- Kitabın Telif nedeni

Adsense kodları


Kitabın Telif nedeni

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:20 pm GMT +0200
KİTABIN TELİF NEDENİ


 

Beni bu kitabı yazmaya sevk eden şu üç şey oldu.

Bunların birincisi ve başhcası bilindiği gibi son dönem­lerde Türkiye'de ilim kisvesine bürünen dili ve kalemi keskin ancak aklı ve gönlü şaşkın olan, dolaylı veya dolaysız bir şekilde oryantalistlerden beslenen bazı kimseler çıkıp sünnetin hüccet değerini inkar etmeye, bundan hareketle İslam'ın esas ve sabi­telerini, zarûrât-i dîniyeden olan ve ümmetin icmâına mazhar olan birçok hakikati ve hükmü reddetmeye başladılar. Bundan daha kötü ve daha acı olanı ise bu müsteşrik uzantılannın bun­ca cinayeti müslüman halkın gözü önünde dîni savunma ve dinî hakikatleri açıklama adına yapmalarıdır. İşte beni bu kitabı yazmaya sevk eden en esaslı amil bu oldu. [41]

 
İkinci Amil.
 

Bu alana dair yazılmış eserler, bütünü itibariyle konunun hakkını veren ve konuyu bütün yönleriyle ele alıp inceleyen ihatalı çalışmalardır. Ancak bunların her biri tek başına konuyu ihata edip aydınlatacak nitelikte değildir. Belki de bunlar ara­sında konuyu tamamıyla açıklamaya en yakın olanı Hücciyetü's-Sünne adlı kitaptır. [42]

 
Üçüncü Amil;
 

Bu kitaplar, genelde uzun ve hacimlidir. Küçük hacimli olanlar ise konuyu sadece bir y^rüyle ele alıp incelemişlerdir. [43]

 
Kitabın Üslûp ve Özellikleri
 

Bu nedenlerden dolayı hacim itibariyle küçük, ancak ko­nunun hakkını veren, meseleyi bütün yönleri ile kuşatan, daha önce yazılanların özünü içeren, herkesin kolay edinebileceği ve okuyup taşıyabileceği bir kitap yazmak istedim.

Kitapta zayıf olan savunma üslûbu yerine, güçlü olan arz üslûbunu tercih ettim. Konuların son kısımlarında genelde ko­nuya ilişkin şüphelere değinip, bunların geçersizliğini açıkla­maya çalıştım. Bununla beraber açıkça değinmediğim bazı şüp­heler de bulunmaktadır ki, şayet bunlara da değinecek olsaydık kitap uzayıp genişleyecek ve bizim amaçladığımız özlü ve küçük hacimli olma özelliğini kaybedecekti. Ancak kitaptaki konuları hakkıyla özümseyen dikkatli bir okuyucu, sünnetle ilgili ileri sü­rülen her türlü şüphenin geçersizliğini anlamakta zorlanmaya­caktır. Bunun yanı sıra böyle bir okuyucunun sünnete ve onun hüccet oluşuna duyduğu güven artar. Buna mukabil sünnet ko­nusunda şüphe uyandırmaya çalışanlara, onların bilgi ve sami­miyetlerine itimat etmez. Aksine onların küçüldüğüne ve sadece hakkı bâtıl olarak gösterip, hakta şüphe uyandırma amacını güt­tüklerine kani olur. Onlardan gelecek olan her tülü telkini hiç etkilenmeden ana hatlarıyla reddedebilir.

Konuyla ilgili şüphelere ve bunların geçersizliğiyle ilgili ge­niş bilgi edinmek isteyenler Muhammed Ebu Şehbe'nin Difâun ani's-Sünne adlı kitabına bakabilirler. Bu kitapta başka yerlerde bulunmayan detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Kitabı mantıkî bir düzen içerisinde, müteselsil ve akıcı bir şekilde düzenledim. Önce işlenmesi gereken konuları öne alıp sonra işlenmesi gerekenleri sona bıraktım, bu yönüyle kitap, her bölümünün okuyucuyu bir sonraki bölüme sürüklediği kıssa ki­taplarına benzemektedir. Kitap, okuyucuya konuyla ilgili sis­temli, tam ve derli toplu bir bilgi sunmaktadır. [44]

[41] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 33.

[42] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 33.

[43] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 33.

[44] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 34.