- Kaynaklar

Adsense kodları


Kaynaklar

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafız_32
Fri 8 October 2010, 04:12 pm GMT +0200
Faydalanılan Kaynaklar
Ağca, Hüseyin, Ailede Eğitim, T.D.V. Yay. Ankara, 1993
Akyüz, Yahya, Türkiye'de Öğretmenlerin, Toplumsal Değişmedeki Etkileri,
Ankara, 1978
Alıcıgüzel, izzettin, İlk ve Ortadereceli Okullarda Öğretim, inkılâp ve Aka Ki¬tabevi, İstanbul, 1986
Alkan, Cevat, Eğitim Teknolojisi, Aşama Matbaası, Ankara, 1981
Apuhan, Recep, Başarı Yolunda 40 Altın Kural, Timaş, İstanbul, 1997
Arı, Ramazan ve Diğerleri, Gelişme ve Öğrenme Psikolojisi, Mikro, Konya, 1997
Arık, Hikmet, insan Bilgisayarı, istanbul, 1999
Ay, M. Emin, Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım, Timaş, istanbul, 1999
Aydın, Pınar, Akşam Gazetesi, 20 Şubat 1999
Ayhan, Halis, Temel Eğitimde Din Eğitimi (Tebliğ) Aydınlar Ocağı, Ankara, 1981
Aytuna, H. Ahmet, Ortadereceli Okullarda Öğretmenlik ve Problemleri, İs¬tanbul, 1994
Baltaş ve Arkadaşları, Ana - Baba Okulu, Remzi Kitabevi, istanbul, 2001
Baltaş, Acar, Ana-Baba El Kitabı, Remzi Yay., istanbul, 1998 Baltaş, Acar, Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi, istanbul, 1998 Baltaş, Acar, Üstün Başarı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990 Baltaş, Acar, Üstün Başarı, Remzi Kitabevi, istanbul, 1999 Baltaş, Z. Baltaş A„ Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992 Başaran, i. Ethem, Eğitim Psikolojisi, Ankara, 1984 Başaran, i. Ethem, Eğitim Psikolojisi, Ankara, 1998 Başkurt, İrfan, Federal Almanya'da Din Eğitimi, istanbul, 1995 Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, istanbul, 1984 Bayraklı, Bayraktar, İslam'da Eğitim, M.Ü.İ.F.Yay., istanbul, 1989 Bayraklı, Bayraktar, islâm'da Eğitim, T.D.V. Yay. istanbul,1980 Bayraktar, M. Faruk, islâm Eğitiminde Öğrenci-Öğretmen Münasebetleri, is¬tanbul, 1984 Berge, Andre, Çocuğun Cinsel Eğitimi, Çev. N. Müren, istanbul, 1962 Bilen, Mürüvvet, Başarılı Öğretim İçin Teknikler, Ankara, 1982 Bilen, Mürüvvet, Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara, 1996 Bilen, Mürüvvet, Sağlıklı insan İlişkileri, Sistem Ofset, Ankara, 1995 Bilgen, Nihat, Çağdaş ve Demokratik Eğitim, MEB., Ankara, 1994 Bilgiseven, A. Kurtkan, Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları, Divan Yay., İs¬tanbul, 1982 Bilgiseven, A. Kurtkan, islamiyet'in Kültürel Özellikleri ve İslami Kavramlar,
Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989 Bilgiseven, A.Kurtkan, Milli Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır?, T.D.Arşt.
Vakfı Yay., istanbul, 1990 Binbaşıoğlu, Cavit, Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları, MEB, istanbul, 2000 Bloom, B., insanın Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çev. D. A. Özçelik, MEB.,
Ankara, 1979 Canan, ibrahim, Çocuk Eğitimi, Nesil, İstanbul, 2000 Canan, ibrahim, Çocuk Terbiyesi, Cihan Yay., 1993 Canan, ibrahim, Çocuk Terbiyesi, Cihan Yay., istanbul, 1988
Carnegie, Dale, Söz Söyleme ve iş Başarma Sanatı, Timaş, İstanbul, 1997 Carrel, Alexis, insan Denen Meçhul, Timaş, Çev., R. Özedek, istanbul, 1997 Cordon, Thomas, Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev., E.Aksay, Sistem Yay., is¬tanbul, 1996 Cüceloğlu, Doğan, içimizdeki Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999 Cüceloğlu, Doğan, Yetişkin Çocuklar, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1994 Cüceloğlu, Doğan, insan insana, Altın Kitapları, istanbul, 1987 Çakıcı, Kemal, 100 Soruda Çocuk ve Aile, Seha Yay., 1991, İstanbul Çankırılı, Ali, Bebeğimi Büyütüyorum, Timaş, istanbul, 1998 Çelikkanat, Abdullah, Başarının 100 Kuralı, Nesil Yay., İstanbul, 1999 E.B.F.Der. C.16, Say., 1, Ankara, 1983 Eldemir, İzzet, insan Vücudu, istanbul, 1999 Elmacıoğlu, Tuncer, Başarıda Aile Faktörü, Hayat, istanbul, 1998 Erbil, Murat, Aile ve Çocuk, Kalem Matbaası, İstanbul, 1997 Ercan, A. Rasim, Eğitimde Biz ve Çocuklarımız, MEB, istanbul, 2000 Erdil, Kemalettin, Aile Okulu, T.D.V. Yay., Ankara, 1991 Eren, Sadi, Güzel Konuşmanın Sırları, Nesil, istanbul, 1997 Ergin, Muharrem, Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri, Ayyıldız Matbaası, Anka¬ra, 1981 Erkal, Mustafa, iktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Yenilik Basımevi, İstan¬bul, 1991 Erkal, Mustafa, Sosyoloji, Filiz Yayınevi, istanbul, 1987 Eröz, Mehmet, iktisat Sosyolojisine Başlangıç, 1997, istanbul Ertuğrul, Halit, Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi, Nesil, 2000, İstanbul Ertuğrul, Halit, Azınlık ve Yabancı Okulları ve Türk Toplumuna Etkisi, Nesil,
1997 Ertuğrul, Halit, Öğrencinin Başarı Kılavuzu, Nesil, istanbul, 2000 Ertuğrul, Halit, Türk Eğitim Sistemi ve Problemleri, Ankara, 1993 Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, 1984 Eser, Karma, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, MEB.Yay., ist. 1983
Fidan, Nurettin, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1986
Freud, S., Cinsiyet Üzerine, Çev. A. Öndeş, Kardeşler Basımevi, İstanbul, 1981
Gezer, Said, Çocuğu Anlamak, izmir, 1996
Gezer, Said, Çocuğu Anlamak, Çağlayan Yayınları, İzmir, 1996
Gökmen, isa, insan Denen Canlı, Eser Matbaası, istanbul, 1998
Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçiliği, Ötüken Yay., İstanbul, 1975
Hızal, Alişan, Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Gereği, Anadolu Ü.Yay., Eski¬şehir, 1991
Kabaklı Ahmet, Manevi" Sömürgecilik ve Kültür Emperyalizmi, Toker Yay., is¬tanbul, 1973
Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur'an'da insan Psikolojisi, Yayılın Kurt, istanbul, 1997
Kaya, Canten, Ana - Babaya Öneriler, Zambak, İstanbul, 2000
Kaya, Nihat, Depresyon, Panik ve Takıntılarımız, Nesil, istanbul, 1999
Kaya, Nihat, Eyvah Çocuğum Büyüdü, Nesil, istanbul, 1998
Kaya, Y. Kemal, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Nüve Matbaası, Ankara, 1977
Kayhan, Selçuk, Vücut Sistemi, , istanbul, 1998
Keyes Ken Jr. Yüksek Bilinç Kılavuzu, çev. B. Çetinkaya, Akaşa Yay. istanbul, 1991
Kırkıncı, Mehmed, Nasıl Bir Maarif, Timaş, 1997
Kim, H.Sung, Motive, Timaş, istanbul, 1998
Koçer, H. Ali, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, Ankara, 1974
Korkmaz, H. Hüseyin, Çocuğumu Nasıl Yetiştireyim, Nesil, istanbul, 1998
Küçükahmet, Leyla, Öğretim ilke ve Yöntemleri, A.U.E.B.F. Yay., Ankara, 1985
Nierenberg, Gerard, Uzman Sizsiniz, Çev., M.Rüzgar, Timaş, istanbul, 1997
Niguel, James, Cinsel Hayat, Çev. Ö. Yalçın, 1996, İstanbul
Nurbaki, Haluk, Yaradılış Mucizesi, istanbul, 1990
Nursi, B. Said., Lem'alar, Sözler Yayınevi, 1976, istanbul
Ozakpınar, Yılmaz, Öğretmen Yetiştirmede Yüksek Öğretim Kurumlarının
Dünü-Bugünü-Geleceği, Sempozyum, Gazi Ün.(6-11), Ankara, 1987 Özbaydar, Belme, Din ve Tanrı inancı, istanbul, 1970
Ozdemir, S. Yalın, H. i., Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği, Nobel, Ankara, 1998
Özden, Yüksel, Öğrenme ve Öğretme, Pegem, Ankara, 1997 Özyazıcı, Alpaslan, Hücreden insana. Yeni Asya Yay., istanbul, 1979 Ponarlı, Osman, Din Psikolojisi, Ankara, 1972 Russel, Bertrand, Evlilik ve Ahlâk, çev. E. Gürel, İstanbul, 1977 Sait Halim Paşa, Buhranlarımız, Hz. E.Düzdağ, istanbul, 1976 Salzman, C. G., Çocuğu Kötü Eğitmenin Yolları, çev. A. Çankırılı, Adım Yay., ist. 2000.
Sands, Margaret ve Diğerleri, Okullarda Uygulama Çalışmaları, Ankara, 1997
Sekman, Mü'min, Yol Aç, Timaş, istanbul, 1977
Sert, Yılmaz, Osmanlı'da Eğitim Kurumları, Ankara, 1995
Sevinçgül, Ömer, Güzel Konuşma ve Yazma Sanatı, Zafer Yay., İstanbul, 1989
Sezgin, Osman, Üçüncü Neslin Eğitimi, T.D.V.Yay., Ankara, 1991 Songar, Ayhan, Beynimiz ve Sinirlerimiz, Yeni Asya Yay., istanbul, 1979 Songar, Ayhan, Sibernetik, Yeni Asya Yay., istanbul, 1978 Sönmez, Veysel, Öğretmenin El Kitabı, Ankara, 1993 Şener, Nuran, Çocuk Eğitim Rehberi, Toker Yay. istanbul, 1998 Şener, Sami, Sosyoloji, Deha Yay., Sakarya, 1994, Sersey, 1980 Şimşek, Ümit, Araştırma Teknikleri, Nesil Yay., istanbul, 1996 Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, Feryal Matbaası, Ankara, 1996 Türkdoğan, Adil ve diğerleri, Ders Çalışma Becerileri, Baki Kitabevi, Adana, 1996
Türkdoğan, Orhan, Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, T.D.A. Vakfı Yay.,
İstanbul, 1988 Türkkan, R. Oğuz, Kolay ve iyi Öğrenme Teknikleri, Alfa, istanbul, 1997 Uluğ, Fevzi, Okulda Başarı, Remzi Kitabevi, istanbul, 1997 Uşak, Cemal, Başarının Yolları, Nesil Yay., İstanbul, 1999 Ülgen, H.Zİya, Terbiye, Yeni Yol Dergisi, Sayı, 6, Syf.5 , istanbul, 1964 Ünal, ibrahim, Kitap Tiryakiliği, Sim Yay., Ankara, 1999 Varış, Fatma, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara, Ün. Eğt. Fak. Yay., Ankara,
1988 Vergote, A., Çocukta Din, Çev. E. Fırat, A.Ü.L.F.D. Ankara, 1988 VVoolfolk, A.E, Edücational Psychology, For Teacher. U.S.A. Prentice Holl
ine. Cliffs, New Yakut, Ahmet, Hangi Yaşta, Hangi Eğitim, Gençlik Yay., istanbul, 1997 Yardım, Ali, Eğitim ve Öğretim Tarihi, Damla Yay., istanbul, 1976 Yavuz, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ankara, 1983 Yavuzer, Haluk, Ana - Baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, istanbul, 1999 Yavuzer, Haluk, Çocuğunuzun ilk Altı Yılı, Remzi Kitabevi, istanbul, 1999 Yavuzer, Haluk, Çocuk Eğitimi El Kitabı, Remzi Kitabevi, istanbul, 1995 Yazır, A. Hamdi, Hak Dini Kur'ân Dili, 1998,istanbul, Yeğin, Münip, Atomdan Hücreye, Yeni Asya Yay., istanbul, 1980 Yıldırım, Aslıhan, Kitap Okuma Eğitimi, istanbul, 1998 Yılmaz, Abdullah, islam'ın Psikolojik Gücü, Ankara, 1997 Yılmaz, Hasan, Sevgili Anne ve Babacığım Lütfen Bu kitabı Okur musun?
Çizgi, Konya, 2003 Yılmaz, Mustafa, Öğretmenlik Mesleği ve Meseleleri, T.M.K.Vak.Yay., istan¬bul, 1972 Yörük, Hilmi, insan ve Psikoloji, Ankara, 1998 Yörükoğlu, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, istanbul, 1997 Yüksel, Ekrem, Çocuk Eğitiminde Oyun ve Oyuncaklar, istanbul, 1997 Yüter, Ahmet, Çocuk Yetiştirmede Altın Kurallar, Türdav, istanbul, 1999
halit ertuğrul
25 yılı aşkın meslek hayatında birçok öğretmen yetiştiren yazarımız Halit Ertuğrul öğrencilerinden eğitim problemleri ve uygulamalardaki tıkanıklıkları konu alan pek çok mektup almaktadır. Bu mektuplar ülkemizdeki eğitim panoramasını gösteren birer belge niteliğindedir. Her öğretmenin bu çalışmadan istifade edebileceğini ve birçok problemlerin cevabını bu kitapta bulabileceğini umuyoruz.
D&R, Dünya Aktüel, Net Kitabevi, Remzi, Dost, N-T ve tüm se(kin kitapçılarda
son gelişmelerle

ÖĞRENCİLİKTE YENİ TEKNİKLER
halit ertuğrul
Çocuklarına iyi bir çalışma metodu kazandırmak isteyen anne ve babalar için, Öğrencilerine sadece öğretmenlik değil rehberlik de yapmak isteyen hocalar için, Ve başarısı çok çalışmaktan çok sistemli çalışmaya bağlı öğrenciler için!!! Bu kitap öğrenciyi başarıya götüren bilgi, tavsiye ve deneyimlerden oluşmuştur. Başarı sizin için önemliyse.. Buyurun öyleyse...
Son bilimsel çalışmalar, çocuğun iki dünyasının olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar manevi ve maddi dünyalardır. Çocuğun mutlu ve dengeli olabilmesi için, bu iki dünyanın da özenle çocuğa kazandırılması gerekmektedir. Çünkü "aklı aydınlatan fen ilimleri, kalbi aydınlatan da din ilimleridir." Hem aklın hem de kalbin aydınlatılmasına öncelik veren çocuk eğitimi programları son derece başarılı olmuş, dengeli nesillerin oluşmasına katkıda bulunmuştur.