- Takdim

Adsense kodları


Takdim

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:16 pm GMT +0200
TAKDİM


 
Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla
 

İslam'ı bütün dinlere galip kılmak üzere Resulünü hidayet ve hakikat ile gönderen Allah'a hamd u senalar olsun.

İnsanlığın hidayet rehberi Kur'ân-ı Kerim'i beyan edip te­miz şeyleri helâl ve çirkin şeyleri haram kılmak üzere gönderilen Resûl-i Ekrem'e, onun âl ve ashabına ve onunla birlikte indiri­len nura tâbi olanlara salât u selâm olsun. [2]

 
I. Batının İslam Dünyasını Sömürgeleştirmesi ve Müslümanların Yakalandığı Esas Hastalık


Modern tarihe vakıf olanların bildiği gibi haçlı zihniyetini tevarüs eden entrikacı bati, iki yüz seneyi aşkın bir süredir İslam dünyasını boyunduruk altına almanın planlannı yapmış ve bul­duğu her fırsatta bu planlan uygulamaya koymuştur. Bu doğ­rultuda karşılaştığı her fırsatı değerlendirmiş ve büyük bir kıs­mına egemen oluncaya kadar İslam dünyasını peyderpey istilâ etmiştir. Aslında Bati, İslam dünyasının geri kalan kısmını da is­tila edebilecek güçteydi. Ancak amaçladığı hedefler açısından geri kalan kısmı bilfiil işgal etmek yerine, Özene-bezene eğittiği bazı yerli işbirlikçilere teslim etmeyi daha uygun gördü. Bunlar, köken itibariyle müslümanlardan olup onların diliyle konuşan kimselerdi. Ancak batıdan daha batili, sömürgecilerden daha sömürgeci piyonlardı. Bunlar, batinin bilfiil işgal ettiği toprak­larda hedeflerini gerçekleştirmek için sarf ettiği gayretten çok daha fazla gayret sarf ediyorlardı.

Bu manzara, Ebu Davud'un aktardığı şu nebevî mucizenin gerçekleşmesinden başka bir şey değildi:

"Pek yakında diğer ümmetler, aç insanlann bir çanak ba­şına üşüşmesi gibi sizin başınıza üşüşecek." Ashab-ı Kiram bu­nun üzerine: Ey Allah'ın Resulü bu, müslümanların sayı bakı­mından az olmasından mıdır? diye sorunca Allah Resulü ceva­ben şöyle der: "Hayır, aksine siz o gün çoksunuz. Ancak bu çokluk, sel üzerinde biriken çerçöpün çokluğu gibi olacaktır. Allah-û Teâlâ sizin kalplerinize uehen salacak ve düşmanlarınızın kalplerinden heybetinizi çekip alacaktır." Ey Allah'ın Resulü vehen nedir? diyenlere de şu cevabı verir: "Vehen, dünya sev­gisi ve ölüm korkusudur.[3]

İşte müslümanları paramparça eden ve onları düşmanları eliyle her türlü zillete düçâr kılan ve yaşamakta olduklan zillet ve bayağılığa maruz bırakan ve sonuçta müslümanı uysal koyun­dan daha hakîr kılan amansız hastalık budur. Hadis-i şerifte be­lirtildiği gibi bu hastalık, dünya sevgisi ve ölüm korkusudur.

İlk müslümanlar ise, bunun aksine ölümü {Allah yolunda şehit olmayı) seviyor ve dünyadan ikrah ediyorlardı. Onlar bu iki fazileti haiz olduklarından dolayı, sayı bakımından az olduk­ları halde bütün dünyaya meydan okuyup Allah uğrunda hak­kıyla cihad ettiler. Çok kısa bir zamanda Allah'ın dinini yeryü­zünün büyük bir bölümüne yaydılar. Sayı ve araç bakımından az oldukları halde dünyanın en büyük iki imparatorluğunu dize getirdiler. Hatta bu durum, birçok düşünürün şaşırıp kaldığı ve hakkında bir çözüm yolu bulamadığı en girift mesele haline gel­di. Zira bunun çözümü; kahramanlar üreten, Allah yolunda şehadeti, hayata ve infakı biriktirmeye tercih eden şahsiyetler çıkaran İslam'ın, ilahî ve hak din olduğunu itiraf etmekte yat­maktaydı.

Evet, bu iki zaaf (dünya sevgisi ve ölüm korkusu) müslümanların bu gün düçâr olduğu çöküş, gerileme, zillet ve bayağılığın başlıca nedenidir. Bu nedenler arasında bazı tahlilçilerin ve düşünürlerin zikrettiği başka sebepler de bulunmakta­dır ki; bunlann bir kısmı yanlıştır. Doğru olan1 kısmı da zikretti­ğimiz iki olumsuzluktan neşet etmekte ve ona dönüktür. [4]
[2] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 13.

[3] Ebu Dauud, Melâhim, 5, hadis nr: 4288

[4] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 13-15.