- Tefsir Tarihi 5.Hafta Soruları

Adsense kodları


Tefsir Tarihi 5.Hafta Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Wed 16 February 2011, 03:20 pm GMT +0200
TEFSİR TARİHİ 5.HAFTA SORULARI

1.Rasulullah zamanında yemene muallim olarak kim gönderilmiştir?
2.hz.ömer zamanında ırak,a hangi muallim gönderilmiştir?
3.tabiiler içinde mevali olan(arap olmayan)sahabeden ders alıp tefsirde öne çıkan kişiler kimlerdir?
4.sahabelerin kurduğu tefsir ekolleri kaç tanedir isimlerini yazınız.
5.mekke ekolünün kurucusu kimdir?
6.¨tabiiler ekolünde tefsirde en önde gelenler mekke ekolüdür¨diyen kimdir?neden böyle söylemiştir?
7.mekke ekolünün yetiştirdiği seçkin öğrenciler kimlerdir?
8.medine ekolünün kurucusu kimdir?
9.medine ekolünün seçkin öğrencileri kimlerdir?
10.ırak(küfe)ekolünün kurucusu kimdir?
11.Irak(küfe )ekolünün seçkin öğrencileri kimlerdir?
12.Irak ekolüne ¨Irak Rey Ekolü¨ismi neden verilmiştir?
13.medine ve mekke ekolleri ile ırak ekolünün arasındaki tefsir tarzı farkı nedir?
14.islami eserlerde israiili rivayetler hangi isimler üzerinde yoğunlaşmıştır?
15.tabii devrindeki tefsir ile sahabi dönemindeki tefsir arasında negibi farklar vardır?
16.tabii tefsirinin bağlayıcılığı konusunda alimler ittifak etmişler mi?
17.tabiilerin tefsiri bağlayıcıdır diyen alimlerin gerekçeleri nelerdir?
18.tabiilerin tefsiri bağlayıcıdır diyenlerden ikisini yazınız.
19.tabiilerin tefsiri bağlayıcı (huccet)değildir diyenlerin gerekçeleri nelerdir?
20.¨Rasulullah,tan gelen baş üstüne ,sahabeden gelenlerde muhayyeriz.Tabiilerden gelene gelince onlar rical(insan)biz de ricaliz¨diyen kimdir?
21.tefsirin birinci ikinci ve üçüncü merhaleleri hangi dönemler için zikredilmiştir?
22.¨tefsir, melahim (geçmiş ve gelecek devirlere ait haberler,tarih kit.)megazi(şiddetli savaş meydanı ,kahramanlık,destan,masal vb anlatan kitaplar)gibi üç şeyin aslı yoktur¨diyen kimdir niçin böyle demiştir?
23.Ahmed b hanbel meşhur müsnedinde tefsire dair kimin nüshasını övmüştür?
24.ilk müstakil tefsir yazarı kimdir?
25.diğer müstakil tefsir yazanların isimlerini yazınızi
26.ilk tefsirlerin çoğu kaybolmuş ve bize kadar ulaşmamıştır bu eski tefsirleri koruyan eserlerinde barındıran bize ulaşmasını sağlayanlar kimlerdir?
27.emevilerin son dönemi ve abbasilerin ilk döneminde hadisler tedvin edilmeye başlanmış bu devirden önce müstakil tefsir kitapları yok idi bu dönemdeki tefsirler daha ziyede pey. Bir vesile ile yaptığı tefsir idi yani rivayetlerden ibaret idi. toplanan hadis mecmualarının bir bölümünde ¨kitabu,t-tefsir¨adındaki bölümlerde tefsir vardı bu bölümlerin bulunduğu hadis mecmualarına sahip kişilerin isimlerini yazınız
28. Tefsirler daha sonra bu hadis kitaplarından toplanıp müstakil tefsirler meydana getirildi bütün rivayetler bir araya toplandı(tedvin) bu mecmuaların sahipleri kimlerdir?
29.bütün bu mecmualar sadece ashabın ve peygamberimizinden nakledilen rivayet tefsirleri idi sadece bir kişi rivayetleri naklettikten sonra kendi tercihini ve bazı yerlerde gramer bilgisi vermiştir. Böylece ilk rivayet tefsiri ortaya çıkmıştır bu kişinin adını yazınız(bunu anlamadım bu zamana kadar hep rivayet idi yazıyor sonrada ilk rivayet tefsiri bir yanlışlık var ama)
30. Kuranın irabı ile alakalı ilk tefsir yapanlar kimlerdir?
32.fıkhi tefsir yazanlar kimlerdir?
33.felsefi kelami ağırlıklı tefsir yazanlar kimlerdir?
34.tarihi tefsir yazanlar kimlerdir?
35.mutezili tefsirciler kimlerdir?
36.caferi tefsirciler kimlerdir?
37.tasavvufi tefsir yazanlar kimlerdir?
38.işrai tefsir yazan tasavvuf alimleri kimlerdir? 39.nasih ve mensuh ile ilgili tefsir yazan kimdir?
40.kurandaki mecazlarla ilgili tefsir yazan kimdir?
41.kurandaki terimlerle alakalı tefsir yazan kimdir?
42.kurandaki yeminlerle ilgili tefsir yazan kimdir?
43.kurandaki nüzül sebeplerini anlatan tefsir kimindir?
44.kurandaki ahkam ile ilgili tefsir yazan kimdir?
45.müfessirler kronik sıralama ile kaç tabakaya ayrılır?
46.1.tabakada en başta hulafa-i raşidin gelir bunlara ait rivayetlerin çoğu hangi halifeye aittir?
47.1.tabakaya ait diğer altı sahabi kimdir?
48.2.tabaka tabiilerden oluşur bunların ilk sırasında mekke ekolü gelir bunlar ibn abbasdan rivayet etmişlerdir bunlardan bazılarını yazınız.
49.mekke ekolünde en az rivayette bulunan ve en güvenilir olan ve en büyük alimlerin(buhari,şafii)itimad ettiği zat kimdir?
50.ibn mesudun ırak ekolündeki talebelerini yazın.
51.bunlardan başka (ekollerden)tefsir ile uğraşan tabiilerin isimlerini yazınız.
52. 3.tabaka tefsir kitaplarını telif etmeye başlayanlardır. bunlar bir ayetin tefsirine yarayacak sahabe ve tabiilerden olan bütün rivayetleri senedleri ile birlikte zikretmektedirler bunların en meşhurlarının ismini yazınız
53 dördüncü tabakadaki üç ismi yazınız
54. Beşinci tabakadaki iki ismi yazınız
55.hangi tabakadan sonra tefsir hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline gelmiştir?

Hazırlayan:ruveyda-80

ruveyda-80
Sun 13 March 2011, 11:41 pm GMT +0200
Tefsir tarihi ilk 5 ünite  çalışma soru ve cevapları.

 tevilin tarifini yapınız?
c-Te’vîl, âyetin, taşıdığı anlamlardan birine ircâ edilmesidir.
2- Meali l tanımlayınız
 c-Istılahta, bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. Kur’ân-ı Kerim tercümesi için kullanılan meâl kelimesi, Onu, aynen tercümeye imkân olmadığına, daha doğrusu yapılan işte bir eksikliğin mevcut olduğunu belirtmek içindir.8

3- Tercme kelimesinin ıstılah manası nedir?
c- Tercüme kelimesinin ıstılahtaki mânâsı “bir kelâmın mânâsını diğer bir lisanda dengi bir tabir ile aynen ifade etmektir.”

4-Tercüme kaça ayrılır? 
 C- Tercüme iki kısımdır: 1. Harfî veya Lâfzı Tercüme, 2. Tefsirî Tercüme.
 5. Tefsir ilminin gayesi nedir?
c- gâyesi; gerek bu dünyada, gerekse öbür dünyada kişilerin selâmete ve saâdete ulaşmalarını sağlamak için Allah’ın kitabını, Onun ifâde etmek istediği maksada yakın olarak anlamak, anlatmak ve faydalı sonuçlar çıkarmaya çalışmaktır.
6. Tefsirn konusu nedir? 
 c- Tefsir ilminin konusu, bütünüyle Kur’ân âyetleridir. Tefsir, Kur’ân’ın bütün âyetlerini ve kelimelerini araştırma konusu yapar
7. Tebyinin manası nedir? 
c- tebyin ;açıklamak
8. Peygamberimiz kuran-ı kerimin hepsini mi tefsir etmiştir? 
C- Peygamber Efendimiz (sas), hem sahibî efendilerimizin sorduğu ayetleri, hem de bazen kendiliğindin tefsir etmiştir. Fakat O (sas), Kur’an’ın hepsini değil de, sadece belli bir kısmını açıklamıştır.
9. Peygamberimiz kuranı ne şekillerde tefsir etmiştir?
C- Hz. Peygamber’in tefsiri, Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müsahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme gibi belli başlı kısımlara taalluk eder
10. Sünnet kuranı kaç şekilde beyan eder
 c- Sünnet, Kur’ân’ı iki şekilde beyân eder. Birincisi, kitaptaki mücmeli beyândır. Meselâ, namaz vakitleri, zekâtın miktarı, hac menâsikinin beyânı gibi. ikincisi ise, Kitapta bulunmayan bir hüküm koyar.

 12 . sahabe kura- kerimi tefsir etmek için hangi metotlara baş vuruyordu? C-. Çoğunlukla âyetlerin sebeb-i nüzûllerini anlatmak sûretiyle tefsir yapmışlardır.Hakkında nass mevcut olanlar üzerinde konuşmuyorlardı. Bunların dışındaki tefsirine ihtiyaç duydukları ayetlerin açıklanmasında re’y ve içtihâda basvuruyorlardı. Bu arada diğer ilahî kitaplara ve Ehl-i Kitab’a da müracaat etmişlerdir. Ancak isrâiliyyat denilen bu bilgileri almada Kur’ân ve Hadîs’i birer tashih kaynağı görerek, onlara muhâlif olan bilgileri bir tarafa bırakmıslardır. Çoğunlukla âyetlerin sebeb-i nüzûllerini anlatmak sûretiyle tefsir yapmıslardır.

11. Sahabi ve tabiinin tefsiri arasındaki metot farkları nelerdir?
  C- Sahâbe Tefsiri, kendilerine mânâsı kapalı gelen ayetlerle sınırlı kalmışken, tâbiîler döneminde Kur’ân’ın bütünü tefsir edilmeye başlanmıştır. Yine Sahâbe’nin yaptığının aksine, ayetlerin icmâlî mânâlarıyla yetinilmeyip gerektiğinde kelimeler de tefsir edilmiştir. Lügat müfredatının yanında târihî bilgiler, fıkhî şerhler ve gayb âlemini tasvîr mahiyetinde açıklamaların yapılması da sahâbe döneminde fazlaca görülmeyen, tâbiûna ait tefsir özelliklerindendir

14. Sahabe ve tabiinden sonraki dönemlerde hangi tefsir metotları çıkmıştır?    C- Başlangıçtan günümüze kadar, lügat, belâgat, edebiyat, gramer, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok yönlerden tefsirler meydana getirilmiş, bu farklı alanlardaki tefsirlerde farklı usûller ortaya çıkmıştır.
                                       
12. Diğer islam ilimlerinde olduğu gibi tefsir ilminde de durgunluk hangidönemde olmuştur?
C- İslâm’ın ilk beş altı asrından sonra,
                                                                                                                                   
 16.  Birkaç asırdan beri  Avrupada meydana gelen fikri hareketler İslam dünyasında hangi ülkelerde en çok etkili olmuştur?   
C- Hindistan ve İran’da                                                                                                 
 17. Son dönemdeki Müslümanlar arasındaki ilmi hareketlilik kaçıncı asırda olmuştur?
c- milâdî XIX. asır,

18. Avrupa’nın ilhadi ve dehri felsefe hareketlerinin İslam dünyası ve Osmanlı devletinde hangi batini hareketlere sebep olmuştur?
 C- Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut devirlerindeki ıslahat, Gül hâne Hattı, Islahât-ı
Hayriye, Necit’te Vahhabî, Mağrib’de Sultan Süleyman el-Alevî’nin hareketleri gibi olaylar
meydana gelmeye başlamıştı.
                                                         
  19. Bu son dönem tefsircilerinin tefsir yapma amaçları nelerdir?   
C- ilim adamları tefsir ilmindeki durgunluğa ve taklitçiliğe bir son vermeye çalıştılar. İslâm dininin, ilme karşı bir tutumu olmadığı noktasından hareket ederek yeni metot ve arayışlara yöneldiler
                                                   
19. Rivayet (nakli tefsir veya me´sur tefsir)tefsiri nedir?
 c- Kur’ân-ı Kerim’in, Resûlullah (sas)’in sünneti, sahâbe ve tâbiûn sözlerine dayanan tefsirdir
                                                               
20. Dirayet tefsiri(rey tefsir veya ma´kul tefsir) nedir? 
c-  Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müspet ilimlere
dayanan tefsirdir
                                               
 22. Mevdui(konulu) tefsiri tanımlayınız.c- Konulu Tefsir; aynı konuda ve Kur’an’ın değişik sûrelerinde zikredilen âyetleri toplamak, -mümkün olduğu kadarıyla- nüzûl sırasına göre tertip edip, nüzûl sebeplerine vâkıf olmak ve bundan sonra da konularına göre metotlu bir şekilde araştırıp açıklamak ve onlardan hüküm çıkarmaktır.

23.kurandaki tefsir farklılıklarının nedenleri nelerdir?
C*-Kur’ân tefsirindeki farklılıkların, biri Kur’ân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbundan,
diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından kaynaklanan iki ana sebebi
bulunmaktadır.

*Kur’ân-ı Kerim’in lafzından kaynaklanan ihtilaflar söz konusu olduğunda akla
mütesâbih ayetler gelmektedir. Bu da iki farklı yorum, iki farklı anlayış demektir.
Dolayısıyla mütesâbihlik, kendi yapısı gereği, farklı anlayışları içinde barındırmaktadır.

*Kur’ân’ın muhtevasında yer alan bilgilerin, çok yönlü ve çok değisik hedefleri ihtiva etmesi ve bu bilgilerin, aynı zamanda çok mükemmel şekilde sunulmuş olmasıdır.

24- günümüzdeki ¨kuran Müslümanlığı¨ve ¨Yeniden kurana dönelim¨ şeklindeki söylemlerin asıl amacı nedir?                                                                                         
c-“Çünkü, Kur’ân Müslümanlığı” ve “Yeniden Kurân’a dönelim” seklindeki söylemlerden kastedilen, hakikaten Kur’ân’dan gerektiği şekilde istifade değil, “Sünnet”i devre dışı bırakma hareketidir.

25-.günümüzdeki tefsir çalışmalarına ait tefsir metotlarından hangisi daha faydalı bir tefsir metodudur? 
 C-     Kurân’dan en iyi istifade edebileceği veya problemlerinin çözümünü bulabileceği bir metot olan bu yeni yöntemin adı, Konulu Tefsir metodudur.
                                                                                                         
TEFSİR TARİHİ 2.ÜNİTE SORULARI                                                                                           1. tefsir kelimesi kuranda hangi manada kullanılmıştır?                                         
c-“Tefsir”. açmak, açıklığa çıkarmak kapalı bir seyi açmak ve ortaya çıkarmak mânâlarına gelir
 ve izah etmek demektir. Kur’ân-ı Kerim’de bu mânâda kullanılmıştır.
2.türkçede tefsir hangi manalarda kullanılmıştır?                                                                     
c- Türkçe’de tefsir, “yorum ve Kur’ân tefsirine dâir yazılmış kitap” mânâlarında
kullanılmaktadır. Ayrıca Arapça’da “şerh” kelimesiyle eş anlamlı olarak “ilmî ve felsefî
eserleri izah etmek” mânâsında da kullanılmıstır.
1. Tefsirin ıstılahı tanımlarından birkaçını yazınız.                                                               
c-“O, Allah kelâmının açıklamasıdır”, yahut “O, Kur’ân lafızlarının ve mefhumlarının
açıklayıcısıdır”
Diğer bir tanıma göre ise; “Tefsir, insan gücü ve Arapça dil bilgisinin verdiği imkân
nispetinde Kur’ân metninin mânâsını konu edinen bir ilimdir”.
“Tefsir, mânâya açık bir sekilde delâlet edecek bir lafızla âyetin mânâsı, durumu, kıssası
ve inis sebebini açıklamaktır”.
3-Aşağıdaki tanım hangi ilim dalını ifade etmektedir?(vize sorusu)
“İnsan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de ALLAH’ın murâdını araştıran bir ilimdir”

Kur'ân

Tefsir *

Kıraat

Fıkıh

Hadis
4-Tefsirlere giren “Yahûdî kaynaklı fikirler, aynı zamanda Hıristiyan kaynaklı fikirler ve bunların ikisinin karışımından ibâret olan Bâtınî ve Gnostik (irfânî) fikirler”e ne ad verilir? (Vize)
İsrâil kıssaları

İsrâiliyyât*

Yabancı fikirler

Yahudi ve Hıristiyan haberleri

Yanlış haberler
5-Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Meâl” kelimesinin en doğru tanımıdır?(vize)
Bir sözün başka bir dile tercüme edilmesine meâl denir.

Hepsi

Bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. *

Kur’an’ın tam olarak açıklanmasına meâl denir.

Âyetlerin eksik olarak te’vil edilmesine meâl denir.

6-Aşağıdaki cümledeki boş yere hangi kelime daha uygundur?(vize)
“Kur’ân-ı Kerim’in …. Büyük bir ihtiyaç vardır.”
Tercümesine
Meâline
Türkçesine
Tefsirine***
Çevirisine

7-“Tevil: Ayet-i Kerimeyi öncesi ve sonrasına uygun olan muhtemel mânâsına, Kitap ve
Sünnete ters düşmeksizin, istinbat yoluyla hamletmektir. Tefsir ise: Ayeti, nüzûl sebepleri,
diğer durumları ve kıssası itibariyle açıklamaktır.”şeklinde tefsiri ve te’vili tanımlayan kimdir?

c-El-Begavî’
8-İnsan tefekkürünün genişlemesi, hâdiselerin çoğalması ve bunların izâhının Kur’ân nasslarının ışığında yapılmak istenmesi tefsirin boyutlarının …. Sebep olmuştur.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?
Daralmasına
Genişlemesine***
Hepsi
Gerilemesine
Duraklamasına
8-Tefsirin Temellerinin Atıldığı Merhale, hangi merhaledir?
Üç
Beş
İki
Dört
Bir***
9-)“Tefsir, lâfzın taşıdığı zâhirî mânâyı, tevil ise Bâtıni mânâyı beyan eder.” Cümlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu cümle, tefsir ile meal arasındaki farkı gösterir
Bu cümle yanlış bir cümledir
Bu cümle güzel bir cümledir
Bu cümle tefsir ile tevil arasındaki farkı gösterir***
Bu cümle, tefsirin, tevilden üstünlüğünü gösterir
10-Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin, Mushaf tertibine göre ayet ayet ve sure sûre tefsir edilmesine
Tefsiru’l- …. Denir.” Cümlede boş yere ne gelmelidir?
Dirâye
Mevziî-
Naklî
Me’sûr
Mevdûî
11- Sahabeden sonra tefsir alanında en önde gelen kimseler kimlerdir?
Ensar
Muhacirler
Muhaddisler
Müfessirler
Tabiin***
12-“ALLAH Resûlü (sas), bir çok âyetlerde emir olunan hususları, bizzat … … göstermiş, böylece o âyetlerden ilahî muradın ne olduğunu iyice açıklamıştır.” Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Hiçbiri
Emr ederek
Terk ederek
Tatbîk ederek
Söylerek
13-Müslümanlığı” veya “Yeniden Kurân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?

Mevziî Tefsir
Dirâyet Tefsiri
Aklî Tefsir
Rivâyet Tefsiri
* Konulu Tefsir
14-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?

Harfî veya Lafzî Tercümenin
Tefsirin
Te’vilin
Meâlin
* Tefsîrî Tercümenin
15-“Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle …. …. olmak üzere iki ana bölümde ele almışlardır.” Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Kabul edilen ve edilmeyen

Mevzû ve mevziî

İyi ve kötü

Memduh ve mezmum

*Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri

16-Tahlîlî Tefsir İcmâlî Tefsir Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?

Hiçbiri

*Mevziî tefsiri

Dirâyet tefsiri

Mevdûî tefsiri

Rivâyet tefsiri
17-“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşılık ve ALLAH tarafından insanlara ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesiniz.” (Mâide 5/38) âyeti mutlak bir âyettir. Yani hırsızın hangi elinin ve nereden kesileceğini belirtmemiştir. Âyetteki bu mutlaklığı Peygamber Efendimiz “sağ elin bilekten kesileceği” şeklinde açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır
Neshi beyan etmiştir

*Mutlağı Takyit Etmiştir

Kurân’ı Kurân’la Tefsir etmiştir

Mücmeli Beyan Etmiştir

Kurân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

18-“Müslümanlar ilk günden itibaren …..’ı anlamak için gayret sarf etmişler muhakkak bu gayret kıyâmet kopana kadar da devam edecektir. Çünkü ….. kıyâmete kadar devam edecek bir mesajdır. Onun için Müslümanlar Onu okumaya üzerinde düşünmeye tefsir ve tevil edip hayatlarında tatbîk etmeye devam edeceklerdir.”


Sünnet/Tefsir

*Kur’an/Kur’an

Tefsir/Kur’an

Kur’an/Sünnet

Kur’an/Tefsir

19-“Kurân’ın en sağlam müfessiri yine Kurân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?

Hepsi

Sûreler

Hükümler

Hadisler

*Âyetler

20--. Tefsir ve tevilin arasındaki farkları yazınız.
**Te’vil’de, tefsir lafzında olduğu gibi, anlamın doğruluğunda kesinlik yoktur. Tefsirde, “Allah Teâlâ su ibareden su hükmü, su mânâyı murat etmistir” diye kesin hüküm vardır. 

**Te’vil’de, Allah’ı sâhit göstermek yoktur. Zira te’vil eden, murat edilen seyden haber vermemekte ve “Allah bununla sunu murat veya kastetmistir”
 
  **.Tefsirde sadece bir vecih vardır, te’vil ise birçok vecihleri muhtevidir.
                                                 
 *.er-Râgıb el-Isfahânî’ye göre; tefsir, te’vîl’den daha geneldir, tefsir umumiyetle
lafızlarda, te’vil ise mânâlarda kullanılır.

*.Tefsir kelimesinde dâima doğruya isâbet bahis konusu olduğundan, o makbuldür.

*.Tefsir, lâfzın tasıdığı zâhirî mânâyı, te’vil ise bâtınî mânâyı beyan eder.

*.Yaygın görüse göre tefsir rivâyete, te’vil de dirâyete dayanmaktadır.

*Tefsir, kelimenin kesin anlamı, te’vil ise, kesinlik olmadan kelimenin tasıdığı
anlamlardan birini tercih etmektir

*.Tefsir, kelimelerin açıklaması için, te’vîl de cümlelerin açıklamasında kullanılır. Su
kelimenin tefsiri su, su mânânın te’vîli sudur denilir.

*Kur’ân âyetlerini anlama ve mânâlarını açıklama demektir. Te’vil
ise: Âyetlerdeki kapalılık ve müskülü giderme, âyeti doğru anlama, âyetten bir takım
hükümler, incelikler, hakîkatler ve isâretler çıkarma demektir.

21-1.Te’vil’de, tefsir lafzında olduğu gibi, anlamın doğruluğunda kesinlik yoktur. Tefsirde,
“Allah Teâlâ şu ibareden şu hükmü, şu mânâyı murat etmiştir” diye kesin hüküm vardır. Bu
cihetle tefsir kat’î bir delile ve sâri’in beyanına tevakkuf eder. Böyle kat’î bir delile istinat
etmezse re’y ile tefsir olur ki, ................boş bırakılan yere ne gelmelidir?
daha doğru olur
sünnettendir
hiçbiri
farz-ı ayındır
şer’an men edilmiştir.****

22-ilk devirde bir ihtiyat tedbiri olarak .......lafzı, tefsir lafzından daha çok kullanılmıştır. boş bırakılan yere ne gelmelidir?
tefsir
te’vil***
meal
tercüme
hiçbiri

23- ilk müfessirler, tefsirlerine tefsir yerine te’vil adını vermişlerdir. bu müfessirler,  kimlerdir?eserleri ile birlikte yazınız?
c- ibn Kuteybe (Te’vilü Müskili’l- Kur’ân),
Taberî (Câmiu’l- Beyân an Te’vili Âyi’l- Kur’ân)
Mâturîdî (Te’vilât)


24. Tefsir ve tevil kuranı açıklamada bir merhaledir bu merhaleleri 1.merhalede ve 2.merhalede hangi adımlar izlenir?
  C-** Birinci merhalede müfessir; Kur’ân’ın lafızlarını ve kelimelerini, diğer âyetler, sahih
hadisler, Sahâbe ve tâbiûndan gelen rivâyetlerle açıklamaya çalısır.. Bütün bunlarla
müfessir, sahih rivâyete ve sahih ilme dayanarak âyetin zâhirini tefsir ve ilk anda akla gelen
yakın mânâları zikretmiş olur. Böylece müfessir iki merhaleden birincisini, yani âyetin
zâhirî mânâsını açıklamış olur.
**Müfessir, ikinci merhaleye gelince; birinci merhaledeki tefsir bilgilerinden hareketle
âyetin te’viline başlar. Âyeti, te’vil için de; âyetin cümle ve terkiplerine dikkatlice bakar. Bu
hususta aklına ve tefekkür gücüne dayanarak âyetin derinliklerine nüfûz etmeye çalışır. insanın ilk anda aklına gelmeyen uzak mânâları da düşünür, âyette yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bazı noktaları ve şüpheleri izâle etmeye çalışır.

                                                                                                   
25. Tefsir yapmak için hangi bilgiler şarttır?   
C- sebeb-i nüzûl, nesih, kırâat ve rivâyet ilimleri gibi bazı ilimleri bilmeye bağlıdır
 26.tevil yapabilmek için bir müfessirde hangi özellikler bulunması gerekir ve bu özellikler herkeste bulunabilir mi?                                                                                             
c- îlâhî mevhibeye, bu husustaki meleke, tedebbür ve birikime bağlıdır. Onun için bunlar
her müfessire nasip olmayabilir. Dolayısıyla te’vil yapan bir kimsenin tevilinin sahih
olabilmesi için tefsiri bilmesi gerekir, fakat bu her müfessir te’vil yapabilir demek değildir.
Çünkü bu Allah’ın bir lütfudur ve onu istediğine verir.

27.peygamberimiz zamanında pek çok sahabe tefsir yeteneğine sahipti ama tefsiri ile beraber Te’vilini bilen çok azdı. peygamberimizin duasına mazhar olan ¨Allahım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret ¨dediği sahabe kimdir?                                                                                             
  c- ibn Abbas

 28. Tercüme kelimesinin farklı anlamlarını  yazınız.                                                           
c- 1. Tercüme kelimesi “bâb” baslığı, yani bir kitapta yer alan bölüm adı anlamına gelir.
2. Bir kimsenin hayatını anlatması mânâsında kullanılır. Dilimizde kullandığımız
tercüme-i hâl bu anlamdadır.
3. Kendisine ulaşılmayan kişiye bir sözü tebliğ etmek, ulaştırmak demektir.
4. Bir sözü, söylendiği dilde tefsir etmeye de tercüme denir. Meselâ ibn Abbâs hakkında
“O, Kur’ân’ın tercümanıdır.” denilmesi bu mânâdadır.
5. Bir sözü, kendi dilinden başka bir dile tefsir edip açıklamaya da tercüme denir.
6. Sözün bir dilden diğer bir dile nakletmeye tercüme, bu sözü nakledene de tercümân
denir
29- Bugün kullandığımız tercüme kelimesi, yukarıdaki tercüme anlamlarından hangisiyle örtüşür?

c- Sözün bir dilden diğer bir dile nakletmeye tercüme, bu sözü nakledene de tercümân
denir

30. Nazmında ve tertibinde aslına benzetilmesi gözetilen veya diğer bir deyimle mürâdifi mürâdifinin yerine koymayı esas alan tercümedir. Bu şekildeki tercüme, tercüme edilecek metindeki her kelimenin birer birer ele alınıp, onların yerine geçebilecek diğer dildeki lafızların her yönden gözden geçirilerek yerine konulması şeklinde yapılan bir tercümedir. tarifi yapılan tercüme çeşidi hangisidir?

c- harfi(lafzi)tercüme denir                                                                                                     
31-Asıl metnin anlamını aksettirmesi bakımından bu tercüme tarzı, edebî eserlerde özellikle Kur’ân-ı Kerim’de kullanımı son derece güç, hatta bazen imkânsız görülen bir yöntemdir. tarifi yapılan tercüme çeşidi hangisidir?
harfi(lafzi)tercüme***
.tefsiri tercüme
32-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir. Bu tercüme tarzında önemli olan, tercüme edilecek metindeki gaye ve maksatların güzel bir şekilde ifade edilebilmesidir tarifi yapılan tercüme çeşidi hangisidir?
c- harfi(lafzi)tercüme
.tefsiri tercüme***

33-.yukarıdaki tefsir tarzlarından hangisi daha çok tercih edilmiştir ? neden?                                     
c-.tefsiri tercüme daha çok tercih edilmiştir. çünkü  harfî tercümenin esas niteliği sayılan “Nazmında ve tertibinde asla benzeme” özelliği bu tercüme tarzında söz konusu değildir. Bundan dolayı tefsirî tercüme, harfî tercüme gibi zor bir tercüme olarak görülmemektedir. işte bu özelliği
sebebiyledir ki, günümüz tercümelerinde daha çok tefsirî tercümeye itimat edilmekte ve bu
tercüme tarzı daha üstün tutulmaktadır


16. Kuranın harfi tercümesi yapılabilir mi? Neden?
c- Kur’ân’ın harfî tercümesinin yapılamayacağı hususunda islâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler. Çünkü Onun lafız, edebî özellikleri ve icâzı buna imkan vermez. Ayrıca bu, harfî tercümenin aslının yerine geçme iddiası taşıması sebebiyle Kur’ân’ın yerine konması ihtimalini de taşır. Oysa Kurân’ın benzerini meydana getirmek, yine Kurân’a göre  mümkün değildir. Fakat tefsirî tercüme için böyle bir durum söz konusu değildir. Bir de tefsirî tercümeden doğan hatalar,eksiklik ve noksanlıklar Kurân’ın metnine değil, tercüme eden kişiye izâfe edilir.
 17. Kuranın tercümesine göre hüküm verile bilinir mi?                                                           
c- Kur’ân tercümesini ölçü kabul ederek Kur’ân hakkında hüküm vermek ve Onu bu ölçüye göre değerlendirmek ise çok yanlış ve mahzurludur. Bu değerlendirme eksik bilgiden kaynaklanan bir değerlendirmedir. Netice itibariyle Allah kelâmını hak etmediği bir konuma oturtmaktır ki, bu da Kurân’a yapılan ve fakat zararı insanlığa yönelik olan büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlık tamamen eksik ölçmek ve değerlendirmekten kaynaklanır.

TEFSİR TARİHİ 3.HAFTA SORULARI                                                                           
1.arapça bilmek kuranı anlamak için yeterlimidir?                                                                             
c-Kur’ân, müminlerin şahsî ve içtimaî hayatlarını düzenlemek gayesiyle, tesriî hükümler
vazediyordu. Bu hükümleri istinbat etmek, sadece Arapça’yı bilmekle mümkün olmaz.

2-Bir müfessirde bulunması gereken dini ahlaki şartlar nelerdir?
C-  a. Allah’ın Kitabı’nı tefsir etmek isteyen bir kimse, sahîh bir i’tikat ve kuvvetli bir îmânâ
sahip olmalı, Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanıp, Sünnet-i Nebevîye’ye sıkı sıkıya sarılmalıdır.
        b. Kurân’ı tefsir etmek isteyen bir kimse, bu niyetinde ihlaslı olmalıdır. Yani, yalnız
Yüce Allah’ın rızâsını kazanmak, Kurân’a hizmet ve Müslümanların istifadesine arzetmek
niyetiyle, Kurân’ı doğru bir şekilde tefsir etmelidir
                                     
 3. Bir müfessirin bilmesi gereken ilimler nelerdir?                                                       
c-1. Bir kitabı anlayabilmek için her şeyden önce o kitabın dilini bilmek gerekir. Kur’ân-ı
Kerimi anlamak ve tefsir edebilmek için de başta Arapça’yı çok iyi bilmek gerekir.
2. Belâgat ilmi. (Meânî, Beyân ve Bedi’).
3. Hadîs ve hadîs usûlü ilmi.
4. Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi.
5. Kur’ân ilimleri. (Esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, muhkem-müteşâbih vb.)
6. Kırâat ilmi.
7. Vehbî ilimler.
8. Kelâm ilmi.
9. Sosyoloji, Psikoloji, Astronomi, Fizik, Kimya, Tıp, Tarih vb. ilimler.

  4.hz. peygamberin tefsirinin özellikleri nelerdir?                                                     
Hz. Peygamberin tefsiri, Kurân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini
tahsîs, müskilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan
etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin
maksadını bildirme gibi belli baslı kısımlara taalluk eder. Ahkâma, âhiret ahvâline, kısas ve ah bâra ait bazı hususların tefsiri vb.


 5.sünnet kuranı kaç şekilde beyan eder?bunlar nelerdir?                                                         
Sünnet, Kurân’ı iki şekilde beyân eder.
*Birincisi, kitaptaki mücmeli beyândır. Meselâ,namaz vakitleri, zekâtın miktarı, hac menâsikinin beyânı gibi.
 *İkincisi ise, Kitapta bulunmayan bir hüküm koyar.


 6. Kuranda bulunmayan bir meselede sünnet hüküm koyabilirimi  ?bunun delili nedir?                                             
c-“Hz. Peygambere itaatin, ancak Allah’a itaat olduğunu” (Nisâ,4/80.) 
“O’nun hevâ ve hevesine göre konuşmayacağını” (Necm, 53/3)
 “Peygamber size ne getirdi ise onu alınız, sizi neden nehyetti ise, ondan çekininiz” (Haşr,59/7),
“Allah ve Peygamberi bir ise hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek, gerek mümine olan bir kadın için islerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne isyân ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklık yoluna sapmıştır” (Ahzâb, 33/36),bu ve bunun gibi ayetler delildir.

7.¨kitabutefsir ¨kavramı nerede geçer neyi ifade eder?                                               
Hz. Peygamberin (sas) Kurân’ı tefsirinin muhtelif hadis mecmualarındaki
 “bölümüne denir.

8.peygamber efendimizin kuranı tefsir şekilleri nelerdir?                           
c-1.Kur’ân’ı, Kurân’la Tefsiri:
2.Mücmeli Beyan Etmesi:
3.Kur’ân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyanı:
4. Um5.Mutlakı Takyit Etmesi:
ûmu Tahsis Etme si:

9-“Ey iman edenler! şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar
islerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız!” (Mâide, 5/90) âyeti
nâzil olunca Resûlullah Efendimiz (sas): “içki haram edildi.”şeklindeki hadisi ile nasıl bir tefsir yapmıştır?

 Neshi beyan etmiştir

Mutlağı Takyit Etmiştir

Kurân’ı Kurân’la Tefsir etmiştir

Mücmeli Beyan Etmiştir

**Kurân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

10-Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun.” (Nûr, 24/2) âyetinde zina eden herkese yüz değnek vurulması emredilmiş Peygamber Efendimiz (sas) bu emri; Zina eden bekâr kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun evli olan erkek ve kadın için ise recm cezasını tespit etmiştir. Peygamber Efendimiz hadisi ile nasıl bir tefsir yapmıştır?
Neshi beyan etmiştir

umumu tahsis etmiştir.****

Kurân’ı Kurân’la Tefsir etmiştir

Mücmeli Beyan Etmiştir

Kurân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir 
 TEFSİR TARİHİ 4. HAFTA SORULARI                                                                   
  1 “Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, iste onları acı bir azabın beklediğini müjdele!” (Tevbe, 9/34) âyeti nazil olunca, bu Müslümanlara ağır geldi. Çünkü bu âyetin mirasa mani olduğunu sanmışlardı. Ömer b. el-Hattâb Müslümanları temsilen Peygamber Efendimizden (sas) açıklamada bulunmasını istedi. Peygamberimiz (sas) de: “Allah zekâtı sadece mallarınızın
geriye kalan kısmını temizlemek için farz kılmıştır. (Ölümünüzden) sonraya bırakacağınız
mallarda ise mirası farz kılmamıştır.” buyurdu. Böylece bu âyetin meşru yollardan kazanıp
biriktirmeye mani olmadığı, âyet-i kerimedeki tehdidin ancak mallarının zekatını
vermeyenler hakkında olduğu anlaşıldı. Peygamber Efendimiz hadisi  açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır?


umumu tahsis etmiştir.

Kurân’ı Kurân’la Tefsir etmiştir

Mücmeli Beyan Etmiştir
müşkilleri tavzih ettiğini****

Kurân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir


2. “Namazlara, hele salat-ı vustaya dikkat edin ve kalkıp huşû ile Allah’ın divanında durun.” (Bakara, 2/238) âyetindeki “es-Salâtu’lvustâ”nın ikindi namazı olduğu Peygamberimiz (sas) tarafından bildirmiştir. Peygamber Efendimiz es-Salâtu’lvustâ”nın ikindi namazı olduğunu açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır?

 Neshi beyan etmiştir

Mutlağı Takyit Etmiştir

Kurân’ı Kurân’la Tefsir etmiştir

Mübhemi  Beyan Etmiştir***

Kurân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

3-Taberî’nin ifadesine göre:  Tevbe sûresi 36. âyetin, Bakara sûresi 217. âyeti neshettiğininin delili nedir?
c- “Bize göre doğruolan Atâ b. Meysere’nin su sözüdür: Haram aylarda müsriklerle kıtali nehyeden hüküm, “…ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz deonlarla topyekün savasın” (Tevbe, 9/36) âyetiyle neshedilmistir. Tevbe sûresi 36. âyetin, Bakara sûresi 217. âyeti neshettiğini sundan dolayı kabul ettik ki; haram ayların bir kısmında,Resûlullah Efendimizin (sas) Huneyn’de Hevâzin ile, Tâif’te Sakîf kabilesiyle savaştığı ve Ebû Âmir’i, oradaki müşriklerle savaşmak üzere Evtâs’a gönderdiği hususundaki haberler meşhur olmuştur. Bu vakıa Sevvâl ve Zilkadenin bir kısmında olmuştu ki, bunlar haram aylardandır. Böylece malûm olur ki, bu aylarda savasmak haram olsaydı ve bu is günah sayılsaydı, Resûlullah Efendimiz (sas) bu fiili islemekten en uzakduran insan olurdu.”Su halde Peygamber Efendimizdin (sas) bu davranışı, haram aylarda savaşmayı, mutlak olarak nehyeden âyetin mensuh olduğuna delâlet etmiştir.

4-Kur’ân’ın harfî tercümesinin ….. hususunda İslâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler.” Boş yere aşağıdakilerden hangi kelime gelecektir?

Yapılabileceği

Yapılamayacağı*

mümküniyatı

Câiz olduğu

Hiçbiri

5-Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre, Tâbiûn Tefsirinin hükmü nedir?

Hüccettir *

Kabul edilmez

Güzeldir

Reddedilir

Sahihtir

6-Kur’ân tefsirindeki …., biri Kurân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbundan, diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından kaynaklanan iki ana sebebi bulunmaktadır.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?
Benzerliklerin
Hiçbiri
Farklılıkların***
Eksikliklerin
Güzelliklerin
)7-“Tefsir, lâfzın taşıdığı zâhirî mânâyı, tevil ise Bâtıni mânâyı beyan eder.” Cümlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu cümle, tefsir ile meal arasındaki farkı gösterir
Bu cümle yanlış bir cümledir
Bu cümle güzel bir cümledir
Bu cümle tefsir ile tevil arasındaki farkı gösterir***
Bu cümle, tefsirin, tevilden üstünlüğünü gösterir

8-“ALLAH Resûlü (sas), bir çok âyetlerde emrolunan hususları, bizzat … … göstermiş, böylece o âyetlerden ilahî mura­dın ne olduğunu iyice açıklamıştır.” Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Hiçbiri
Emr ederek
Terk ederek
Tatbîk ederek
Söyleyerek

9-“sâihûn” kelimesinin hangi mânâya gelir?
c- “Oruç tutanlar.”

10-.ashap kuranı tefsirde kaç yol izlemiştir?                                                                           
c 1.Kur’ân’ın Kurân’la tefsiri,
2.Kur’ân’ın sünnetle tefsiri,
3.Kendi rey ve içtihatları ile yaptıkları tefsir.
5. Sahabe kuranın hepsini tefsir etmezdi neden?                                                                     
c- Sahâbe döneminde Kurân’ın bütünü, bugünkü mânâda tefsir olunmamıştır. Onlar, vahiy
ve nüzûl döneminde yasadıkları için, Kur’ân’dan sadece kendilerine muğlak olanları tefsir
etme ihtiyacı duymuşlardır.
6.tefsirin ilk merhalesi hangi devir kabul edilir?                                                               
c- Peygamberimiz (sas) ve Sahâbe dönemleri “Tefsirin Birinci Merhalesi” kabul edilmektedir

7.sahabenin bir ayetteki tefsiri bağlayıcı mıdır yoksa aksi bir tefsir sahabenin tefsirine tercih edilir mi? Neden?                                                                                                               
c- Bir âyetin izahında, sahîh olarak sahâbeden gelen bir tefsir varsa, tefsircinin bu rivâyeti bırakıp kendi görüsüyle tefsir etmesi doğru değildir. Çünkü Allah’ın Kitabını ve Ondaki sırları Onlar
daha iyi bilir. Sahâbe “Resûlullah böyle buyurdu” diyerek sözü Resûlullah’a isnat etmese de
Onların sözü, nüzûl sebebi ve benzeri konularda merfû   hükmündedir.

 8.hangi mezhepler sahabe tefsiri ile amel etmek vaciptir demişler?                                                   
Hanefî imamlarına, -baslangıçtaki görüşüne göre- İmam Şâfiî’ye, bir rivayette İmam
Mâlike ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre Kitap, Sünnet ve icma’da hükmü bulunmayan
konulardaki Sahabe Kavli, hüccettir; bağlayıcı bir delildir.

9. Sahabeden kuran tefsirine dair en çok rivayette bulunan tefsirde ün kazanmış (7 )kişileri sayınız.                                                                                                                                                 
c- a. Ali b. Ebî Tâlib (40/660).
b. Abdullah b. Mes’ûd (32/652).
c. Ubeyy b. Ka’b (30/650).
d. Abdullah b. Abbâs (68/687).
e. Ebû Musa’l-Es’arî (44/664).
f. Zeyd b. Sâbit (45/665).
g. Abdullah b. Zübeyr (73/692)


10. Sahabe içerisinde tefsirde ilk üç sırayı kim alır?                                                                     
26 ibn Abbâs’
ibn Mes’ûd 
Ubeyy b. Ka’b’

11.-¨Abdullah b Abbas  (ibn Abbas) kuranın tercümanıdır¨diyen sahabe kimdir?
c- ibn Mes’ûd

12- Bir grup ilim adamı ise, sahâbenin bu tefsirini almanın vâcip olduğu kanaatindedir. Bu görüşlerinin nedenleri nelerdir?
 Kendi reyleriyle tefsir etseler bile Onların görüsü bankalarınınkinden daha isabetlidir. Çünkü sahâbe, lügat ehli olmak,Resûlullah’ın sohbetine mazhar olmak ve Onun ahlâkıyla ahlâklanmak, şeriatın maksatlarını ve insanların maslahatlarını, mükellefiyete esas olan halleri ve bu hallerin karinelerini en iyi bilmek vb. üstün özellik ve avantajlara sahiptirler.
                       

   TEFSİR TARİHİ 5.HAFTA SORULARI                                 
 1.Rasulullah zamanında yemene muallim olarak kim gönderilmiştir?                                                                                   
Muaz b. Cebel

2.hz.ömer zamanında ırak,a hangi muallim gönderilmiştir?
 Abdullah b. Mes’ud

3.tabiiler içinde mevali olan(arap olmayan)sahabeden ders alıp tefsirde öne çıkan kişiler kimlerdir?                                                       
 Nâfi’, ikrime, Atâ, Saîd b. Cübeyr ve Hasan Basrî,
4 hocaları sahabeler, öğrencileri tâbiîler olan mektepler tefsir ekolleri kaç tanedir isimlerini yazınız.                                                                                                 
c- 1. Mekke Medresesi/Ekolü:
2. Medîne Medresesi/Ekolü:
3. Irak (Kûfe) Medresesi/Ekolü:

5.mekke ekolünün kurucusu kimdir?                                                             
“Tercümânu’l- Kur’ân” unvânının sahibi olan Abdullah b. Abbas

  6.¨tabiiler ekolünde tefsirde en önde gelenler Mekke ekolüdür¨diyen kimdir?neden böyle söylemiştir?                                                             
  c- ibn Teymiye: “Tâbiîler içerisinde tefsir yönünden en önde gelenler Mekke
ekolünün yetiştirdiği müfessirlerdir. Çünkü onlar ibn Abbâs’ın talebeleridir

 7.mekke ekolünün yetiştirdiği seçkin öğrenciler kimlerdir?
c- Saîd b. Cübeyr Mücâhid b. Cebr  ikrime Atâ b. Ebî Rabah , Tâvus b. Keysan

 8.medine ekolünün kurucusu kimdir?                                               
c- Ubeyy b. Ka’b

9.medine ekolünün seçkin öğrencileri kimlerdir? 
c- Ebu’l- Âliye, Muhammed b. Ka’b el-Kurâzî, Zeyd b.Eslem, Ubeyy b. Ka’b’dan ders

10.ırak(küfe)ekolünün kurucusu kimdir?                                       
 Abdullah b. Mes’ûd

 11.Irak(küfe )ekolünün seçkin öğrencileri kimlerdir?                                     
c- Mesruk b. el-Ecda’ Esved b. Yezîd Mürre b. el-Hemedânî , Âmir es-Sa’bî, Hasan Basrî Katâde b. Diâme, ibrahim en-Nehaî

 12.Irak ekolüne ¨Irak Rey Ekolü¨ismi neden verilmiştir? 
c-bn Mes’ûd’un Kûfe’de oluşturduğu
medrese, daha çok rasyonel bir temel üzerine bina edilmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki islâm
âlimleri, ibn Mes’ûd’un teşekkül ettirdiği bu medreseyi/ekolü, içtihadı hareketlerin ilk
nüvesi olarak kabul ederek Ona “Irak Rey Ekolü” ismini vermişlerdir.

13.medine ve Mekke ekolleri ile ırak ekolünün arasındaki tefsir tarzı farkı nedir?                                                                             
c-Mekke ve Medine ekolleri re’y ve kıyasa fazla yer vermezlerken, Irak medresesinde bu görüşlere fazlasıyla önem verilmektedir.

14.islami eserlerde İsrailli rivayetler hangi isimler üzerinde yoğunlaşmıştır?                                                                                   
c-Abdullah b. Selâm Ka’bu’l- Ahbâr, Vehb b. Münebbih Abdülmelik b. Cüreyc üzerinde
yoğunlaşmaktadır.

15.tabii devrindeki tefsir ile sahabe dönemindeki tefsir arasında ne gibi farklar vardır?                                                                         
c-Sahâbe Tefsiri, kendilerine mânâsı kapalı gelen ayetlerle sınırlı kalmışken, tâbiîler
döneminde Kurân’ın bütünü tefsir edilmeye başlanmıştır. Yine Sahâbenin yaptığının
aksine, ayetlerin icmâlî mânâlarıyla yetinilmeyip gerektiğinde kelimeler de tefsir edilmiştir.
Lügat müfredatının yanında târihî bilgiler, fıkhî şerhler ve gayb âlemini tasvîr mahiyetinde açıklamaların yapılması da sahâbe döneminde fazlaca görülmeyen, tâbûna ait tefsir özelliklerindendir.

16.tabii tefsirinin bağlayıcılığı konusunda alimler ittifak etmişler mi?                                                                                           
c-Tefsircilerin çoğunluğunun görüşü, Tâbiûn Tefsirinin hüccet olarak kabûlü yönündedir.
17.tabiilerin tefsiri bağlayıcıdır diyen alimlerin gerekçeleri nelerdir?                                                                                           
c-Bunu benimseyenlerin gerekçesi ise, tâbiîlerin, tefsirin ekserisini sahâbeden almış olmalarıdır.
Ayrıca tâbiîlerin kendi şahsî ifadeleri, birbirleri hakkındaki hüsnü-ü şahâdetleri, Kütüb-i Sitte
sâhiplerinin onları tevsîki de bu görüsü destekler mahiyettedir. Bunun için de bu gruba dahil
tefsirciler onların kavillerine, görüşlerine eserlerinde yer vermişler,
18.tabiilerin tefsiri bağlayıcı (hüccet)değildir diyenlerden ikisini yazınız. 

c-. Su’be b. el-Haccâc, ibn Âkil ve bir diğer rivayete göre Ahmed b. Hanbel
 
19.tabiilerin tefsiri bağlayıcı (hüccet)değildir diyenlerin gerekçeleri nelerdir?                                                       
c- Bunların ileri sürdüğü delilleri; Resûlullah’tan işitmedikleri için Tâbiî Tefsiri, sahâbe Tefsirinin bulunduğu yere konulamaz. Nüzûl vaktinde yaşayıp,nüzûle sebep olan halleri ve karîneleri görmediklerinden dolayı, âyette kastedilen murâdı anlamada hata edebilirler, delil olamayan şeyi delil sanabilirler. Ayrıca sahâbenin sîka(güvenilir) oluşuna dair nass var ama, bunlar hakkında böyle bir nass mevcut değildir.

20.¨Rasulullah,tan gelen baş üstüne ,sahabeden gelenlerde muhayyeriz. Tabiilerden gelene gelince onlar rical(insan)biz de ricaliz¨diyen kimdir?                                                                             
c- Ebu Hanîfe

21.tefsirin birinci ikinci ve üçüncü merhaleleri hangi dönemler için zikredilmiştir?                                                                             
*Hz. Peygamber ve sahâbe dönemine “tefsirin birinci merhalesi”;
 *tâbiîler dönemine “tefsirin ikinci
*Etbau’t- tâbiîn de “tefsirin üçüncü merhalesi”
22.¨tefsir, melahim (geçmiş ve gelecek devirlere ait haberler,tarih kit.)megazi(şiddetli savaş meydanı ,kahramanlık,destan,masal vb anlatan kitaplar)gibi üç şeyin aslı yoktur¨diyen kimdir niçin böyle demiştir?                                                                                       
Ahmed b. Hanbel ......Tefsire dair olan haberlerin sahih olmayanları, sahihlerine nispetle çok olduğuna işaret etmek istemiştir ilk asırlardan itibaren zuhur etmeye başlayan fırkalar, kendi fikirlerinin asıl olduğu noktasından hareket ederek, onları teyid edecek mahiyette Kuran’dan deliller aramaya başlamışlardı. Ekseriya onları teyid eden nass’lar bulunamıyor, bazı ayetler zorlanmak sûretiyle te’vil edilmeye çalışılıyordu. Bu arada pek çok haberlerin de uydurulması icâb ediyordu. Bunlara isrâiliyyat dediğimiz haberler de ilâve edilirse, tefsir ilmindeki karışık
durum kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

 23.Ahmed b hanbel meşhur müsnedinde tefsire dair kimin nüshasını övmüştür?                                                                                 
Mısır’daki Ali b. Ebi Talha’nın

24.ilk müstakil tefsir yazarı kimdir?                                                     
Mukâtil b. Süleyman

25.diğer müstakil tefsir yazanların isimlerini yazınız                                                                                   
c- Ali b. Ebî Talha Mukâtil b. Süleyman Su’be Đbnu’l- Haccac, Süfyan es-
Sevrî, Vekî’ ibnu’l- Cerrah, Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Sellâm, Abdurrazzak b. Hemmâm

26.ilk tefsirlerin çoğu kaybolmuş ve bize kadar ulaşmamıştır bu eski tefsirleri koruyan eserlerinde barındıran bize ulaşmasını sağlayanlar kimlerdir?                                                                       
Taberî ve ibn Ebî Hâtim’in tefsirleri, bu eski tefsirleri koruyan tefsirler koleksiyonu
sayılmışlardır

27.emevilerin son dönemi ve Abbasîlerin ilk döneminde hadisler tedvin edilmeye başlanmış bu devirden önce müstakil tefsir kitapları yok idi bu dönemdeki tefsirler daha zilyede pey. Bir vesile ile yaptığı tefsir idi yani rivayetlerden ibaret idi. toplanan hadis mecmualarının bir bölümünde ¨kitabu,t-tefsir¨adındaki bölümlerde tefsir vardı bu bölümlerin bulunduğu hadis mecmualarına sahip kişilerin isimlerini yazınız                                             
c-Yezîd ibn Hârûn es-Sülemî, Su’be ibn Haccâc ,Vekî’ ibn Cerrâh, Süfyân ibn Uyeyne Revh
ibn Ubâde Abdurrezzâk ibn Hemmâm, Âdem ibn Ebî iyâz , Abd ibn Humeyd

28. Tefsirler daha sonra bu hadis kitaplarından toplanıp müstakil tefsirler meydana getirildi bütün rivayetler bir araya toplandı(tedvin) bu mecmuaların sahipleri kimlerdir?                               
c- ibn Mâce), ibn Cerîr et-Taberî ,Ebû Bekir ibn Münzir en-Neysâbûrî ,ibn Ebî Hâtim ibn Hibbân
, Hâkim ve Ebû Bekir ibn Merdûyeh

29.bütün bu mecmualar sadece ashabın ve peygamberimizinden nakledilen rivayet tefsirleri idi sadece bir kişi rivayetleri naklettikten sonra kendi tercihini ve bazı yerlerde gramer bilgisi vermiştir. Böylece ilk rivayet tefsiri ortaya çıkmıştır bu kişinin adını yazınız(bunu anlamadım bu zamana kadar hep rivayet idi yazıyor sonrada ilk rivayet tefsiri bir yanlışlık var ama dirayet demek istiyor galiba)                                                 
c-ibn Cerîr et-Taberî

30-Kuranın irabı ile alakalı ilk tefsir yapanlar kimlerdir?
c-Zeccâc, Vâhidî ve Ebû Hayyân

 31.fıkhi tefsir yazanlar kimlerdir?                                                       
c-Cessâs ve Kurtubî

32.felsefi kelami ağırlıklı tefsir yazanlar kimlerdir?                                         
Râzî

 34.tarihi tefsir yazanlar kimlerdir?                                             
 Sa’lebî ve Hâzin

 35.mutezili tefsirciler kimlerdir?                                                             
Rummânî, Cübbâî, Kâdı Abdülcebbâr, Zemahserî gibi

36.caferi tefsirciler kimlerdir?                                                   
Tabersî ve Molla Muhsin el-Kâsî

 37.tasavvufi tefsir yazanlar kimlerdir?                                               
 es-Sülemî

 38.işrai tefsir yazan tasavvuf alimleri kimlerdir?                           
ibnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî

 39.nasih ve mensuh ile ilgili tefsir yazan kimdir?                       
 Ca’fer en-Nehhâs

40.kurandaki mecazlarla ilgili tefsir yazan kimdir?               
 Ebû Ubeyde

41.kurandaki terimlerle alakalı tefsir yazan kimdir?
 Râgıb el-Đsfehânî

42.kurandaki yeminlerle ilgili tefsir yazan kimdir?   
ibnü’l-Kayyîm

43.kurandaki nüzül sebeplerini anlatan tefsir kimindir?   
 Vâhidî

44.kurandaki ahkam ile ilgili tefsir yazan kimdir?     
Cassâs

 45.müfessirler kronik sıralama ile kaç tabakaya ayrılır? 
Müfessirleri kronolojik sıra ile, beş tabakaya ayırabiliriz:

46.1.tabakada en başta hulafa-i raşidin gelir bunlara ait rivayetlerin çoğu hangi halifeye aittir?
 Hz. Ali’
                           
 47.1.tabakaya ait diğer altı sahabi kimdir?                               
1. ibn Mes’ûd.
2.  Đbn Abbâs.
3.  Ubeyy Đbn Ka’b.
4.  Zeyd b. Sâbit.
5.  Ebû Mûse’l- Es’ari.
6. Abdullah Đbn Zübeyr.

 48.2.tabaka tabiilerden oluşur bunların ilk sırasında mekke ekolü gelir bunlar ibn abbasdan rivayet etmişlerdir bunlardan bazılarını yazınız.                                                                                             
Atâ ibn Ebî Rabah, Mücâhid, ikrime, Saîd ibn Cübeyr, Tâvus ibnKeysan.

49.mekke ekolünde en az rivayette bulunan ve en güvenilir olan ve  en büyük alimlerin(buhari,şafii) itimat ettiği zat kimdir? 
Mücâhid

50.ibn mesudun ırak ekolündeki talebelerini yazın.                   
Katade, Mesruk ibnü’l- Ecda’,Alkame Đbn Kays, Esved en-Nehaî, Đbrahim en-Nehaî, es-Sa’bî

51.bunlardan başka (ekollerden)tefsir ile uğraşan tabiilerin isimlerini yazınız.                                                                                         
Mâlik ibn Enes, Hasan el-Basrî, Zeyd ibn Eslem, ed-Dahhâk ibn Muzâhim, Atiyye el-Avfî

52.  3.tabaka tefsir kitaplarını telif etmeye başlayanlardır. bunlar bir ayetin tefsirine yarayacak sahabe ve tabiilerden olan  bütün rivayetleri senetleri ile birlikte zikretmektedirler bunların en meşhurlarının ismini yazınız                                                                             
Süfyan ibn Uyeyne, Veki’ ibnü’l-Cerrah, Su’be Đbnü’l- Haccâc, Yezid Đbn Harun,
Abdürrezzak, ishâk ibn Râheveyh, Ebû Bekr ibn Ebi Seybe.

 53   dördüncü tabakadaki üç ismi yazınız                                                 
 ibn Cerîr et-Taberî, ibn Hibbân, ibnü’l-Münzir

54. Beşinci tabakadaki iki ismi yazınız                                                 
Ebû Ca’fer en-Nehhâs, Ebû Ali el-Fârisî v.s.

55.hangi tabakadan sonra tefsir hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline gelmiştir?
Dördüncü tabakadan itibaren, artık tefsir, hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline
gelmeye başladı.

56) Irak (Kûfe) Medresesi/Ekolünün kurucusu kimdir?
Hepsi
İmam-ı A’zam
Hz. Ali
Abdullah b. Mes’ûd **
Hz. Osman

57 ) Aşağıdakilerden hangisi sahabe müfessirlerinden değildir?

Ali b. Ebî Tâlib
Abdullah b. Abbâs
Hasanü’l-Basrî **
Ubeyy b. Ka’b
Abdullah b. Mes’ûd

58-Müfessirleri kronolojik sıraya göre kaç tabakaya ayırabiliriz?

3
1
5 *
4
2
Tefsir İlminin Dönemleri kaç tanedir?

1
2
4
3
5pusluvadi
Mon 14 March 2011, 03:33 pm GMT +0200
birde cevapları olsaydı süper olacaktı amma.

reyyan
Mon 14 March 2011, 05:14 pm GMT +0200
Cevapları Ruveyda kardeşimiz eklemiştir.Selam ve dua ile...

rayiha
Thu 31 March 2011, 09:44 am GMT +0200
ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK...MEVLAM SİZLERDEN RAZI OLSUN

zeynepaltun
Mon 21 November 2011, 11:59 am GMT +0200
ALLAH RAZI OLSUN ARKADAŞLAR EMEĞİNİZE SAĞLIK