- Sünnetin Istılahı Anlamı

Adsense kodları


Sünnetin Istılahı Anlamı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:08 pm GMT +0200
B. Sünnetin Istılahı Anlamı[65]1. Muhaddislere Göre Sünnet
 

Muhaddislerin ıstılahında sünnet: Peygamber (S.A.V.)'den nakledilen söz, fiil, takrîr, ahlâkî sıfat, yaradılışa ilişkin özellik ve bi'setten önce ya da sonra sadır olan davranışlara denir. Mu­haddislerin çoğuna göre sünnet hadisle eşanlamlıdır.[66]

 
2. Usûlcülere Göre Sünnet
 

Usûlcülere göre sünnet: Kur'an haricinde Peygamber (S.A.V.)'den sadır olan söz, fiil ve takrirlere denir. [67]
[65] Tanımlardaki bu farklılık, sözkonusu branşların arzettiği mahiyet farkından ve bunun sonucu olarak branş erbabının üstlendiği görevin farklılığından kaynaklanıyor. Mesela Muhaddisler. branşları gereği Peygamberle ilgili her hususu ve bu cümleden olarak Peygamber'e ait söz, fiil, takrir ve sıfatları tespit edip aktarmayı amaç edindiklerinden Sünneti, "Peygamber (SA.VJ'den nakledilen söz, fiil, takrîr, ahlâkî sıfat, yaradılışa ilişkin özellik ve bi'setten önce ya da sonra sadır olan davranışlar" şeklinde tanımlamışlardır. Usûl alimleri, şer'î kaynakların tesbiti ve ahkamın istinbatıyla ilgilendikleri için Sünneti "Kur'an haricinde Peygamber (SA.V.)'den sadır olan söz, fiil ve takrirler" şeklinde tanımlamışlardır.

Fakihler, meseleyi Sünnetin şer'î hükme delâleti ve bağlayıcılığı açısından ele aldıkları için Sünneti "farz ve uacipler dışında Peygamber (SA.V.)'den sadır olan her şey"şeklinde tanımlamışlardır.

Aynı ifade, sünnete itaati teşvik makamında ya da bid'a mukabilinde kulla­nıldığı zaman hangi branştan olursa olsun bütün alimlere göre "dinde izlen­mesi gereken yol" (et-tarîkatu'l-muttebeatu fi'd-dîn)anlamına gelir. -Çeviren-

[66] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 46.

[67] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 47.


ceren
Sun 3 June 2018, 02:57 am GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ...

Rüveyha
Sun 3 June 2018, 11:41 am GMT +0200
Ve aleykümselam.. Mevlam ilmimizi artırsın inşallah

Bilal2009
Sun 3 June 2018, 01:38 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri sünneti seniyyeden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Mon 4 June 2018, 02:08 am GMT +0200
Aleykümüsselam bazılarına göre sünnet Efendimiz in söylediklerini yapmak bazılarına göre ise yaptıklarını yapmaktır