- Kadın ve boş vakitler

Adsense kodları


Kadın ve boş vakitler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Fri 14 January 2011, 02:27 pm GMT +0200
KADIN VE BOŞ VAKİTLER


Abdullah Bin Mesud radıyallahu anh der ki: “Üzerime güneşin batıp ömrümün azalmasına rağmen o günde amelimi artıramadığıma pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olmadım.”

İnsanın gerçek ömrü, doğumundan ölümüne kadar yaşadığı seneler değildir. Gerçek ömrü ancak Allah katındaki gözcüsünün yazdığı Salih ameller ve hayırlı işler kadardır.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Kıyamet günü getirilen her kul şu dört hasletten sorulacaktır…” bunlar arasında “Ömrünü nerede geçirdiğinden” sorulacağını da saymıştır.

Hayat düşünüldüğü gibi günlük yiyip içmeler, uyku ve eğlence, oyun ve oyalanma, ziynet ve övünme değildir. Bu ancak gafil kimselerin hayatıdır.

Sen ancak bir şey için, ortağı olmayan, bir olan Allah’a kulluk için yaratıldın.

Kadının Zamanını İstifade Edemeden Harcamasının Etkenleri:

1- Tul-i emel (uzun vadeli planlar) ve (hayırlı amelleri) ertelemek: Kişi bir amel işlemek istediği zaman şeytan ona gelerek “yarın yaparsın, sonra yaparsın” diyerek onu ertelemesini sağlar. Böylece erteleyerek ömrünü dediklerini yapmadan geçirir. Ertelemeye son vererek amel etmeye başla.

2- Önemsiz şeylerle meşgul olmak: Hatta bazen bu işler haram da olabilir.

Faydasız şeylerle vakti zayi etmenin şekillerinden bazıları: ahlaksız gazete ve dergileri takip etmek, haram olan kasetleri dinlemek, düşük dizi filimleri seyretmek, uzun telefon konuşmalarına dalmak, çokça çarşıya çıkmak.

Ey mübarek kadın! Vakitlerinden dini kitaplar okuyarak, peygamberlerin kıssalarını ve Kur’an-ı Kerim okuyarak istifade et. Bundan sonra bereketi, temizliği, iffeti evinde bulacaksın.

3- Kötü arkadaşları örnek almak: Bazı kadınlar vakitlerini kendilerinden daha az değerlendirenlere bakar, kendisinden daha iyi değerlendirene bakmazlar. Falan kadın vaktini benden fazla zayi ediyor diye bir de kendisini eleştirir.

4- Eksikliğini ve zayıflığını düşünmek: Bazı kadınlar gücü yerinde olup vaktinden istifade etmeye kudreti olduğu halde kendi kendini yıkar. Ne zaman bir amel işlemeye karar verirse, bunu yapmayacağını düşünür.

Çaresi: Allah’tan yardım istemek ve bunun şeytanın bir vesvesesi olduğunu bilmektir. Nefsi adım adım amele alıştırmalıdır. Allah Teala buyurmuştur ki:

“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz.”(Ankebut 69)[10]

Kendini hazırla:

Günlük program hazırla: Sabahtan akşama kadar vaktinin her anından istifade etmek için kendine bir günlük plan yap. Gücün yettiği kadarıyla bu programa her gün devam et ki, vaktini farkına varmadan zayi etme. Zira geçen vakit bir daha geri dönmez.

Günlük zikirleri ezberle. Zira halkın Allah’a en sevgili olanı, dili Allah’ı zikretmekten dolayı nemli kalmaya devam eden kimsedir.

(“Müslüman Kadın Vaktini Nasıl Değerlendirir?” adlı risaleden.) 

[1] Mütercim’in notu: Kur’an’a dokunmadan abdestsiz olarak okumak ittifakla caizdir. İbni Abbas, Şa’bî, Dahhak, Zeyd Bin Ali, el Müeyyed Billah, Davud Zahiri ve başka âlimler abdestsiz olarak Kur’ana dokunmanın caiz olduğunu söylemişlerdir. (İbni Ebi Şeybe(1/98) Abdurrazzak(1/340)

—Abdestsiz olarak dokunulamayacağını söyleyenler şu hadisi delil getirirler: Amr Bin Hazm r.a.’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Kur’an’a ancak temiz olan kimse dokunabilir.” Darekutni(1/121) Beyhaki(1/87) el-İrva(122) Busayri İthaf(726) Metalibul Aliye(91) sahihtir.

—Ancak bu hadiste geçen “temiz” kelimesi, cünüp olmayan, abdestli olan, bedeninde necaset olmayan ve mü’min arasında müşterek bir tabirdir. Bu sebeple abdestsiz olarak Kur’ana dokunulmayacağına dair bir delil yoktur.

—Cünüp olarak Kur’an’a dokunulmayacağını söyleyenler de: “Ona ancak temiz olanlardan başkası dokunamaz”(Vakıa 79) ayetini delil getirirler. Lakin bu ayetteki “ona” zamiri Levhi Mahfuza döner ve temiz olanlar ile kastedilen de meleklerdir.

—Cünüp olan mümin ise Ebu Hureyre r.a. hadisinde de geçtiği gibi, necis değil, temizdir. Mü’min ister cünüp veya hayızlı, ister abdestsiz olsun temizdir. Ona ne hakiki anlamda ne de mecazi anlamda “necis” denilemez. Düşman topraklarına Mushaf ile sefer edilmesini yasaklayan hadis, necis olmakla vasfedilen müşriklerin ona dokunmamaları içindir. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Hirakl’e gönderdiği mektupta ayetler yazılı idi.( Bkz.: Buhari(hayız 7) ayrıca imam Buhari’nin Halku Ef’alil İbad adlı eserine bakınız.)

-Bir kafirin ayetler yazılı olan kağıda dokunup okumasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakınca görmediyse, cünüp de olsa temiz olduğu belirtilen müminin mushaftan okuması daha evladır. İbn Abbas radıyallahu anhuma da cünübün Kur’ân okumasında sakınca olmadığını söylemiştir.(Buhari: hayz 7)

—Netice olarak diyebiliriz ki: şeriat abdestsizin ve cünüp olanın mushafa dokunmasını, Kur’an okumasını yasaklamamıştır. Bu konuda yasaklayan bazı hadisler rivayet edilmişse de bunların hiçbirinin sahih olmadığı hadis uzmanlarınca tesbit edilmiştir. Lakin en faziletlisi abdestli iken okumaktır. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen selamı abdestsiz cevaplamak istememiş, teyemmüm ettikten sonra almıştır. Bu da bunun müstehap olduğunu gösterir. Zira hakkında emir ya da yasak varit olmayan bir konuda fiilî hadis, müstehaplık ifade eder.

[2] Mütercimin notu: Mestlerin örtücü olması ve kendi başına sabit durabilmesi şeklinde bir şart naslarda gelmemiştir. Bu şartlar, "Allah'ın Kitabında olmayan her şart bâtıldır." Hadisi şerifi ile reddolunmuştur. Bunun gibi, Sevrî'den gelen sahih rivayete göre Süfyan es-Sevrî: “ayağına ilişik olduğu müddetçe onun üzerine mesh et” demiş ve devamla: "Muhacirlerin ve Ensâr'ın mestleri yırtık, yamalı, parça parça değil miydi?" demiştir. (Abdurrazzak(753) Beyhaki(1/283) İbn Hazm el-Muhalla(2/100)

[3] Mütercim’in notu: Gusül gerektiren bir durum olması ve mesh süresinin dolması dışında bu sayılanlar meshi iptal eden şeyler değildir. Bunun delillerini görmek isteyen Sahih İlmihal adlı kitabıma baksın.

[4] Mütercimin notu: Bilakis bu hadis rivayet yolları ile sahihtir. Bunun zayıf olduğunu iddia edenlere Zadul Guraba ve Tesettürde Ölçüler adlı kitaplarımda cevap yazdım. Oraya bakınız.

[5] Mütercimin notu: Bbazıları zayıf tevillere giderek ve “daha iyi tesettür sağladığını” iddia ederek dış elbise altından pantolon giyilebileceğini söylüyorlar. Bu caiz değildir. Kadınlar kendi aralarında dahi olsa pantolon giyemezler. Zira bu hem tesettürü sağlamaz, hem de dış elbise altından olsa bile Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kadınlar hakkında erkeklere benzeme hususundaki yasağına dâhildir.

[6]  Daha önce bu konuda bir yasağın sabit olmadığını hatta delillerin bunun caiz olduğunu gösterdiğini açıklamıştık.

[7]  İnternet vesilesi ile “chat” dedikleri mesajlaşmalar da bu kapsamdadır.

[8] Mesela beyaz gelinlik âdeti kâfirlerden geçmiştir. Aynı şekilde zamanımızda yaygın çirkinliklerden birisi de gelinin erkeklerinde görebileceği yerde bulunması ve kadın erkek karışık düğünler düzenlemektir. Bunlar haramdır.

[9]  Aksine bu hususta hadislerde küçük parmak yüzük parmağı olarak belirlenmiştir. Halk arasında yüzük parmağı olarak bilinen parmağa ancak küçük parmağa da bir yüzük takılması halinde ruhsat verilmiştir. Aynı şekilde bu parmağa iki yüzük birden takılması da yasaklanmıştır. İşaret parmağı ve orta parmağa yüzük takmak da yasaklanmıştır. Bu hadislerde erkekler ile kadınlar arasında bir ayrım söz konusu değildir. Enes radıyallahu anh: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yüzüğü şunda idi, demiş ve sol elinin küçük parmağına işaret etmiştir.(Müslim hadis no: 2095) Erkeğin yüzüğünü küçük parmağına takmasının sünnet olduğu hususunda bütün ulema müttefiktir. Kadın ise parmaklarına müteaddit yüzükler takar. Ali radıyallahu anh der ki:. “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni şu ve şu parmağıma yüzük takmaktan menetti. Ve orta parmağı ile ondan sonra gelene işaret etmiştir. (Müslim-2078) Ali radıyallahu anh’den diğer rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yüzüğü şehadet parmağıma, orta parmağıma ve onun yanındaki parmağıma takmayı yasaklamıştı. (Nesai zinet 80, Ebû Davud, Hatem: 4: İbn Mâce, Libas: 43) (mütercim)

[10] Mütercimin notu: İmam Kurtubi,(13/432) bu ayetin tefsirinde Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma’nın şöyle dediğini nakleder: “Bize itaat yolunda cihad edenleri elbette Biz de mükâfat yollarımıza ileteceğiz.”


hafiza aise
Tue 13 November 2012, 05:11 pm GMT +0200
allah razı olsun çok güzel ve değerli küpe mahiyetinde öğütler. inş  uyanlardandan oluruz.

sümeyra
Tue 22 January 2013, 06:12 pm GMT +0200    ''Anlamayana davul zurna az,anlayana sivrisinek saz ''demişler,biz anlamaya niyet etmedikçe nasihatin faydası olur mu bilmem ama emeğinize sağlık diyorum..Rabbim razı olsun..

sevgiliye
Mon 1 July 2013, 01:37 pm GMT +0200
 :)Allah razı olsun.

cerendemir
Fri 6 September 2013, 12:16 am GMT +0200
İnsan geçirdiği bir saniyeye tekrar dönemezken;geçirdiğimizken onca boş vakit.Bunun hesabını vermek,yapamadığımız ibadetler,Allah'ı anladığımız anlar.Allah bizleri şeytan vesvesesin den korusun.Daha çok ibadet,daha çok iman versin.

mevlüdekalınsaz
Tue 26 August 2014, 03:46 am GMT +0200
“Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil:

• İhtiyarlık gelmeden gençliğini,
• Hastalık gelmeden sıhhatini,
• Fakirlik gelmeden zenginliğini,
• Meşguliyet gelmeden boş vaktini,
• Ecel gelmeden hayatını…” (Hakim, Müstedrek, 7846


ahirette ikşi günahlarından ziyade vaktini boş meşguliyetlerle geçirdiğine üzülüp pişman olacak..inşallah aldananlardan olmayalım..Rabbim yanıltmasın..vaktimizi razı olacağı şekilde geçirebilmek nasip etsin inşallah...