- Şâfi'îlerin Görüşü

Adsense kodları


Şâfi'îlerin Görüşü

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Tue 24 July 2012, 01:46 pm GMT +0200
c)   Şâfi'îlerin Görüşü :


Ödünç alınan paranın değeri düşse veya yükselse ya­hut bu para tedavülden kalksa mislinin ödenmesi gere­kir. Karz mübadelen" bir akit olmadığı için, ödünç alman şey misliyle borçlanılmış olur. Burada, misliyle ödeme, alacaklının hakkına daha yakındır. Para da mislî oldu­ğuna göre, eğer mislini bulup ödemek mümkün olmaz veya satın alma gücünü tamamen kaybetmiş bulunursa, bu takdirde kıymetini ödemek gerekir [58]  Şâfiîlerden, ödünç alındığı gündeki kıymetinin ödenmesi gerektiği gö­rüşü rivayet edilmişse de bu nakil zayıftır [59] Başka bir deyimle Sâfi'îler enflasyon farkı konusunda Ebu Hanîfe ile aynı görüştedir. [60]


[58]İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü'l-Muhtâc, e. II, s. 381-384; er-Ramlî, Nihâyetü'l-Muhtâc, c. IV, s. 288'den naklen A. Bayındır, a.g.e, s. 36.

[59] el-Heytemî a.g.e., c. II, s. 161; el-Cezîrî, a.g.e., c. III, s. 279, Mısır.

[60] Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 33.