- İslam Hukuk Usulü II Sınav Soruları

Adsense kodları


İslam Hukuk Usulü II Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Mon 4 April 2011, 12:55 pm GMT +0200
1-Bir nas veya icmânın her hangi bir vasfı hükmün illeti olarak belirlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

 

  Mülga illet 

  Mürsel maslahat 

  Maslahat 

  İllet-i mansûsa  ---

  Kâsır illet 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi illet için söylenemez?

 

  İllet  asıldaki hükmün kendi üzerine inşa edildiği vasıftır 

  İlletin asla özgü olması gerekir  ---

  İllet  asl’a ait olan hükmün fer’e uygulanmasına sebep olan özelliktir 

  İllet açık  belirli  istikrarlı  uygun ve geçişli bir vasıf olmalıdır 

  İllet  aslın hükmünün benzer bir mesele olan fer’e taşınabilmesi için ortak bağdır

 

3-Alem değişkendir  ‘Her değişken sonradan olmadır’  ‘Alem sonradan olmadır’ kıyası ne tür bir çıkarım yöntemini ifade etmektedir?

 

  Mantıki kıyas  ---

  Fıkhi kıyas 

  Totoloji 

  Tümevarım 

  Analoji 

 

4-Kıyas teriminin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

  Fikir yürütmek 

  Sahiplenmek 

 Takdir etmek  ölçmek  ---

  Akletmek 

  Gözetmek

 

5-Şarabın (hamr) haram kılınmasının aklın muhafazası ilkesinin teminini mümkün kılması illetin hangi vasfını ortaya koymaktadır?

 

  Zâhir olma vasfı 

  Munzabıt olması 

  Münâsib bir vasıf olması  ---

  Mansus olması 

  İlletin kâsır olması 

 

6-Aşağıdaki bilginlerden hangisi şer’î hükümlerin istinbatında kıyası reddeden isimlerden değildir?

  Davud b. Ali 

  İbrahim en-Nazzâm 

  Cessâs  ---

 Cafer b. Mübeşşîr 

  İbn Hazm 

1-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı toplu bir içtihat olarak değerlendirme düşüncesini desteklemektedir?

 

 

İcmâ içtihada ihtiyaç duyulmayan alanları belirlemektedir.

İcmâ bir içtihat türü olarak değil ictihadın sağlıklı biçimde işlemesine yardımcı bir ilke olarak görülmelidir.

Toplu içtihat yaparken icmâ kavramının temelindeki düşünceden yararlanmak mümkündür.

*İcmâda fikir birliğinin spontane bir şekilde (kendiliğinden) oluşması gerekir.

 Günümüzde iletişim, ulaşım ve koordinasyon imkanları arttığı için icmâ kurumunun işler hale getirilmesi kolaylaşmışır.

 

2-Cuma namazına çağrıldığınız zaman… alışverişi bırakın” (Cumu‘ 62/9) âyeti ile “ALLAH alışverişi helâl kıldı” (el-Bakara 2/275) âyeti arasında teâruz söz konusu değildir. Burada teâruzun hangi rükün veya şartı eksiktir.

 

 Hükümlerin çatışması

 Hiçbiri

 Mahal birliği

 *Vakit birliği

 Kuvvet bakımından eşitlik

 

3-Birbiriyle çatışan iki delilden birinin diğerine üstünlüğünü beyan etmeye ne ad verilir?

 

Nesih

Tevakkuf

*Tercîh

Cem‘ ve tevfîk

Tesâkut

 

4-Aşağıdakilerden hangisi icmânın teorik yönünü yansıtmaz?

 

İcmâ Kur’an ve Sünnetten sonra dinî bilginin üçüncü kaynağını ifade eder.

Fıkıh usulü eserlerinde icmâ deliller hiyerarşisinin önemli bir unsuru olarak kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.

*İcmâ İslamın temel esasları niteliğindeki bazı hükümleri zorlanmış yorumlara karşı koruma altına almıştır.

Günümüzde içtihada açık bir meselede kendiliğinden bir icmânın oluşması oldukça uzak bir ihtimaldir. 

 

6-İcma – örf ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Hem icmâ hem de örf bir makamın yazılı bir şekilde açıklanmış iradesine dayanmaz.

İcma “kesin bir olması gerekeni göstermesi” bakımından örf normlarına benzemektedir.

Örfün aksine icmâda temel unsur ona katılanların aynı noktada birleşmiş olmalarıdır.

*İcmâ ve örf bağlayıcılıklarını toplumun hatasızlığı inancından almaktadır.

Gerek icmâ gerekse örf spontane bir biçimde (kendiliğinden) oluş

 

7-Aşağıdakilerden hangisi çağımızda icmâa aktüel bir misyon yüklemek isteyen yazarların büyük çoğunluğunca paylaşılan görüşlerden biri değildir?

 

İçtihat ve icma prensipleri bir işlemde her zaman birbiri içine geçmelidir.

Şûra anlayışını geliştirmek suretiyle icmâya yeniden işlerlik kazandırmak mümkündür.

İçtihat kapısının kapandığı düşüncesi icmâ işlemini de sekteye uğratmıştır.

*Klasik icmâ teorisi günümüz problemlerini çözmede ideal bir model olabilir
İslam ülkeleri parlamentolarında alınan kararlar Müslümanların icmaı olarak kabul edilebilir.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı bir delil olarak kabul etmez?

 

 

Cumhur 

Eş’arîler 

* İbrahim en-Nazzam

 

Pezdevî 

Nevevî 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi çağımızda icmâa aktüel bir misyon yüklemek isteyen yazarların büyük çoğunluğunca paylaşılan görüşlerden biri değildir?

 

*Klasik icmâ teorisi günümüz problemlerini çözmede ideal bir model olabilir. 

  Şûra anlayışını geliştirmek suretiyle icmâya yeniden işlerlik kazandırmak mümkündür. 

  İçtihat kapısının kapandığı düşüncesi icmâ işlemini de sekteye uğratmıştır. 

  İçtihat ve icma prensipleri bir işlemde her zaman birbiri içine geçmelidir. 

  İslam ülkeleri parlamentolarında alınan kararlar Müslümanların icmaı olarak kabul edilebilir. 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi sükûtî icmâyı zannî bir delil olarak kabul eder?

 

 

* Kerhî 

  Gazzâlî 

  Malikîler 

  Ebu Hanîfe 

  İmam Şafiî 

 

11-İcma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

  Maslahata dayalı icma maslahatın değişmesi halinde değişebilir. 

  Dört halifenin ittifak ettiği hüküm icma sayılmaz. 

  Bir devirde tek bir müctehid bulunursa onun görüşü icma olarak kabul edilmez. 

 * Cumhura göre icma ehliyetine sahip bir kişinin muhalefeti icmayı etkilemez. 

  İtikadî meselelerde icma söz konusu değildir. 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi icmânın gerçekleşme şartlarından biri değildir?

 

  İttifakın şer’î/amelî bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi. 

  İttifakın Hz. Peygamber’in veyatından sonra meydana gelmesi. 

  İttifak edenlerin özel anlamıyla “adalet” vasfını taşıyor olması. 

  İttifak edenlerin Hz. Peygamber’in ümmetinden olması. 

  *Bir meselenin hükmünde bir dönemdeki müctehidlerin çoğunluğunun ittifak etmesi.
 

 

13-Aşağıdaki alimlerden hangisi şer’î deliller arasında gerçek anlamda teâruzun söz konusu olmadığı görüşündedir.

 

  Şirazî 

  İbnü’s-Sübkî 

  Âmidî 

  *Şatıbî 

  Molla Hüsrev 

 

1-Kıyasın rükünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

  Fer’-asıl-kıyas-ta’lil

  Asıl-fer’-hüküm-ta’lil

  Fer’-asıl-illet-nass   

  Asıl-fer’-aslın hükmü-illet  ---

  Fer’-hüküm-nas-illet

 

2-Yüce ALLAH'ın, önceki toplumlar için koyduğu ve peygamberleri vasıtasıyla onlara bildirdiği hükümlerin Hz. Muhammed’in ümmeti için bağlayıcı olup olmadığı meselesi, fıkıh usulünde hangi başlık altında ele alınır?   

  Şer‘u men kablenâ---

  İstıslah

  İstihsan   

  İstıshâb   

  Sahâbe Kavli

 

3-Nasların ta’lîlini reddeden fıkıh düşüncesinin kurucu ismi aşağıdakilerden hangisidir?   

 İmam Şâfii   

 İmam Mâlik   

 İmam Ebû Hanife

 İbn Hazm

 Davud b. Ali---

 

4-Hz. Ebubekir’in halifeliği döneminde Kur’ân sahifelerinin bir mushafta toplanması; Hz. Ömer’in, fethedilen toprakları, mücahitler arasında dağıtmayıp eski sahiplerinin elinde bırakması; Medine’de nüfusun artması üzerine, Hz. Osman’ın cuma namazı için ikinci bir ezan okutmaya başlaması gibi misaller, hangi delilin meşrûiyetini savunanlar tarafından ileri sürülmektedir?

 

Sedd-i zerîa   

İstıslâh  ---

Kıyas   

İstıshâb   

Örf

 

5-Birbirine zıt hükümler taşıyan iki âmm delilden birinin bir çeşide, diğerinin başka bir çeşide delâlet ettiği şeklinde yapılan yorum tearuzu giderme metotlarından hangisine dahildir?

 

Tevakkuf   

Nesih   

Tesâkut   

Tercih   

Cem‘ ve tevfîk ---

 

6-el-Makîs aleyh kıyasın hangi rüknüne tekabül etmektedir?

Nas   

Ta’lîl   

Fer’

İllet   

Asl---

 

7-Aşağıdakilerden hangisi İbn Hazm’ın kıyas ve talil ile ilgili görüşlerden değildir?

 

Kıyasın delili olarak zikredilen ayetteki ‘i’tebirû’ kelimesi, ders almak ve şaşırmak  anlamındadır   

İlâhî emirlerin sebep ve illetlerini araştırma sorumluluğu söz konusu değildir   

İlahi vahye dayalı olan şer’î ahkâmda ta’lîlin ve aklın yeri bulunmamaktadır   

Kıyası bir çıkarım yöntemi olarak sahabe döneminde ortaya çıkmıştır --- 

Dinde kıyasla hüküm vermek batıldı

 

8-Aşağıdakilerden hangisi şer’î deliller arasında teâruzun mümkün olduğunu savunanların ileri sürdüğü gerekçelerden biri değildir?

 

Ayetler muhkem ve müteşâbih olarak ayrılmaktadır   

Deliller kat’î ve zannî şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır   

Hadisler arasında ancak umum-husus, icmal-tafsîl ilişkisi olabilir   ---

Teâruzun reddine aklen imkan yoktur   

Her müctehid ictihadı doğru ve isabetlidir.

 

9-Aşağıdaki bilginlerden hangisi icmâda ulü’l-emr kavramına ağırlık vermektedir?

 

Reşid Rıza---

Ahmed Hassan   

Muhammed İkbal   

Ziya Gökalp   

Gibb

 

10-İcmânın pratik işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     İcmâ İslamı sembolize eden temel hükümleri koruma altına almıştır.   

   Şafiî’ye göre ilm-i hâsse grubundaki dini bilgiler bakımından icmânın pratik bir işlevi     söz konusu değildir

   İslam’ın temel esaslarını teşkil eden hükümler bakımından icmâ bizatihi bir kaynak niteliğindedir.   ---

   İcmâ bazı nasslara yönelik zorlanmış yorumlar yapılmasının kapısını kapatmıştır.

   İcmânın pratik işlevi büyük ölçüde Şafiî’nin “cümelü’l-ferâiz” adını verdiği bilgilerde yansımasını bulur.

 

11-Kıyâsü’ş-şer’ tabiri ne anlam ifade etmektedir?

Fıkhî akıl yürütme   

Tümevarım yoluyla ulaşılan küllî mana, genel ilke   ---

Edilletü’l-erbaa   

Şer’î hükümlerin delilleri   

Şer’î ahkâm

 

12-Şârî Teâlâ’nın hüküm için illet olarak belirlediğine dair delaleti olan vasıf aşağıdakilerden hangisidir?

 Meşhûr vasıf (el-münâsibü’l-meşhûr)   

 Uygun vasıf (el-münâsibü’l-müessir)   ---

 Mülgâ vasıf (el-münâsibü’l-mülgâ)   

 Mürsel vasıf (el-münâsibü’l-mürsel)   

 Elverişli vasıf (el-münâsibü’l-mülâim)

 

13-Sükûtî icmâ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ahmed b. Hanbel’e göre sükûtî icmâ kat’î bir delildir   

Şafiîlerden el-Âmidî’ye göre sükûtî icmâ katî bir delil sayılmaz   

Şafiîlere göre sükûtî icma zannî bir delildir   ---

Hanefîlere göre sükûtî icmâ sarih icmadan farksızdır

Malikîler sükûtî icmayı delil olarak kabul etmezler

 

14-Aşağıdakilerden hangisi icmânın dayanaklarından biri olarak ileri sürülmemektedir?

 Bazı ayetlerde sahabenin kendilerinden sonrakilere tanık kılındığı belirtilmektedir.     

Hadisler ümmetin topyekün hata üzerinde birleşmeyeceğini bildirmektedir.   

Bazı ayetler müminlerin yoluna ittibayı gerekli kılmaktadır.   

Bazı ayetlerde ihtilafa düşülen meselelerde ALLAH ve Resulü’ne dönülmesi emredilmektir---

Hadisler müminlerin iyi gördüğü şeyin ALLAH katında da iyi olduğunu belirtmektedir.

 

15-Fıkıh mezheplerinin sedd-i zerî‘a konusundaki tavırlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

   Mefsedete götüreceği hakkında zann-ı gâlip bulunan vasıtaların önlenmesi gerektiği kanaati ağır basmıştır. 

  “Çoğu zaman” veya “nadiren” grubuna girmemekle birlikte, mefsedete götürdüğüne sıkça rastlanan vasıtalar konusunda ittifak edilmiştir.  ---

  Kesin olarak mefsedete götüren vasıtaların önlenmesi gerektiği hususunda fikir birliği vardır.

  Fıkıh mezheplerinin sedd-i zerî‘a konusundaki tavırları, çoğunlukla vasıtaların mefsedete götürme ihtimalinin kuvvet derecesine göre şekillenmiştir. 

  Nadiren mefsedete götüren vasıtaların önlenmemesi ve asıl hükmü üzere kalması gerektiği noktasında fikir birliği

 

16-Hz. Peygamber’in Ramazan orucu için “Hilâli gördüğünüzde oruç tutun ve (yine) Hilâli gördüğünüzde orucunuzu açın! Şayet hava kapalı olursa Şaban ayının günlerinin sayısını otuza tamamlayın!” şeklindeki emri, aşağıdaki istıshâb türlerinden hangisinin kapsamı içerisinde değerlendirilebilir?

  İbâha-yi Asliyye İstishâbı 

  Tahkîmü’l-hâl 

  Şer'î Hüküm İstishâbı  ---

     İstishâb-ı Maklûb

    Berâet-i Asliyye İstishâbı

 

17-Şer‘u men kablenâ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kendisiyle amel edilebilmesi için, Kur’ân ve Sünnet'in bir hükmü red ifadesi taşımaksızın zikretmiş olması ve hakkında Hz. Muhammed'in ümmeti bakımından mensûh olduğuna dair bir delilin bulunmaması gerekir. 

  Fer‘î deliller içerisinde yer alır.

    Şer‘u men kablenâ kapsamında olup Kitap ve Sünnet’te hiçbir şekilde yer almayan hükümler, Hz. Muhammed'in ümmeti için bağlayıcı değildir.  ---

  Aslında müstakil bir kaynak olmayıp, nihaî tahlilde Kitap ve Sünnet'in kapsamına dâhildir. 

  Kaynaklardan hüküm çıkarmada kendisinden istifade edilen bir metot olma özelliği taşır.18-Aşağıdakilerden hangisi İslâm mantıkçılarının kıyas tanımını ortaya koymaktadır?

 

  Üç önermeden oluşmuş bir delil olup, ilk iki önermenin doğruluğu üçüncü önermeye bağlıdır. 

  Üç önermeden oluşmuş bir delildir ki, ilk ikisinin doğruluğu üçüncü önermenin doğruluğunu gerektirmez.

 

19-İlletin mazbut olması ne anlam ifade etmektedir?

 

  İlletin kişilere, durumlara ve çevrelere göre değişime uğramaması.  ---

  İlletin kişiden kişiye göre değişime uğrayabilmesi. 

  İlletin duruma ve çevreye göre değişebilmesi. 

  İlletin, hükmün hikmetini gerçekleştirecek bir vasfa sahip olması. 

  İlletin hükmün gayesini gerçekleştirecek bir niteliğe sahip olmas

  Doğruluğu kabul edilen önermelerden çıkarılan hükümlerdir.

 

20-ilham için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

    İlhamın bir türü olan “rüya”yı hem gören ve hem de bu rüyanın kendisine aktarıldığı kişi rüyanın gerektirdiği şekilde hareket etmek zorundadır.  ---

  Kendilerine az çok farklı manalar yüklenmiş olmakla birlikte havâtır hevâcis firâset hads keşif tecellî ve vârid(ât) terimleri de ilham yerine kullanılmıştır.

Fıkıh Usulü’nde ilham başlığı altında feyiz ve ilham yoluyla elde edilen bilgilerle amel etmenin meşru ve bağlayıcı olup olmadığı tartışılır. 

  Herkesi muhatap kabul eden ve yalnızca peygamberler vasıtasıyla gönderilen “genel nitelikli ilham” anlamında “vahiy” sona ermişse de özel ve şahsi mahiyetteki ilham Kıyamet’e kadar bakidir

 

21-İbn Hazm’ın ta’lîl, tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


  Ta’lîl, mansûs olmayan illetin istinbatıdır. 

  Ta’lîl, nas yoluyla gelen bir hüküm için müftinin bir illet istihrâc etmesidir.  ---

  Ta’lîl, nassın vaz ediliş nedenini oluşturan illettir. 

  Ta’lîl, nassın Şârî Teâlâ tarafından bildirilen sebebidir. 

  Ta’lîl, nassa dayalı hüküm istinbatıdır.

karanlık
Tue 5 April 2011, 08:42 pm GMT +0200
İslam Hukuk Usulü Quiz Soruları1-Cuma namazına çağrıldığınız zaman… alışverişi bırakın” (Cumu‘ 62/9) âyeti ile “ALLAH alışverişi helâl kıldı” (el-Bakara 2/275) âyeti arasında teâruz söz konusu değildir. Burada teâruzun hangi rükün veya şartı eksiktir.

 Hükümlerin çatışması
   
Hiçbiri
   
Mahal birliği
   
*Vakit birliği
   
Kuvvet bakımından eşitlik


2-Birbiriyle çatışan iki delilden birinin diğerine üstünlüğünü beyan etmeye ne ad verilir?   
Nesih
   
Tevakkuf
   
*Tercîh
   
Cem‘ ve tevfîk
   
Tesâkut

3-Aşağıdakilerden hangisi icmânın teorik yönünü yansıtmaz?

İcmâ Kur’an ve Sünnetten sonra dinî bilginin üçüncü kaynağını ifade eder.
   
Fıkıh usulü eserlerinde icmâ deliller hiyerarşisinin önemli bir unsuru olarak kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
   
*İcmâ İslamın temel esasları niteliğindeki bazı hükümleri zorlanmış yorumlara karşı koruma altına almıştır.

Günümüzde içtihada açık bir meselede kendiliğinden bir icmânın oluşması oldukça uzak bir ihtimaldir. 4-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı toplu bir içtihat olarak değerlendirme düşüncesini desteklemektedir?
İcmâda fikir birliğinin spontane bir şekilde (kendiliğinden) oluşması gerekir.
   
Günümüzde iletişim ulaşım ve koordinasyon imkanları arttığı için icmâ kurumunun işler hale getirilmesi kolaylaşmıştır.
   
İcmâ içtihada ihtiyaç duyulmayan alanları belirlemektedir.
   
*Toplu içtihat yaparken icmâ kavramının temelindeki düşünceden yararlanmak mümkündür.
   
İcmâ bir içtihat türü olarak değil ictihadın sağ


5-İcma – örf ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hem icmâ hem de örf bir makamın yazılı bir şekilde açıklanmış iradesine dayanmaz.
   
İcma “kesin bir olması gerekeni göstermesi” bakımından örf normlarına benzemektedir.
   
Örfün aksine icmâda temel unsur ona katılanların aynı noktada birleşmiş olmalarıdır.
   
*İcmâ ve örf bağlayıcılıklarını toplumun hatasızlığı inancından almaktadır.
   
Gerek icmâ gerekse örf spontane bir biçimde (kendiliğinden) oluş

6-Aşağıdakilerden hangisi çağımızda icmâa aktüel bir misyon yüklemek isteyen yazarların büyük çoğunluğunca paylaşılan görüşlerden biri değildir?   
İçtihat ve icma prensipleri bir işlemde her zaman birbiri içine geçmelidir.
   
Şûra anlayışını geliştirmek suretiyle icmâya yeniden işlerlik kazandırmak mümkündür.
   
İçtihat kapısının kapandığı düşüncesi icmâ işlemini de sekteye uğratmıştır.
*Klasik icmâ teorisi günümüz problemlerini çözmede ideal bir model olabilir
İslam ülkeleri parlamentolarında alınan kararlar Müslümanların icmaı olarak kabul edilebilir.

7-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı bir delil olarak kabul etmez?  Cumhur 
  Eş’arîler 
 * İbrahim en-Nazzam 
  Pezdevî 
  Nevevî 8-Aşağıdakilerden hangisi sükûtî icmâyı zannî bir delil olarak kabul eder? * Kerhî 
  Gazzâlî 
  Malikîler 
  Ebu Hanîfe 
  İmam Şafiî 

9-İcma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Maslahata dayalı icma maslahatın değişmesi halinde değişebilir. 
  Dört halifenin ittifak ettiği hüküm icma sayılmaz. 
  Bir devirde tek bir müctehid bulunursa onun görüşü icma olarak kabul edilmez. 
 * Cumhura göre icma ehliyetine sahip bir kişinin muhalefeti icmayı etkilemez. 
  İtikadî meselelerde icma söz konusu değildir. 

10-Aşağıdakilerden hangisi icmânın gerçekleşme şartlarından biri değildir?  İttifakın şer’î/amelî bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi. 
  İttifakın Hz. Peygamber’in veyatından sonra meydana gelmesi. 
  İttifak edenlerin özel anlamıyla “adalet” vasfını taşıyor olması. 
  İttifak edenlerin Hz. Peygamber’in ümmetinden olması. 
  *Bir meselenin hükmünde bir dönemdeki müctehidlerin çoğunluğunun ittifak etmesi. 


11-Aşağıdaki alimlerden hangisi şer’î deliller arasında gerçek anlamda teâruzun söz konusu olmadığı görüşündedir.  Şirazî

 
  İbnü’s-Sübkî

 
  Âmidî

 
  *Şatıbî 

iklimya kübra
Thu 14 April 2011, 10:00 pm GMT +0200
farklı soru çıkmadı.

hatta quiz 1 2 de çıkan soruların aynısı vizede çıktı

sevda bayram
Fri 15 April 2011, 06:03 pm GMT +0200
4 ) Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlerin tearuzu gidermek için kullandığı sistemi yansıtır?  Tercîh – Cem‘ ve tevfîk - Nesh – Tesâkut 
  Nesh – Tercih - Cem‘ ve tevfîk – Tesâkut 
  Cem‘ ve tevfîk – Nesh – Tercih – Tevakkuf 
  Tercih - Cem‘ ve tevfîk – Nesh –– Tevakkuf 
  Tesâkut - Cem‘ ve tevfîk – Tercîh – Nesh 

farklı gelen soru cevap:B

uşşaki
Sun 17 April 2011, 01:54 pm GMT +0200
İSLAM HUKUK USULÜ-II   VİZELER
1-Bir nas veya icmânın her hangi bir vasfı hükmün illeti olarak belirlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
*** İllet-i mansûsa 6.h.5.s              Mülga illet            Mürsel maslahat          Maslahat           Kâsır illet

2- Aşağıdakilerden hangisi illet için söylenemez?
    *** İlletin asla özgü olması gerekir 6.h            İllet asıldaki hükmün kendi üzerine inşa edildiği vasıftır
            İllet asl’a ait olan hükmün fer’e uygulanmasına sebep olan özelliktir      İllet açık belirli istikrarlı uygun ve geçişli bir vasıf olmalıdır
            İllet aslın hükmünün benzer bir mesele olan fer’e taşınabilmesi için ortak bağdır.

3- Alem değişkendir ‘Her değişken sonradan olmadır’ ‘Alem sonradan olmadır’ kıyası ne tür bir çıkarım yöntemini ifade etmektedir?
   *** Mantıki kıyas 5.h.5.s             Fıkhi kıyas             Totoloji            Tümevarım            Analoji

4- Kıyas teriminin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
      Fikir yürütmek        Sahiplenmek     *** Takdir etmek ölçmek 4.h.2.s      Akletmek         Gözetmek

5- Şarabın (hamr) haram kılınmasının aklın muhafazası ilkesinin teminini mümkün kılması illetin hangi vasfını ortaya koymaktadır?
    Zâhir olma vasfı        Munzabıt olması        *** Münâsib bir vasıf olması 6.h.4.s      Mansus olması     İlletin kâsır olması

6- Aşağıdaki bilginlerden hangisi şer’î hükümlerin istinbatında kıyası reddeden isimlerden değildir?
    Davud b. Ali            İbrahim en-Nazzâm         *** Cessâs 4.h.3.s                Cafer b. Mübeşşîr          İbn Hazm

1- Kıyasın rükünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
       Fer’-asıl-kıyas-ta’lil                                           Asıl-fer’-hüküm-ta’lil                        Fer’-asıl-illet-nass   
*** Asıl-fer’-aslın hükmü-illet 5.h.2.s           Fer’-hüküm-nas-illet

2- Yüce ALLAH'ın, önceki toplumlar için koyduğu ve peygamberleri vasıtasıyla onlara bildirdiği hükümlerin Hz. Muhammed’in ümmeti için bağlayıcı olup olmadığı meselesi, fıkıh usulünde hangi başlık altında ele alınır?
 *** Şer‘u men kablenâ 7.h.7.s            İstıslah          İstihsan         İstıshâb         Sahâbe Kavli

3- Nasların ta’lîlini reddeden fıkıh düşüncesinin kurucu ismi aşağıdakilerden hangisidir?
     İmam Şâfii          İmam Mâlik           İmam Ebû Hanife            İbn Hazm            *** Davud b. Ali 6,h.2.s

4- Hz. Ebubekir’in halifeliği döneminde Kur’ân sahifelerinin bir mushafta toplanması; Hz. Ömer’in, fethedilen toprakları, mücahitler arasında dağıtmayıp eski sahiplerinin elinde bırakması; Medine’de nüfusun artması üzerine, Hz. Osman’ın cuma namazı için ikinci bir ezan okutmaya başlaması gibi misaller, hangi delilin meşrûiyetini savunanlar tarafından ileri sürülmektedir?
     Sedd-i zerîa           **** İstıslâh (Maslahatı Mürsele) 8.h.7.s             Kıyas              İstıshâb              Örf

5- Birbirine zıt hükümler taşıyan iki âmm delilden birinin bir çeşide, diğerinin başka bir çeşide delâlet ettiği şeklinde yapılan yorum tearuzu giderme metotlarından hangisine dahildir?
   Tevakkuf             Nesih             Tesâkut             Tercih              *** Cem‘ ve tevfîk  1.h.8.s

6- el-Makîs aleyh kıyasın hangi rüknüne tekabül etmektedir?
     Nas            Ta’lîl               Fer’            İllet              *** Asl 5.h.2.s

7- Aşağıdakilerden hangisi İbn Hazm’ın kıyas ve talil ile ilgili görüşlerden değildir?
     Kıyasın delili olarak zikredilen ayetteki ‘i’tebirû’ kelimesi, ders almak ve şaşırmak anlamındadır.
      İlâhî emirlerin sebep ve illetlerini araştırma sorumluluğu söz konusu değildir
      İlahi vahye dayalı olan şer’î ahkâmda ta’lîlin ve aklın yeri bulunmamaktadır.                 Dinde kıyasla hüküm vermek batıldır.
*** Kıyası bir çıkarım yöntemi olarak sahabe döneminde ortaya çıkmıştır 4.h.6.s

8- Aşağıdakilerden hangisi şer’î deliller arasında teâruzun mümkün olduğunu savunanların ileri sürdüğü gerekçelerden biri değildir?
      Ayetler muhkem ve müteşâbih olarak ayrılmaktadır.     Delilleri kat’î ve zannî şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. 
*** Hadisler arasında ancak umum-husus, icmal-tafsîl ilişkisi olabilir. 1.h.5.s-
     Teâruzun reddine aklen imkan yoktur.          Her müctehid ictihadı doğru ve isabetlidir.

9- Aşağıdaki bilginlerden hangisi icmâda ulü’l-emr kavramına ağırlık vermektedir?
  *** Reşid Rıza 3.h.4.s            Ahmed Hassan            Muhammed İkbal             Ziya Gökalp          Gibb

10- İcmânın pratik işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
     İcmâ İslamı sembolize eden temel hükümleri koruma altına almıştır.       
       Şafiî’ye göre ilm-i hâsse grubundaki dini bilgiler bakımından icmânın pratik bir işlevi söz konusu değildir
*** İslam’ın temel esaslarını teşkil eden hükümler bakımından icmâ bizatihi bir kaynak niteliğindedir. 3.h.2.s
     İcmâ bazı nasslara yönelik zorlanmış yorumlar yapılmasının kapısını kapatmıştır.
      İcmânın pratik işlevi büyük ölçüde Şafiî’nin “cümelü’l-ferâiz” adını verdiği bilgilerde yansımasını bulur.

11- Kıyâsü’ş-şer’ tabiri ne anlam ifade etmektedir?
      Fıkhî akıl yürütme      *** Tümevarım yoluyla ulaşılan küllî mana, genel ilke 4.h.2.s
        Edilletü’l-erbaa                   Şer’î hükümlerin delilleri                      Şer’î ahkâm

12- Şârî Teâlâ’nın hüküm için illet olarak belirlediğine dair delaleti olan vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
      Meşhûr vasıf (el-münâsibü’l-meşhûr)        *** Uygun vasıf (el-münâsibü’l-müessir) 6.h.3.s.
        Mülgâ vasıf (el-münâsibü’l-mülgâ)                     Mürsel vasıf (el-münâsibü’l-mürsel)               Elverişli vasıf (el-münâsibü’l-mülâim)

13- Sükûtî icmâ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
       Ahmed b. Hanbel’e göre sükûtî icmâ kat’î bir delildir.                    Şafiîlerden el-Âmidî’ye göre sükûtî icmâ katî bir delil sayılmaz   
  *** Şafiîlere göre sükûtî icma zannî bir delildir. 2.h.6.s.  Hanefîlere göre sükûtî icmâ sarih icmadan farksızdır
         Malikîler sükûtî icmayı delil olarak kabul etmezler

14- Aşağıdakilerden hangisi icmânın dayanaklarından biri olarak ileri sürülmemektedir?
          Bazı ayetlerde sahabenin kendilerinden sonrakilere tanık kılındığı belirtilmektedir.     
          Hadisler ümmetin topyekün hata üzerinde birleşmeyeceğini bildirmektedir.       Bazı ayetler müminlerin yoluna ittibayı gerekli kılmaktadır.   
  *** Bazı ayetlerde ihtilafa düşülen meselelerde ALLAH ve Resulü’ne dönülmesi emredilmektir.2.h.2.s.
       Hadisler müminlerin iyi gördüğü şeyin ALLAH katında da iyi olduğunu belirtmektedir.

15- Fıkıh mezheplerinin sedd-i zerî‘a konusundaki tavırlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
           Mefsedete götüreceği hakkında zann-ı gâlip bulunan vasıtaların önlenmesi gerektiği kanaati ağır basmıştır. 
  *** “Çoğu zaman” veya “nadiren” grubuna girmemekle birlikte, mefsedete götürdüğüne sıkça rastlanan vasıtalar konusunda ittifak edilmiştir. 8.h.5.s.
         Kesin olarak mefsedete götüren vasıtaların önlenmesi gerektiği hususunda fikir birliği vardır.
           Fıkıh mezheplerinin sedd-i zerî‘a konusundaki tavırları, çoğunlukla vasıtaların mefsedete götürme ihtimalinin kuvvet derecesine göre şekillenmiştir. 
           Nadiren mefsedete götüren vasıtaların önlenmemesi ve asıl hükmü üzere kalması gerektiği noktasında fikir birliği vardır.

16- Hz. Peygamber’in Ramazan orucu için “Hilâli gördüğünüzde oruç tutun ve (yine) Hilâli gördüğünüzde orucunuzu açın! Şayet hava kapalı olursa Şaban ayının günlerinin sayısını otuza tamamlayın!” şeklindeki emri, aşağıdaki istıshâb türlerinden hangisinin kapsamı içerisinde değerlendirilebilir?   
          İbâha-yi Asliyye İstishâbı               Tahkîmü’l-hâl                   *** Şer'î Hüküm İstishâbı 7.h.5.s.
          İstishâb-ı Maklûb                          Berâet-i Asliyye İstishâbı

17- Şer‘u men kablenâ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
      Kendisiyle amel edilebilmesi için, Kur’ân ve Sünnet'in bir hükmü red ifadesi taşımaksızın zikretmiş olması ve hakkında Müslümanlar bakımından mensûh olduğuna dair bir delilin bulunmaması gerekir.                Fer‘î deliller içerisinde yer alır.
 *** Şer‘u men kablenâ kapsamında olup Kitap ve Sünnet’te hiçbir şekilde yer almayan hükümler, Hz. Muhammed'in ümmeti için bağlayıcı değildir.  7.h.7-10.s.
      Aslında müstakil bir kaynak olmayıp, nihaî tahlilde Kitap ve Sünnet'in kapsamına dâhildir. 
        Kaynaklardan hüküm çıkarmada kendisinden istifade edilen bir metot olma özelliği taşır.

18- Aşağıdakilerden hangisi İslâm mantıkçılarının kıyas tanımını ortaya koymaktadır?
      Üç önermeden oluşmuş bir delil olup, ilk iki önermenin doğruluğu üçüncü önermeye bağlıdır. 
      Üç önermeden oluşmuş bir delildir ki, ilk ikisinin doğruluğu üçüncü önermenin doğruluğunu gerektirmez.
 *** Önermelerden meydana gelmiş bir delildir ki, ne zaman onların doğruluğu kabul edilirse ondan bizzat başka bir önerme lazım gelir. 5.h.5.s.
 
19- İlletin mazbut olması ne anlam ifade etmektedir?
   *** İlletin kişilere, durumlara ve çevrelere göre değişime uğramaması. 6.h.3.s.
         İlletin kişiden kişiye göre değişime uğrayabilmesi.           İlletin hükmün gayesini gerçekleştirecek bir niteliğe sahip olması
       İlletin duruma ve çevreye göre değişebilmesi.                 İlletin, hükmün hikmetini gerçekleştirecek bir vasfa sahip olması.   
 
20- İlham için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
    *** İlhamın bir türü olan “rüya”yı hem gören ve hem de bu rüyanın kendisine aktarıldığı kişi rüyanın gerektirdiği şekilde hareket etmek zorundadır. 8.h.16.s.
         Kendilerine az çok farklı manalar yüklenmiş olmakla birlikte havâtır, hevâcis, firâset, hads, keşif, tecellî ve vârid(ât) terimleri de ilham yerine kullanılmıştır.
        Fıkıh Usulü’nde ilham başlığı altında feyiz ve ilham yoluyla elde edilen bilgilerle amel etmenin meşru ve bağlayıcı olup olmadığı tartışılır. 
        Herkesi muhatap kabul eden ve yalnızca peygamberler vasıtasıyla gönderilen “genel nitelikli ilham” anlamında “vahiy” sona ermişse de özel ve şahsi mahiyetteki ilham Kıyamet’e kadar bakidir.

21- İbn Hazm’ın ta’lîl, tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
       Ta’lîl, mansûs olmayan illetin istinbatıdır.                           Ta’lîl, nassa dayalı hüküm istinbatıdır.
  *** Ta’lîl, nas yoluyla gelen bir hüküm için müftinin bir illet istihrâc etmesidir.
       Ta’lîl, nassın vaz ediliş nedenini oluşturan illettir.                Ta’lîl, nassın Şârî Teâlâ tarafından bildirilen sebebidir.       

                   Quiz Soruları
1- Cuma namazına çağrıldığınız zaman… alışverişi bırakın” (Cumu‘ 62/9) âyeti ile “ALLAH alışverişi helâl kıldı” (el-Bakara 2/275) âyeti arasında teâruz söz konusu değildir. Burada teâruzun hangi rükün veya şartı eksiktir.
   **Vakit birliği 1.h.7.s   Hükümlerin çatışması     Hiçbiri        Mahal birliği     Kuvvet bakımından eşitlik

2- Birbiriyle çatışan iki delilden birinin diğerine üstünlüğünü beyan etmeye ne ad verilir?
      Nesih         Tevakkuf                     *** Tercîh 1.h.8.s              Cem‘ ve tevfîk            Tesâkut

3- Aşağıdakilerden hangisi icmânın teorik yönünü yansıtmaz?
      İcmâ Kur’an ve Sünnetten sonra dinî bilginin üçüncü kaynağını ifade eder.
       Fıkıh usulü eserlerinde icmâ deliller hiyerarşisinin önemli bir unsuru olarak kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
 **İcmâ İslamın temel esasları niteliğindeki bazı hükümleri zorlanmış yorumlara karşı koruma altına almıştır. 3,h.3.s (pratik y)
      Günümüzde içtihada açık bir meselede kendiliğinden bir icmânın oluşması oldukça uzak bir ihtimaldir. 

4- Aşağıdakilerden hangisi icmâyı toplu bir içtihat olarak değerlendirme düşüncesini desteklemektedir?
      İcmâ içtihada ihtiyaç duyulmayan alanları belirlemektedir.
        İcmâ bir içtihat türü olarak değil ictihadın sağlıklı biçimde işlemesine yardımcı bir ilke olarak görülmelidir.
        Toplu içtihat yaparken icmâ kavramının temelindeki düşünceden yararlanmak mümkündür.
 *** İcmâda fikir birliğinin spontane bir şekilde (kendiliğinden) oluşması gerekir. 3.h.6.s
       Günümüzde iletişim, ulaşım ve koordinasyon imkanları arttığı için icmâ kurumunun işler hale getirilmesi kolaylaşmışır.

5- - İcma – örf ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
        Hem icmâ hem de örf bir makamın yazılı bir şekilde açıklanmış iradesine dayanmaz.
          İcma “kesin bir olması gerekeni göstermesi” bakımından örf normlarına benzemektedir.
          Örfün aksine icmâda temel unsur ona katılanların aynı noktada birleşmiş olmalarıdır.
  ** İcmâ ve örf bağlayıcılıklarını toplumun hatasızlığı inancından almaktadır. 3.h.7.s
          Gerek icmâ gerekse örf spontane bir biçimde (kendiliğinden) oluş

6- Aşağıdakilerden hangisi çağımızda icmâa aktüel bir misyon yüklemek isteyen yazarların büyük çoğunluğunca paylaşılan görüşlerden biri değildir?
          İçtihat ve icma prensipleri bir işlemde her zaman birbiri içine geçmelidir.
          Şûra anlayışını geliştirmek suretiyle icmâya yeniden işlerlik kazandırmak mümkündür.
          İçtihat kapısının kapandığı düşüncesi icmâ işlemini de sekteye uğratmıştır. 
  ** Klasik icmâ teorisi günümüz problemlerini çözmede ideal bir model olabilir. 3.h.4.s
          İslam ülkeleri parlamentolarında alınan kararlar Müslümanların icmaı olarak kabul edilebilir.

7- Aşağıdakilerden hangisi icmâyı bir delil olarak kabul etmez?
     Cumhur         Eş’arîler        ** İbrahim en-Nazzam 2.h.2.s            Pezdevî           Nevevî 

8- Aşağıdakilerden hangisi sükûtî icmâyı zannî bir delil olarak kabul eder?
   ** Kerhî 2.h.6.s           Gazzâlî         Malikîler          Ebu Hanîfe          İmam Şafiî 

9- - İcma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     Maslahata dayalı icma maslahatın değişmesi halinde değişebilir.      Dört halifenin ittifak ettiği hüküm icma sayılmaz. 
       Bir devirde tek bir müctehid bulunursa onun görüşü icma olarak kabul edilmez.
** Cumhura göre icma ehliyetine sahip bir kişinin muhalefeti icmayı etkilemez. 2.h.5.s   
       İtikadî meselelerde icma söz konusu değildir.

10- Aşağıdakilerden hangisi icmânın gerçekleşme şartlarından biri değildir?
        İttifakın şer’î/amelî bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi.   İttifakın Hz. Peygamber’in vefatından sonra meydana gelmesi. 
         İttifak edenlerin özel anlamıyla “adalet” vasfını taşıyor olması.   İttifak edenlerin Hz. Peygamber’in ümmetinden olması.     
  **Bir meselenin hükmünde bir dönemdeki müctehidlerin çoğunluğunun ittifak etmesi. 2.h.5.s       

11- Aşağıdaki âlimlerden hangisi şer’î deliller arasında gerçek anlamda teâruzun söz konusu olmadığı görüşündedir.
     Şirazî       İbnü’s-Sübkî                Âmidî           ** Şatıbî 1.h.4.s            Molla Hüsrev

12- Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlerin tearuzu gidermek için kullandığı sistemi yansıtır?
      Tercîh – Cem‘ ve tevfîk - Nesh – Tesâkut           *** Nesh – Tercih - Cem‘ ve tevfîk – Tesâkut 1.h.8.s.
        Cem‘ ve tevfîk – Nesh – Tercih – Tevakkuf                   Tercih - Cem‘ ve tevfîk – Nesh –– Tevakkuf 
        Tesâkut - Cem‘ ve tevfîk – Tercîh – Nesh 

arkadaşlar benim yaptığım gibi cevapların geçtiği sayfaları da yazarsak çok güzel olur.

rayiha
Sun 17 April 2011, 07:06 pm GMT +0200
allah sizlerden razı olsun arkadaşlar...elinize emeğinize sağlık...