- Kelam I Sınav Soruları

Adsense kodları


Kelam I Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Mon 4 April 2011, 12:55 pm GMT +0200
Sınav sorularını bu konu altından paylaşabilirsiniz...Başarılar...

karakartal03
Mon 4 April 2011, 04:15 pm GMT +0200
kelam ilmi isimi değil hz. Peygamber döneminde yaşanan ihtilaf kalem-kırtas hadisesi ehli sünnet vel cemaat övgü ismi değil cevabı fırka-i naciye olan soru ehli sünnet tabirini ilk kullanan tabii alim sahabeler arasında meydana gelen olumsuzluklara çekimser kalanlar aklımda kalan kelam soruları e sınıfı

neşe
Mon 4 April 2011, 09:32 pm GMT +0200
 1.Taşköprüzadenin bir ilme kelam deme şartları
2.fıkhul ekber tabirini ilk kullanan
3.kelam ilmi denme sebepleri
4.Cüveyninin eserinin adı
5.Mürtekibi kebire denme sebepleri

karanlık
Tue 5 April 2011, 08:40 pm GMT +0200
MEZHEPLER TARİHİ=
MEZHEPLER TARİHİNİN TANIMINDA YER ALMAZ 2-MEZHEPLER T.İLE KELAM ARASINDAKİ EN BÜYÜK FARK 3-EN DAR KAPSAMASIYLA EHLİ BEYTE KİMLER GİRER. 4-EHLİ KIBLE NE DEMEK 5- İSLAM DİNİN BİR İLAHİ BİRDE BEŞERİ BO
1 ) Aşağıdakilerden hangisi Hasan b. Musa en-Nevbahtî’ye ait bir eserdir?
Mezahibu’l-Fırak
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Fark beyne’l-fırak
Fıraku’ş-Şia
Fıraku’l-muslimin
2 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi Biliminin tanımında yer alamaz?
Dinin ana kaynaklarını anlama ve yorumlamada ortaya çıkan görüşlerle ilgilenir.
Dine yaklaşım farklılıklarının zamanla kurumsallaşmasını anlatır.
Ehli Sünnet anlayışını diğer mezheplere karşı savunur.
Dinin anlaşılması şekillerinden bahseder.
İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi ve itikadi zümreleşme
3) En dar kapsamıyla “Ehl-i beyt” kavramına kimler dahildir?
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Selman, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma,
Hz. Peygamber, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
4) İslam Mezhepler Tarihinin temel kaynakları aynı zamanda Kelam ilminin de kaynakları arasındadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini haklı gösterir?
Hiçbiri,
Mezhepler Tarihi kaynakları Kelam kaynaklarından önce yazılmıştır,
Mezhepler Tarihi yazarları aynı zamanda çok iyi birer kelamcı idiler,
Kelam ilmi, Mezhepler Tarihi biliminden ayrılmıştır,
İslam Mezhepleri ekolleri Kelam ok
5 ) Aşağıdakilerden hangisi Abdülkahir el-Bağdâdînin İslam Mezhepler Tarihine ait klasik kaynağının adıdır?
Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin
et-Tenbih ve’r-redd
el-Fark beyne’l-fırak
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Milel ve’n-nihal
6) “….. Müslüman toplumların kurduğu devletlerin tarihini ……. ise Müslüman toplumlarda fikri ve siyasi ayrılıkların sonunda ortaya çıkan gruplaşmaların ve bunların zamanla mezhepleşmesinin tarihini inceler.” Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
Kelam -İslam Mezhepleri Tarihi
Tarih- Mezhep Sosyolojisi
Dinler Tarihi –İslam Tarihi
İslam Tarihi- İslam Mezhepleri Tarihi
Antropoloji- Din Sosyolojisi
7 )İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olması bakımından aşağıdakilerden hangisi daha erken bir dönemde terimleşmiştir?
İslam Düşünce Ekolleri
Makale/makalat
Milel-nihal
Fırka/ fırak
Mezhep
8 )Aşağıdakilerden hangisi Kelam ile Mezhepler Tarihi arasındaki temel farklılığı göstermektedir?
Kelam ilmi savunmacı bir anlayışla meseleleri ele alırken mezhepler tarihi tasviri anlatımı esas alır.
Kelam ve Mezhepler Tarihi arasında meselelere bakışta metot ve yöntem açısından ciddi bir fark vardır.
Hepsi
Kelam ilmi konularına göre mezheplerin görüşlerini incelerken İslam mezhep

mehmetSAGLAM
Wed 6 April 2011, 02:53 pm GMT +0200
arkadaslar sınıflarıda yazarsanız daha ıyı olr   Allah razı olsun...

Tahaakça
Thu 7 April 2011, 09:34 pm GMT +0200
1. “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
  İmam Şafii 
  İmam Ebu Hanife 
  Kadi Abdülcebbar 
  Hasan Basri  *****
  Hasan el-Askeri 
 
2 )   Eş’arî kelâmında ……………..adlı âlim bir dönüm noktası olmuş ve onunla Eş’arîliğin …………….. dönemi başlamıştır.
 Cüveynî; Müteahhirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Müteaahirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Mütekaddimîn 
  Ebu’l-Hasan el-Gazzalî; Müteaahrîn  *****
  Ebu’l-Hasan el-Eş’arî; Mütekaddimin 
 
3 )   Mu’tezilenin prensiplerinden olan vaad ve va’id anlayışı ile adalet prensibinin temel noktası nedir?
  ALLAH’ın merhametini göz ardı etmeleri 
  ALLAH’a imkaniyeti nispet etmeleri 
  ALLAH’a zorunluluk nispet etmeleri ****
  ALLAH’ın iradesine havale etmeleri 
  ALLAH’ın ahirette şefaat etmeyeceği anlayışları 
 
4 )   İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
  Hiçbiri. 
  İmansız amel fayda vermez. 
  İman varsa günah zarar vermez 
  günah işleyenler münafıktır. 
  günahlar, amelleri geçersiz kılar****. 
 
5 )  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkar edenlerden sayılmıştır?
 Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe 
  Gaylan ed-Dımaşkî 
  Abdullah b. Sebe 
  Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî  ***
  Hepsi 
 
6 )  “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir. 
  Hiçbiri. 
  Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir ***
  Temel İslam esaslarına denir. 
  İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir. 
 
7 )  “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
 Haricilik*** 
  Ehl-i sünnet 
  Şiilik 
  Matüridilik 
  Mu’tezile 
 


8 )   Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  Nübüvvet ve ahiret meseleleri 
  Malum. 
  Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi) 
  ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri  ***
  Mevcud. 
 
9 )   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
 Usûlü’l-itikad 
  Usûlü’t-tevhîd 
  el-Fıkhu’l-ebsat 
  Usûl-ı fıkıh 
  el-Fıkhu’l-ekber*** 
 
10 )   “Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şîa, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
 
Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım 
  Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife) ***
  Hz. Ali’nin bilgisi 
  Hz. Ali’nin takvası 
  Hz. Ali’nin cesareti
    KELAM VIZE SORULARI
 
1)Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?
Selefiyye
Eşari.......
İmam hanifi
Hiçbiri

2)sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?
Selefiyye
Mutezile.........
Hariciler
Şia
Hiçbiri

3)selefiyenin en önemli savunucusu…….
İmam hanifi
Ahmed b hanbel.............
Eşari
Hasan el basri

4)eşari kelamında ……. İsmi bir dönüm noktası olmuş veonunla eşari kelamının …. Dönemi başlamıstır.
Ebul hasan eşari-mütekaddimin dönem
Ebul hasan eşari-müteahhirin dönem
Ebu hamıd gazzali-mütekaddimin dönem
Ebu hamıd gazzali-müteahhirin dönem................
Ebu hasan gazzali-müteahhirin dönem

5)kaderiyye kurucusu kimdir
Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni.............
Hiçbiri
 
6)ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?
Menzile beyne’l-menzileteyn
Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker
Adalet
Vaad ve Va’îd
Tevhid****

7)Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
 Sıfatiyye****
 Hiçbiri
 Kaderiye
 Mürcie
 Kerramiye

 
 8)Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?
“Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”

 Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur
 Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır
 Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır****
 İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.
 Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.


9)“Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
Matüridilik
Ehl-i sünnet
Şiilik
Haricilik***
Mu’tezile
10)“Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şîa, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
Hz. Ali’nin takvası
Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)***
Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım
Hz. Ali’nin bilgisi
Hz. Ali’nin cesareti


11)Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
Füruuddin***
Usuliddin
Fıkh-ı ekber
İnanç felsefesi
Akaid

 12)İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
 günah işleyenler münafıktır.
 İman varsa günah zarar vermez
 İmansız amel fayda vermez.
 günahlar, amelleri geçersiz kılar**.
 Hiçbiri.

13)Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 Malum.
 Mevcud.
 Nübüvvet ve ahiret meseleleri
 Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi)
 ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri***
14)Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin oluşumunda sahabe ve tabiinin önde gelen âlimlerinin görüşleri etkili olmuştur.
          IV- Ehl-i Sünnet, Ebû Hanife tarafından kurulmuştur.
 
a.I ve IV***
b.IV
c.III ve II
d.II
e.I ve II


15)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
 el-Fıkhu’l-ekber***
 el-Fıkhu’l-ebsat
 Usûlü’l-itikad
 Usûl-ı fıkıh
 Usûlü’t-tevhîd
16) Aşağıdakilerden hangileri kelam ilminin ortaya çıkışı ile ilgili iç sebeplerden değildir?
         
İmamet-hilafet sorunu.
Art niyetli insanların tutumları
Naslara yaklaşım farklılığı
Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
Cehalet ve taklit


17)Kelam ilminin akaidden farkı hangisidir?
Kelâm, İslam’ın tüm meselelerinde dinî nasların yanında aklî delileri de kullanması bakımından akaidden farklıdır

Kelâm sadece iman esaslarından bahsettiği için akaidden farklıdır

İkisi arasında fark yoktur.

Kelâm, itikadî meselelerde dinî nasların yanı sıra aklÎ delilleri de kullanması bakımından akaidden farklıdır

Akaid ilmi, iman ve İslam esaslarından bahsetmesi açısından kelâmdan farklıdır

1)Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?

Selefiyye
Eşari.......
İmam hanifi
Hiçbiri

2)sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?

Selefiyye
Mutezile.........
Hariciler
Şia
Hiçbiri

3)selefiyenin en önemli savunucusu…….

İmam hanifi
Ahmed b hanbel.............
Eşari
Hasan el basri

4)eşari kelamında ……. İsmi bir dönüm noktası olmuş veonunla eşari kelamının …. Dönemi başlamıstır.

Ebul hasan eşari-mütekaddimin dönem
Ebul hasan eşari-müteahhirin dönem
Ebu hamıd gazzali-mütekaddimin dönem
Ebu hamıd gazzali-müteahhirin dönem................
Ebu hasan gazzali-müteahhirin dönem

5)kaderiyye kurucusu kimdir
Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni.............
Hiçbiri------------------------------------------------------------------------------------------------


KELAM VİZE
ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?

Menzile beyne’l-menzileteyn
   
Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker
   
Adalet
   
Vaad ve Va’îd
   
Tevhid

Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
 
Sıfatiyye
   
Hiçbiri
   
Kaderiye
   
Mürcie
   
Kerramiye

 Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?
“Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”

Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur
   
Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır
   
Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır
   
İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.
   
Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.

 “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?

Matüridilik
   
Ehl-i sünnet
   
Şiilik
   
Haricilik
   
Mu’tezile“Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şîa, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
   
Hz. Ali’nin takvası
   
Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)
   
Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım
   
Hz. Ali’nin bilgisi
   
Hz. Ali’nin cesareti

 Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
Füruuddin
   
Usuliddin
   
Fıkh-ı ekber
   
İnanç felsefesi
   
Akaid

 İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
 günah işleyenler münafıktır.
   
İman varsa günah zarar vermez
   
İmansız amel fayda vermez.
   
günahlar, amelleri geçersiz kılar.
   
Hiçbiri.

Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 Malum.
   
Mevcud.
   
Nübüvvet ve ahiret meseleleri
   
Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi)
   
ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri
Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin oluşumunda sahabe ve tabiinin önde gelen âlimlerinin görüşleri etkili olmuştur.
          IV- Ehl-i Sünnet, Ebû Hanife tarafından kurulmuştur.
 I ve IV
   
IV
   
III ve II
   
II
   
I ve II
 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
   
el-Fıkhu’l-ekber
   
el-Fıkhu’l-ebsat
   
Usûlü’l-itikad
   
Usûl-ı fıkıh
   
Usûlü’t-tevhîdS-15: “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudu
     
Temel İslam esaslarına denir.
   
Hiçbiri.
   
Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir
   
İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir.
   
Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir.
cevap c


1)Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?

Selefiyye
Eşari.......
İmam hanifi
Hiçbiri

2)sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?

Selefiyye
Mutezile.........
Hariciler
Şia
Hiçbiri

3)selefiyenin en önemli savunucusu…….

İmam hanifi
Ahmed b hanbel.............
Eşari
Hasan el basri

4)eşari kelamında ……. İsmi bir dönüm noktası olmuş veonunla eşari kelamının …. Dönemi başlamıstır.

Ebul hasan eşari-mütekaddimin dönem
Ebul hasan eşari-müteahhirin dönem
Ebu hamıd gazzali-mütekaddimin dönem
Ebu hamıd gazzali-müteahhirin dönem................
Ebu hasan gazzali-müteahhirin dönem

5)kaderiyye kurucusu kimdir

Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni.............
Hiçbiri


S. 15) “Ehl-i Hadis Kelâmcıları” terimi ………………….âlimlerini ifade etmek için kullanılır. 
  Eş’arî mezhebi âlimlerini  ****
  Hiçbiri. 
  Ehl-i sünnet kelâmının öncüsü olan âlimlerini 
  Ebû Hanife taraftarlarını 
  Selefiyye mezhebi âlimlerini 
1. “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
  Hasan el-Askeri 
  İmam Şafii 
  Kadi Abdülcebbar 
  Hasan Basri  *****
  İmam Ebu Hanife 
3. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
  İnanç felsefesi  ****
  Fıkh-ı ekber 
  Usuliddin 
  Füruuddin 
  Akaid 
-16: İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
 İman varsa günah zarar vermez 
  İmansız amel fayda vermez. 
  günah işleyenler münafıktır. 
  günahlar, amelleri geçersiz kılar.  *****
17  “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir? 
 Hasan el-Askeri 
  İmam Şafii 
  Kadi Abdülcebbar 
  Hasan Basri  **
  İmam Ebu Hanife 
6. Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasının bazı sosyo-kültürel nedenleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değerlendirilemez?
  Siyasi nedenler 
  Hilafet münakaşaları 
  Kur’an ayetlerini anlama zorunluluğu 
  Yahudi ve Hıristiyanlardaki ayrılıklar  ****
  Felsefi eserlerin İslam dünyasına girmesi 

S-17: Kur’anın mahluk/yaratılmış olduğunu ilk ortaya atan kimdir? 
  Cehm b. Safvan 
  Vasıl b. Ata 
  Ca’d b. Dirhem***** 
  Amr b. Ubeyd 
  Hasan Sabah 

hanne sare
Fri 8 April 2011, 01:53 am GMT +0200
--- aşagıdakilerin hangisi Hazreti peygamberin zamanında yaşanan ihtilaflardandır?
---hangisi ehli sünnetin övgü isimlerinden değildir?
---hangisi cüveyni nin eseridir?
---tevhid ve sıfat ilmi ile alakalı bir soru vardı.
herkese başarılar.Allah yar ve yardımcınız olsun

f.i.k.r.e.t
Fri 8 April 2011, 08:04 pm GMT +0200
teymiyyenin eseri?
ehli sünnet ve fıkhul ekber tabirini ilk kullananlar?
kelam ilminin ele aldığı mezhep kavramı hangi kategoride kullanılmış?
kültürel     fıkhi    itikadi     siyasi     ameli

MehmetTaner özkan
Sun 10 April 2011, 04:22 pm GMT +0200
16) Aşağıdakilerden hangileri kelam ilminin ortaya çıkışı ile ilgili iç sebeplerden değildir?
         
İmamet-hilafet sorunu.
Art niyetli insanların tutumları
Naslara yaklaşım farklılığı
***Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
Cehalet ve taklit


17)Kelam ilminin akaidden farkı hangisidir?
Kelâm, İslam’ın tüm meselelerinde dinî nasların yanında aklî delileri de kullanması bakımından akaidden farklıdır

Kelâm sadece iman esaslarından bahsettiği için akaidden farklıdır

İkisi arasında fark yoktur.

****Kelâm, itikadî meselelerde dinî nasların yanı sıra aklÎ delilleri de kullanması bakımından akaidden farklıdır

Akaid ilmi, iman ve İslam esaslarından bahsetmesi açısından kelâmdan farklıdır

feruk
Wed 13 April 2011, 11:13 pm GMT +0200
malesef bu dersten sınavda pek istifadelenmedik.. :'(
arkadaşlar soru vermiş sadece..........   cevaplarını da verseydiniz ya hey mübarekler
cevap verenler de hep aynı soruları göstermiş
vasıl bizi terk etti sorusunu 2 soru sonra tekrar sormuş
le havle ve le kuvvete ille billeh... :-*

zehra nur
Thu 14 April 2011, 09:27 am GMT +0200
ARKADAŞLAR SORULARI BULDUK ŞÜKREDELİM Bİ ZAHMET CEVAPLARINADA BAKARSANIZ BİŞEYLERDE ÖĞRENMİŞ OLURSUNUZ

zehra nur
Thu 14 April 2011, 09:31 am GMT +0200
Mürteki kebire sorunu .................. sebebıyle ortaya çıkmıştır? boş yere ne gelmeli diye bi soru vardı.
a)büyuk günah sebebiyle
b)cemel sıffın savaşı**********

iklimya kübra
Thu 14 April 2011, 08:25 pm GMT +0200
arkadaşlar quiz 1 d sınıfı farklı soru

bir ilmin tanımını bilmek......... boşluğa uygun cümle cevap o ilim hakkında ruhen ve zihnen haırlanmak

soruyu hatırlamıyorum ama cevap logike demek olan mantık kelimesinin arapça karşılığı

doğrudan dini akideleri oluşturan temel konular hangileridir cevap mesail makasıd

yusuf çoban
Fri 15 April 2011, 01:08 am GMT +0200
KELAM VİZE SORULARI

“Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
Ehl-i sünnet

Mu’tezile

Şiilik

Matüridilik

Haricilik

“Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Temel İslam esaslarına denir.

İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir.

Hiçbiri.

Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir XXXXXXXX

Doğrudan akide


: Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcud.

Allah’ın zat, sıfat ve fiilleri

Nübüvvet ve ahiret meseleleri

Malum.

Rüyetullah (Allah’ın görülmesi)
S-8: Hangisi kelamın doğuşunu hazırlayan iç etkenlerden değildir.

Art niyetli insanların tutumları

İmamet-hilafet sorunu.

Naslara yaklaşım farklılığı

Cehalet ve taklit

Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?

el-Fıkhu’l-ebsat

el-Fıkhu’l-ekber

Usûlü’l-itikad

Usûlü’t-tevhîd

Usûl-ı fıkıh


amberin
Fri 15 April 2011, 05:19 pm GMT +0200
bütün kelam sorularını tekrarsız,cevaplarıyla toparladım buyrun:

KELAM VİZE

1. “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
  İmam Şafii 
  İmam Ebu Hanife 
  Kadi Abdülcebbar 
  Hasan Basri----------------------+ 
  Hasan el-Askeri 
 
2 )   Eş’arî kelâmında ……………..adlı âlim bir dönüm noktası olmuş ve onunla Eş’arîliğin …………….. Dönemi başlamıştır.
  Cüveynî; Müteahhirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Müteaahirîn---------------+ 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Mütekaddimîn 
  Ebu’l-Hasan el-Gazzalî; Müteaahrîn 
  Ebu’l-Hasan el-Eş’arî; Mütekaddimin 
 
3 )   Mutezilenin prensiplerinden olan vaad ve va’id anlayışı ile adalet prensibinin temel noktası nedir?
  ALLAH’ın merhametini göz ardı etmeleri 
  ALLAH’a imkaniyeti nispet etmeleri 
  ALLAH’a zorunluluk nispet etmeleri--------------+ 
  ALLAH’ın iradesine havale etmeleri 
  ALLAH’ın ahirette şefaat etmeyeceği anlayışları 
 
4 )   İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
  Hiçbiri. 
  İmansız amel fayda vermez. 
  İman varsa günah zarar vermez 
  günah işleyenler münafıktır. 
  Günahlar, amelleri geçersiz kılar-----------------+ 
 
5 )  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkâr edenlerden sayılmıştır?
 Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe 
  Gaylan ed-Dımaşkî 
  Abdullah b. Sebe 
  Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî----------------------+
  Hepsi 
 
6 )  “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir
  Hiçbiri. 
  Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir------------+
  Temel İslam esaslarına denir. 
  İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir. 
 
7 )  “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
 
Haricilik---------------------+
   Ehl-i sünnet 
  Şiilik 
  Matüridilik 
  Mutezile 
 
8 )   Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  Nübüvvet ve ahiret meseleleri 
  Malum. 
  Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi) 
  ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri-----------------------+ 
  Mevcud. 
 

10 )   “Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şia, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda Hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
 
  Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım 
  Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)-----------+
  Hz. Ali’nin bilgisi 
  Hz. Ali’nin takvası 
  Hz. Ali’nin cesareti
   
 
?11) Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?
Selefiyye
Eşari---------------------+
İmam hanifi
Hiçbiri

12) sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?
Selefiyye
Mutezile---------------------------+
Hariciler
Şia
Hiçbiri

13)selefiyenin en önemli savunucusu…….
İmam hanifi
Ahmed b Hanbel------------------------+
Eşari
Hasan el basri
15) kaderiyye kurucusu kimdir
Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni---------------+
Hiçbiri

16) ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?
Menzile beyne’l-menzileteyn
Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker
Adalet
Vaad ve Va’îd
Tevhid-------------------------+

17) Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
 Sıfatiyye---------------+
 Hiçbiri
 Kaderiye
 Mürcie
 Kerramiye

 18) Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?

“Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”

 Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur
 Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır
 Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır-----------+
 İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.
 Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.

19) Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
Füruuddin-----------+
Usuliddin
Fıkh-ı ekber
İnanç felsefesi
Akaid
20-aşağıdakilerin  hepsi kelam ilminin isimleri
El-fıkhul-ekber
Usulüddin
Akaid
Tevhid ve sıfat ilmi
Nazar ve istidlal ilmi


21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
       
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin oluşumunda sahabe ve tabiinin önde gelen âlimlerinin görüşleri etkili olmuştur.
          IV- Ehl-i Sünnet, Ebû Hanife tarafından kurulmuştur.
 
a.I ve IV-------------------------+
b.IV
c.III ve II
d.II
e.I ve II

22) Kelam ilminin akaidden farkı hangisidir?
Kelâm, İslam’ın tüm meselelerinde dinî nasların yanında aklî delileri de kullanması bakımından akaidden farklıdır
Kelâm sadece iman esaslarından bahsettiği için akaidden farklıdır
İkisi arasında fark yoktur.
Kelâm, itikadî meselelerde dinî nasların yanı sıra aklÎ delilleri de kullanması bakımından akaidden farklıdır-----------------------------+
Akaid ilmi, iman ve İslam esaslarından bahsetmesi açısından kelâmdan farklıdır.

23-Kelamın doğmasına etki eden unsurlardan olan “Dinî nasların sübutu” ne demektir?
 
Âyet ve hadislerin muhkem olması
 
Âyet ve hadislerin uslüp özellikleri.
 
Âyet ve hadislerin sahihliği/gerçekliği ----------****
 
Âyet ve hadislerin belli bir konuya delil olup olmaması
 
Hiçbiri

24- Selef düşüncesinin en önemli müteahhirin savunucusu ………’dir. Buradaki boşluğa hangi bilgin ismi yerleştirilebilir?

İmam Gazali
 
İmam Azam Ebu Hanife
 
İbn Teymiyye ***
 
Ahmed b. Hanbel
 
İmam Şafii

25-Taşköprüzadenin bir ilme kelam deme şartları
1.inanılacak esaslar kuran ve sahih sünnette bulunmalıdır**
2.dinin maksadı akıl ile teyit edilmelidir**
25-Aşağıdakilerden hangisi Taşköprüzadeye göre bir ilme kelâm denilmesi için gereklidir.?

İnanılacak esaslar Kur’an ve sahih sünnette bulunmalıdır. ****
  Muhkem âyetleri içermesi. 
  Hiçbiri. 
   İslâm’ın fıkhî hükümlerini içermesi. 
  Usûlü’d-dinle ilgili sahabe görüşlerini içermesi.

26-fıkhul ekber tabirini ilk kullanan
İmamı Azam ebu hanife

27-kelam ilmi denme sebepleri
logike demek olan mantık kelimesinin arapça karşılığı
1.   Ünite 6.
 

28) Aşağıdakilerden hangileri kelam ilminin ortaya çıkışı ile ilgili iç sebeplerden değildir?
         
İmamet-hilafet sorunu.
Art niyetli insanların tutumları
Naslara yaklaşım farklılığı
***Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
Cehalet ve taklit

   

29-kelam ilminin ele aldığı mezhep kavramı hangi kategoride kullanılmış?
kültürel     
fıkhi   
itikadi     
siyasi     
ameli

30- Aşağıdaki boş yere hangi ifade gelmelidir?

“Mürtekîbi kebîre” sorunu …………… sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan biridir?

büyük günah işleyenler 
 * Cemel, Sıffın savaşları 
  Hepsi. 
  İmamet meselesi. 
  Kader meselesi tartışmaları

31-Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun şıkkı seçiniz.
Bir ilmin tanımını bilmekle insan, o……………………….
 
 ilmin farklarını öğrenir 
  fayda ve zararlarını bilmiş olur 
  ilme zihnen ve ruhen hazırlanmış olur  ------
  ilmi öğrenmiş olur. 
  Hepsi.


32-Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasının bazı sosyo-kültürel nedenleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değerlendirilemez?
Yahudi ve Hıristiyanlardaki ayrılıklar ---------+

Felsefi eserlerin İslam dünyasına girmesi

Kur’an ayetlerini anlama zorunluluğu

Hilafet münakaşaları

Siyasi nedenler


33-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî kelâm âlimi Cüveynî’nin akaid risalesinin adıdır?
Akîdetü’l-Vâsıtiyye

Akîdeyü’n-Nizamiyye --------+

Hiçbiri.

Akîdetü’t-Tahaviyye

Cevheretü’t-tevhîd

•   34-Hangisi Peygamberimiz (sav) döneminde yaşanan ihtilaflardandır?
Zekat vermeyenler meselesi

Kalem-kırtas meselesi --------+

Hepsi.

İmamet-hilafet meselesi

İfk hadisesi


35-Kalem-kırtas hadisesi…………………mezhebi tarafından………………. Konusunda Hz. Ali lehine delil olarak ileri sürülmüştür.
Hariciler; imamet

Hariciler; Hz. Ali’nin fazileti

Eşariyye; Hz. Ali’nin fazileti

Şia; İmamet---------------+

Şia; Mehdinin fazileti.

36-Hz. Peygamber, bir hadislerinde ümmetinin birçok kollara ayrılacağını, bunlar içerisinden Allah’ın elçisi ve onun seçkin arkadaşlarının metodunu benimseyen kimselerin (………) kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek karşılık aşağıdakilerden hangisidir?
Ehl-i bid’at

Selefiyye

Ehl-i sünnet

Mu’tezile

Fırka-i Naciye ----

•   37-Ehl-i sünnet” terimini ilk kullanan tabiin âlimlerinden birisi de ……………dir.
Hiçbiri

Ahmed b. Hanbel

Hasan el-Basrî -----------+

Ebu’l-Leys es-Semerkandî

Ebû Mansur el-Mâtürîdî


38-Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i ifade eden övgü isimlerinden değildir.

Ashabu’l-hadis

Ashabu’l-kelâm -----------+

Sevadu’l-a’zam

Ehlü’l-Hak

Ehlü’l-İspat


39-Aşağıdakilerden hangisi Haricilik akımının çıkış nedenleri arasında değildir?

Yerel anlayış ve kültürün İslami boyut kazanması

Sahabiler arasındaki savaşlar

İslamın yaygınlaşması sonucu farklı kültürlere sahip insanların katılımı ----------------+

Dini kaynakları farklı algılama biçimi

Halifelik seçimi*40)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
-----------el-Fıkhu’l-ekber****
el-Fıkhu’l-ebsat
Usûlü’l-itikad
Usûl-ı fıkıh
Usûlü’t-tevhîd


41) Kur’anın mahluk/yaratılmış olduğunu ilk ortaya atan kimdir?
Cehm b. Safvan
Vasıl b. Ata
--------Ca’d b. Dirhem*****
Amr b. Ubeyd
Hasan Sabah


42-Aşağıdaki şıklardan hangileri kelamın doğuşuna zemin hazırlayan dış etkenlerdendir?

I- Müslümanların farklı kültür ve inançlarla karşılaşması.
II-Yabancı devletlerle savaşların olması ve anlaşma sağlanamaması.
III- Felsefenin Arapçaya tercüme edilmesi.
IV-Dinî nasları yabancıların anlayamaması.
  II ve III 
  Hepsi. 
  Hiç biri 
*  I ve III. 
  I ve II.

43-Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid ve Sıfat İlmi” nin özelliklerinden birisidir?
Özellikle Rüyetullah ve Kelâmullah’tan bahsetmesi
Sadece ALLAH’ın zat ve sıfatlarından kelâm metoduna göre bahsetmesi
Hepsi.
     
*ALLAH’ın zat ve sıfatlarından Selef metoduna göre bahsetmesi
   
Tüm iman esaslarını aklî delillerle açıklaması vahitb
Fri 15 April 2011, 06:12 pm GMT +0200
1. Aşağıdakilerden hangisi Haricilik akımının çıkış nedenleri arasında değildir?

   
Dini kaynakları farklı algılama biçimi
   
Halifelik seçimi
   
Sahabiler arasındaki savaşlar
   
İslamın yaygınlaşması sonucu farklı kültürlere sahip insanların katılımı
   
Yerel anlayış ve kültürün İslami boyut kazanması


Müteahhir Selefiyye âlimlerinden İbn Teymiyye’nin akaid risalesinin adı aşağıdakilerden hangisidir.?


Akîdetü’l-Vâsıtiyye
   
Cevheretü’t-tevhîd
   
Akîdeyü’n-Nizamiyye
   
Akîdetü’t-Tahaviyye
   
Hiçbiri.


Aşağıdakilerden hangisi kelâmın doğuşunda rol oynamamıştır?

   
Dinî nasların karakteri.
   
Halifeler ve yönetim kadrolarının lüks yaşam tarzı.
   
Farklı kültürlerle temas.
   
İmamet meselesi.
   
Siyasî cinayetler ve iç harpler.

feruk
Sat 16 April 2011, 12:59 am GMT +0200
hay allah senden razı olsun amberin kardeş
ve muvaffak etsin seni inşeallah.......

amberin
Sat 16 April 2011, 01:24 am GMT +0200
sizlerden de Allah razı olsun

feruk
Sat 16 April 2011, 01:28 am GMT +0200
 )

Hz. Peygamber, bir hadislerinde ümmetinin birçok kollara ayrılacağını, bunlar içerisinden Allah’ın elçisi ve onun seçkin arkadaşlarının metodunu benimseyen kimselerin (………) kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek karşılık aşağıdakilerden hangisidir?


    Ehl-i bid’at
    Ehl-i sünnet .............
    Fırka-i Naciye
    Mu’tezile
    Selefiyy

sevda bayram
Sat 16 April 2011, 02:29 pm GMT +0200
İlim Dünyasına bizlere sunmuş oldukları bu güzel katkılarından dolayı bir teşekkürü çok görmeyelim.
Rabbim Başırınızı daim etsin tüm ilim dünyası ailesi:)) 

uşşaki
Sun 17 April 2011, 02:19 pm GMT +0200
                         KELAM VIZE SORULARI
1-  Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
     *** İnanç felsefesi    Fıkh-ı ekber    Usuliddin     Füruuddin      Akaid 
      (Fıkhı ekber – usul/üddin – akaid – tevhid ve sıfat ilmi – nazar ve istidlal ilmi bunlar isimleri)

2-  ehli sünnet vel cemaat övgü ismi değil   
       - fırka-i naciye
3-  “Ehl-i sünnet” terimini ilk kullanan tabiin âlimlerinden birisi de ……………dir.
    ** Hasan el-Basrî         Ahmed b. Hanbel       Ebu’l-Leys es-Semerkandî   Ebû Mansur el-Mâtürîdî

4- sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?
     ** Mutezile        Selefiyye          Hariciler          Şia         Hiçbiri

1. “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir? 
 *** Hasan Basri        İmam Şafii      İmam Ebu Hanife     Kadi Abdülcebbar     Hasan el-Askeri 

 2 ) Eş’arî kelâmında ……………..adlı âlim bir dönüm noktası olmuş ve onunla Eş’arîliğin …………….. dönemi başlamıştır.
    *** Ebû Hamid el-Gazzalî; Müteahhirîn                                  Ebu’l-Hasan el-Gazzalî; Müteaahrîn     
               Cüveynî; Müteahhirîn       Ebû Hamid el-Gazzalî; Mütekaddimîn        Ebu’l-Hasan el-Eş’arî; Mütekaddimin 

 3 ) Mu’tezilenin prensiplerinden olan vaad ve va’id anlayışı ile adalet prensibinin temel noktası nedir?
 *** ALLAH’a zorunluluk nispet etmeleri       ALLAH’ın merhametini göz ardı etmeleri 
       ALLAH’a imkaniyeti nispet etmeleri                 ALLAH’ın iradesine havale etmeleri 
       ALLAH’ın ahirette şefaat etmeyeceği anlayışları 
 
4 )   İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”….demektir.
     *** günahlar, amelleri geçersiz kılar.             Hiçbiri.     İmansız amel fayda vermez. 
            İman varsa günah zarar vermez             günah işleyenler münafıktır. 
 
5 )  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkar edenlerden sayılmıştır?
      *** Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî        Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe 
             Gaylan ed-Dımaşkî             Abdullah b. Sebe             Hepsi 
 
6 ) “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur.
      **  Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir
            Temel İslam esaslarına denir.       Hiçbiri.    İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir.   
             Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir.
 
7 ) “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat etmesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
  *** Haricilik         Ehl-i sünnet        Şiilik        Matüridilik         Mu’tezile 
 
8 ) Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
    *** ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri                Nübüvvet ve ahiret meseleleri 
          Malum.                       Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi)                     Mevcud. 
 
9 )  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
    *** el-Fıkhu’l-ekber        Usûlü’l-itikad        Usûlü’t-tevhîd       el-Fıkhu’l-ebsat       Usûl-ı fıkıh 
 
 10 ) “Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şîa, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
    *** Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)           Hz. Ali’nin bilgisi       
            Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım      Hz. Ali’nin takvası      Hz. Ali’nin cesareti
   
1) “Ehl-i Hadis Kelâmcıları” terimi …………… âlimlerini ifade etmek için kullanılır. 
       *** Eş’arî mezhebi âlimlerini      Hiçbiri.       Ehl-i sünnet kelâmının öncüsü olan âlimlerini 
              Ebû Hanife taraftarlarını       

2- ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?
    *** Tevhid       Menzile beyne’l-menzileteyn      Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker      Adalet      Vaad ve Va’îd
   
3)  selefiyenin en önemli savunucusu …….
     ** Ahmed b hanbel          İmam hanifi          Eşari        Hasan el basri

4)  ilk itikadi fırka olan Kaderiyye nin kurucusu kimdir
   ** Mabed el cüheni- Gaylan ed-dımeşkı     Abdullah b sebe       Gaylan ed-dımeşki     Cad b dirhem   Hiçbiri
 
5)  Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
    ***Sıfatiyye             Kaderiye         Mürcie        Kerramiye          Hiçbiri
 
6) Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?
    “Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”
  *** Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır.     Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur     
            Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır       İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.       
            Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin oluşumunda sahabe ve tabiinin önde gelen âlimlerinin görüşleri etkili olmuştur.
          IV- Ehl-i Sünnet, Ebû Hanife tarafından kurulmuştur.
  ***  a. I ve IV            b. IV       c. III ve II          d. II           e. I ve II

8) Aşağıdakilerden hangileri kelam ilminin ortaya çıkışı ile ilgili iç sebeplerden değildir?
     ***  Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması      İmamet-hilafet sorunu. 
              Art niyetli insanların tutumları             Naslara yaklaşım farklılığı        Cehalet ve taklit

9) Kelam ilminin akaidden farkı hangisidir?
     ** Kelâm, itikadî meselelerde dinî nasların yanı sıra aklî delilleri de kullanması bakımından akaidden farklıdır
          Kelâm, İslam’ın tüm meselelerinde dinî nasların yanında aklî delileri de kullanması bakımından akaidden farklıdır
              Kelâm sadece iman esaslarından bahsettiği için akaidden farklıdır       İkisi arasında fark yoktur.
              Akaid ilmi, iman ve İslam esaslarından bahsetmesi açısından kelâmdan farklıdır

10- Kur’anın mahluk/yaratılmış olduğunu ilk ortaya atan kimdir? 
      ** Ca’d b. Dirhem      Cehm b. Safvan      Vasıl b. Ata      Amr b. Ubeyd     Hasan Sabah 

11. Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasının bazı sosyo-kültürel nedenleri bulunmaktadır.   
    Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değerlendirilemez?
   ** Yahudi ve Hıristiyanlardaki ayrılıklar        Siyasi nedenler            Hilafet münakaşaları 
         Kur’an ayetlerini anlama zorunluluğu               Felsefi eserlerin İslam dünyasına girmesi 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkar edenlerden sayılmıştır?
   *** Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî           Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe                     
           Abdullah b. Sebe             Gaylan ed-Dımaşkî              Hepsi

2 ) Kelamın doğmasına etki eden unsurlardan olan “Dinî nasların sübutu” ne demektir?
   ** Âyet ve hadislerin sahihliği/gerçekliği                  Âyet ve hadislerin muhkem olması
          Âyet ve hadislerin belli bir konuya delil olup olmaması 
          Âyet ve hadislerin uslüp özellikleri.                   Hiçbiri
 
3) Selef düşüncesinin en önemli müteahhirin savunucusu ………’dir. Buradaki boşluğa hangi   
    bilgin ismi yerleştirilebilir?
** İbn Teymiyye        İmam Şafii     İmam Gazali     Ahmed b. Hanbel     İmam Azam Ebu Hanife

4-   ibn teymiyyenin eseri hangisidir?
      ** el-akidetül vasıtiyye

1. Taşköprüzade nin bir ilme kelam deme şartları nelerdir?
     a-inanılacak esaslar kuran ve sahih sünnette bulunmalı b- dinin maksadı akıl ile teyit edilmelidir.

2. fıkhul ekber tabirini ilk kullanan kimdir?
    İmam-ı azam ebu Hanife

3. Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmine “kelâm” denilmesinin sebeplerindendir?
    ** Yunanca ‘Logike’ demek olan Mantık kelimesinin Arapça karşılığı olarak ‘kelâm’ denmiştir.
         Yaralamak’ anlamına gelen ve ‘kelm’ kökünden türetilerek ‘kelâm’ denmiştir.
          Yunanca ‘Logike’ demek olan felsefe kelimesinin Arapça karşılığı olarak ‘kelâm’ denmiştir
          Usûlü’d-din konularında söz söylediği için ‘kelâm’ denmiştir.                hiçbiri.
4. kelam ilminin ele aldığı mezhep kavramı hangi kategoride kullanılmış?
   ** itikadi             kültürel               fıkhi         siyasi            ameli

          QUİZ 1 2010
1-  Mutezîle mezhebi mensupları kendilerine ……………………. İsmini vermiştir.
      ** Ashabu’l-adl ve’t-tevhîd         Ashabu’l-adl ve’s-sıfat                Ashab’u’t-tevhîd ve’s-sıfat
            Kaderiyye                                   Ashabu’l-adl ve’t-telfîk

2 )  Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî kelâm âlimi Cüveynî’nin akaid risalesinin adıdır?
       ** Akîdetü’n-Nizamiyye            Akîdetü’t-Tahaviyye           Cevheretü’t-tevhîd   
            Akîdetü’l-Vâsıtiyye               Hiçbiri.

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Taşköprüzadeye göre bir ilme kelâm denilmesi için gereklidir.?
     ** Hiçbiri.                                    İnanılacak esaslar Kur’an ve sahih sünnette bulunmalıdır.
           Muhkem âyetleri içermesi.               İslâm’ın fıkhî hükümlerini içermesi.
           Usûlü’d-dinle ilgili sahabe görüşlerini içermesi.

4 ) Aşağıdaki şıklardan hangileri kelamın doğuşuna zemin hazırlayan dış etkenlerdendir?
     I- Müslümanların farklı kültür ve inançlarla karşılaşması.
     II-Yabancı devletlerle savaşların olması ve anlaşma sağlanamaması.
     III- Felsefenin Arapçaya tercüme edilmesi.
     IV-Dinî nasları yabancıların anlayamaması.           
     **  I ve III.   Hepsi.       II ve III        Hiç biri         I ve II.

5 ) Aşağıdakilerden hangisi kelâmın doğuşunda rol oynamamıştır?
      ** Halifeler ve yönetim kadrolarının lüks yaşam tarzı.           Farklı kültürlerle temas.
             Dinî nasların karakteri.            Siyasî cinayetler ve iç harpler.       İmamet meselesi.

                QUİZ 2
1 ) Hangisi Peygamberimiz (sav) döneminde yaşanan ihtilaflardandır?
      **Kalem-kırtas meselesi        Zekat vermeyenler meselesi       İfk hadisesi
          İmamet-hilafet meselesi                       Hepsi.

2-  Selefiyye mezhebi âlimlerini  kimlerdir?
      Ebu Hanife  Ahmet b. Hanbel  elhallal   acurri     cevzi   ibni teymiye    ibni vezir     tahavi    ibni kudema  beyhaki  dihlevi

3 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i ifade eden övgü isimlerinden değildir.
   ** Ashabu’l-kelâm        Ashabu’l-hadis        Sevadu’l-a’zam       Ehlü’l-Hak       Ehlü’l-İsbat

4 )  Hz. Peygamber, bir hadislerinde ümmetinin birçok kollara ayrılacağını, bunlar içerisinden ALLAH’ın elçisi ve onun seçkin arkadaşlarının metodunu benimseyen kimselerin (………) kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.
      Yukarıdaki boşluğa gelebilecek karşılık aşağıdakilerden hangisidir?
  ** Fırka-i Naciye       Selefiyye       Ehl-i sünnet     Mu’tezile       Ehl-i bid’at

5 ) Kalem-kırtas hadisesi…………………mezhebi tarafından………………. Konusunda Hz. Ali lehine 
     delil olarak ileri sürülmüştür.
   **Şia; İmamet                        Eşariyye; Hz. Ali’nin fazileti        Hariciler; Hz. Ali’nin fazileti
       Şia; Mehdinin fazileti.           Hariciler; imamet
                       
6- Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?
    *** Hilafet meselesi       Peygamberliğin zorunlu oluşu       Ganimetlerin paylaşılması       ALLAH’ın birliği        Hiçbiri

tevhid ve sıfat ilmi ile alakalı bir soru vardı.      Mürtekibi kebire denme sebepleri
   
Mürteki kebire sorunu .................. sebebıyle ortaya çıkmıştır? boş yere ne gelmeli diye bi soru vardı.
a)büyuk günah sebebiyle
b)cemel sıffın savaşı********** 

tekrarsız

rayiha
Sun 17 April 2011, 07:04 pm GMT +0200
rabbim emeği geçen bütün arkadaşlarımızdan razı olsun teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık arkadaşlar

mumunhasan1
Tue 25 October 2011, 09:12 pm GMT +0200
allah razı olsun AMBERİM KARDEŞ :-X

SELİM GÜL
Thu 27 October 2011, 09:06 pm GMT +0200
bütün kelam sorularını tekrarsız,cevaplarıyla toparladım buyrun:

KELAM VİZE

1. “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
  İmam Şafii 
  İmam Ebu Hanife 
  Kadi Abdülcebbar 
  Hasan Basri----------------------+ 
  Hasan el-Askeri 
 
2 )   Eş’arî kelâmında ……………..adlı âlim bir dönüm noktası olmuş ve onunla Eş’arîliğin …………….. Dönemi başlamıştır.
  Cüveynî; Müteahhirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Müteaahirîn---------------+ 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Mütekaddimîn 
  Ebu’l-Hasan el-Gazzalî; Müteaahrîn 
  Ebu’l-Hasan el-Eş’arî; Mütekaddimin 
 
3 )   Mutezilenin prensiplerinden olan vaad ve va’id anlayışı ile adalet prensibinin temel noktası nedir?
  ALLAH’ın merhametini göz ardı etmeleri 
  ALLAH’a imkaniyeti nispet etmeleri 
  ALLAH’a zorunluluk nispet etmeleri--------------+ 
  ALLAH’ın iradesine havale etmeleri 
  ALLAH’ın ahirette şefaat etmeyeceği anlayışları 
 
4 )   İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
  Hiçbiri. 
  İmansız amel fayda vermez. 
  İman varsa günah zarar vermez 
  günah işleyenler münafıktır. 
  Günahlar, amelleri geçersiz kılar-----------------+ 
 
5 )  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkâr edenlerden sayılmıştır?
 Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe 
  Gaylan ed-Dımaşkî 
  Abdullah b. Sebe 
  Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî----------------------+
  Hepsi 
 
6 )  “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir
  Hiçbiri. 
  Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir------------+
  Temel İslam esaslarına denir. 
  İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir. 
 
7 )  “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
 
Haricilik---------------------+
   Ehl-i sünnet 
  Şiilik 
  Matüridilik 
  Mutezile 
 
8 )   Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  Nübüvvet ve ahiret meseleleri 
  Malum. 
  Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi) 
  ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri-----------------------+ 
  Mevcud. 
 

10 )   “Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şia, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda Hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
 
  Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım 
  Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)-----------+
  Hz. Ali’nin bilgisi 
  Hz. Ali’nin takvası 
  Hz. Ali’nin cesareti
   
 
?11) Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?
Selefiyye
Eşari---------------------+
İmam hanifi
Hiçbiri

12) sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?
Selefiyye
Mutezile---------------------------+
Hariciler
Şia
Hiçbiri

13)selefiyenin en önemli savunucusu…….
İmam hanifi
Ahmed b Hanbel------------------------+
Eşari
Hasan el basri
15) kaderiyye kurucusu kimdir
Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni---------------+
Hiçbiri

16) ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?
Menzile beyne’l-menzileteyn
Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker
Adalet
Vaad ve Va’îd
Tevhid-------------------------+

17) Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
 Sıfatiyye---------------+
 Hiçbiri
 Kaderiye
 Mürcie
 Kerramiye

 18) Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?

“Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”

 Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur
 Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır
 Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır-----------+
 İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.
 Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.

19) Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
Füruuddin-----------+
Usuliddin
Fıkh-ı ekber
İnanç felsefesi
Akaid
20-aşağıdakilerin  hepsi kelam ilminin isimleri
El-fıkhul-ekber
Usulüddin
Akaid
Tevhid ve sıfat ilmi
Nazar ve istidlal ilmi


21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
       
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin oluşumunda sahabe ve tabiinin önde gelen âlimlerinin görüşleri etkili olmuştur.
          IV- Ehl-i Sünnet, Ebû Hanife tarafından kurulmuştur.
 
a.I ve IV-------------------------+
b.IV
c.III ve II
d.II
e.I ve II

22) Kelam ilminin akaidden farkı hangisidir?
Kelâm, İslam’ın tüm meselelerinde dinî nasların yanında aklî delileri de kullanması bakımından akaidden farklıdır
Kelâm sadece iman esaslarından bahsettiği için akaidden farklıdır
İkisi arasında fark yoktur.
Kelâm, itikadî meselelerde dinî nasların yanı sıra aklÎ delilleri de kullanması bakımından akaidden farklıdır-----------------------------+
Akaid ilmi, iman ve İslam esaslarından bahsetmesi açısından kelâmdan farklıdır.

23-Kelamın doğmasına etki eden unsurlardan olan “Dinî nasların sübutu” ne demektir?
 
Âyet ve hadislerin muhkem olması
 
Âyet ve hadislerin uslüp özellikleri.
 
Âyet ve hadislerin sahihliği/gerçekliği ----------****
 
Âyet ve hadislerin belli bir konuya delil olup olmaması
 
Hiçbiri

24- Selef düşüncesinin en önemli müteahhirin savunucusu ………’dir. Buradaki boşluğa hangi bilgin ismi yerleştirilebilir?

İmam Gazali
 
İmam Azam Ebu Hanife
 
İbn Teymiyye ***
 
Ahmed b. Hanbel
 
İmam Şafii

25-Taşköprüzadenin bir ilme kelam deme şartları
1.inanılacak esaslar kuran ve sahih sünnette bulunmalıdır**
2.dinin maksadı akıl ile teyit edilmelidir**
25-Aşağıdakilerden hangisi Taşköprüzadeye göre bir ilme kelâm denilmesi için gereklidir.?

İnanılacak esaslar Kur’an ve sahih sünnette bulunmalıdır. ****
  Muhkem âyetleri içermesi. 
  Hiçbiri. 
   İslâm’ın fıkhî hükümlerini içermesi. 
  Usûlü’d-dinle ilgili sahabe görüşlerini içermesi.

26-fıkhul ekber tabirini ilk kullanan
İmamı Azam ebu hanife

27-kelam ilmi denme sebepleri
logike demek olan mantık kelimesinin arapça karşılığı
1.   Ünite 6.
 

28) Aşağıdakilerden hangileri kelam ilminin ortaya çıkışı ile ilgili iç sebeplerden değildir?
         
İmamet-hilafet sorunu.
Art niyetli insanların tutumları
Naslara yaklaşım farklılığı
***Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
Cehalet ve taklit

   

29-kelam ilminin ele aldığı mezhep kavramı hangi kategoride kullanılmış?
kültürel     
fıkhi   
itikadi     
siyasi     
ameli

30- Aşağıdaki boş yere hangi ifade gelmelidir?

“Mürtekîbi kebîre” sorunu …………… sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan biridir?

büyük günah işleyenler 
 * Cemel, Sıffın savaşları 
  Hepsi. 
  İmamet meselesi. 
  Kader meselesi tartışmaları

31-Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun şıkkı seçiniz.
Bir ilmin tanımını bilmekle insan, o……………………….
 
 ilmin farklarını öğrenir 
  fayda ve zararlarını bilmiş olur 
  ilme zihnen ve ruhen hazırlanmış olur  ------
  ilmi öğrenmiş olur. 
  Hepsi.


32-Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasının bazı sosyo-kültürel nedenleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değerlendirilemez?
Yahudi ve Hıristiyanlardaki ayrılıklar ---------+

Felsefi eserlerin İslam dünyasına girmesi

Kur’an ayetlerini anlama zorunluluğu

Hilafet münakaşaları

Siyasi nedenler


33-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî kelâm âlimi Cüveynî’nin akaid risalesinin adıdır?
Akîdetü’l-Vâsıtiyye

Akîdeyü’n-Nizamiyye --------+

Hiçbiri.

Akîdetü’t-Tahaviyye

Cevheretü’t-tevhîd

•   34-Hangisi Peygamberimiz (sav) döneminde yaşanan ihtilaflardandır?
Zekat vermeyenler meselesi

Kalem-kırtas meselesi --------+

Hepsi.

İmamet-hilafet meselesi

İfk hadisesi


35-Kalem-kırtas hadisesi…………………mezhebi tarafından………………. Konusunda Hz. Ali lehine delil olarak ileri sürülmüştür.
Hariciler; imamet

Hariciler; Hz. Ali’nin fazileti

Eşariyye; Hz. Ali’nin fazileti

Şia; İmamet---------------+

Şia; Mehdinin fazileti.

36-Hz. Peygamber, bir hadislerinde ümmetinin birçok kollara ayrılacağını, bunlar içerisinden ALLAH’ın elçisi ve onun seçkin arkadaşlarının metodunu benimseyen kimselerin (………) kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek karşılık aşağıdakilerden hangisidir?
Ehl-i bid’at

Selefiyye

Ehl-i sünnet

Mu’tezile

Fırka-i Naciye ----

•   37-Ehl-i sünnet” terimini ilk kullanan tabiin âlimlerinden birisi de ……………dir.
Hiçbiri

Ahmed b. Hanbel

Hasan el-Basrî -----------+

Ebu’l-Leys es-Semerkandî

Ebû Mansur el-Mâtürîdî


38-Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i ifade eden övgü isimlerinden değildir.

Ashabu’l-hadis

Ashabu’l-kelâm -----------+

Sevadu’l-a’zam

Ehlü’l-Hak

Ehlü’l-İspat


39-Aşağıdakilerden hangisi Haricilik akımının çıkış nedenleri arasında değildir?

Yerel anlayış ve kültürün İslami boyut kazanması

Sahabiler arasındaki savaşlar

İslamın yaygınlaşması sonucu farklı kültürlere sahip insanların katılımı ----------------+

Dini kaynakları farklı algılama biçimi

Halifelik seçimi*40)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
-----------el-Fıkhu’l-ekber****
el-Fıkhu’l-ebsat
Usûlü’l-itikad
Usûl-ı fıkıh
Usûlü’t-tevhîd


41) Kur’anın mahluk/yaratılmış olduğunu ilk ortaya atan kimdir?
Cehm b. Safvan
Vasıl b. Ata
--------Ca’d b. Dirhem*****
Amr b. Ubeyd
Hasan Sabah


42-Aşağıdaki şıklardan hangileri kelamın doğuşuna zemin hazırlayan dış etkenlerdendir?

I- Müslümanların farklı kültür ve inançlarla karşılaşması.
II-Yabancı devletlerle savaşların olması ve anlaşma sağlanamaması.
III- Felsefenin Arapçaya tercüme edilmesi.
IV-Dinî nasları yabancıların anlayamaması.
  II ve III 
  Hepsi. 
  Hiç biri 
*  I ve III. 
  I ve II.

43-Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid ve Sıfat İlmi” nin özelliklerinden birisidir?
Özellikle Rüyetullah ve Kelâmullah’tan bahsetmesi
Sadece ALLAH’ın zat ve sıfatlarından kelâm metoduna göre bahsetmesi
Hepsi.
     
*ALLAH’ın zat ve sıfatlarından Selef metoduna göre bahsetmesi
   
Tüm iman esaslarını aklî delillerle açıklaması 
mkorkmaz57
Sun 30 October 2011, 04:21 pm GMT +0200
Allah (cc) razı olsun hocam...derslerde kolaylık sınavlarda başarılar dilerim tüm arkadaşlara...selam ve dua ile...

admin
Thu 10 November 2011, 06:35 pm GMT +0200
a.s tabiki sevgili kardeşim fark olmasa neden sistematik kelam diye ayrılsınki kelam

kılıç01
Thu 24 November 2011, 05:52 pm GMT +0200
hocam teşekkürler bende bu soruları arıyordum