- Ribâ ve Faiz Terimleri

Adsense kodları


Ribâ ve Faiz Terimleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Tue 24 July 2012, 01:33 pm GMT +0200
B)   Ribâ ve Faiz Terimleri:

Ribâ sözcüğü yerine türkçede daha çok «faiz» teri­mi kullanılır. Faiz; taşan, taşkın, dolu, ödünç verilen pa­ra için alman kâr gibi anlamlara gelir [106]

Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 1358/1939), ribâ ile fai­zin ayni anlama geldiğini belirtirken şöyle der : «Ribâ; aslı lügatte, ziyâdelenmek, fazlalanmak anlamına mastar olup, faiz dediğimiz özel fazlalığın  adı olmuştur... Câ­hiliyye devrinde asıl borca «re'sü'1-mâl» , ziyadesine ise «ribâ» adı verilirdi. Cihanın bugünkü faiz muameleleri nitelik bakımından câhiliyye devrinin bu âdetinden baş­ka bir şey değildir. Zaman zaman faiz mikdarının ve şe­killerinin azalması veya çoğalması muamelenin niteliğini değiştirmez. İşte Arap örfünde ribâ tam anlamıyla zamanımızdaki nükudun (nakit paraların) faizi veya neması ta­bir olunan fazlasıdır. Karz (ödünç para) dan başka borç­lar (duyûn)da tatbiki dahi böyledir. Şüphe yok ki lü­gatte bunun en uygun ismi ribâ, ziyade, artık olması ge­rekir. Buna faiz veya nema tabirinin kullanılması «Alım- atım ancak ribâ gibidir»[107] âyetinin delaletiyle, alım-satım ve ticarete benzetilerek yalan bir kullanmadır» [108]

Bir şeyin nitelikleri değişmedikçe, adının değişmesi, hükmünün değişmesini gerektirmez. Böylece, ribânın hükümleri aynı hukukî özellikleri taşıyan faize de uygula­nır. Bu, icâre akdine, kira akdi demek gibidir ki, her ikisi de aynı anlama gelen sözlerdir. [109]


[106] M. Z. Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, s. 35.

[107] Bakara, 275.

[108] Elmalılı, a.g.e., C. II, S. 952, 953.

[109] Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 58-59.