- İslam Mezhepler Tarihi Vize Soruları

Adsense kodları


İslam Mezhepler Tarihi Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Fri 3 May 2013, 01:55 pm GMT +0200
İSLAM MEZHEPLER TARİHİ VİZE SORULARI

Bölüm 1, Soru 1 (Tek Doğru)
Fırka, belli bir şahıs ve/veya o şahsa uyan, daha doğrusu görüşleri etrafında birleşen topluluğun, çoğunlukla siyasî ya da daha az iddialı bir ifade ile “Allah ve din adına egemenlik tesisi” için çıktıkları yolda, doğrudan Kur’ân’ı yani İslâm’ı veya Kur’ân ile Sünnet’i yani …………… anlayış şekillerini yansıtır. Bu açıdan fırkalar, İslâm tarihinin “siyasî ve îtikadî düşünce okulları”dır.
Yukarıdaki metinde boş yere hangisini yazmak uygundur?

 dinimizi


 adaleti


 İslamiyeti


 Müslümanlığı


 hakkaniyetiBölüm 1, Soru 2 (Tek Doğru)
Makālât nev’inden eserler, muhtemelen ………………. oluşlarından dolayı yahut da savaşlar, yangınlar, istîlâlar veya Emevîlerin siyasî ve idarî baskılarının doğurduğu “gizlilik” endişesinden ötürü, maalesef, zamanımıza kadar ulaşamamıştır.
Yukarıdaki metinde boşluğa hangisi yazılmalıdır?

 batıl


 sapık


 dalalet


 parça parça veya küçük


 lüzumsuz ve gereksizBölüm 1, Soru 3 (Tek Doğru)
Her fırkanın, başkaları tarafından da bilinen ve tanınan bir “zâhirî” hayatı; bir de sadece kendi mensuplarınca en kesin şekliyle bilinen ve yaşanan ……….. hayatı vardır. Önemli olan, bu iki hayatı imkânlar ölçüsünde birbirleriyle bütünlemektir.
Yukarıda boş yere hangisi yazılmalıdır?

 aleni


batıni


 mezhebi


 nihlevi


 meslekiBölüm 1, Soru 4 (Tek Doğru)
İlk devirde Müslümanlar hangi olaydan sonra ilk defa fırkalara ayrılmışlardır?

 Cemel


 İfk


 Fitne


Hakem


 KerbelaBölüm 1, Soru 5 (Tek Doğru)
Özellikle Abdullah b. Mes‘ud ekolüne mensup Iraklı, yani Kûfeli …….... , Kur’ân hükümlerine sıkı sıkıya bağlı idiler. Bunlar Osmân b. Affan devrinde ortaya çıkan istikrarsızlığı, önceki dönemlerle kıyaslayarak kesinlikle hoş karşılamıyorlardı. Özellikle yeni fethedilen memleketlerde görülen genel içtimaî karışıklıklar ile ekonomik ve sosyal adâletsizlikler karşısında, kendilerine mahsus bir tavır almayı takvâlarının tabiî bir icâbı olarak gördüler.
Boş yere hangi kelimenin gelmesi uygundur?

 kurrâ


 Harici


 İbadi


 Nevbahti


 KerramiBölüm 1, Soru 6 (Tek Doğru)
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hariciler tarafından İslam düşünce tarihine armağan edilmemiştir?

 Huruc


 Daru’l-harb
          


 Dâru’l-iman


 İsti’raz


 el-Menzile beyne’l-menzileteynBölüm 1, Soru 7 (Tek Doğru)
Kitabu Fıraki’ş-Şia ilk dönem Şii müelliflerinden hangisinin eseridir?

 Kummi


 Nevbahti


 Tusi


 Şeyh Saduk


 Şeyh MüfidBölüm 1, Soru 8 (Tek Doğru)
Efdal-Mefdûl nazariyesi hangi mezhebe aittir?

 İsmailiyye


 İmamiyye


Zeydiyye


 Dürziyye


 GulatBölüm 1, Soru 9 (Tek Doğru)
Şia hangisi döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur?

 Selçuklular


 Moğollar


 Safeviler


 Kacariler


 PehlevilerBölüm 1, Soru 10 (Tek Doğru)
On iki imamın beşincisi hangisidir?

 Muhammed Bakır


 Muhammed Taki


 Musa el-Kazım


 Ali er-Rıza


 Ali b. el-HüseyinBölüm 1, Soru 11 (Tek Doğru)
Hangisi Kerbela Olayı ile ilişkilidir?

 İsti’raz


Tevvabun


 Mihne

 Nevruz

 İmtihanBölüm 1, Soru 12 (Tek Doğru)
İmamiyye Şiası'nda Hz. Muhammed ve soyunu sevenler ile onları sevenleri sevmek anlamına gelen anlayış hangisidir?

 Tevelli


 Teberri


 Teberrâ


 Muhabbet


 MünaferetBölüm 1, Soru 13 (Tek Doğru)
Büyük günah işleyenlerin ahrette cezalandırılıp cezalandırılmayacağı hususunda bir hüküm vermedikleri için Mürcie’ye Şükkâk ismini kimler vermiştir?
 Cebrîler


 Kaderîler


Haricîler


 Mu’tezilîler

 BasrîlerBölüm 1, Soru 14 (Tek Doğru)
Mürcie’nin doğuşunu hazırlayan sebepler, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Kaderî-Cebrî mücadelesi


 Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Sosyo-politik ve ekonomik durum


 Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali-Hz. Ayşe mücadelesi


 Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi


 Haricî zihniyet, Hz. Ali- Haricîler mücadelesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesiBölüm 1, Soru 15 (Tek Doğru)
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” tamlamasında yer alan cemaat kelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 Hakkı temsil eden ve Cennete girmeyi hak eden kesimleri


 Beş vakit namazı cami ve mescitlerde kılan cemaati


 Hayat boyunca Ashabın yolundan asla ayrılmayanları


 Her ortamda Müslümanların haklarını savunanları


 Çoğunluğun siyasi temayülü ile ümmetin birlik ve beraberliğiniBölüm 1, Soru 16 (Tek Doğru)
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” ifadesine alt yapı olabilecek şekilde İbn Batta el-‘Ukberî’nin (387/997), Kitâbu’ş-Şerh ve’l-İbâne ‘alâ Usûli’s-Sunne ve’d-Diyâne adlı eserinde naklettiği “Benim için, tam anlamıyla fâsık bir sünnî ile dostluk, ibâdetlerine düşkün, fakat bid‘atçı olan biriyle dostluktan daha iyidir.” sözü kime atfedilmektedir?

 İmam Azam Ebû Hanîfe (150/767)


 Hasan el-Basrî (110/728)


 Ebu’l-Leys es-Semerkandî (373/983)


Saîd b. Cübeyr (95/714)


 Hammad b. Ebî Süleyman (120/737)Bölüm 1, Soru 17 (Tek Doğru)
Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî’nin, gözetiminde yetiştiği ve Kelâm ilmini öğrendiği hocası aşağıdakilerden hangisidir?

 İmam Azam Ebû Hanîfe (150/767)


 Ebû Ali el-Cübbâî (303/915)


 Ebû Hâşim el-Cübbâî (321/923)


 Ebû Bekir el-Hallâl (311/923)


 İbn Küllâb el-Basrî (240/854)Bölüm 1, Soru 18 (Tek Doğru)
Hangisi İsmailiyye'nin isimlerinden biridir?
 Mutezile

 Muhtariyye


Karmatiyye


 Dırariyye

 CehmiyyeBölüm 1, Soru 19 (Tek Doğru)
Önceleri bir İsnaaşeri Şiisi iken, Irak’ta dailerin gayreti ile İsmaili olan ve Batıni akideleri yaymak için özellikle İran bölgesini mesken edinen, kurduğu fedai teşkilatı ile etrafa korku ve dehşet salan Hasan Sabbah'ın mensup olduğu İsmailiyye kolu hangisidir?

 Musta'lî

 Fatımî

 Dâûdî


Nizarî

 SüleymanîBölüm 1, Soru 20 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi, klasik dönem İsmailiyye doktrininde, fırka içindeki mertebelerden birisi değildir?

 mezun mahdud

 nâtık

sefir

 mezun mutlak

 hüccet