- Sünnetin Sahabe Psikoloj İsindeki Yeri

Adsense kodları


Sünnetin Sahabe Psikoloj İsindeki Yeri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 11:55 am GMT +0200
V. Sünnetin Sahabe Psikoloj İsindeki Yeri


 

Cenab-i Hakk, Rasûlü ve dini için güvenilir sahabîler ve müteyakkız alimleri müsahhar kıldı. Onlar nebevî davete iman edip o uğurda canlarını, mallarını, evlatlarını ve yurtlarını feda ettiler. En derin bir sevgiyle Peygamber'i sevdiler. Nebevî hiz­met uğruna canlannı ve mallannı feda ettiler. Peygamberin sünnetini ve hadislerini ezberleyip kayda geçirdiler. Onları ko­ruyup duydukları şekilde daha sonraki kuşaklara aktardılar. Sa-bah-akşam Allah Rasûlü'nün şu nidası onların kulaklannda çın­layıp durmaktaydı: "Bizden bir hadis işitip, onu başkasına ak-tarmakjçin ezberleyen kimseyi Allah sevince boğsun. Nice fıkıh taşıyıcıları bunu kendilerinden daha fakih olan kimselere ta­şırlar, Nice fıkıh taşıyıcıları vardır ki, fakih değiller. [159]

"Bizden bir şey işitip, onu aynen başkasına aktaranı Allahsevince boğsun. Nice fıkıh aktarılanlar vardır ki işiten (akta­ranken daha iyi beller.[160]

"Bir ayet de olsa benden (alıp) tebliğ ediniz. [161]

Sahabîler, Peygamberi hakkıyla dinleyip, ondan duydukla­rını hakkıyla tebliğ ettiler. Yakın-uzak hiçbir hadisi kaçırmadan Peygamber'in bütün sözlerini, hal ve harekatını, bakış ve tebes­sümlerini aktardılar. Azıyla-çoğuyla onun bütün özelliklerini der­leyip, onun söz ve fiillerini ezberlediler. Uykuda ve uyanıklıkta, oturuş ve kalkışta, giyimde ve binekte, yemede ve içmede onun bütün hâl ve hareketlerini kayıt altına aldılar. Hatta kestiği tır­nağı ne yaptığını, attığı balgamı nasıl ağzından çıkardığını, ilk olarak gerçekleştirdiği bir fiilde ve hazır bulunduğu bir ortamda nasıl hareket ettiğini kaydettiler. Bütün bunları, Peygamber (S.A.V.)'in yüce şanını takdir ettiklerinden ve onun hakkında zikredilenlerin ya da konuşulanların ve ona nisbet edilenlerin ne kadar değerli olduğunu bildikleri için yapıyorlardı. Bundan do­layıdır ki, onlardan bir hadis duyduğunuzda onu Peygamber (S.A.V.)'in ağzından duymuş gibi hissedersiniz kendinizi. [162]
[159] Ebu Davud, İlm, 10, hadis nr: 3655; Tirmizi, Ebvâbu'l-İlm, 7, hadis nr: 2795; İbni Mace, Mukaddime, 18, hadis nr: 230; Tirmizi hadisi naklettikten sonra hadisin sahih olduğunu belirtir.

[160] Tirmizi, Ebvâbu'l-İ!m, 7, hadis nr: 2795 Yukarıdaki iki hadisin tahriciyle il­gili olarak bkz. A. Fettah Ebu Gudde, Lemehât min Tarihi's-Sünne, 33-35

[161] Buharı, Kitabu Ehadisi'l-Enbiya, 6/496

[162] Seyyid Süleyman Nedvî'nin er-Risaletu'I-Muhammediye adlı kitabının dör­düncü konferansına bakınız. Konferans "Mükemmelliği ve Beşerî Hayatın Bütün Yönlerim Kuşatması Açısından Hz. Peygamberin Siyreti" başlığını taşımaktadır. Bu konferans da sözkonusu kitap gibi alanında değerli ve benzersiz bir çalışmadır. Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 80-81.