundan açıklanması gerekir.       
   Evrensel olup, prensiplerinin genel olması, açıkça anlaşılan âyetler olduğu gibi, izah edilmesi gereken âyetlerin de mevcudiyeti, yüksek sanatların, ince nüktelerin ve derin anlamların olmasından tefsire ihtiyaç vardır. ******
   Kur'ân’ın Arapça olmasından dolayı tefsir bir ihtiyaçtır.    


Aşağıdaki parçada Kur'ân-ı Kerîm’in hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? “Kur'ân’ı, yalan üzerinde asla birleşmeyecek, hata yapmayacak büyük bir topluluk nakletmiştir. Bu sağlam nakil işi hem Cenâb-ı Hakk tarafından Hz. Peygambere gelişinde ve hem de Hz. Peygamberden bütün insanlığa aktarılmasında söz konusudur. Bu özellik de diğer kitaplara değil, ancak Kur'ân'a ait bir hususiyettir. Hatta anlamını dahî anlamaksızın baştan sonuna kadar Kur'ân'ı ezberleyip, bir harf hatası bile yapmaksızın onu okuyan binlerce insan vardır. Ve aynı zamanda bu sayı günden güne azalmayıp, aksine çoğalmaktadır.”
 

   Kur'ân’ın Allah tarafından korunduğuna       
   Kur'ân tevatürle nakledilmiş olmasına       
   Herkesin Kur'ân’ı ezberlediğine       
   Pek çok hafızın hata yapmadan okuduğuna       
   Büyük bir topluluğun onu ezberlediğine    


Aşağıdakilerden hangisi Tefsir usulünün gayesini en kapsamlı bir şekilde ifade etmektedir?

 
   Âyetlerin nüzul sebeplerini, Mekki-Medeni olanlarını tespit eder.       
   Tefsir tarihiyle ilgili bilgiler vererek, müfessirlerin hayatlarını ve yöntemlerini yakından tanımamıza yardımcı olur.       
   Kur'ân âyetlerinin değişik özelliklerini yansıtan çeşitli ilim dalları, edebi sanatlar, genel prensipler ve âyetlerin tefsirinde ihtiyaç duyulan birtakım kaide ve esaslar üzerinde durur.       
   Rivayet Tefsirlerini tanıtarak, rivayetlerin tefsirdeki önemini vurgular.       
   Tefsirle ilgili kavramları detaylı bir şekilde ele alarak inceler.    


 Aşağıdaki paragrafta Mekki surelerin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?
“Mekkî âyet ve sûreler kısa, ifadeler veciz, tabirler hararetli ve vurguludur. Önemli bazı kelime ve cümleler tekrar edilmekte, yeminler ve darb-ı meseller kullanılmaktadır. Kıyâmetin halleri, cennet-cehennem tasvirleri fazlaca yer tutmaktadır. Müşriklerle mücadele ve şirki çürütecek delillere önemli bir yer verilmektedir.


   Üslubuna
   Konusuna       
   İ’cazına       
   Sebeb-i nüzûlüne       
   Konu bütünlüğüne    

arkadaşlar sorular çok kolaydı 1-2 dakikada bitti Allahın izniyle 
hemen hemen hepsi paylaşımlardaki çıkmış sorulardandı ( farklı olan soruları yazdım)
bu vesile ile soru paylaşan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun

anamur
Sat 11 December 2010, 12:27 pm GMT +0200


1 ) Kur'ân-ı Kerîm’in muhafazası hususunda, aşağıdakilerden hangisi ashabın yazıp ezberlemedeki gayretlerine örnek bir davranış değildir?

 
  Katiplik yapmaları 
  Dışarıdan gelenlere öğretmeleri 
  Namazlarında okumaları 
  İrşad için çevreye gitmeleri 
  Savaşlara katılmaları ?????


zeyneep
Mon 13 December 2010, 07:57 pm GMT +0200
Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatın sahih olması için gereken şartları ifade eder?

 Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, takdîren de olsa Hz. Osman’ın imam Mushafına uygun olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır.  
  Hz. Peygamber’den sahih bir senetle rivayet edilmiş olması, takdîren de olsa Hz. Osman’ın imam Mushafına uygun olması ve Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır.****** 8. hafta son paragraf  
  Bir kıraatın Hz. Peygamber’den bir s
 Bir kıraatın Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, o kıraatın sahih bir kıraat olması için yeterlidir.  
  Hz. Peygamber’den sahih bir senetle rivayet edilmiş olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır.  
  Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır.  


Hz. Ebu Bekir döneminde bir araya getirilen sahifelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  Kur’an 
  Mushaf *****
  Divan 
  Levh-i Mahfuz 
  Kitap 

Hz. Osman dönemine kadar Mushaf- şerif kimde muhafaza edilmiştir?

 Mushaf-ı şerif, Hz. Ebûbekir’den sonra, Hz. Ömer’e intikal etmiş; o yaşadığı müddetçe kendisinin yanında durmuş, vefat edince, Hz. Ali’nin yanında muhafaza edilmiştir. 
  Mushaf-ı şerif, Hz. Osman dönemine kadar, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Ayşe’nin yanında muhafaza edilmiştir. 
  Mushaf-ı şerif, Hz. Osman dönemine kadar, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Ümmü Seleme’nın yanında muhafaza edilmiştir. 
  Mus
 Mushaf-ı şerif, Hz. Osman dönemine kadar, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Sevde’nin yanında muhafaza edilmiştir. 
  Mushaf-ı şerif, Hz. Ebûbekir’den sonra, Hz. Ömer’e intikal etmiş; o yaşadığı müddetçe kendisinin yanında durmuş, vefat edince, kızı Hafsa’nın yanında muhafaza edilmiştir. *****

kalay123
Tue 14 December 2010, 09:59 pm GMT +0200
1) DİN DÜŞMANLARININ UYDURMA BİR RİVAYET OLARAK ORTAYA ATTIKLARI,MÜFESSİRLERİN OBJEKTİFLİK DÜŞÜNCESİYLE VEYA DİKKATSİZCE ESERLERİNE ALDIKLARI NE DİRAYET , NE RİVAYET AÇISINDAN VAHYİN KORUNMUŞLUĞUNU İHLAL EDEN OLAY
A)İFK
B)GARANİK

C)HUDEYBİYE
D)PEYGAMBERİMİZE SİHİR YAPILMASI
E) PEYGAMBERİMİZİN  HZ. ZEYNEP LE EVLENMESİ
 CEVAP ::::: B
SON NASİL OLAN AYETLE İLGİLİ EN FAZLA KABUL GÖREN GÖRÜŞ
CEVAP::: BAKARA 2/281
MEKKİ SURELER LE İLİGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR
CEVAP::: BAKARA VE ALİ İMRAN BAŞINDA HURUFU MUKATTA BULUNAN HER SURE  MEKKİDİR 
 
DİGER SORULAR BURDAKİ YAZILANLARLA AYNINIYDI.

Rabiaa
Thu 16 December 2010, 01:04 am GMT +0200
arkadaşlar soruların çoğu paylaşılanlardan..başarılar..

rayiha
Fri 17 December 2010, 10:32 pm GMT +0200
Rabbim sizlerden razı olsun sorular hep örneklendirdiğiniz konulardan geldi Rabbim hizmetlerinizi daim etsin inşallah