- Kurumun gelir kaynakları şunlardır

Adsense kodları


Kurumun gelir kaynakları şunlardır

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 11 July 2012, 01:37 pm GMT +0200
Kurumun gelir kaynakları şunlardır:


1) İşçi ve işverenden sağlanan primler. İşçinin üc­retinin her ay yaklaşık °/o 35 kadarı prim olarak kuru­ma gider. Bunun üçte bir kadarı işçi, geri kalanı işve­ren tarafından yatırılır [467]

2)  Dolaylı devlet yardımları. 4792 sayılı kanunun 19/F maddesine göre «sosyal sigortalara genel bütçeden yardım yapılması» öngörülmüştür. Ancak bugüne kadar-devletin dolaysız yardımı olmamıştır. Fakat devlet sos­yal sigortalara dolaylı yardımlar yapmaktadır. Bunların   -başında, bu kuruma tanınan vergi muafiyetleri gelir. Yi­ne işçi ve işverenler ödedikleri primleri, vergiye tâbi ücret ve kârlarından (matrahtan) düşmek hakkına sahip­tirler. Bunların ne ölçüde ve önemde bir devlet katkısı olduğu tartışmalıdır [468][467] Sos. Sigor, Kanunu, mad. 73, 74.

[468] Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Sermet Mat. İst. 1975, s. 95, 96.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 206-207.