- Kitabın Tertip ve Fihristi

Adsense kodları


Kitabın Tertip ve Fihristi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:18 pm GMT +0200
Kitabın Tertip ve Fihristi


 

Kitabı bir giriş, dört bölüm ve bir sonuç şeklinde düzenle­dim.

Giriş kısmında kitabın ana konularından önce ele alınması gereken iki konuyu işledim. İlk olarak tebliğe ilişkin konularda peygamberlerin masum olup olmadığı konusunu işledim. Zira peygamberlerin ismeti bu konunun dayandığı temel esasür. ikinci olarak, sünnetin sözlük ve ıstılahı manalarını beyan et­meye çalıştım. Çünkü bu nokta şüphelerin çokça ileri sürüldüğü bir noktadır.

Birinci Bölüm sünnetin önemine dairdir. Bu bölümde başlıca işlenecek konular şunlardır: Peygamber (S.A.V.)'in sün­nete verdiği önem, sahabenin ezberleme, öğrenme ve uygu­lama bakımından sünnete verdiği önem, sahabenin kendi ara­larında hadisi müzakere etmesi, sahabenin hadis müzakeresini karşılıklı olarak birbirlerine tavsiye etmesi, sahabenin ruh dün­yasında sünnetin konumu, hadis talebi uğruna sahabenin yap­tığı yolculuklar (rihle), rihle faaliyetinin başlaması, önemi ve se­bepleri.

İkinci Bölüm sünnetin yazıya geçirilmesiyle alakalıdır. Bu bölümdeki konuları da şu şekilde sıraladık. Hadisleri derleme işini düşünen ilk kişinin Ömer b. Abdülaziz olduğu şeklindeki yaygın hatayı değerlendiren bir giriş, Peygamber (S.A.V.)'in sünneti yazmaya İzin vermesi, hadis yazımını nehy eden hadis­ler, yazmaya müsaade eden hadislerle yazmayı nehy eden ha­dislerin telifi, (bağdaştırılması) sahabenin sünnet yazımına ver­diği önem, sahabe şakirdlerinin sünneti ashapdan alması ve yazma işine verdiği önem, tabiin kuşağının sünnetin yazım ve tedvinine verdiği önem, sünnetin hicrî ikinci asırda tedvini ve bu çağda yaşayanlann sünnet uğruna gerçekleştirdikleri üstün hizmetler, sünnetin hicrî üçüncü asırda tedvini ve seleften bazı kimselerin ilmi yazmaktan hoşlanmaması ve bunun sebepleri, hadis aktarımında kullanılan bazı ıstılahların izahı, hadis aktarı­mının sadece şifahî olduğu vehmi, Bazı sahabîlerin hadis rivayetinden kaçınması diğer bir kısmının da bunu nehy etmesi ve bunun nedenleri.

Üçüncü Bölüm sünnetin genel olarak hüccet oluşuna da­irdir. Bu bölümde işlenecek başlıca konular şunlardır: Kur'an'a göre  sünnetin  delil   oluşu  ve  Cenab-ı  Hakk'ın  Peygamber (S.A.V.)'i Kitabın açıklayıcısı kılışı, O'nu uyulması gereken en güzel örnek ilan ettiği ve kendisine teşrf (yasama) yetkisi bah­şettiği, Kur'ân-ı Kerim'in vahyin iki kısmına yani vahy-i metlûv ve vahy-i gayr-İ metlûve delâleti, sünnete göre sünnetin delil oluşu, Peygamber (S.A.V.)'in nübüvvet ve ismetine dayanarak sünnetin hüccet oluşunu İspatlama, sahabe tatbikatına göre sünnetin delil oluşu, sünnete başvurmadan Kur'an'ı yaşamanın imkansızlığından hareketle sünnetin hüccet değerini ispatlama, selef-i salihinin sözlerinde sünnetin hüccet değeri, sünnetin hüc­cet  değerinin  icma  ile  sabit  oluşundan  hareketle  sünnetin hücciyetini ispatlama.

Sünnetin hüccet değerini inkar edenlerin geneli sünneti ol­duğu gibi reddetmemektedir. "Zannı ifade ediyor ya da güveni­lir yollarla nakledilmemiştir" gerekçeleriyle sadece haber-i va­hidi reddetmektedirler. Buna mukabil tevatürle sabit olan ha­berleri kabul etmektedirler. Bundan dolayı Dördüncü Bölümü haber-i vahide ayırdım.

Dördüncü Bölümde önce fer'î konularda zan ile amel e-dilmesi gerektiğini ispatladım. Sonra Peygamber (S.A.V.)'in sünnetinin bize aktarıldığı yöntemin, haberlerin nakli için en sağlam ve en güvenilir yöntem olduğunu, bundan daha sağlam ve daha güvenilir bir yöntemin mümkün olmadığını kat'î delil­lerle ispatladım.

Dördüncü Bölümdeki başlıca konular şunlardır: Haber-i vahidin hüccet oluşu, haberi vahidin akide konulannda hüccet değeri, müslüman ilim adamlarının sahih hadisleri sahih olma­yan hadislerden ayırt etmek için sarf ettiği eşsiz çaba. Bu fasıl, ayrıca şu hususları da kapsamaktadır: İsnadın dindeki önemi, sahabe ûönen »nde İsnada ihtiyaç duyulmadığı, sahabenin Pey­gamber (S.A.V.)'e yalan isnad etmekten beri olduğu, Ashabtan

bazı kimselerin diğer sahabîlere ait rivayetleri inkar edişinin ya­lan ithamından kaynaklanmadığı aksine itirazda bulunan saha­beye göre diğer sahabîlerin yanılması ihtimaline dayandığı, ravilerin tarih ve vefaü, ravilerin tenkidi, cerh ve tadil dediğimiz hâl kritiği, selef ulemasının raviler hakkında konuşmaktan ka­çınması, muhaddislerin ravi tenkidinde yanlı davranmaktan beri oldukları, tenkidin söz konusu edilen ravilerin hayatlarının bü­tün yönlerini kapsadığı, cerh ve tadil ilmi, cerh ve tadil ilminin önemi ve bunun sadece İslam Ümmetine özgü oluşu, ravilerin tabi tutulduğu titiz tasnif, hadisin metin ve mana bakımından incelenmesi, tenkid esaslarının sahabe döneminden beri varol­duğu, muhaddis imamların bunları sistemleştirdiği, muhaddisle­rin hadisi kabul veya redederken akla riâyet ettikleri, muhaddis­lerin metin tenkidi için belirlediği esaslar, muhaddis ve fakihlerin bu kıstasları metinlere hakkıyla uyguladıkları, ilelu'l-hadis il­mi ve mustalahu'l-hadis İlmi, muhaddis İmamların ravilerin du­rumlarını çok sıkı bir tetkikten geçirdikleri ve çok köklü bir tenkid melekesine sahip oldukları.

Bunun akabinde sünnetin; Kur'an'ı tekid eden, açıklayan ve müstakil teşri kaynağı olduğu şeklinde üç kısma ayrıldığını açıklayıp, bazılarının itiraz ettiği bu üçüncü kısmı kat'î delillerle ispatladık.

Sonuç kısmında ise sünnetin hüccet oluşuna dair itirazları ele aldık. Bu bölümde yer alan başlıca konular şunlardır: Ta­rihte sünnetin hücciyyetine ilk dil uzatanlar, günümüzde sünne­tin hücciyyetine ilk dil uzatanlann müsteşrikler ve onların takip­çileri olduğu, konuyla ilgili sözün özü, ve sünnetin hücciyyetine itirazda bulunanların üç sınıfta ele alınabileceği.

Burada sözümüzü noktalayıp konuyu bitirdik. Başarıyı ve­ren de doğru yola ileten de sadece Allah (c.c.)'dır.

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve senalar olsun. Efen­dimiz Hz. Muhammed'e, O'nun âl ve ashabına salât u selâm ol­sun.

Muhammed Salih Ekinci

Konya, Arefe Günü 1418
[45]
[45] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 35-37.