- Tecdidin Dayandığı Temel Dinamikler

Adsense kodları


Tecdidin Dayandığı Temel Dinamikler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:06 pm GMT +0200

VI. Tecdidin Dayandığı Temel Dinamikler


 

Adil kimselerin bu ilmi tevarüs edeceğinden bahseden ha­diste de işaret olunduğu gibi tecdid, gerek avam gerekse havas tarafından İslam'a sokulan üç haricî unsurun ayıklanması şek­linde özetlenebilir. İnsanlar bu yabancı unsurları dinin sahih muhtevasından bir parça telakki ettikleri için İslam'ı bu yabancı unsurlardan ayıklamak isteyen herkese karşı düşmanca tavırlartakınmış ve bu uğurda gayret gösteren ehîl şahsiyetleri de deği­şik lakaplarla adlandırıp bidat ehli olmakla itham etmişlerdir. Halbuki onlar gerçek manada şeriata bağlı ve müceddid kim­selerdir.

Bu üç unsurdan ikisi, yani aşırı gidenlerin tahrifatı ve ca­hillerin tevili, iyi niyet sonucu İslam'a girmiştir. Geri kalan batıl ehlinin dine sızarak yaptığı tahribat {intihal) ise kötü emel ve çirkin garazlarla dine dahil edilmiştir.

Bati ehlinin intihali, bati düşünce ve davranışların yayıl­masını amaçlayan kimselerin İslam'dan olmayan hususlan İs­lam'a nispet etmesi demektir. Bütün bunlar, İslam'ı tahrif edip esaslarını yıkmak, müslümanların zihin ve gönül dünyasında İs­lam'a ilişkin şüphe ve tereddütler oluşturmak, onlan dinden uzaklaştinp koparmak amacına matuftur. Nitekim bu kitapta İn­celediğimiz konular da bu şüphelerin bir kısmına yöneliktir. [22]

[22] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 22-23.