- Örfe Uygunluk

Adsense kodları


Örfe Uygunluk

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 14 September 2011, 11:53 am GMT +0200
6- Örfe Uygunluk


Hanefi mezhebinin, diğer mezheplerden farklı olarak örfe büyük bir önem verdiği ve bunu İslam Hukukunun kaynakları arasında mütalaa ettiği bilinmektedir.[619]"Örf ile sabit olanın, nass ile sabit olmuş gibi kabul edi­leceği" prensibi İmam Muhammed'den nakledilmektedir.[620]  Ayrıca onun, Muvatta'da zikrettiği,

"Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah yanında da güzeldir, müslümanların çirkin gördüğü şey, Allah yanında da çirkindir" [621]hadisi bu konuda hanefılerin dayandığı diğer bir delildir.

1- İmam Muhammed bu rivayeti, teravih namazının 20 rekat olarak ve cemaatle kılınması hususundaki haberleri naklettikten sonra zikretmiş ve şöyle demiştir:

"Biz bunların hepsini benimseriz. Ramazan ayında insanla­rın cemaatle nafile namaz kılmalarında bir beis yoktur. Çünkü müslümanlar bu konuda icma etmişler ve bunu güzel görmüşlerdir".[622]

2- Ebu Hanife'nin et selemini [623] kabul etmeyişinin sebebi, bunun in­sanlar arasında maruf bir şey olmamasıdır. Bir adamın diğerine selemle et satması konusunda Ebu Hanife şöyle demiştir:

"Bunda hayır yoktur. Çünkü bu bilinen bir şey değildir".[624]

3- Şerhu's-Siyeri'l-Kebir'de nakledilen bir rivayete Serahsî'nin getirdiği yorum, insanların maslahatları gereği uygulaya geldikleri bir şeyin örf ola­rak mütalâa edildiği ve bunda bir sakınca olmadığı istikametindedir. Şöyle ki: Hz. Ömer, Sa'd b. Ebi Vakkas'abir mektup göndererek, atların iğdiş edil­memesini ve iki milden fazla koşturulmamasını emreder.[625] Serahsî şöyle der:

"Resulullah'ın, Hz. Ali'nin bu meseleyle ilgili bir so­rusuna karşılık olarak verdiği,

"Kim böyle yaparsa ahirette nasibi yoktur" [626] hadisinin zahirini alan bazı kimseler, Cenab-ı Hakk'ın:

"(Şeytan şöyle de­di)...Onlara Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim..,"[627] âyeti­ni bu şekilde tevil ettiler ve bundan maksadın, binek hayvanlarının iğdiş edilmesi olduğunu söylediler.                   

Bizim görüşümüz bunda bir sakınca olmadığı yolundadır. Çünkü bu, Hz. Peygamber'den bugüne kadar hiç kimsenin itirazına maruz kalmadan yapılagelmiş maruf bir uygulamadır. İğdiş edilmiş atın satılmasında ve üzerine binilmesinde hiçbir mahzurun olmadığı ittifakla sabittir. Çünkü Hz. Peygamber'in atı böyleydi. Eğer bu uygulama mekruh olsaydı bizzat o, insanları bundan sakındırmak için böyle bir atı alıp üzerine binmeyi mekruh görürdü. Hz. Ömer'in ifadesindeki nehyin İmam Muhammed'e göre tevili şudur:

"Atın kişnemesi, düşmanı korkutur. Atı iğdiş etmek bu kişnemeyi yok eder. İşte atı iğdiş etmek bunun için kerih görülmüştür, yoksa dinde haram olan bir şey değildir".[628]

Görüldüğü gibi, Serahsî, hadisin yorumunu tamamen örf doğrultusunda yapmış ve hadiste

"bunu yapan kimsenin ahirette nasibi olmayacağı" şek­linde geçen şiddetli vaîde rağmen, bu konudaki nehyin İmam Muhammed'e göre sadece kerâhiyet ifade ettiğini belirtmiştir. Çünkü Hz. Peygamber'in atı da iğdiş edilmiş bir attır ve o günden sonra bu ameliye insanlar arasında uygulanagelmiş, yani örf olmuştur.

4- İmam Muhammed, örfle ilgili diğer bir uygulama olan sarık sarma konusunda da şunları söyler:

"Harpte ve harp dışında sarık giymek, nıüslümanların güzel olan işlerindendir. Sarık araplann tacıdır".[629] Hz. Pey­gamber şöyle buyurmuştur:

"Sarık giyinin ki hilminiz artsın".[630] Ayrıca Resulullah (s.a.v.), fetih gününde Mekke'ye başında siyah bir sarık olduğu halde girmiştir. Bundan anlıyoruz ki, bu güzel bir şeydir".[631]

İmam Muhammed'in de belirttiği gibi, sarık arapların tacı, yani onların geleneksel olarak giydikleri bir serpuştur. Bunun giyilmesinin güzel karşı­lanması, Hz. Peygamber'in de böyle bir serpuş giymiş olması ve bunu tavsi­ye etmiş olmasındandır.

5- Hz. Peygamber, buğdayla buğdayın, arpayla arpanın, misli misline (yani ayru cinsten olmak kaydıyla) ve elden ele (peşin olarak) satılmasını, aksi takdirde riba olacağım bildirmiştir,

Ebu Hanife ise, elde mevcut olmayan buğdayın, mevcut olanla aynen (mal olarak) satılabileceği görüşündedir.[632] İbn Ebi Şeybe'nin hadise muhalefet olarak değerlendirdiği Ebu Hanife'nin bu görüşü de insanlar arasında teamülen cari olan uygulamalardandır ve burada hadise muhalefet sözkonusu değildir. Çünkü hadisten maksad, ribaya mani olmaktır. Ribadan ve gayrimeşru kazançtan korunduktan sonra, ticari muamelelerin şeklinin şöyle veya böyle olması, insanların tayin ede­cekleri bir husustur. Bu konuda örf, önemli bir yer tutar. Nitekim Hz. Pey­gamber, cahiliye döneminden beri araplar arasında yaygın olan selem akdiy­le mal alışverişini yasaklamamış, sadece bazı düzenlemeler getirmiştir [633] yine İstisna' (siparişle mal yaptırma) akdi, eskiden beri insanlar ara­sında teamül olmuş bir uygulamadır. Hz. Peygamber'in insanın yamnda ol­mayan şeyi satmaktan yasaklaması [634] istisna1 akdine şamil olmadığı gibi [635] Ebu Hanife'nin cevaz verdiği "insanın yanında mevcut olmayan buğdayla, mevcut buğdayın alım satımı" da bu hadise aykırı değildir. Zira ha­diste geçen "insanın yanında olmayan şey" tabirini, insanın sahip olmadığı şey olarak anlamak daha uygundur. Çünkü tarladaki buğdayla, evdeki buğ­dayın alım satımında taraflardan en az birinin, sattıkları malları yanlarında bulunduramıyacakları aşikardır. Fakat yanlarında olsa da olmasa da, alışve­riş akdi yaptıkları anda sahip oldukları malları sattıklarında şüphe yoktur.[636]
[619] Bkz. Ebu Zehre. Ebu Hanife, 383-390.

[620] Serahsî, Şerhu's-Siyer, I. 169.   Burada verilen örnekle örf, gayrimeşru olmayan âdet ve gelenekmanasına kullanılmıştır.

[621] Şeybânî, Muvatta, 91. Dr. İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı Ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 115

[622] Age., 91.

[623] Selem, para peşin, mal veresiye olarak yapılan alışveriştir.

[624] Ebu Yusuf, İhtilâf, 34.

[625] Serahsî, Şerhu's-Siyer, I, 82.

[626] Dr. İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı Ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 115

[627] Nisa: 119.

[628] Serahsî, Şerhu’s-Siyer, I. 82-83

[629] "Sarık Arabların tacıdır" sözü. Hz. Ali'den de nakledilmiştir. Bkz. Sîretu İbn Hişam, 11.200.

[630] Dr. İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı Ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 116

[631] Serahsî, Şerhu's-Siyer, I, 91.

[632] İbn Ebi Şeybe, Musannaf, XIV, 273-274.

[633] Bkz. Ebu Zehre, Ebu Hanife, 396.

[634] Ebu Davud, el-Büyû ve-Icârât, 70.

[635] Ebu Zehre, Ebu Hanife, 385.

[636] Dr. İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı Ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 114-117