- Kuranda din ve ahlak egitimi programı

Adsense kodları


Kuranda din ve ahlak egitimi programı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Mon 27 September 2010, 07:04 pm GMT +0200
 
KUR’AN’DA DİN VE AHLAK EĞİTİMİ PROGRAMI
Gelişme çağlarına göre din eğitiminin konuları neler olmalı­dır? Bu soruya, Kur'an. Hz. Lokman'ın oğluna öğütlerini zikreder­ken temas etmektedir. Ancak burada zikredilen eğitim konuları bir zamanlama yapılmadan verilmektedir. Bu programın çocuğun belirli yaş dönemlerindeki psikolojik gelişimine göre değişik şekilde uygulanılması gerekmektedir. Gene bu programın önemli bir kısmı, gelişim dönemlerinin ancak ikinci aşamasından itiba­ren uygulama alanı bulabilmektedir. Çünkü birinci dönem (bebeklik) de çocukta zihni faaliyetler yeteri kadar gelişmemiştir.

Ancak burada şu hususa temas etmek yerinde olacaktır. Çocuk eğitimi çok yönlü ve karmaşık bir iştir. Çocuğun dini ve ahlakî eği­timi bu yönlerden sadece birisidir. Duygusal, zihinsel, sosyal alan­larda, hatta motor ve dil gelişimi gibi çok spesifik gözüken husus­larda bile yapılacak eğitim, din ve ahlak eğitimini etkiler. Eğitimde daima gözönüne alınması gereken ilkelerden biri olan bütünlük (totalite) ilkesi, din eğitimini, bu alanlar ile birlikte dü­şünmeyi gerektirmektedir. Bundan dolayı biz, tek başına din eği­timi ile ilgilenip çocuğun eğitiminin diğer yönlerini ihmal eden bir tutumun din eğitimini de aksatacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle din eğitimi için öngörülen programı uygularken, genel eğitimin tüm alanlarına da dikkat etmenin, onların çocuğa kazandırılması için gerekli özenin gösterilmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüzden çalışmamızda bu konulara da yer vermeyi doğru bulduk. Bu bağlamda, ancak öncelikler söz konusu olabilirdi. Biz de diğer alanlara göre din duygusu gelişimi alanına öncelik verdik. Yeri geldikçe nüzul sebebi ile kendimizi sınırlamadan bu konulara temas ettiğini düşündüğümüz ayetleri verdik. Bu yaklaşım  Kur'an'ın, insanın her yönü ile yetiştirilmesini tavsiye ettiği kanaatinden kaynaklanmaktadır. Çünkü insanı her yönü ile "en iyi yaratılışlı"  olarak bildirmektedir.

Şimdi  Kur'an'ın'ı, doğrudan çocuk eğitimini doğrudan konu alan ayetlerine bakalım. Kur'an'da çocuklara, belirli  dönemlere göre verilecek eğitim ve onun temel konuları şu ayetlerde belirtilir.

"Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür, " demişti.

"Biz insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. "

"Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü kö­rüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme, on­larla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı ha­ber veririm. "

" (Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinlikle­rinde bulunsa yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır. "

"Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir­meye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. "

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürle­nerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övüngen kimseleri asla sevmez. "

"Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çir­kini merkeplerin sesidir."
[1]

Bu ayetlerden ortaya çıkan programa göre, çocuklara verilecek temel kavramlar şunlardır:


1- Allah kavramı (ona ortak koşmama ve ona inanma)

2- Ana-babaya saygı

3- İtaatkârlık

4- İnsanlarla iyi geçinmek

5- İyilik ve kötülük kavramlarını kazandırarak vicdanı  oluş­turmak

6- Namaz ve ibadet kavramı

7- İyiliği emir, kötülükten nehyetme bilinci ile insanlara yar­dım etme

8- Sabır

9- İnsanlarla iletişim kurmak


a- İnsanları küçümsememe, onlardan yüz çevirmeme

b- Tevazu (Kibri terketme)

c- Tabiîlik (Samimiyyet)

d- İnsanlara alçak sesle konuşmak sesini yükseltmekten ka­çınmak

Yukarda zikri geçen bu kavramların hepsi belirli bir yaş döneminde verilemez. Bu konular her yaş döneminin özelliklerine ve çocuğun idrak derecesine göre ergenlik çağına kadar çeşitli yöntemlerle, zaman zaman taklidle, zaman zamanda şuurlu hareketlerle çocuğa kazandırılmaya çalışılır. Bu ayetlerin dışında çocuk eğitimine temas eden veya çocuğu konu alan başka ayetler de vardır. Kur'an'da çocuğu doğrudan konu edinen ayet sayısı 297'dir. Dolaylı olarak çocuktan bahseden ayetlerle birlikte bu sayı 342'ye yükselir.[2] Fakat bunların muhtevaları bu programdan çok farklı konular değildir. Onun için bu programı yeterli görmekteyiz. Zaten program iyilik yapmak, kötülükten kaçınmak ve bunları başkalarına tavsiye etmek gibi son derece geniş kapsamlı ve her türlü yoruma açık kavramlarla düzenlenmekte, daha sonra da özellikle insanlarla iletişim kurmakta çok önemli olan dört erdem üzerinde durulmaktadır. Bu konular uygulamada geniş bir alanı kapsamaktadır. Onun için programı tesbit açısından bu ayetleri yeterli gördük.

Eğitim programına konu olabilecek hususları toplu olarak kap­sayan Kur'an'da bir bölüm daha vardır. İsra suresi 9-39 arasındaki ayetler de bize belli bir eğitim programı vermektedir. Bu ayetlerin 9-20 arasındakiler insan psikolojisinden bahseder. İyi davranışta bu­lunan müminlere mükafat vadeder. İnanmayanları azab ile tehdid

eder. İnsanın hayrı da şerri de istediğini, çok aceleci olduğunu, ge­ceden ve gündüzden ibret alabileceğini, davranışlarının muhasebe­sini yapabileceğini, hidayeti ve delaleti anlatır. Sonra devam eder.

21- "Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır! Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımın­dan daha büyüktür."

22- "Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma! Sonra kınanmış ve kendi başına terkedilmiş olarak kalırsın."

23-"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine  "Uf!" bile  deme; on­ları azarlama; ikisine de güzel söz söyle."

24-"Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl   yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et."

25-"Rabbiniz sizin kalpleriniz dekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye yö­nelenleri son derece bağışlayıcıdır."

26- "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma."

27-"Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür."

28- "Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda olduğun) bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa ken­dilerine gönül alıcı bir söz söyle."

29-"Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun."

30- Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür."

31- "Geçim endişesi ile  çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur."

32- "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur."

33- "Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın.  Bir kimse zulmen öldürülürse,  onun velîsine  (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır."

34- "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü veri­len söz sorumluluğu gerektirir."

35- Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tar­tın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi   bakımından daha güzeldir."

36-"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur."

37- "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebi­lirsin."

38- "Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde se­vimsizdir."

39-"İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme; sonra kınanmış ve (Allah'ın rahme­tinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın."[3]

Yukarıdaki programa ek olarak bu ayetlerde de şu konular üze­rinde durulmaktadır.

a) Kalb temizliği

b) Akrabayı gözetme

c) Yoksulu gözetme

d) Yolcuyu gözetme

e) Tatlı sözlü (Gönül alıcı) olma

f) Verdiği sözde durma

g) Dengeli harcama alışkanlığı kazanma h) İsraftan kaçınma

i) Cimrilikten kaçınma

i) Zinaya yaklaşmama

j) İnsan öldürmeme

k) Başkasının(yetimin) hakkını yememe, ölçüyü doğru yapma


1) Bilgisizce inat etmeme

Kur'an'ın büyük küçük herkes için öngördüğü ahlak ilkelerini kapsayan program bu uygulamada Lokman süresindeki programla birleştirilerek çocuğa kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu çalışmada bunlar da dikkate alınmıştır. [4]

 

[1] Lokman, 31/13-19.

[2] İ. Canan, Kur'an'da Çocuk, s. 17-20.

[3] İsra, 17/9-39.

[4] Y. Doç. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Çocuğun Din Eğitimi, İfav Yayınları: 125-130.

yagmur_7-c
Thu 6 February 2014, 09:36 pm GMT +0200

SELAMÜNALEYKÜM;
a) Kalb temizliği

b) Akrabayı gözetme

c) Yoksulu gözetme

d) Yolcuyu gözetme

e) Tatlı sözlü (Gönül alıcı) olma

f) Verdiği sözde durma

g) Dengeli harcama alışkanlığı kazanma h) İsraftan kaçınma

i) Cimrilikten kaçınma

i) Zinaya yaklaşmama

j) İnsan öldürmeme

k) Başkasının(yetimin) hakkını yememe, ölçüyü doğru yapma

1) Bilgisizce inat etmeme

Ahlak konusu insanların çocukluk yaştan itibaren edineceği önemli bir hususdur. Çocuklarımız ahlakı ile büyüyüp , gelişecekler...   :)

mevlüdekalınsaz
Wed 30 April 2014, 06:40 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam;Mevlam ebeveynleri bu hususlarda bilinçlendirsin inşallah..Çok dikkat edilmesi gereken zor bir hal evlat  yetiştirmek,daha doğrusu hayırlı evla t yetiştirebilmek...Mevlam ilk eğitmenlerimizi bilinçli kılsın ,bizlere de hayırlı evlatlar olabimeyi nasip eylesin....
 
"Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl   yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!"(İsra 24)

Yehma
Sat 29 September 2018, 05:09 pm GMT +0200
Kendimizde olan hasletleri çocuğumuza aksettirebiliriz. Bunu için kendimiz dinimizi anlayıp yerine getirip çocuğumuza bu şekilde örnek olabiliriz. Bilinçli anne babanın çocukları da bilinçli olur. Yapmadığımız bişeyi öğretmeyiz eğreti durur. Çocuğumuza öğretirken de irade kazanmasını sağlamalıyız ki biz olmadığız zamanda devam ettirsin güzel hasletleri.

Yehma
Sat 29 September 2018, 05:10 pm GMT +0200
Kendimizde olan hasletleri çocuğumuza aksettirebiliriz. Bunu için kendimiz dinimizi anlayıp yerine getirip çocuğumuza bu şekilde örnek olabiliriz. Bilinçli anne babanın çocukları da bilinçli olur. Yapmadığımız bişeyi öğretmeyiz eğreti durur. Çocuğumuza öğretirken de irade kazanmasını sağlamalıyız ki biz olmadığız zamanda devam ettirsin güzel hasletleri.