- Tasavvuf Vize Soruları

Adsense kodları


Tasavvuf Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Tue 31 December 2013, 03:20 pm GMT +0200
TASAVVUF VİZE SORULARI

Soru 1 nın 20 5.0 Puanlar
Hangisi tasavvufa delil olan ayetlerden biridir?

A.“Dağlar yürütülür, serap haline gelir.”
B.“Ki onlar, Kur’an’ı parça parça edenlerdir.”
C.“Firavun, ‘Bütün usta sihirbazları bana getirin.’dedi.
 D.“İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir.
 E.“İyi biliniz ki kalbler ancak Allah’ı zikirle tatmin bulur.”

Soru 2 nın 20 5.0 Puanlar
Tasavvufun temel özellikleri içerisinde yer alan ‘Tasavvuf kitabi bir ilim değildir.’ ifadesi ne anlama gelmektedir?

 A.Tasavvufla ilgili kitaplar okunarak sufi ya da şeyh olunamaz.
 B.Tasavvuf akıl üstü, akıl ötesi aşkın bir ilimdir.
 C.Tasavvufta gayb alemine ait birtakım bilgiler mevcuttur.
 D.Tasavvufta kademeli bir terbiye vardır.
E.Tasavvufa tarikat denilen özel yollarla girilir.

Soru 3 nın 20 5.0 Puanlar
Hucviri’nin tasnifine göre sufilerin sahip oldukları makamı mücahede ile talep eden, taleb halinde kendilerini onların muameleleri üzerinde doğru bir şekilde bulunduranlara ……… denir. Boşluk nasıl doldurulabilir?

 A.Sufi     B.Mustasvif    C.Zahid     D.Mutasavvıf   E.Mürid

Soru 4 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 A.Hakim Tirmizi- er-Riaye
B.Ebu Talib Mekki- Kutul-Kulüb
C.Ebu Hafs es-Sühreverdi- Avarifu’l-Maarif
 D.İbn’ul-Arabi- Fususu’l-Hikem
E.el-Herevi- Menazilu’s-Sairin

Soru 5 nın 20 5.0 Puanlar
 “Tasavvuf ortaya çıkardığı ve geliştirdiği müesseselerle gerek fert gerekse toplum düzeyinde önemli hizmetler ifa etmektedir. Farklı coğrafyalarda farklı tarikatların ortaya çıkması, tekke, zaviye ve dergah gibi kurumların toplum içerisinde doğup büyümesi, buralara toplumun her kesiminden insanların teveccüh göstermesi, bu insanların toplumsal olaylara tepkileri ve çeşitli eylemlere girişmeleri bu bilimin de ilgi sahasına girmektedir .” İbaresinde tasavvufla hangi bilim arasındaki ilişkiden söz edilmektedir?

A.Felsefe     B.Sosyoloji    C.Kelam     D.Psikoloji    E.Hadis

Soru 6 nın 20 5.0 Puanlar
Peygamberimiz, Cibril hadisinde …….. , ……. ve ……… tarif etmiştir.

A.Cömertlik, ihlas ve takvayı
 B.Sıdk, infak ve İslam’ı   
C.İyilik, takva ve imanı   
D.İslam, şehadet ve sıdkı
 E.İman, İslam ve İhsanı

Soru 7 nın 20 5.0 Puanlar
İnsanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifâde eden doktrine “……...” denir.

A.Tasavvuf     B.Mistisizm    C.Batınilik    D.Maneviyat    E.Sufizm

Soru 8 nın 20 5.0 Puanlar
Hangisi İslam tasavvufunun kaynağıyla ilgili iddia edilen geleneklerden biri değildir?

 A.Hind   B.Japon    C.Yunan    D.Yahudi    E.İran

Soru 9 nın 20 5.0 Puanlar
 Zühd hareketinin doğuşuna sebep olan bazı faktörler bulunmaktadır. Hangisi bunlar içinde yoktur?

A.Siyasal yapı
B.Hz. Peygamber’in Sünneti
C.Sosyal ve kültürel yapı
 D.Ferdi unsurlar
E.Sanat ve edebiyatın getirdiği romantizm etkisi

Soru 10 nın 20 5.0 Puanlar
Bu mektebin en temel vasfı ‘Kuran ve Sünnet’ esasına daynan bir zühdi anlayışı benimsemesidir. Said b. Müeyyeb(ö. 90/709) ve İmam-ı Malik (ö. 179/795) gibi önemli temsilcileri vardır. Özellikleri verilen mekteb aşağıdakilerden hangisidir?

A.Horasan Mektebi    B.Kufe Mektebi    C.Bağdat Mektebi   D.Basra Mektebi   E.Medine Mektebi

Soru 11 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi hicri beşinci ve altıncı yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?

A.Gazzali    B.Hucviri    C.Bişr el-Hafi    D.Kuşeyri    E.el-Herevi

Soru 12 nın 20 5.0 Puanlar
 Sufiler genelde Basra, Kufe ve Horasan’da yaşamışlardır
.(I) Tasavvuf; Fıkıh, Kelam ve Hadis gibi diğer İslami ilimlerden ayrılmıştır.
(II) Klasik eserler denilen ilk kitaplar bu devirde kaleme alınmıştır.
(III) Yukarıda klasik “tasavvuf dönemine” ait olarak verilen seçeneklerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A.Yalnız II      B.I-II         C.I-III         D.Yalnız I       E.II-III

Soru 13 nın 20 5.0 Puanlar
 ……. nin öncüsü ve en önemli temsilcisi Zünnun el-Mısri’dir. Bu mektepte “marifet ve muhabbet” kavramları ön plana çıkar. Boşluk nasıl doldurulabilir?

 A.Mısır Mektebi   B.Şam Mektebi   C.Bağdat Mektebi   D.Nişabur Mektebi   E.Horasan Mektebi

Soru 14 nın 20 5.0 Puanlar
Hangisi Yeseviyye tarikatının özelliklerinden değildir?

A.Kurucusu Ahmed Yesevi’dir
B.Şeyhte bulunması gereken hilm, sabır gibi bazı özellikler vardır.
C.Tarikatın zikrine “Zikr-i erre” denir. D.Tarikat Irak bölgesinde doğmuştur.
 E.Zikri cehri/seslidir


Soru 15 nın 20 5.0 Puanlar
Tarikata ait altı esas bulunmaktadır.
I-Müceddidiyye kolunu Ahmed Faruk es-Sirhindi kurmuştur.
II-Nakşibendiyye’de “nısf-ı kıyam” denen zikir yapılır
III-Kalbi masivadan, dünyevi düşüncelerden muhafaza etmeye “nigah-daşt” denir
IV-Nakşibendiyye ile ilgili yukarıdakilerden hangi iki seçenek doğrudur?

A.II-III          B.III-IV            C.I-IV         D.I-II         E.II-IV

Soru 16 nın 20 5.0 Puanlar
-Hacı Bayram’ın halifesi Dede Ömer Sikkinî tarafından kurulmuştur.
- Bayramiyye’nin bir kolu olarak kurulmuştur.
-Halvetiyye ve Nakşinbendiyye’nin kaynaşmasından meydana gelmiştir.
 Bu kol aşağıdakilerden hangisidir?

A.Himmetiyye    B.Melamiyye    C.Şemsiyye    D.Gülşeniyye    E.Ahmediyye

Soru 17 nın 20 5.0 Puanlar
Kurucusunun “Cebavi” nisbesiyle anıldığı ve Şam taraflarında yayılan tarikat hangisidir?

A.Bayramiyye    B.Kadiriyye    C.Sühreverdiyye    D.Eşrefiyye    E.Sa’diyye

Soru 18 nın 20 5.0 Puanlar
Bu kurumun kapatılmasıyla birlikte Bektaşiyye tarikatının da faaliyetlerine son verilmiştir. Bu kurumun temsilcileri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.Topçular   B.Müsellemler  C.Acemi oğlanlar  D.Yeniçeriler  E.Cebeciler

Soru 19 nın 20 5.0 Puanlar
Mevlevilikte şube olmadığı halde meşreb denilen iki kısım vardır. Bu meşrebler hangileridir?

 A.Veled-Şems B.Şems-Mevlana C.Hüsameddin- Şems D.Veled-Bahaeddin E.Hüsameddin-Sultan Veled

Soru 20 nın 20 5.0 Puanlar
 “Zikir yaparken kalbe yönelip kalpte Allah’tan başkasına yer vermemektir.” Yukarıda tanımı verilen Nakşibendiyye esası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A.Nazar ber- kadem   B.Vukuf-i kalbi    C.Halver der- encümen  D.Huş der-dem   E.Nigah-daşt

Tue 21 May 2019, 02:28 pm GMT +0200
Cevap anahtarları nerede

gulsahkilicaslan
Wed 22 May 2019, 10:22 am GMT +0200
Allah razı olsun selam ve dua ile...

yasminnn
Wed 18 November 2020, 02:31 pm GMT +0200
Cevap anahtarları nerede

admin
Sun 22 November 2020, 10:21 pm GMT +0200
cevap anahtarı malesef silinmiş pdften yararlanarak çözebilirsiniz. iyi çalışmalar.