- Peygamber e s.a.v. yalan isnadı nehyeden rivayetler

Adsense kodları


Peygamber e s.a.v. yalan isnadı nehyeden rivayetler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Sun 18 September 2011, 02:02 pm GMT +0200
6. Peygamber (S.A.V.)'e Yalan İsnadı Nehyeden ve Bu FÜİİ Azapla Tehdit Eden Rivayetler


Meselâ "Her kim bilerek bana yalan isnad ederse cehen­nemde yerini hazırlasın"[552]hadisi gibi. Ulema bu hadisin hem lafız hem mana bakımından mütevatir olduğunu belirtmiştir.

Bir başka hadisde Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmakta­dır: "Bana yalan isnad etmek, başka birine yalan isnad etmek gibi değildir. Her kim bilerek bana yalan isnad ederse Cehen­nemde yerini hazırlasın." Bu hadis-i şerifi Buharı ve Müslim Sa­hihlerinin mukaddimelerinde nakletmişlerdir.

Bundan hareketle diyebiliriz ki şayet Sünnetin şer'î hü­kümlere kaynaklık etme gibi bir fonksiyonu olmasaydı, Pey­gambere yalan isnad edenler bu denli şiddetli tehdit edilmez ve ona isnad edilen yalanlar da herhangi birine isnad edilen ya­lanlardan farklılık arzetmezdi.[553]

 
7. Ümmetin Bu Tür Sünnetlerle Amelin Gerekliliği ve Sünnetin Bu Kısmının Bağlayıcılığı Konusunda İttifakı
 

Bütün müslümanlar, sadece bu tür sünnetlere dayanan ve bu kısmından başka bir dayanağı bulunmayan bazı fer'î mese­leler konusunda ittifak halindedir. Ahkamın bu tür Sünnetlerden alınması konusunda fikirbirliği halinde olmaları bu tür sünnetin hüccet değeri konusunda da fikirbirliği halinde olduklarını gös­terir.

Örnek olarak -anne veya baba tarafından- ninenin varis olacağı ve mirasın altıda birini alacağı şeklindeki hükmü zikre­debiliriz. Bu hüküm, bütün ümmetin, hakkında icma ettiği bir hükümdür. Bu hükmün yegane dayanağı Müstakil Sünnettir. Bu Kur'arTda herhangi bir şekilde zikredilmiş değildir.[554]

Şuf a hakkının meşru' oluşu[555] musâkât akdi[556] bir kadını halasıyla birlikte nikahlamanın haram oluşu[557] bu meyanda zik-redilebilecek diğer örneklerdir. İbni Abdilber'in kaydettiğine göre evcil merkep etinin haram oluşu da son dönem alimleri (muteehhirûn) arasında icma ile sabittir.[558]

Mestler üzerine meshermek, ay ve güneşin tutulması ha­linde kılman namazlar, yağmur namazı, mudârebe/kırâd akdi ve buluntu eşyanın hükmü gibi pek çok konu buna ilave edilebilir.

Kaldı ki bu tür Sünnetin hüccet olduğu konusundaki icmaı açıklamak için bu Sünnete dayanan fer'î hükümler hakkındaki icmaı isbat etmek zorunlu değildir. Aksine, istisnasız bütün müslüman imamlann herhangi bir fer'î hükmün isbaünda bu kabilden bir hadisle istidlalde bulunmaları yeterlidir. İmamlann mezheplerini ve eserlerini inceleyen herkes bunu açıkça görebi­lir. Bu durum, bütün imamların sözkonusu hadislerin hüccet ol­duğu konusunda fikirbirliği halinde olduğunu gösterir. Amel edilen hadis özelinin {tür değil) farklı oluşu sonucu değiştirmez. [Zira tür itibariyle bunlar aynıdır. [559]

Abdulfettah Ebu Gudde der ki: Alimlerin formüle ettiği "haber-i vahid Kitaba ya da Mütevatir Sünnete aykırı düşerse ve ikisini te'lif etme imkanı yoksa haber vahid reddedilir." şek­lindeki kural, Sünnetin teşrîdeki bağımsızlığıyla çelişmek. Zira bu özellikteki haber-i vahidin Sünnetle hiçbir alakası yoktur. Bu, bi­lerek ya da sehiv eseri Peygamber'e isnad edilmiş bir uydur­madır. [560]

İbni Kayyim şunlan kaydeder: Allah ve Rasûlü şehâdet eder ki Allah'ın Kitabına kat'î derecede aykırı olan tek bir Sün­net dahi yoktur. Zira Allah Rasûlü, Kitabın açıklayıcısı ve Kita­bın kendisine nazil olduğu kişidir. O, Kitapla yönlendirilmiş ve Kitaba uymakla yükümlü tutulmuştur. O, İnsanlar arasında Ki­tabın te'vîl ve muradını en İyi bilen kimsedir. [561]

 
8. Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün Kur an hakkında Söylediği "O Allah'ın Kelamıdır" Sözü
 

Bu sözle, Kur'an'ın Allah kelamı olduğu kesinlik kazan­maktadır. Yine bu nebevî açıklamayla Kur'an'a iman etmenin gerekliliği subût bulmaktadır. Bu gereklilik, Sünnetle varlık ka­zanan bir hükümdür. Dolayısıyla bu nebevî söz müstakil olarak teşrîde bulunan bir Sünnet olmaktadır. Bu konu, vahy-i gayri metlûv bölümünde detaylı.bir şekilde geçmişti.[562]

[552] Buharî, İlm, 38, hadis nr: 110. Suyûtî der ki: Bu hadisi yüzden fazla sahabî rivayet etmiştir. Suyûtî'nin bu sözünü AÜyyü'1-Kâri el-Meuzüatu'I-Kubrâ adlı eserin mukaddimesinde nakletmektedir.

[553] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 239-240.

[554] Şevkânî, Neylu'l-Evtâr, 6/511; İbni Kudâme, el-Muğnî, 7/52

[555] Bkz. el-Muğnî, 5/459; Hucciyyetu's-Sünne, 515

[556] Bkz. el-Muğnî, 5/454

[557] Bkz. Şerhıtrpmdeti'l'Âhkâm ve Tâlikâtı, 4/32; Tarhu't-Tesrîb, 7/31-32; el-Muğnî, 7/478:lmamların da ifade ettiği gibi bu konuda aykırı davrananla­rın muhalefetine itibar edilmez.

[558] Bkz. İbni Kudâme, el-Muğnî, 11/65

[559] Hucciyetu's-Sünne, 516

[560] Lemehât min Tarthi's-Sünne, 28

[561] İbni Kayyim, et-Turuku'l-Hukmiyye, 72-73 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 240-241.

[562] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 242.

ceren
Sun 3 June 2018, 03:06 am GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbim bizlerin olmayan peygamber efendimizin sünneti olamyan durum ve sözlerden uzak eylesin.hak yolda peygamber efendimizin sunnetine tabi kalarak yasayan kullardan eylesin inşallah. ...

Bilal2009
Sun 3 June 2018, 01:42 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz in izinden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Sun 3 June 2018, 06:33 pm GMT +0200
Aleykümüsselam Peygamberimize hakaret edemeyiz onlara çamur atamayız bunları yapanlar cehennemi hakeder