- Sahabenin Öğrenme Ve Uygulama Bakımından Sünnet

Adsense kodları


Sahabenin Öğrenme Ve Uygulama Bakımından Sünnet

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Wed 21 September 2011, 12:50 pm GMT +0200
II. Sahabenin; Ezberleme, Öğrenme Ve Uygulama Bakımından Sünnete Verdiği Önem


Ashab-ı Kiram istisnasız bir şekilde Allah Rasûlü (SAV.)'nün bütün harekât, söz ve fiillerini büyük bir dikkatle izlemekteydi. Peygamberden duydukları şeyleri ezberleme ve öğrendiklerini yaşama noktasında oldukça hırslıydılar. Bundan dolayı öğren­meyle ilgili her fırsat değerlendiriyorlardı.[132]

 
Sahabenin Sünnete Verdiği Öneme Dair Bazı Örnekler
 

1. Ömer b. Hattab (r.a.) anlatıyor: "Ben ve Ensârdan bir komşum nöbetleşe Allah Rasûlü'nün yanına gidiyorduk; bir gün o Allah Rasûlünün yanına vanyordu, bir gün ben. Ben gitti­ğimde o günün haberlerini ben aktanrdım. O gittiğinde ise o aktanrdı.[133]

2. Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber döne­minde iki kardeş vardı. Bunlardan biri belli bir sanatla uğraşır­ken, diğeri Allah Rasûlü'ne eşlik eder ve ondan bir şeyler öğre­nirdi. Sanatla uğraşan kardeş diğerini Allah Rasûlü'ne şikayet etti. Allah Rasûlü (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Belki de sen, onun sayesinde nzıklanıyorsun. [134]

3. Yezid  b.   Seleme   (r.a.)   anlatıyor:   [Bir  gün]  Allah Rasûlüne şöyle dedim: "Ey Allah'ın Rasûlü, senden çok hadis duydum. Bunların başı sonunu unutturur diye korkuyorum. Bana öyle bir söz söyle ki, bunlann hepsini ihata etsin." Allah Rasûlü cevaben şöyle buyurdular: "Bildiğin şeyler hakkında Al­lah'tan sakın. [135]

4. Hz. Enes anlatıyor: Kur'an'da, herhangi bir konuda Al­lah Rasûlü'ne soru sormaktan nehyolunduk, Bu nedenle bede­vilerden anlayışlı kimselerin gelip Peygamber'e soru sormasını arzuluyorduk. Onlar sorarken, biz de dinliyorduk. [136]

5. Ebu Hureyre (r.a.)'nin şöyle dediği rivayet olunur: "Siz­ler, Ebu Hureyre'nin neden fazla hadis rivayet ettiğini, buna mukabil Ensar ve Muhacirin neden bu kadar rivayette bulun­madığını soruyorsunuz. Muhacir kardeşlerim pazarlardaki alış-verişleriyle meşgulken, ben karın tokluğuna Allah Rasûlü'ne eş­lik ederdim. Böylece onların görmediği şeyleri görüyor, onların unuttuklarını ezberliyordum. Ensârdan olan kardeşlerim de mallanyla meşgul oluyorlardı. Ben ise suffa ashabından bir fa­kirdim. Allah Rasûlü bir hadisinde şöyle demişti: 'Elbisesini yere serip ben sözümü tamamladıktan sonra onu toplayan hiçkimse yoktur ki dediklerimi bellemiş olmasın.' Bunun üzerine üstüm-deki cübbeyi yere serdim. Allah Rasûlü sözünü bitirince onu toplayıp göğsüme bastırdım. Allah Rasûlünün o sözünden hiçbir şey unutmadım.[137]

6. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der: "Allah Rasûlü (S.A.V.)'den iki kap İlim aldım. Bunlardan birini insanlar arasında yaymak­tayım. Ötekine gelince şayet onu da yaymış olsaydım, şu gırtla­ğım kesilirdi. [138]

7. Ebu Hureyre (r.a.)'nin naklettiğine göre Ensârdan biri Allah Rasûlü (S.A.V.)'e şöyle der: "Ben sizden hoşuma giden hadisler duyuyorum; ancak bunları ezberleyemiyorum." Allah Rasûlü cevaben "sağ elinden yardım al" diyerek eliyle yazıyı i-şaret eder. [139]

8. Hz. Berâ şöyle der: "Bütün hadisleri Peygamber (S.A.V,)'den duymadık. Arkadaşlarımız bize hadis aktarırlardı. [Zira] biz deve gütmekle meşgul olurduk. [140]

9. Hz.  Enes(r.a.)'in şöyle dediği rivayet olunur:  "Allah Rasûlü (S.A.V.)'nden aktardığımız hadislerin hepsini bizzat on­dan işitmiş değiliz. Ancak birimiz diğerine hadis rivayet eder; fa­kat yalan söylemezdi. [141]

10. Yakub b. Abdullah b. Süleym b. Ukeyme, babası ka­nalıyla dedesinin şöyle dediğini rivayet eder: Allah Rasûlü (S.A.V.)'e gelip, şöyle dedim: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Rasûlü, [bazan] senden bir hadis duyuyor; ancakhadisi duyduğumuz gibi aktaramıyoruz." Allah Rasûlü şöyle buyurdu: "Haramı helâl, helâli haram kılmadığınız ve manayı doğru ifade ettiğiniz sürece bunda bir beis yoktur.[142]

11. Ebu Ubeyd el-Emvâl adlı kitabında şöyle bir rivayette bulunur: Allah Rasûlü (S.A.V.) Selîyt'e bir arazi parçası verdi. Selîyt de buraya gidip, gelirdi. Dönünce kendisine "senden son­ra Allah Kur'an'da şunları indirdi, Allah Rasûlü bu konularda şöyle   hüküm  verdi"   denilirdi.   Bunun   üzerine   Selîyt   Pey-gamber'e gidip: "Ey Allah'ın Rasûlü bana verdiğin toprak par­çası beni senden alıkoydu. Bunu benden geri al. Beni senden alıkoyacak hiçbir şeye ihtiyacım yoktur." dedi[143]

12.  İbni   Abbas   der   ki:   "Allah   Rasûlü   vefat   edince, Ensârdan bir adama 'haydi gidip ashaba soru soralım. Zira bu gün onların sayısı çoktur.' dedim. O bana 'Ey Abbas'm oğlu, şaşıyorum sana. Sahabe arasında onca büyük kimse dururken, insanların sana İhtiyaç duyacağını mı sanıyorsun?' dedi. Bunun üzerine adamdan aynlıp, hadislerle ilgili ashaba soru sormaya başladım. Bir adamın hadisini kaçıracak olsam kaylûle vakti adamın kapısına varıp, cübbemi yastık yapar beklerdim. Rüzgar toprağı üzerime savururdu. Adam çıktığında beni görür 'Ey Peygamber'in amcazadesi niçin birini gönderip haber vermedin de ben sana geleydim.' derdi. Ben de 'hayır, benim gelmem daha uygun' der ve ona hadisi sorardım. Benden ayrılan adam ise öylece kaldı. Hatta [gün geldi] beni etrafımda biriken İnsan­larla gördü[144]

Yine İbni Abbas'ın şöyle dediği rivaytt olunur: "[Bazan] tek bir şey hakkında sahabeden otuz kişiye soru sorduğum olur­du. [145]
[132] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 74.

[133] Buharı, İlrn, 27, hadis nr: 89

[134] Tirmizî, Zühd, 21, hadis nr; 2448; el-Hâkim, elMüstedrek, 1/94. Hâkim, bu hadisin Müslim aradığı şartlara göre sahih olduğunu belirtir.

[135] Tirmizî, İlm, 19, hadis nr: 2823

[136] Müslim, îman, 3, hadis nr: 102

[137] Buharî, Buyu', 1, hadis nr: 247; Müslim, Fezâilu's-Sahâbe, 35, hadis nr: 6347

[138] Buharî, İlm, 42, hadis nr: 120

[139] Tirmizî, İlm, 12, hadis nr: 2803

[140] Ahmed, el-Musned

[141] Taberânî, el-Mucemu'l-Kebîr, Heysemî el-Meemada (1/154) hadisi akta­ran ravilerin, sahih hadis ravileri olduğunu belirtir.

[142] Taberânî, el-Mucemu'!-Kebîr

[143] Ebu Ubeyd, el-Emvâ!

[144] Taberânî, el-Mucemtı'I-Kebîr, 5/129; İbni Sa'd, 2/2: 121; Hatîb, ei-Câmi\ 1/24; Zehebî, Siyeru A/omi'n-Nube/â, 3/220

[145] Zehebî, Siyeru AJâmi'n-Nube/â, 3/231 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 75-77.

ceren
Fri 22 December 2017, 04:34 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetini hakkıyla yerine getiren ve sahabelerin yolunda giden kullardan eylesin inşallah.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...

Bilal2009
Sat 23 December 2017, 01:58 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Kur an ve sünnet yolundan ayrılmayanlarındır zafer Rabbim tüm ümmeti Muhammed e
 (sav) zaferi nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Sat 23 December 2017, 02:02 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimizin sünnetlerini yaşayanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun