- İslamı Oryantalist Kaynaklardan Öğrenmeğe Çalışanlar

Adsense kodları


İslamı Oryantalist Kaynaklardan Öğrenmeğe Çalışanlar

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:10 pm GMT +0200


B. İslam'ı Oryantalist Kaynaklardan Öğrenmeğe Çalışanlar


İkinci grup, İslam'ı din, Hz. Muhammed (S.A.V.)'i pey­gamber olarak kabul eden, ancak İslam'ı asıl kaynaklarından öğrenememiş ve sağlam yöntemlerle tahsil edememiş kimsele­rin oluşturduğu gruptur. İslam'ın sağlam yöntemlerle tahsili, İs­lamî ilimlere vakıf olan otorite kimselerin kılavuzluğu ışığında sahih kaynaklardan öğrenmek suretiyle gerçekleşir. Bu gruptan olan kimseler ise İslam'ı, sahih olmayan kaynaklardan ya da dine ve Peygambere inancı olmayan oryantalistlerin şüphelerle dolu ve çirkin amaçlarla yazılmış eserlerinden öğrenmiş ve so­nuçta şüpheye kapılmışlardır. Zihinlerine takılan şüpheleri ilmî ve İslamî hakikatler olarak telakki etmeye başlayıp bunları yay­maya ve hararetle savunmaya koyulmuşlardır. Bunlar Allah Teâlâ'nın haklarında "Kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. [13] dediği tiplerdir. [14][13] Bakara, 93

[14] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 18.