- Mantık Vize soruları

Adsense kodları


Mantık Vize soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Wed 2 January 2013, 04:59 pm GMT +0200
1)Mantık açısından aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

Doğru öncüllerden doğru sonuç çıkar.

Yanış öncüllerden yanlış sonuç çıkar.

Öncülün birisi tikel ise sonuç tikel olur.

Öncüllerin doğru olmasına rağmen sonuç yanlışsa akıl yürütme geçersizdir.

Her mantıklı (tutarlı) çıkarım olgusal olarak da doğrudur.

2)Aşağıdakilerden hangileri akıl ilkeleri için söylenemez?

Üç temel akıl ilkesi vardır.

Bunlar evrensel ve zorunludur.

Rasyonalist ve Ampristlere göre bunlar doğuştandır.

“Bir şey ne ise odur” bir akıl ilkesidir.

Yeter sebep ilkesi zihin içi değil de dış dünya için vardır.

3)Aşağıdakilerden hangisi salt bir mantık doğrusudur?

Bütün üçgenler üç kenarlıdır.

Bütün çocuklar yaramazdır.

Su normal şartlarda 100º derecede kaynar.

Her kaçan korkaktır.

İzmir güzel bir şehirdir.

4)Aşağıdakilerden hangisi İslâm Kültür dünyasında beliren mantık aleyhtarlığının nedenlerinden sayılmaz?

İslâm düşüncesini yabancı etkilerden koruma hassasiyeti.

Dini ilimlerin ihmal edilmesi korkusu.

Arap dili ve düşüncesini dejenere edeceği korkusu.

Tercüme edilen mantık metinlerinin Müslümanlar tarafından ilk etapta yadırganması.

Kuru olduğu, düşünceyi kısırlaştırdığı, zevk yolunu tıkadığı iddiası.

5)Van kedisi - kedi kavramları arasındaki ilişkiyi beş tümel açısından aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru bir şekilde ifade eder?

Cins-Hassa

Tür-İlinti

Tür-Cins

Cins-Ayrım

İlinti-Tür

6)İki kavramdan her biri diğerinin bazı bireylerini içine alırsa aralarında eksik girişimlik vardır.
Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisinde “eksik girişimlik” vardır?

Anne-Kadın

Balık-Kuş

Gezegen-Mars

Asker-Türk

Sıvı-Katı

7)Aşağıdakilerden hangisi kavram kargaşasına düşme nedenlerinden biri değildir?

Niyet farklılaşması

Kavramlara keyfi anlamlar yükleme

Kavramların gevşek, kaypak ve belirsiz anlamlarından yararlanma isteği

İdeolojik yaklaşımlar

Sıkça lügatlere ve etimolojik anlamlara bakma

8)Aşağıdakilerden hangisi tanım için söylendiğinde yanlış olur?

Tanım, terimlerin içlemini belirtmektir.

Yalnızca neliği olan terimlerin gerçek tanımı yapılamaz.

Gerçek tanımı yapılan terimlerin mutlaka gerçekliği de vardır.

Gerçek tanım, tanımlayana göre farklılık gösterir.

Ad’sal tanım, bir terimin sözlük anlamını belirtir.

9)Bir kavramın yakın cinsi ve hassası belirtilerek yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Yarım niteliksel tanım.

Eksik özsel tanım.

Tam özsel tanım.

Tam ilintisel tanım.

Eksik ilintisel tanım.

10)Aşağıdakilerden hangisi bölmenin şartlarından değildir?

Bölme tam olmalıdır.

Bölümler, bölünenle aynı olmamalıdır.

Bölünen terim, bölümlerden daha genel olmalıdır.

Bölümler, bölünenlere aykırı olmamalıdır.

Bölünen terimler, bölümlerden daha özel olmalıdır.

11)Bir kavramın uzak cinsi ve yakın ayrımı belirtilerek yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Yarım niteliksel tanım.

Tam özsel tanım.

Eksik özsel tanım.

Tam ilintisel tanım.

Eksik ilintisel tanım.

12)Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

Burcu, Esra’dan daha çalışkandır.

Ne Ali ne de Ahmet geldi.

Seni seviyorum; fakat kötü kalplisin.

Arabam üç gündür tamircide bekliyor.

Benimle gezintiye çıkar mısın?

13)Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bitişik şartlı önermedir?

Güneş Dünya’dan daha büyüktür.

Ahmet gelir ama kalıcı değildir.

Yağmur yağarsa yerler ıslanır.

Eğer bir kişi spor yapıyorsa ayıplanacak değildir.

Mehmet hariç herkes sınava çalışmıştır.

14)Aşağıdaki önerme türlerinden hangisi “tikel önerme”ye örnek oluşturur?

Ahmet üzerime doğru yürüdü.

Bazı bilim adamları yaşlıdır.

Şu kitabı okudum.

Tüm bitkiler yeşildir.

Hiçbir Pazar evde kalmadım.

15)“Tüm insanlar güler yüzlüdür.” önermesinin çelişiği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Bazı insanlar güler yüzlü değildir.

Bazı insanlar güler yüzlüdür.

Hiçbir insan güler yüzlü değildir.

Kimi insanlar güler yüzlüdür.

İnsan güler yüzlüdür.

16)“Hiçbir sürücü dikkatli değildir.” önermesinin üst karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Tüm sürücüler dikkatlidir.

Bazı sürücüler dikkatlidir.

Bazı sürücüler dikkatli değildir.

Sürücü dikkatli değildir.

Her sürücü dikkatli değildir.

17)Aşağıdaki önermelerden hangisinin düz döndürmesi yapılamaz?

Bazı insanlar evlidir. (I)

Bazı insanlar bekar değildir. (O)

Bütün evliler insandır. (A)

Hiçbir evli bekar değildir. (E)

Bütün insanlar evlidir. (A)

18)“Her insan değerlidir” (A) “Hiçbir insan değerli değildir” (E) önermeleri için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

Bunlar karşıttırlar ve ikisi birden doğru olabilir.

Altkarşıttırlar, biri doğru olunca diğeri yanlış olur.

Çelişiktirler, ikisi birden doğru olamaz.

Üstkarşıttırlar, ikisi birden asla doğru olamaz.

Altıktırlar, tümele göre tikelleri doğru veya yanlış olur.

19)Mehmet üniversite sınavını kazanırsa veya iyi bir iş bulursa İstanbul’da kalacaktı. Fakat Mehmet İstanbul’da kalamadı.
Yukarıdaki öncüllerin mantıksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Mehmet üniversite sınavını kazandı ama iyi bir iş bulamadı.

Mehmet üniversite sınavını kazandı ama İstanbul’da kalamadı.

Mehmet üniversite sınavını kazandı ama iyi bir iş buldu.

Mehmet ne üniversite sınavını kazandı, ne de iyi bir iş buldu.

Mehmet hem üniversite sınavını kazandı, hem de iyi bir iş buldu.

20)Birinci öncülü tümel olumlu, ikinci öncülü tikel olumsuz, sonucu tikel olumlu olan bir kıyasta kıyasın hangi kuralına uyulmamıştır?

Öncüllerden biri tümel olmalıdır.

İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.

Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç da olumsuz olmalıdır.

İki tikel öncülden sonuç çıkmaz.

Öncüllerden birisi tikelse sonuç da tikel olmalıdır.